Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ - EMCS FASE 4

Automatiseren van het VGD

 • Heeft de automatisering van het VGD tijdig kunnen plaatsvinden in België?

  België heeft de automatisering van het VGD gelanceerd zoals voorzien op 13 februari 2023.  Het papieren VGD werd dan vervangen door een elektronisch vereenvoudigd administratief document (e-VAD) voor de overbrengingen van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU die voor commerciële doeleinden worden geleverd. De data van vergunninghouders worden opgeslagen in de bestaande SEED-databank (System for Exchange of Excise Data) en de goederenbewegingen in de bestaande EMCS-applicatie.

 • Waar kunnen we de technische informatie omtrent EMCS fase 4.0. en de automatisering van het VGD terugvinden?

  Alle technische documentatie kunt u terugvinden op de internetsite van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/emcs

 • Welke is de stand van zaken in de andere lidstaten met betrekking tot het invoeren van de automatisering van het VGD?

  Met de start van EMCS fase 4.0 waren er sommige lidstaten die op dat moment nog niet alle nieuwe functionaliteiten hadden geïmplementeerd. Met Nederland gold er een specifieke noodprocedure voor wat betreft 'accijns betaald' bewegingen.

  Vandaag echter hebben alle lidstaten de processen geautomatiseerd waarin economische operatoren betrokken zijn en bijgevolg komen specifieke noodprocedures te vervallen.

  Voor de volledigheid wordt hieronder de situatie beschreven zoals die tot 14 juli 2023 met Nederland van toepassing was:

  Nederland was op 13 februari 2023 niet tijdig klaar met het automatiseren van het VGD; alles werd in het werk gesteld om de impact voor de economische operatoren te beperken, zie volgende link: 

  https://open.overheid.nl/repository/ronl-472a795557688f74e2d5f945e78429ba1fbd6e8f/1/pdf/kamerbrief-inzake-invoering-horizontale-accijnsrichtlijn-2020.pdf (externe link)

  Concreet: De nieuwe functionaliteiten van EMCS fase 4.0. werden niet tijdig omgezet in de Nederlandse nationale EMCS-applicatie op 13 februari 2023. De noodzakelijke aanpassingen in SEED waren daarentegen wel klaar, wat betekende dat de nieuwe types vergunningen (gecertificeerde afzender, gecertificeerde geadresseerde, tijdelijk gecertificeerde afzender, tijdelijk gecertificeerde geadresseerde) konden geregistreerd worden in SEED. Een nationale EMCS-convertor in Nederland werd gebruikt voor de berichten in het kader van bewegingen onder de accijnsschorsingsregeling.  Specifieke noodprocedures waren van toepassing voor de 'accijns betaald' bewegingen.  Dit betekende dat dergelijke bewegingen vanuit Nederland gestart werden via de noodprocedure en via noodprocedure moesten aangezuiverd worden; bewegingen naar Nederland (zowel onder dekking van een e-AD als van een e-VAD) konden wel via EMCS zoals voorzien (elektronisch) starten, maar dienden in Nederland via een manuele procedure aangezuiverd te worden.

 • Welke noodprocedure moet worden toegepast voor overbrengingen tussen België en Nederland?

  Er geldt sedert 14 juli 2023 geen specifieke noodprocedure meer voor wat betreft 'accijns betaald' bewegingen.

  In alle gevallen zal de gewone noodprocedure toegepast dienen te worden.

 • Wat met bewegingen onder dekking van een papieren VGD op de datum van 13 februari 2023?

  Bewegingen die worden aangevangen vóór 13 februari 2023 onder dekking van een papieren VGD kunnen nog worden aangezuiverd tot 31 december 2023.

 • Heeft deze regelgeving ook betrekking op de (nationale) accijnsproducten (alcoholvrije dranken en koffie)?

  Neen. Net zoals het papieren VGD heeft het e-VAD enkel betrekking op overbrengingen van accijnsgoederen (alcohol en alcoholhoudende dranken, energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten) tussen lidstaten.

 • Wat is de impact van de automatisering van het VGD voor de intra-Unie overbrengingen van volledig gedenatureerde ethylalcohol (de zogenaamde eurodenaturant)?

