Brexit

Brexit

 • Wat moet u weten?

  Op deze webpagina kan u meer informatie vinden over de gevolgen voor marktdeelnemers op het vlak van douane, accijnzen en btw, maar ook informatie over de initiatieven op het niveau van de FOD Financiën.

  In het referendum van 23 juni 2016 heeft de meerderheid van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) (51,9 % van de stemmen) zich positief uitgesproken over het beëindigen van het EU-lidmaatschap.

  De Britse premier, Theresa May, zette op 29 maart 2017 de ‘artikel 50-procedure’ in gang waardoor het proces van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna: EU) officieel van start is gegaan. De onderhandelingen over de scheiding gingen van start op 19 juni 2017.

  De onderhandelingen over de brexit zullen in verschillende fasen verlopen. Het doel van de eerste fase van de onderhandelingen is:

  • zoveel mogelijk duidelijkheid en rechtszekerheid bieden en
  • regelen dat het VK wordt losgemaakt van de EU.

  Een akkoord, over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, kan pas worden gesloten nadat het VK een derde land is geworden. De tweede fase van de onderhandelingen omvat inleidende en voorbereidende besprekingen over het kader voor die toekomstige betrekkingen. Deze tweede fase van de onderhandelingen zal pas van start gaan als het VK en de EU-27 op bepaalde punten, zoals de financiële afwikkeling, het burgerschap en Ierland voldoende voortgang hebben geboekt.     

  Het in artikel 50 VEU vastgelegde tijdsbestek van twee jaar eindigt op 29 maart 2019. Het VK en de EU-27 kunnen deze termijn unaniem met een periode van twee jaar verlengen.

  Impact op ondernemingen

  Wanneer het VK de EU en dus ook de interne markt verlaat, dient men opnieuw douaneformaliteiten aan de grens te vervullen. Vanaf dan is een vrij verkeer van goederen tussen het VK en de EU niet meer van toepassing. Praktische gevolgen hiervan zijn onder meer de verplichting om:

  • een aangifte voor elke in- en uitvoer op te maken en in te dienen,
  • documenten en de in- en uitgevoerde goederen te controleren,
  • eventuele rechten en verschuldigdheden te betalen,
  • handelspolitieke maatregelen toe te passen,
  • ...

  De AAD&A becijferde dat als gevolg van de Brexit het aantal invoeraangifte met 14 % zal stijgen en het aantal exportaangiftes met 47 %.

  Wat is de douanestatus van goederen?

  Goederen die in de Europese Unie binnenkomen, hebben een douanestatus. De financiële en economische implicaties die verbonden zijn aan het binnenbrengen van een bepaald goed in de Europese Unie, baseren zich op de douanestatus van het goed.

  Er zijn twee mogelijkheden, ofwel gaat het om een Uniegoed of om een niet-Uniegoed. Uniegoederen zijn goederen die:

  • volledig verkregen zijn in het douanegebied van de Unie, of
  • in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht en in het vrij verkeer zijn gebracht, of
  • verkregen of vervaardigd zijn in het douanegebied van de Unie met gebruikmaking van alleen bovengenoemde goederen.

  Niet-Uniegoederen zijn alle andere goederen dan bovengenoemde Uniegoederen.

  Een douaneschuld ontstaat wanneer een marktdeelnemer niet-Uniegoederen importeert en ze onder de regelingen voor ‘in het vrije verkeer brengen’ of ‘tijdelijke invoer’ plaatst.

  De douaneschuld wordt bepaald door het betreffende tarief op de douanewaarde van de goederen toe te passen. Het tarief wordt bepaald door de GN-code van de goederen (Gecombineerde nomenclatuur) en de oorsprong van de goederen.

  De financiële implicaties en de impact op de goederenstroom kunnen enigszins beperkt worden door bepaalde vergunningen en statuten. Hierover vindt u meer informatie onder het gedeelte “Facilitering”.

 • Belangrijke begrippen

  Op deze pagina staan enkele frequent gebruikte begrippen uitgelegd. Nadere informatie omtrent deze en andere begrippen kan u vinden in het Douanewetboek van de Unie.

  Oorsprong van goederen: De oorsprong van een goed heeft betrekking op het land waar het vervaardigd is. Er zijn twee soorten oorsprong: preferentiële en niet-preferentiële oorsprong.

  De niet-preferentiële oorsprong is onder meer van belang voor de toepassing van quota’s, antidumpingrechten, embargo’s en voor de oorsprongsaanduiding op het product of de verpakking (bijvoorbeeld “made in Belgium”).

