Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vloeistoffen elektronische sigaretten

België heeft beslist om vanaf 1 januari 2024 een accijns te heffen op e-vloeistoffen. U vindt hierbij informatie met betrekking tot deze nieuwe belasting en de administratieve verplichtingen die hiermee gepaard gaan.

Lijst bijgewerkt op 17-04-2024.

 • Toepasselijke wetgeving accijnzen op e-vloeistoffen

  • Hoofdstuk 4 - Afdeling 2 (artikelen 47 tot en met 57) van de Programmawet van 22 december 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2023.
  • Het ministerieel besluit van 26 december 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2023.

  Een geconsolideerde versie van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak vindt u terug op Fisconetplus.

 • Toepassingsgebied van de accijnzen op e-vloeistoffen

  Elke nicotinehoudende of nicotinevrije vloeistof alsook elke substantie die bestemd is om te worden gebruikt in een elektronische sigaret of die gebruikt kan worden voor het navullen van een elektronische sigaret.

  Dit geldt ook voor producten die door de gebruiker zelf gemengd worden (type ‘mix your own’). De basisvloeistoffen (PG, VG), boostervloeistoffen en aroma’s (al dan niet geconcentreerd) vallen binnen het kader van de wetgeving wanneer zij verkocht worden in de context van e-sigaretten. De wetgeving inzake elektronische sigaretten is niet van toepassing op aroma’s die bijvoorbeeld in voedingswinkels verkocht worden.

  Ook de wegwerp e-sigaretten waarin reeds een e-vloeistof aanwezig is vallen onder het toepassingsgebied van deze reglementering.

 • Moment van verschuldigdheid van de accijnzen op e-vloeistoffen

  De accijnzen op e-vloeistoffen zijn verschuldigd op het moment van hun inverbruikstelling in België, m.a.w. op het moment van de uitslag tot verbruik uit het belastingentrepot van de marktdeelnemer.

 • Wijze van inning van de accijnzen op e-vloeistoffen

  De inning van de accijnzen op e-vloeistoffen geschiedt door middel van een fiscaal kenteken dat kan besteld worden via de GestTab-applicatie en het indienen van een aangifte tot verbruik inzake accijnzen AC4, eveneens via de GestTab-applicatie.

 • Wie is ertoe gehouden de accijnzen te voldoen op e-vloeistoffen?

  De marktdeelnemer.

  Een marktdeelnemer is iedere persoon gevestigd in België die houder is van een vergunning erkend entrepothouder en die gemachtigd is om fiscale kentekens te bestellen voor e-vloeistoffen met het oog op hun inverbruikstelling.

  De marktdeelnemer (houder van het belastingentrepot) draagt steeds de volledige verantwoordelijkheid, ongeacht wie de feitelijke eigenaar is van de goederen.

 • Welke stappen moeten worden doorlopen vooraleer een marktdeelnemer fiscale kentekens kan bestellen voor e-vloeistoffen?

  1. Het aanvragen van een vergunning erkend entrepothouder in België met code T500;

  2. Het aanvragen van een volgnummer voor het bestellen van fiscale kentekens;

  3. Het aanvragen van toegang tot de GestTab-applicatie en tot PLDA/FINDA met het oog op het betalen van de verschuldigde accijnzen.

  (steeds met inachtneming van de te vervullen formaliteiten)

 • Vergunning erkend entrepothouder voor e-vloeistoffen

  Een vergunning erkend entrepothouder moet aangevraagd worden bij het bevoegde Team Vergunningen van de Administratie Operaties van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar het belastingentrepot gevestigd is.

  U kunt de bevoegde dienst onder meer terugvinden via: AnnuComp 1.100, onder de rubrieken “Professioneel” – “Attesten, afschriften, vergunningen” – “Vergunningen inzake douane en accijnzen” en het invullen van de betrokken postcode.

  Voor meer informatie omtrent deze vergunning alsook voor het indienen van de aanvragen per mail kunt u contact opnemen via de volgende mailadressen:

  De aanvraagformulieren kunt u eveneens terugvinden via: Aanvraagformulieren accijnzen.

