Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ - EMCS FASE 4

Lijst bijgewerkt op 09-02-2023

FAQ - EMCS FASE 4

 • Zal de automatisering van het VGD tijdig kunnen plaatsvinden in België?

  België zit nog altijd op schema voor de implementatie van de automatisering van het VGD op 13 februari 2023.  Het papieren VGD wordt dan vervangen door een elektronisch vereenvoudigd administratief document (e-VAD) voor de overbrengingen van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU die voor commerciële doeleinden worden geleverd. De data van vergunninghouders worden opgeslagen in de bestaande SEED-databank (System for Exchange of Excise Data) en de goederenbewegingen in de bestaande EMCS-applicatie.

 • Waar kunnen we de technische informatie omtrent EMCS fase 4.0. en de automatisering van het VGD terugvinden?

  Alle technische documentatie kunt u terugvinden op de internetsite van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/emcs

 • Zal de noodprocedure voor het e-VAD identiek zijn aan de noodprocedure voor het e-AD?

  De bestaande noodprocedure voor het e-AD zal naar analogie worden toegepast voor het e-VAD. 

 • Hoe moet worden omgegaan met bewegingen van en naar lidstaten die niet tijdig klaar zullen zijn met het invoeren van de automatisering van het VGD?

  Op dit moment zijn er aanwijzingen dat Nederland niet tijdig zal klaar zijn met het automatiseren van het VGD. De AAD&A heeft begrepen dat Nederland alles is het werkt stelt om de impact voor de economische operatoren te beperken. Zie volgende link: https://open.overheid.nl/repository/ronl-472a795557688f74e2d5f945e78429ba1fbd6e8f/1/pdf/kamerbrief-inzake-invoering-horizontale-accijnsrichtlijn-2020.pdf 

  Concreet: De nieuwe functionaliteiten van EMCS fase 4.0. zullen niet tijdig omgezet zijn in de Nederlandse nationale EMCS-applicatie op 13 februari 2023. De noodzakelijke aanpassingen in SEED zullen daarentegen wel klaar zijn, wat betekent dat de nieuwe types vergunningen (gecertificeerde afzender, gecertificeerde geadresseerde, tijdelijk gecertificeerde afzender, tijdelijk gecertificeerde geadresseerde) zullen kunnen geregistreerd worden in SEED. Een nationale EMCS-convertor zal in Nederland worden gebruikt voor de berichten in het kader van bewegingen onder de accijnsschorsingsregeling.  Noodprocedures zullen van toepassing zijn voor de 'accijns betaald' bewegingen.  Dit betekent dat dergelijke bewegingen vanuit Nederland zullen starten via de noodprocedure en via noodprocedure zullen moeten aangezuiverd worden; bewegingen naar Nederland (zowel onder dekking van een e-AD als van een e-VAD) kunnen via EMCS zoals voorzien (elektronisch) starten, maar zullen in Nederland via een manuele procedure aangezuiverd moeten worden.

 • Kan een Belgische e-VAD opgesteld worden ter bestemming van een Belgisch erkend entrepot?

  Neen. Het e-VAD kan niet worden gebruikt voor bewegingen binnen België.  Het e-VAD kan enkel worden gebruikt voor overbrengingen tussen lidstaten, met name overbrengingen van accijnsgoederen die reeds in een lidstaat werden uitgeslagen tot verbruik en daarna worden overgebracht naar een andere lidstaat met het doel om daar voor commerciële doeleinden te worden geleverd.  

 • Wat met bewegingen onder dekking van een papieren VGD op de datum van 13 februari 2023?

  Bewegingen die worden aangevangen vóór 13 februari 2023 onder dekking van een papieren VGD kunnen nog worden aangezuiverd tot 31 december 2023.

 • Heeft deze regelgeving ook betrekking op de (nationale) accijnsproducten (alcoholvrije dranken en koffie)?

  Neen. Net zoals het papieren VGD heeft het e-VAD enkel betrekking op overbrengingen van accijnsgoederen (alcohol en alcoholhoudende dranken, energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten) tussen lidstaten.

 • Wat met de zekerheidsstellingen voor bewegingen van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Net zoals geldt voor het papieren VGD moet de zekerheid worden gesteld door de geadresseerde. Concreet betekent dit dat de zekerheid zal moeten worden gesteld door de houder van een vergunning gecertificeerde geadresseerde/tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

 • Wat met uitvoer van in verbruik gestelde goederen?

  Het is niet toegelaten om goederen die onder dekking van een e-VAD worden verzonden naar België direct uit te voeren naar een derde land.  

 • Is het correct dat een gecertificeerde geadresseerde de mogelijkheid heeft accijnsgoederen, die in een andere lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en naar hier te lande worden overgebracht om hier te worden geleverd of gebruikt voor commerciële doeleinden, na ontvangst in te slaan in een belastingentrepot in plaats van de hier te lande verschuldigde accijns te voldoen?