  De intra-Unie overbrengingen van volledig gedenatureerde ethylalcohol gebeuren sedert 13 februari 2023 eveneens onder dekking van een e-VAD; de afzender zal in de lidstaat van vertrek over een vergunning “(tijdelijk) gecertificeerde afzender” moeten beschikken en de geadresseerde zal in de lidstaat van bestemming over een vergunning “(tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde” moeten beschikken.  Er werd ook een nieuwe accijnsproductcode (EPC = Excise Product Code) in het leven geroepen voor volledig gedenatureerde ethylalcohol, namelijk S600 met als omschrijving “Volledig gedenatureerde alcohol, vallende onder artikel 20 van Richtlijn 92/83/EEG, zijnde alcohol die gedenatureerd is en voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van artikel 27, lid 1, punt a), van die richtlijn”.

Vergunningen en zekerheidsstellingen

 • Welke (nieuwe) vergunningen worden gebruikt bij het overbrengen van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Er zijn 4 nieuwe vergunningen:

  • de vergunning "gecertificeerde afzender";
  • de vergunning "tijdelijk gecertificeerde afzender";
  • de vergunning "gecertificeerde geadresseerde" en
  • de vergunning "tijdelijk gecertificeerde geadresseerde".
 • Hoelang blijven tijdelijke vergunningen geldig?

  De tijdelijke vergunningen zijn slechts 14 kalenderdagen geldig.  Dit betekent dat de overbrenging moet beginnen/eindigen uiterlijk de 14de kalenderdag te rekenen vanaf het moment van afleveren van de vergunning.

 • Wat wordt verstaan onder de term “sporadisch/incidenteel” bij de tijdelijke vergunningen?

  Voor elk van de 3 types van tijdelijke vergunning (tijdelijk geregistreerde geadresseerde, tijdelijk gecertificeerde afzender en tijdelijk gecertificeerde geadresseerde) geldt een maximum van 6 overbrengingen per jaar.

 • Wordt bij het aanvragen en het verlenen van een vergunning gecertificeerde geadresseerde/gecertificeerde afzender rekening gehouden met de eigendomstitel van de goederen?

  Neen. Net zoals bij de vergunningen onder de accijnsschorsingsregeling is de houder van de vergunning “gecertificeerde geadresseerde/gecertificeerde afzender” verantwoordelijk voor het vervullen van alle verplichtingen en formaliteiten verbonden aan deze vergunning, ongeacht wie eigenaar is van de goederen.

 • Kan een douanevertegenwoordiger/logistieke dienstverlener een vergunning gecertificeerde geadresseerde aanvragen?

  Ja.

 • Hoe moeten vergunningsaanvragen ingediend worden?

  De doorlopende vergunningsaanvragen kunnen via MyMinfin ingediend worden.
  De tijdelijke vergunningsaanvragen moeten via onderstaande formulieren worden ingediend.

  In geval van onbeschikbaarheid van het systeem moeten de aanvragen via onderstaande formulieren worden ingediend.

  Deze formulieren moeten per e-mail gestuurd worden naar:

  • de bevoegde regionale dienst Vergunningen (AAD&A) voor de permanente vergunningen;
  • het bevoegde hulpkantoor (AAD&A) voor de tijdelijke vergunningen.
 • Wat met de zekerheidsstellingen voor bewegingen van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Net zoals geldt voor het papieren VGD moet de zekerheid worden gesteld door de geadresseerde. Concreet betekent dit dat de zekerheid zal moeten worden gesteld door de houder van een vergunning gecertificeerde geadresseerde/tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

 • Op welke wijze gebeurt de zekerheidstelling door de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde?

  De zekerheidstelling voor de (permanente) vergunning gecertificeerde geadresseerde gebeurt via een borgakte (bij de Deposito- en Consignatiekas of via een personele borg bij de bank).  De zekerheidstelling voor de tijdelijke vergunning gecertificeerde geadresseerde gebeurt via een BENELUX 3 op het bevoegde hulpkantoor.

 • Moet een gecertificeerde geadresseerde die volledig gedenatureerde ethylalcohol (S600) ontvangt onder dekking van een e-VAD een zekerheid stellen ?

  Neen.

Principes, functionaliteiten en datavelden

 • Is de noodprocedure voor het e-VAD identiek aan de noodprocedure voor het e-AD?

  De bestaande noodprocedure voor het e-AD wordt naar analogie toegepast voor het e-VAD.

 • Kan een Belgische e-VAD opgesteld worden ter bestemming van een Belgisch erkend entrepot?