  Het belastingentrepot is de plaats in België waar de e-vloeistoffen worden opgeslagen, voorhanden worden gehouden, worden verwerkt (of waar in voorkomend geval het fiscaal kenteken wordt aangebracht), en naar waar de e-vloeistoffen worden verzonden om van daaruit te worden uitgeslagen tot verbruik in België.
  In België moet het aanbrengen van een fiscaal kenteken verplicht gebeuren in een belastingentrepot.

  De houder van een vergunning erkend entrepothouder moet een zekerheid stellen voor het produceren, het voorhanden hebben, het verwerken en het opslaan van de e-vloeistoffen. In voorkomend geval moet ook een zekerheid worden gesteld voor het verzenden van e-vloeistoffen.

  De houder van een vergunning erkend entrepothouder is daarnaast ook verplicht een voorraadadministratie te houden.

  Het betreft een vergunning erkend entrepothouder met de accijnsgoedcode T500.

  Marktdeelnemers die reeds houder zijn van een vergunning erkend entrepothouder met code T500 moeten contact opnemen met de bevoegde autoriteit met het oog op het aanpassen van hun bestaande vergunning op vlak van de zekerheidstelling.

  Marktdeelnemers die reeds houder zijn van een vergunning erkend entrepothouder met een andere code dan T500 moeten eveneens contact opnemen met de bevoegde autoriteit met het oog op het uitbreiden van hun bestaande vergunning.

 • Aanvraag tot erkenning als marktdeelnemer voor e-vloeistoffen

  Alvorens te worden erkend als marktdeelnemer moet er ook een zekerheid gesteld worden die de bestelling van de fiscale kentekens dekt. Deze bedraagt 100% ten belope van de verschuldigde rechten. Deze zekerheid dekt ook de betaling van de verschuldigdheden indien de marktdeelnemer kiest voor uitstel van betaling (1 week te rekenen vanaf het indienen van de aangifte ten verbruik AC4). Ingeval van contante betaling moet het bedrag van de verschuldigdheden worden gestort op een FRCT-rekening alvorens het indienen van een aangifte ten verbruik AC4. Alle informatie aangaande het bekomen van de zekerheid kan aangevraagd worden bij: da.accounting.guarantees@minfin.fed.be.

  Daarna moet een volgnummer (BXXXX) voor het bestellen van fiscale kentekens worden aangevraagd bij de dienst Accijnswetgeving : da.lex.acc@minfin.fed.be. De aanvraag moet de naam, het adres en het KBO-nummer vermelden alsook een korte beschrijving van de activiteiten. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie van de vergunning erkend entrepothouder + een kopie van de zekerheidstelling voor de vergunning erkend entrepothouder + een kopie van de zekerheidstelling voor het bestellen van fiscale kentekens.

 • Toegang tot GestTab-applicatie voor het bestellen van een fiscaal kenteken voor e-vloeistoffen

  *De marktdeelnemer moet een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de GestTab-applicatie teneinde zijn eigen prijsklassen in te brengen, zijn eigen fiscale kentekens te bestellen en eveneens het indienen van zijn eigen aangiften tot verbruik inzake accijnzen AC4. De e-vloeistoffen zijn gecodeerd in de GestTab-applicatie als “productcategorie 7” en “product W070”.

  *De marktdeelnemer moet eveneens een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot zijn eigen PLDA (FINDA)-rekening teneinde de vervaldatums te kunnen opvolgen van de betalingen (transacties).

  De aanvraag om toegang te krijgen tot GestTab en/of PLDA (FINDA) moet gebeuren door een mail te sturen naar gesttab.support@minfin.fed.be.

 • Zijn er quota van toepassing bij het bestellen van fiscale kentekens voor e-vloeistoffen?

  Neen.

 • Betaling van de accijnzen op e-vloeistoffen

  De betaling van de accijnzen op e-vloeistoffen geschiedt NIET bij de aankoop van het fiscaal kenteken.  Net zoals voor de andere accijnsgoederen moeten de verschuldigde accijnzen worden betaald op het moment van hun inverbruikstelling; de aangifte geschiedt door middel van het indienen van een aangifte ten verbruik inzake accijnzen AC4 via de GestTab-applicatie.  De aangifte AC4 moeten worden ingediend uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de inverbruikstelling (week van maandag tot zondag) met betaling van de verschuldigde accijnzen.   In voorkomend geval geldt een uitstel van betaling van één week; zijnde tot de donderdag van de week die volgt op de week van het indienen van de aangifte AC4. 