  Preferentiële oorsprong is gerelateerd aan de handelsovereenkomsten die de Europese Unie met derde landen of groepen van landen heeft afgesloten. In deze handelsovereenkomsten zijn onder meer gunstige invoerrechten voorzien indien een goed aan bepaalde regels inzake productie of verwerking voordoet, dit zijn de oorsprongsregels.

  Douanecontroles: door de douaneautoriteiten verrichte specifieke handelingen voor het waarborgen van de naleving van de douanewetgeving en andere wetgeving betreffende het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen, de opslag en de bijzondere bestemming van goederen die tussen het douanegebied van de Unie en landen of gebieden daarbuiten worden vervoerd, en betreffende de aanwezigheid en het verkeer binnen het douanegebied van de Unie van niet-Uniegoederen en goederen die onder de regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst. Het gaat bijvoorbeeld om de controle op de juistheid en aanwezigheid van documenten of controle op de overeenstemming van de aangegeven goederen met de bijhorende aangifte en documenten.

  Douaneformaliteiten: alle handelingen die door een persoon en door de douaneautoriteiten moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen, zoals het indienen van een aangifte.

  Summiere aangifte bij binnenbrengen: de handeling waarbij een persoon de douaneautoriteiten in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, en binnen een specifieke termijn, meedeelt dat goederen het douanegebied van de Unie zullen binnenkomen.

  Summiere aangifte bij uitgaan: de handeling waarbij een persoon de douaneautoriteiten in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, en binnen een specifieke termijn, meedeelt dat goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten.

  Aangifte tot tijdelijke opslag: de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze kenbaar maakt dat hij goederen in tijdelijke opslag plaatst.

  Douaneaangifte: de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen, in voorkomend geval met opgave van eventuele specifieke procedures die moeten worden toegepast. Douaneaangiftes worden elektronisch ingediend via PLDA.

  Douaneregeling: één van de onderstaande regelingen waaronder goederen overeenkomstig het wetboek kunnen worden geplaatst:

  • in het vrije verkeer brengen
  • bijzondere regelingen
  • uitvoer

  Tijdelijke opslag: de toestand van tijdelijk onder douanetoezicht opgeslagen niet-Uniegoederen tussen het moment waarop zij bij de douane zijn aangebracht en het moment waarop zij onder een douaneregeling zijn geplaatst of zijn weder uitgevoerd.

  Invoerrecht: het douanerecht dat bij de invoer van goederen verschuldigd is.

  Uitvoerrecht: het douanerecht dat bij de uitvoer van goederen verschuldigd is.

  Vrijgave van goederen: terbeschikkingstelling door de douaneautoriteiten van goederen voor de doeleinden die zijn voorzien in de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst.

  Douanetoezicht: de activiteiten die door de douaneautoriteiten in het algemeen worden ontplooid teneinde te zorgen voor de naleving van de douanewetgeving en, in voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen onder douanetoezicht van toepassing zijn.

  Handelspolitieke maatregelen: de niet-tarifaire maatregelen die in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid zijn vastgesteld in de vorm van Unievoorschriften inzake de internationale handel in goederen. Voorbeelden zijn o.a. quota’s  en anti-dumpingrechten.

 • Invoer

  Op dit moment maakt het Verenigd Koninkrijk nog deel uit van de Europese Unie waardoor het vrije verkeer van goederen geldt. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, worden de goederen uit het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan controles, invoerrechten en andere maatregelen.

  Wat is de procedure  bij invoer?

  Wanneer goederen uit niet-EU-landen in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zijn volgende stappen van toepassing vooraleer de goederen worden aangegeven of voordat ze worden weder uitgevoerd:

  • het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS, Entry Summary Declaration)
  • de aankomst van de goederen
  • het aanbrengen van de goederen bij de douane en
  • het plaatsen van de goederen onder de regeling tijdelijke opslag

  De ENS wordt elektronisch ingediend en bevat de gegevens die nodig zijn om een veiligheidsrisicoanalyse te kunnen maken.

  Niet-Uniegoederen zijn in ‘tijdelijke opslag’ vanaf het moment dat ze bij de douane worden aangebracht totdat ze onder een douaneregeling worden geplaatst of opnieuw worden uitgevoerd.

 • Douaneregelingen

  Via een douaneaangifte worden goederen onder een douaneregeling geplaatst.

