Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en accijnzen

WETTEN
 

 • Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van mobiliteit (art. 22) (BS/MB - 3/12/2021)

  Om de aankoop van koolstofemissievrije vrachtwagens te stimuleren, wordt door artikel 21 van deze wet een investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en elektrische laadinfrastructuur ingevoerd. Deze maatregel wordt budgettair gecompenseerd met een beperkte afbouw van de bestaande vrijstelling van de bijzondere accijns voor professionele diesel zoals voorzien in artikel 429, § 5, 1), van de programmawet van 27 december 2004. De gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg, gebruikt als motorbrandstof, geniet momenteel van een vrijstelling van accijns ten belope van 247,6158 euro/1 000 liter wanneer deze gasolie wordt gebruikt van bepaalde professionele doeleinden. Dit voordeel, dat verkregen wordt in de vorm van een terugbetaling, wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs verlaagd tot 242 euro/1 000 liter vanaf 1 januari 2026. Met de verwachtte budgettaire opbrengst van deze verlaging kan de budgettaire kost van de voorziene investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens worden gefinancierd. Hierbij wordt bovendien een signaal gegeven om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en investeringen in ecologische alternatieven aan te moedigen.

 • Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van mobiliteit (art. 24) (BS/MB - 3/12/2021)

  Dit artikel voorziet in een afwijking van het huidige principe dat elektriciteit belast wordt op het ogenblik van levering aan een verbruiker. Het regime ontworpen in 2004 vormt vandaag immers een belangrijke hindernis voor de ontwikkeling van de elektromobiliteit. Het behouden van het huidige regime zorgt voor extra administratieve lasten en kosten en bemoeilijkt de investeringen in laadinfrastructuur. Om dit te vermijden moet het regime voor elektriciteit geleverd voor het opladen van elektrische voertuigen via laadpalen aangepast worden. Belangrijk daarbij is dat de belastbare basis en de hieruit voortvloeiende inkomsten niet wijzigen, enkel het belastbaar tijdstip wordt aangepast. Indien de elektriciteit van het net geleverd wordt aan de afnemers, dan is hierop accijns verschuldigd volgens de gangbare tarieven, welke de distributeur aangeeft volgens de gangbare praktijk. Er zijn geen bijkomende administratieve lasten, noch voor de distributeurs, noch voor de bedrijven actief in de sector van elektromobiliteit. Verder wordt eenzelfde vereenvoudiging voorzien voor elektriciteit die lokaal wordt geproduceerd. Hiervoor dient het laden van elektrische voertuigen beschouwd te worden als eigen verbruik van de entiteit die elektriciteit produceert. Er wordt op gewezen dat deze gelijkschakeling met “eigen verbruik” enkel en alleen geldt voor deze paragraaf. Deze gelijkschakeling kan niet ingeroepen worden voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld vrijstellingen.
   
 • Wet van 26 november 2021 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (BS/MB - 16/12/2021)

  Deze wet beoogt de afschaffing van één van de anti-forestallingmaatregelen die in 2013 werden opgelegd voor sigaretten en tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten.

 • Programmawet van 27 december 2021 (Titel 2- Hoofdstuk 3) (BS/MB - 31/12/2021)

  Titel 2 -  Hoofdstuk 3 betreft de professionele diesel :  vermindering van de terugbetaling accijnzen en de energie: hervorming accijnzen.

  Het fiscaal voordeel dat momenteel bestaat voor diesel, gebruikt voor bepaalde professionele doeleinden, wordt verminderd. Het bedrag van de vrijstelling van de bijzondere accijns verlaagd naar 226,9716 euro per 1.000 liter en dit vanaf 1 januari 2022.

  Teneinde de koopkracht en de competitiviteit van Belgische verbruikers te verbeteren worden de bijdragen voor federale openbare dienstverplichtingen (waaronder offshore) en de federale bijdrage elektriciteit en gas omgezet naar een bijzondere accijns. Het niveau van de bijzondere accijns wordt vastgesteld per verbruiksschijf, berekend op jaarbasis, waarbij het opzet is om het federale aandeel van de energiefactuur van alle verbruikers vast te stellen op het niveau van het jaar 2021

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen (BS/MB - 3/09/2021)

  Dit koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen conform de bepalingen uit de Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005, die sinds 3 juni 2021 van toepassing zijn.

 • Koninklijk besluit van 9 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (BS/MB - 16/12/2021)

  Dit koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te verlenen aan de afschaffing van de anti-forestallingmaatregelen na inverbruikstelling die in 2013 werden opgelegd voor sigaretten en tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten.

 • .Koninklijk besluit van 27 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit (BS/MB - 31/12/2021)

  Dit koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te verlenen aan artikel 424, § 5 van de programmawet van 27 december 2004.


MINISTRELIËLE BESLUITEN

 • Ministerieel besluit van 10 december 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (BS/MB - 16/12/2021)

  Dit ministerieel besluit heeft tot doel uitvoering te verlenen aan de afschaffing van de anti-forestallingmaatregelen na inverbruikstelling die in 2013 werden opgelegd voor sigaretten en tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten.
   
 • Ministerieel besluit van 24 december 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (BS/MB - 30/12/2021)

  Dit  ministerieel besluit betreft de weerkerende aanpassing van artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, rekening houdende met de gewogen gemiddelde prijzen voor de verschillende tabaksfabricaten.

 • Ministerieel besluit van 30 december 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (BS/MB - 31/12/2021)

  Dit ministerieel besluit wijzigt de verplichte accijnsgegevens die op de elektriciteits- of aardgasfactuur moeten worden vermeld.

  Artikel 13 van het ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 september 2012, wordt vervangen.