  Ja.  Nadat de accijnsgoederen die in een andere lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en onder dekking van een e-VAD naar België zijn overgebracht, zijn er twee mogelijkheden: ofwel worden de verschuldigde accijnzen betaald ofwel worden de betrokken goederen ingeslagen in een belastingentrepot (cfr. artikel 37, 2, laatste lid van Richtlijn (EU) 2020/262 en artikel 36/5, § 3, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen).
  Opmerking: inslag in een Belgisch belastingentrepot van accijnsgoederen die onder dekking van een e-VAD werden verzonden vanuit een andere lidstaat is dus toegestaan; wederinslag in een belastingentrepot is in België NIET toegelaten, met uitzondering van "herbewerking" zoals bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.

 • Moet de gecertificeerde geadresseerde ook een vergunning erkend entrepothouder bezitten bij inslag in zijn belastingentrepot?

  Ja. Wanneer een gecertificeerde geadresseerde de goederen inslaat in zijn eigen belastingentrepot, moet de betrokkene wel degelijk twee verschillende vergunningen bezitten, enerzijds dus deze van gecertificeerde geadresseerde om de beweging onder dekking van een e-VAD aan te zuiveren en anderzijds een vergunning erkend entrepothouder.  De procedures “onder de accijnsschorsingsregeling” en “accijnzen betaald” zijn twee verschillende procedures.

 • Is het mogelijk dat de inslag in een belastingentrepot die volgt op een levering voor commerciële doeleinden gebeurt in een belastingentrepot van een andere operator dan de persoon met een vergunning gecertificeerde geadresseerde?

  Ja.

 • Is wijziging van bestemming mogelijk?

  Ja, doch dit is beperkt tot 2 gevallen: 

  • hetzij terugzenden naar de gecertificeerde afzender (hiervoor is een specifieke code type bestemming voorzien: 11);
  • hetzij naar een andere plaats van levering van dezelfde gecertificeerde geadresseerde in dezelfde lidstaat.
 • Wie kan een wijziging van bestemming doen?

  Net zoals bij een e-AD is dit enkel de gecertificeerde afzender.  Dit kan gebeuren zonder een herziening van de borg in hoofde van de gecertificeerde geadresseerde.

 • Is de procedure van rechtstreekse aflevering mogelijk bij het verzenden van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Neen.

 • Kan een e-VAD geannuleerd worden?

  Neen.

 • Is de procedure van splitsing mogelijk bij het verzenden van accijnsgoederen/energieproducten onder dekking van een e-VAD?

  Neen.

 • Wat wordt verstaan onder de term “sporadisch/incidenteel” bij de tijdelijke vergunningen?

  Voor elk van de 3 types van tijdelijke vergunning (tijdelijk geregistreerde geadresseerde, tijdelijk gecertificeerde afzender en tijdelijk gecertificeerde geadresseerde) geldt een maximum van 6 overbrengingen per jaar.

 • Wat is de impact van de automatisering van het VGD voor de intra-Unie overbrengingen van volledig gedenatureerde ethylalcohol (de zogenaamde eurodenaturant)?

  De intra-Unie overbrengingen van volledig gedenatureerde ethylalcohol zullen vanaf 13 februari 2023 eveneens geschieden onder dekking van een e-VAD; de afzender zal in de lidstaat van vertrek over een vergunning “(tijdelijk) gecertificeerde afzender” moeten beschikken en de geadresseerde zal in de lidstaat van bestemming over een vergunning “(tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde” moeten beschikken.  Er werd ook een nieuwe EPC (Excise Product Code) in het leven geroepen voor volledig gedenatureerde ethylalcohol, met name S600 (“Volledig gedenatureerde alcohol, vallende onder artikel 20 van Richtlijn 92/83/EEG, zijnde alcohol die gedenatureerd is en voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van artikel 27, lid 1, punt a), van die richtlijn”).

 • Wordt bij het aanvragen en het verlenen van een vergunning gecertificeerde geadresseerde/gecertificeerde afzender rekening gehouden met de eigendomstitel van de goederen?

  Neen. Net zoals bij de vergunningen onder de accijnsschorsingsregeling is de houder van de vergunning “gecertificeerde geadresseerde/gecertificeerde afzender” verantwoordelijk voor het vervullen van alle verplichtingen en formaliteiten verbonden aan deze vergunning, ongeacht wie eigenaar is van de goederen.

 • Kan een douanevertegenwoordiger/logistieke dienstverlener een vergunning gecertificeerde geadresseerde aanvragen?

  Ja.

 • Welke (nieuwe) vergunningen worden gebruikt bij het overbrengen van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Er zijn 4 nieuwe vergunningen: -

  • de vergunning "gecertificeerde afzender";
  • de vergunning "tijdelijk gecertificeerde afzender";
  • de vergunning "gecertificeerde geadresseerde" en
  • de vergunning "tijdelijk gecertificeerde geadresseerde",
 • Hoelang blijven tijdelijke vergunningen geldig?