  De douaneregelingen waaronder goederen overeenkomstig het wetboek kunnen worden geplaatst zijn:

  • in het vrije verkeer brengen
  • bijzondere regelingen
  • uitvoer

  De bovengenoemde bijzondere regelingen zijn:

  • douanevervoer (extern en intern douanevervoer)
  • opslag (douane-entrepot en vrije zones (niet in België))
  • specifieke bestemming (tijdelijke invoer en bijzondere bestemming)
  • veredeling (actieve en passieve veredeling)

  Een vergunning van de douaneautoriteiten is vereist voor:

  • het gebruik van de regeling actieve of passieve veredeling, tijdelijke invoer of bijzondere bestemming en
  • het beheer van een opslagruimte voor opslag in een douane-entrepot, tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douaneautoriteit zelf

  Wat betekent " In het vrije verkeer" brengen?

  Niet-Uniegoederen die bestemd zijn om op de markt van de Unie te worden gebracht, voor consumptie of gebruik, worden geplaatst onder de regeling in het vrije verkeer brengen.

  Het in het vrije verkeer brengen omvat:

  • de inning van verschuldigde invoerrechten
  • de inning, voor zover van toepassing, van andere heffingen
  • de toepassing van handelspolitieke maatregelen en verbods- en beperkingsmaatregelen en
  • de vervulling van de andere formaliteiten voor de invoer van de goederen

  Niet-Uniegoederen die in het vrije verkeer worden gebracht, verkrijgen daardoor de douanestatus van Uniegoederen. Bij het ‘in het vrije verkeer brengen’ dient u eveneens nationale belastingen te betalen (btw en accijnzen) en dient u te voldoen aan eventuele nationale voorschriften.

  Wat zijn "Bijzondere regelingen"?

  Douanevervoer

  De regeling douanevervoer wordt gebruikt ter facilitering van het goederenverkeer tussen twee plaatsen in een douanegebied, via een ander douanegebied, of tussen twee of meer verschillende douanegebieden.

  De regeling extern douanevervoer (T1) maakt het mogelijk om niet-Uniegoederen over te brengen van het ene naar het andere punt binnen het douanegebied van de Unie met opschorting van douanerechten en andere heffingen.

  Intern douanevervoer (T2) maakt het mogelijk dat goederen het douanegebied tijdelijk kunnen verlaten en opnieuw kunnen binnenkomen met behoud van de Unie-status van de goederen.

  Een andere doorvoerregeling is de TIR-regeling. TIR is een internationale overeenkomst, waarbij ook landen die geen lid zijn van de Europese Unie betrokken zijn. Omdat de landen van de EU afzonderlijk lid zijn bij deze overeenkomst, blijft het gebruik van deze regeling mogelijk met het Verenigd Koninkrijk na de brexit.

  Het gemeenschappelijk douanevervoer is het douanevervoer tussen de EU en de EVA-landen, Turkije, Macedonië en Servië.

  Opslag

  Douane-entrepot

  Voor niet-Uniegoederen onder de regeling ‘opslag in douane-entrepot’ zijn invoerrechten, btw en andere heffingen pas verschuldigd bij verkoop van de goederen en na uitslag uit het douane-entrepot. Voor opslag in een douane-entrepot is een vergunning vereist tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douane zelf.

  Meer informatie vindt u hier.

  Vrije zone

  Vrije zones zijn speciale, afgesloten gebieden binnen het douanegebied. Goederen die er worden geplaatst, zijn vrij van invoerrechten, btw en andere heffingen. In België is er momenteel geen vrije zone.

  Specifieke bestemmingen

  Tijdelijke invoer

  De vergunning tijdelijke invoer maakt het mogelijk om niet- Uniegoederen tijdelijk in te voeren in de EU. Gedurende een beperkte periode (24 maanden) kunnen deze goederen dan in de Europese Unie gebruikt worden waarna ze worden weder uitgevoerd. Er wordt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten verleend en de goederen zijn niet onderworpen aan andere heffingen (bijvoorbeeld btw en accijnzen), en er worden geen handelspolitieke maatregelen toegepast.

  De regeling Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) maakt het mogelijk om goederen te gebruiken in één of meer landen of douane-unies zonder betaling van douanerechten en andere heffingen. De ATA-regeling wordt geregeld door de Overeenkomst van Istanboel. Het valt af te wachten of het Verenigd Koninkrijk lid zal worden van deze overeenkomst.

