Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Consolidaties

De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 21 december 2013 heeft  in de artikels 113 tot en met 121 een aantal maatregelen opgelegd  tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, met het oog op de beperking van de schuldratio.

De instellingen onderworpen aan deze wet moeten:

 • hun beschikbare gelden plaatsen op een rekening geopend bij de door de staat aangewezen instelling (momenteel bpost);
 • hun overige gelden rechtstreeks beleggen bij de Schatkist en/of ze beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de federale staat;
 • aan de minister van Financiën vier keer per jaar, op het einde van ieder trimester, alle inlichtingen verschaffen over hun plaatsingen en beleggingen en over alle leningen die zij aangaan.

De wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2021 wijzigt de artikelen 115, 116, 117 en 118 van de wet van 21 december 2013. De belangrijkste wijziging om te onthouden is de vrijstelling van de verplichting om andere modaliteiten aan te vragen voor bankdiensten die niet geleverd kunnen worden door bpost (wijziging van art. 115). Wanneer voor het dagelijks beheer van uw organisme een bankdienst nodig is die niet beschikbaar is bij bpost, is uw organisme niet verplicht om de hieraan verbonden beschikbare gelden bij bpost te plaatsen.

Met andere woorden, voor de beschikbare gelden die geplaatst zijn op een bij een bankinstelling geopende bankrekening hoeven geen andere modaliteiten te worden aangevraagd (verzoek tot afwijking) bij de minister van Financiën (art. 117 van de wet) wanneer de bankdienst die nodig is voor het beheer van die beschikbare gelden niet beschikbaar is bij bpost.

Wel is het verplicht om die beschikbare gelden geplaatst op een bankrekening die geopend werd bij een bankinstelling aan het einde van elk kwartaal te consolideren door overboeking op een bij bpost geopende 679-rekening of op een rekening bij het Federaal Agentschap van de Schuld.

De verplichting tot trimestriële consolidatie is evenwel niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • huurwaarborgen; 
 • rekeningen uitgedrukt in een andere munt dan de euro;
 • rekeningen in het buitenland.

Deze uitzondering is beperkt tot het kleinste bedrag tussen 1.000.000 euro en 5 % van het totale bedrag van de beschikbare gelden van het organisme.

Bij de trimestriële rapportering (art. 116 van de wet) moet uw organisme de rechtvaardiging, de bedragen en de rekeningen van de beschikbare gelden waarop hogervermelde vrijstelling van toepassing is, bezorgen.

Opgepast: anderzijds moeten de organismen nog steeds bij de minister van Financiën een aanvraag indienen voor de toekenning van een andere modaliteit voor plaatsingen en beleggingen in andere financiële instrumenten dan die uitgegeven door de federale staat.

Samenvattend zijn er 4 mogelijke gevallen:

 • 1e geval: De bankdienst is niet beschikbaar bij bpost. In dat geval is de vrijstelling van toepassing.
 • 2e geval: De bankdienst is beschikbaar bij bpost. Het organisme (die een rekening wenst aan te houden bij een andere instelling dan bpost) moet dan een aanvraag voor een andere modaliteit indienen bij de minister van Financiën.
 • 3e geval: Het verzoek betreft enerzijds een dienst die bij bpost beschikbaar is en anderzijds een dienst die bij bpost niet beschikbaar is. Het organisme zal bij de minister een officieel verzoek indienen voor de door bpost aangeboden dienst. De vrijstelling zal gelden voor de rest.
 • 4e geval: Het verzoek heeft betrekking op beleggingen in andere financiële instrumenten dan die uitgegeven door de federale staat. Het organisme dient een aanvraag tot andere modaliteiten in bij de minister van Financiën wanneer zij wenst te beleggen in financiële instrumenten die niet zijn uitgegeven door de federale staat.

De cel belast met het beheer van de consolidatie zorgt ervoor dat de regels inzake consolidatie worden nageleefd. Bij niet-naleving van deze regels kan een boete worden opgelegd.

Bijkomend willen we uw aandacht vestigen op het volgende:

Huurwaarborg

Indien de instelling van openbaar nut onderworpen is aan de maatregelen tot consolidatie, is het mogelijk om een huurwaarborg te plaatsen bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) via de toepassing (e-DEPO). Het plaatsen van een huurwaarborg bij de DCK heeft de volgende voordelen: 

 • 100% digitaal proces waarbij alles rechtstreeks door de klant online wordt gedaan;
 • elke stakeholder heeft toegang tot het bestand;
 • 100% veilige applicatie via e-ID, token of itsme;
 • gestorte fondsen genieten van de staatsgarantie;
 • de service is 100% gratis. 
 • gestorte fondsen worden geconsolideerd. Daarom moet voor deze fondsen geen andere modaliteit worden ingediend.

Voor meer informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met de DCK via:

Kredietlijn

De instellingen van openbaar nut onderworpen aan de maatregelen tot consolidatie kunnen een kredietlijn aanvragen bij het Federaal Agentschap van de Schuld.

Voor meer informatie (vergoeding en voorwaarden) kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Indien u meer informatie wenst over de consolidatie kan u contact opnemen met onze diensten op het volgende e-mailadres: consolidat.treasury@minfin.fed.be