  Neen. Het e-VAD kan niet worden gebruikt voor bewegingen binnen België.  Het e-VAD kan enkel worden gebruikt voor overbrengingen tussen lidstaten, met name overbrengingen van accijnsgoederen die reeds in een lidstaat werden uitgeslagen tot verbruik en daarna worden overgebracht naar een andere lidstaat met het doel om daar voor commerciële doeleinden te worden geleverd. 

 • Welke code soort zekerheidsteller (vak 11a) wordt vermeld bij het opmaken van een e-VAD door een Belgische (tijdelijk) gecertificeerde afzender?

  Van ambtswege wordt steeds de code soort zekerheidsteller "4 - Geadresseerde" vermeld.

 • Wat met uitvoer van in verbruik gestelde goederen?

  Het is niet toegelaten om goederen die onder dekking van een e-VAD worden verzonden naar België direct uit te voeren naar een derde land. 

 • Is wijziging van bestemming mogelijk voor een e-VAD?

  Ja, doch dit is beperkt tot 2 gevallen:

  • hetzij terugzenden naar de gecertificeerde afzender (hiervoor is een specifieke code type bestemming voorzien: 11);
  • hetzij naar een andere plaats van levering van dezelfde gecertificeerde geadresseerde in dezelfde lidstaat.
 • Wie kan een wijziging van bestemming doen voor een e-VAD?

  Net zoals bij een e-AD is dit enkel de afzender, in casu de gecertificeerde afzender.  Dit kan gebeuren zonder een herziening van de borg in hoofde van de gecertificeerde geadresseerde.

 • Is de procedure van rechtstreekse aflevering mogelijk bij het verzenden van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Neen.

 • Kan een e-VAD geannuleerd worden?

  Neen.

 • Is de procedure van splitsing mogelijk bij het verzenden van accijnsgoederen/energieproducten onder dekking van een e-VAD?

  Neen.

 • Kan een e-VAD gebruikt worden voor overbrengingen van gedeeltelijke gedenatureerde ethylalcohol (S400)?

  Neen.

 • In welk dataveld moet de wettelijke benaming van een gedistilleerde drank worden vermeld (cfr. artikel 13.7. Verordening 2019/787)?

  De wettelijke benaming van een gedistilleerde drank moet worden vermeld in het dataveld 17 p "Handelsbenaming".

Na ontvangst van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD

 • Welke zijn de te vervullen formaliteiten door de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde bij ontvangst van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Zoals bij een e-AD moet er ook bij een e-VAD een bericht van ontvangst ingediend worden. Vervolgens moet er altijd een aangifte tot verbruik inzake accijnzen (AC4) worden ingediend bij de ontvangst van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD.  Mogelijkheden: aangifte AC4 met betaling van accijnzen (regeling 4583) of in voorkomend geval: aangifte AC4 zonder betaling van accijnzen (regeling 4588), maar dan enkel en alleen wanneer de accijnsgoederen na ontvangst onder dekking van een e-VAD onmiddellijk worden ingeslagen in een belastingentrepot.

  In vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4 moeten type “e-VAD” en het ARC-nummer van het betrokken e-VAD worden vermeld.

  Na het indienen van zowel het bericht van ontvangst als van de aangifte AC4, zal het bevoegde hulpkantoor overgaan tot een fiscale controle.

  Pas daarna wordt het bericht van ontvangst gestuurd naar de lidstaat van vertrek die het vervolgens ook aan de (tijdelijk) gecertificeerde afzender zal bezorgen.

 • Wanneer moet een AC4 worden ingediend door de houder van een vergunning (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde?

  De aangifte AC4 moet door de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde worden ingediend uiterlijk de donderdag van de week volgend op de week van ontvangst van de accijnsgoederen.

 • Link tussen e-VAD en AC4?

  Basisprincipe: een 1 op 1 aangifte, met dien verstande dat:

  • 1 e-VAD moet worden aangegeven met 1 AC4;
  • een e-VAD kan verschillende items/artikelen bevatten die wel degelijk moeten overeenkomen met de verschillende artikelen op een AC4.  De huidige AC4 is nog steeds zodanig geconcipieerd dat op artikelniveau telkens een verwijzing zal moeten gebeuren naar het betrokken e-VAD, middels de ARC ervan.  Bijvoorbeeld: indien uw e-VAD 100 items bevat, zal de betrokken AC4 ook 100 artikelen bevatten, waarbij 100 x zal moeten worden verwezen naar hetzelfde e-VAD.
 • Bijzonderheden bij AC4 met betaling van accijnzen?

