Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie EDI

1. Registratieprocedure

Om de PLDA- applicatie te gebruiken aan de hand van-EDI-berichten (dit zijn XML en Edifactberichten) moet u een server certificaat aanvragen dat toelaat om de server van uw onderneming te authentiseren binnen de PLDA-applicatie.

De gebruikte certificaten moeten toegelaten worden door de ICT-diensten van de FOD FIN teneinde conform de veiligheidsregels te zijn.

Dit certificaat moet geïnstalleerd worden op de server van de onderneming die de verbinding maakt met de PLDA-applicatie.

De “public key” van het certificaat moet overgemaakt worden aan de PLDA Helpdesk (plda.helpdesk@minfin.fed.be), als ook de andere certificaten van de “cerfticates chain”, die deze aan de stafdienst ICT zal bezorgen voor nazicht en registratie van het nodige op de servers van de FOD Financiën. Als onderwerp van de E-mail vermeld u PLDA-EDI Public Key – “ondernemingsnummer” en “naam onderneming”.

Om dit nazicht en de registratie goed te kunnen laten verlopen, dient u ons volgende te bezorgen met bovengaande mail:

  1. De gehele certificatechain (dus root-middle-leaf) in een “.cer”-fformaat dat gewijzigd werdnaar “.txt” en vervolgens gezipped.
  2. Indien van toepasisng uw callback adres (dat dient te beginnen met https)
  3. Indien van toepassing : het emailadres

Indien u berichten aan Douane en accijnzen overmaakt via een “Netwerk en Service Provider” moet enkel uw “Netwerk en Service Provider” zijn servercertificaat laten registreren.

Telkens wanneer een aangifte wordt aangemaakt, gewijzigd of geannuleerd zullen de applicaties van uw onderneming moeten zorgen voor een elektronische ondertekening van de inhoud van het bericht met het persoonlijk certificaat van de natuurlijke persoon die voor de onderneming als aangever optreedt.

PLDA-EDI voert geen controle uit op de rechten die aan de werknemers werden toegekend om de onderneming te verbinden. Het is aan de onderneming om deze controles in te bouwen in haar systeem. Het bericht wordt door het servercertificaat van het systeem geauthentiseerd vooraleer dat het bericht aan de douane overmaakt.

2. De serviceprovider

Wanneer de aangever gebruikt maakt van de diensten van een serviceprovider, moet de serviceprovider die het bericht overmaakt aan de douane ook om een registratie verzoeken bij de helpdesk PLDA (plda.helpdesk@minfin.fed.be). Daartoe dient hij het registratieformulier in te vullen en door te sturen naar plda.helpdesk@minfin.fed.be. Tevens dienen dezelfde gegevens en certificaten te worden bezorgd als bovengaand vermeld onder punt één.The SSL-Client certificate with "CN = SSL SPF Finances - FOD Financien SSL" used by the Federal Government Finances Belgium in the PRODUCTION environment - to authenticate on websites/webservices using a SSL-Cient certificate - has been renewed.
Websites, webservices that are secured using 2-way ssl-authentication should thrust this new certificate or even better the CA-Chain. These certificates can be found in  attachement (ZIP, 3.9 KB).

3. PRODUCTION CERTIFICATES

TLS client / WS security PROD (CN=FPSFinancesSSL.minfin.fgov.be)
https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/FPSFinancesSSLProd-20200901.pem
TLS serveur ccff02 (CN= ccff02.minfin.fgov.be)
https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/ccff02.minfin.fgov.be.pem-20200901.pem

4. TEST CERTIFICATES

TLS client / WS security / signature TEST (CN=FPSFinancesSSLTest.minfin.be)
https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/FPSFinancesSSLTest-20200901.pem
TLS serveur ccff-test1 et ccff-test2 (CN=ccff-test1.minfin.be)
https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/ccff-test1.minfin.be.pem-20200901.pem