  Voorbeeld: voor de uitslagen tot verbruik van maandag 1 januari 2024 tot en met zondag 7 januari 2024 moet de aangifte AC4 worden ingediend uiterlijk op donderdag 11 januari 2024 en moeten dan ook de verschuldigde accijnzen worden betaald, behoudens in geval van uitstel van betaling, dan moeten de verschuldigde accijnzen pas worden betaald uiterlijk op donderdag 18 januari 2024.

 • Fiscaal kenteken voor e-vloeistoffen

  Er moet een fiscaal kenteken worden aangebracht op de e-vloeistoffen die worden in verbruik gesteld in België. Dit fiscaal kenteken kan dus worden besteld via de GestTab-applicatie.

  Het fiscaal kenteken heeft het formaat 18 x 42 mm en moet worden aangebracht op de verpakking waarin de e-vloeistof wordt in verbruik gesteld en als dusdanig wordt aangeboden aan de consument.

  Op het fiscaal kenteken wordt geen kleinhandelsprijs vermeld.

  Het fiscaal kenteken kan op éénder welke plaats worden aangebracht, evenwel met inachtneming van de voorwaarden inzake etikettering. Het moet niet worden gescheurd bij het openen, doch vanaf het moment dat het gescheurd is, wordt de e-vloeistof geacht te zijn geconsumeerd.

  Het fiscaal kenteken voor e-vloeistoffen wordt gedrukt op het papier met dezelfde technische specificaties (bv. densiteit) als deze die gelden voor de bestaande tabaksfabricaten. Vanaf 17 april 2024 zullen 432 fiscale kentekens worden gedrukt per vel (in plaats van 360).

 • Vanaf wanneer kunnen fiscale kentekens voor e-vloeistoffen worden besteld?

  De fiscale kentekens voor e-vloeistoffen kunnen worden besteld vanaf 28 november 2023.

  De fiscale kentekens worden geleverd binnen een termijn van 10 werkdagen na de datum van indiening van de bestelling in de GestTab-applicatie.

 • Geldigheidsduur van het fiscaal kenteken (≠ houdbaarheidsdatum van de e-vloeistof)

  De fiscale kentekens voor e-vloeistoffen kennen geen geldigheidsduur (wat wel het geval is voor sigaren, sigaretten en rooktabak). 

 • Tarief voor e-vloeistoffen

  Het accijnstarief bedraagt 0,15 euro per milliliter.
 • Vervoer van e-vloeistoffen

  Als de e-vloeistoffen (al dan niet reeds bekleed met het fiscaal kenteken) worden ingevoerd vanuit een derde land, moeten steeds eerst douaneformaliteiten vervuld worden in de lidstaat van invoer, i.e. België of een andere lidstaat.  Nadien moeten de e-vloeistoffen onder dekking van een handelsdocument worden verzonden naar het Belgisch belastingentrepot van de marktdeelnemer met het oog op hun uitslag tot verbruik.

  Als de e-vloeistoffen (al dan niet reeds bekleed met het fiscaal kenteken) worden binnengebracht in België vanuit een andere lidstaat met bestemming het belastingentrepot van de marktdeelnemer, dan kan dit gebeuren onder dekking van een handelsdocument.

  EMCS (= Excise Movement and Control System) is NIET van toepassing voor het vervoer van e-vloeistoffen (er is dus geen e-AD noch een e-VAD vereist) noch voor de intra-Unie overbrengingen noch voor de overbrengingen binnen België.

 • Afhalen van fiscale kentekens

  De fiscale kentekens worden afgehaald bij Brussel Tabak door of voor rekening van de marktdeelnemer.  Vanaf dat moment is de marktdeelnemer, houder van een vergunning erkend entrepothouder in België, hier volledig verantwoordelijk voor.

  Wat kan hij doen met deze fiscale kentekens? 