  In vak 37 van de aangifte AC4 moet de regeling 4583 worden vermeld.  In vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4 moeten type “e-VAD” en het ARC-nummer van het betrokken e-VAD worden vermeld.

  In vak 33.5 van de aangifte AC4 moet de betrokken aanvullende nationale accijnscode (uit de lijst van Q- en S-codes) worden vermeld.

  In vak 8.1. van de aangifte AC4 moet als statuut “Communautair accijnsnummer” worden vermeld en in vak 8.2. moet dan ook het SEED-nummer van de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde worden vermeld.

 • Is het correct dat een gecertificeerde geadresseerde de mogelijkheid heeft accijnsgoederen, die in een andere lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en naar hier te lande worden overgebracht om hier te worden geleverd of gebruikt voor commerciële doeleinden, na ontvangst in te slaan in een belastingentrepot in plaats van de hier te lande verschuldigde accijns te voldoen?

  Ja.  Nadat de accijnsgoederen die in een andere lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en onder dekking van een e-VAD naar België zijn overgebracht, zijn er twee mogelijkheden: ofwel worden de verschuldigde accijnzen betaald ofwel worden de betrokken goederen ingeslagen in een belastingentrepot (cfr. artikel 37, 2, laatste lid van Richtlijn (EU) 2020/262 en artikel 36/5, § 3, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen).

  Opmerking: inslag in een Belgisch belastingentrepot van accijnsgoederen die onder dekking van een e-VAD werden verzonden vanuit een andere lidstaat is dus toegestaan; wederinslag in een belastingentrepot is in België NIET toegelaten, met uitzondering van "herbewerking" zoals bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.

 • Moet de gecertificeerde geadresseerde ook een vergunning erkend entrepothouder bezitten bij inslag in zijn belastingentrepot?

  Ja. Wanneer een gecertificeerde geadresseerde de goederen inslaat in zijn eigen belastingentrepot, moet de betrokkene wel degelijk twee verschillende vergunningen bezitten, enerzijds dus deze van gecertificeerde geadresseerde om de beweging onder dekking van een e-VAD aan te zuiveren en anderzijds een vergunning erkend entrepothouder.  De procedures “onder de accijnsschorsingsregeling” en “accijnzen betaald” zijn twee verschillende procedures.

 • Is het mogelijk dat de inslag in een belastingentrepot die volgt op een levering voor commerciële doeleinden gebeurt in een belastingentrepot van een andere operator dan de persoon met een vergunning gecertificeerde geadresseerde?

  Ja.

 • Bijzonderheden bij AC4 zonder betaling van accijnzen wanneer de accijnsgoederen na ontvangst onder dekking van een e-VAD onmiddellijk worden ingeslagen in een belastingentrepot?

  In vak 37 van de aangifte AC4 moet de regeling 4588 worden vermeld.  In vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4 moeten type “e-VAD” en het ARC-nummer van het betrokken e-VAD worden vermeld.

  In vak 33.5 van de aangifte AC4 moet de betrokken aanvullende nationale accijnscode (uit de lijst van Q- en S-codes) worden vermeld.

  In vak 8.1. van de aangifte AC4 moet als statuut “Communautair accijnsnummer” worden vermeld en in vak 8.2. moet dan ook het SEED-nummer van de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde worden vermeld.

 • Bijzonderheden bij AC4 voor volledig gedenatureerde ethylalcohol (S600)?

  De geadresseerde die de aangifte AC4 indient, is hier steeds de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde.

  In vak 37 van de aangifte AC4 moet de regeling 4583 worden vermeld.  In vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4 moeten type “e-VAD” en het ARC-nummer van het betrokken e-VAD worden vermeld. 

  In vak 33.5 van de aangifte AC4 moet de aanvullende nationale accijnscode T002 worden vermeld.

  In vak 8.1. van de aangifte AC4 moet als statuut “Communautair accijnsnummer” worden vermeld en in vak 8.2. moet dan ook het SEED-nummer van de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde worden vermeld.

 • Welke code is van toepassing voor een e-VAD in vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4?

  In de webapplicatie moet de code “e-VAD” worden geselecteerd. In de B2B-applicatie moet de code “A08” worden gebruikt.