  De tijdelijke vergunningen zijn slechts 14 kalenderdagen geldig.  Dit betekent dat de overbrenging moet beginnen/eindigen uiterlijk de 14de kalenderdag te rekenen vanaf het moment van afleveren van de vergunning. 

 • Welke noodprocedure moet worden toegepast voor overbrengingen tussen België en Nederland?

  Voor de Belgische economische operator zijn er geen extra formaliteiten voor:

  • overbrengingen onder dekking van een e-AD;
  • overbrengingen vanuit België naar Nederland die onder dekking van een e-VAD zullen gebeuren.

  ER ZAL EVENWEL EEN NOODPROCEDURE GELDEN VOOR OVERBRENGINGEN VANUIT NEDERLAND NAAR BELGIË.  

  De accijnsgoederen zullen naar de Belgische (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde worden toegezonden onder een noodprocedure (nooddocument).  Bij ontvangst van de accijnsgoederen wordt het “nood”bericht van ontvangst ingediend bij het bevoegde hulpkantoor.  Nadat het wordt gevalideerd door het bevoegde hulpkantoor stuurt de Belgische (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde het teruggekregen, gevalideerde “nood”bericht van ontvangst naar de Nederlandse afzender voor verder gevolg.

 • Welke guarantor type code wordt vermeld bij het opmaken van een e-VAD door een Belgische (tijdelijk) gecertificeerde afzender?

  Van ambtswege wordt steeds de guarantor type code "4" vermeld.

 • Op welke wijze gebeurt de borgstelling door de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde?

  De borgstelling voor de (permanente) vergunning gecertificeerde geadresseerde gebeurt via een borgakte (bij de Deposito- en Consignatiekas of via een personele borg bij de bank).  De borgstelling voor de tijdelijke vergunning gecertificeerde geadresseerde gebeurt via een BENELUX 3 op het bevoegde hulpkantoor.

 • Welke zijn de aangifteformaliteiten voor de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde bij ontvangst van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD?

  Er moet altijd een aangifte tot verbruik inzake accijnzen (AC4) worden ingediend bij de ontvangst van accijnsgoederen onder dekking van een e-VAD.  Mogelijkheden: aangifte AC4 met betaling van accijnzen of in voorkomend geval: aangifte AC4 zonder betaling van accijnzen, maar dan enkel en alleen wanneer de accijnsgoederen na ontvangst onder dekking van een e-VAD onmiddellijk worden ingeslagen in een belastingentrepot 

 • Bijzonderheden bij AC4 met betaling van accijnzen?

  In vak 37 van de aangifte AC4 moet de regeling 4583 worden vermeld.  In vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4 moet het ARC-nummer van het betrokken e-VAD (e-SAD) worden vermeld.

 • Bijzonderheden bij AC4 zonder betaling van accijnzen wanneer de accijnsgoederen na ontvangst onder dekking van een e-vAD onmiddellijk worden ingeslagen in een belastingentrepot?

  In vak 37 van de aangifte AC4 moet de regeling 4588 worden vermeld.  In vak 40 (voorafgaand document) van de aangifte AC4 moet het ARC-nummer van het betrokken e-VAD (e-SAD) worden vermeld.

 • Aangezien MyMinfin momenteel nog niet beschikbaar is, is het noodzakelijk om uw vergunningsaanvragen via onderstaande formulieren in te dienen.

 • Wanneer moet een AC4 worden ingediend door de houder van een vergunning (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde?

  De aangifte AC4 moet door de (tijdelijk) gecertificeerde geadresseerde worden ingediend uiterlijk de donderdag van de week volgend op de week van ontvangst van de accijnsgoederen.

 • Link tussen e-VAD en AC4?

  Basisprincipe: een 1 op 1 aangifte, met dien verstande dat:

  • 1 e-VAD moet worden aangegeven met 1 AC4;
  • een e-VAD kan verschillende items/artikelen bevatten die wel degelijk moeten overeenkomen met de verschillende artikelen op een AC4.  De huidige AC4 is nog steeds zodanig geconcipieerd dat op artikelniveau telkens een verwijzing zal moeten gebeuren naar het betrokken e-VAD, middels de ARC ervan.  Bijvoorbeeld: indien uw e-VAD 100 items bevat, zal de betrokken AC4 ook 100 artikelen bevatten, waarbij 100 x zal moeten worden verwezen naar hetzelfde e-VAD.
 • In welk dataveld moet de wettelijke benaming van een gedistilleerde drank worden vermeld (cfr. artikel 13.7. Verordening 2019/787)?

  De wettelijke benaming van een gedistilleerde drank moet worden vermeld in het dataveld 17 p "Handelsbenaming".

 • Moet een gecertificeerde geadresseerde die volledig gedenatureerde ethylalcohol (S600) ontvangt onder dekking van een e-vAD een zekerheid stellen ?

  Neen.