  • Hij kan deze laten verzenden naar zijn belastingentrepot in België waar alle activiteiten gebeuren en deze aldaar laten aanbrengen op de betrokken goederen.
  • Hij kan deze fiscale kentekens laten verzenden naar een fabriek/magazijn in een andere lidstaat waar alle activiteiten gebeuren en deze aldaar laten aanbrengen op de betrokken goederen.  Dit moet gebeuren overeenkomstig de aldaar geldende wetgeving.
  • Hij kan deze fiscale kentekens laten verzenden naar een fabriek/plaats in een derde land waar alle activiteiten gebeuren en deze aldaar laten aanbrengen op de betrokken goederen.  Dit moet gebeuren overeenkomstig de aldaar geldende wetgeving.

  De marktdeelnemer is volledig vrij om de wijze van verzenden van de fiscale kentekens te kiezen. Er is geen specifiek document vereist maar dit gebeurt volledig onder zijn verantwoordelijkheid.

  Voorbeeld: Een firma produceert e-vloeistoffen in Frankrijk voor de ganse Europese markt.

  Logischerwijze zijn enkel e-vloeistoffen die bestemd zijn voor de Belgische markt onderworpen aan de Belgische accijns van 0,15 euro per milliliter vloeistof; enkel de e-vloeistoffen die bestemd zijn voor de Belgische markt moeten bekleed zijn met een Belgisch fiscaal kenteken bij hun uitslag tot verbruik uit het Belgisch belastingentrepot van de marktdeelnemer.

  Samengevat:

  De Belgische fiscale kentekens moeten worden besteld door een marktdeelnemer, gevestigd in België.  Het is perfect mogelijk dat de Belgische fiscale kentekens worden verzonden naar een depot buiten België (in een andere lidstaat of in een derde land), dat ze aldaar worden aangebracht op de e-vloeistoffen bestemd voor de Belgische markt en dat de e-vloeistoffen bekleed met de Belgische fiscale kentekens worden verzonden onder dekking van een handelsdocument naar het Belgisch belastingentrepot van de marktdeelnemer van waaruit ze worden uitgeslagen tot verbruik.

 • Wat met btw voor e-vloeistoffen?

  Enkel de accijnzen op de e-vloeistoffen wordt geheven door middel van het fiscaal kenteken. De huidige btw-reglementering blijft bestaan met betrekking tot e-vloeistoffen.

 • Overgangsperiode

  Alle e-vloeistoffen die vanaf 1 januari 2024 worden uitgeslagen tot verbruik moeten verplicht bekleed zijn met een fiscaal kenteken.

  Er wordt een overgangsperiode voorzien tot en met 30 juni 2024 voor alle e-vloeistoffen die zich reeds op de Belgische markt bevonden vóór 1 januari 2024 opdat deze e-vloeistoffen alsnog kunnen verkocht worden tijdens deze gedoogtermijn.
  Logischerwijze waren deze e-vloeistoffen immers nog niet onderworpen aan accijnzen en konden deze (nog) niet bekleed zijn met een fiscaal kenteken. 
  De bedoeling van deze overgangsperiode is om de handelaars – zowel groothandelaars als kleinhandelaars - de mogelijkheid te bieden hun voorraden aan e-vloeistoffen die zich reeds op de Belgische markt bevonden nog verder te verkopen.

  Vanaf 1 januari 2024 zijn er wel degelijk accijnzen verschuldigd op e-vloeistoffen door degene die fiscale kentekens bestelt en de e-vloeistoffen bekleed met deze fiscale kentekens in verbruik stelt, m.a.w. de marktdeelnemer.
  Vanaf 1 juli 2024 moeten alle e-vloeistoffen op de Belgische markt verplicht bekleed zijn met een Belgisch fiscaal kenteken, ongeacht het moment van uitslag tot verbruik.

 • Is een registratie/vergunning voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vereist voor de winkels voor de verkoop van e-vloeistoffen die reeds in verbruik gesteld zijn in België?

  Op dit moment is er geen registratie vereist voor de verkoop van e-vloeistoffen die reeds in verbruik gesteld zijn in België.

 • Reglementering Volksgezondheid voor e-vloeistoffen

  Deze formaliteiten zijn niet voldoende om e-vloeistoffen op de markt te brengen. Deze producten moeten immers ook tegelijkertijd voldoen aan de wetgeving op vlak van volksgezondheid. Dit betreft onder meer formaliteiten inzake notificatie, samenstelling en etikettering. Voor meer info kunt u terecht op https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid of kunt u contact opnemen met de bevoegde dienst via apf.food@health.fgov.be.