  Bijzondere bestemming

  De wetgeving voorziet voor bepaalde bestemmingen van goederen een vrijstelling van invoerrechten of een verlaagd invoerrecht via de regeling bijzondere bestemming.

  Meer informatie vindt u hier.

  Veredeling

  Actieve veredeling

  Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het douanegebied van de Europese Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles onder schorsing van invoerrechten, btw en/of handelspolitieke maatregelen. Deze regeling kan ook aangewend worden om goederen in overeenstemming te brengen met technische eisen.

  Meer informatie vindt u hier.

  Passieve veredeling

  Dankzij de regeling passieve veredeling kunnen Uniegoederen tijdelijk worden uitgevoerd om deze buiten het douanegebied van de EU te veredelen (bewerken, verwerken of herstellen). De veredelingsproducten kunnen nadien terug op de Europese markt worden gebracht met vrijstelling van invoerrechten voor de eerder uitgevoerde Uniegoederen.

  Meer informatie vindt u hier.

  Uitvoer

  Zie onderdeel ‘Uitvoer’.

 • Uitvoer

  Op dit moment is het Verenigd Koninkrijk nog lid van de Europese Unie. Binnen de EU geldt het ‘vrij verkeer van goederen’. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, worden de goederen die de EU verlaten met bestemming het Verenigd Koninkrijk, onderworpen aan douaneformaliteiten.

  Uniegoederen die het douanegebied verlaten, worden onder de regeling uitvoer geplaatst. Wanneer niet-Uniegoederen het douanegebied verlaten, wordt een aangifte tot wederuitvoer ingediend.

  Voor de goederen die het douanegebied verlaten wordt een aangifte vóór vertrek ingediend binnen een bepaalde termijn bij het bevoegde douanekantoor van uitvoer. Op basis van deze aangifte wordt een risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden verricht. Indien er geen douaneaangifte of aangifte tot wederuitvoer werd ingediend voor het vertrek van de goederen, wordt bij het douanekantoor van uitgang een summiere aangifte bij uitgaan ingediend.

  Goederen die het douanegebied verlaten zijn onderworpen aan douanetoezicht en worden bij uitgaan naar het douanekantoor van uitgang aangebracht. Na eventuele controle kunnen de goederen door het douanekantoor van uitgang worden vrijgegeven. Wanneer de goederen zijn vrijgegeven voor uitgaan, houdt het douanekantoor van uitgang er toezicht op totdat zij het douanegebied hebben verlaten.

 • Facilitering

  Wat is het AEO-Statuut?

  Bedrijven met een AEO-statuut zijn economische operatoren die voldoen aan een aantal gedefinieerde criteria in het douanewetboek van de Unie en die vrijwillig het AEO-statuut aanvragen. Ze werken nauw samen met de douaneautoriteiten om de internationale toeleveringsketen te beveiligen. Bedrijven met een AEO-statuut ontvangen voordelen zowel binnen als buiten de EU. Voorbeelden van voordelen zijn: minder controles en prioritaire behandeling bij controles.

  Meer informatie over AEO, de types, voordelen en de aanvraag vindt u hier.

  Wat betreft de gevolgen van brexit voor het AEO-statuut van bedrijven (met een vestiging) in het Verenigd Koninkrijk en of er een mogelijke wederzijdse erkenning komt, is tot op heden nog geen informatie bekend.

  Wat is een vergunning ruimte voor tijdelijke opslag?

  Niet-Uniegoederen zijn in tijdelijke opslag vanaf het moment dat zij, bij het binnenkomen in de EU, worden aangebracht bij de douane. Een vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) biedt de mogelijkheid om goederen die het douanegebied van de EU binnenkomen voor een maximumtermijn van 90 dagen op te slaan in afwachting van een nadere douanebestemming. De aangever kan de betaling van invoerrechten en andere heffingen uitstellen zolang de goederen zich onder deze regeling bevinden.

  Meer informatie vindt u hier.

  Wat is douanevervoer?

  In het kader van de regeling douanevervoer zijn een aantal vergunningen en vereenvoudigingen die het gebruiksgemak van de regeling verhogen.

  • Vergunning Toegelaten Afzender: een toegelaten afzender heeft het recht een douanevervoer te starten zonder de goederen aan te brengen op het douanekantoor van vertrek.
  • Vergunning Toegelaten Geadresseerde: een toegelaten geadresseerde heeft het recht om de goederen die onder de regeling douanevervoer zijn geplaatst, op zijn adres of op een andere opgegeven plaats te ontvangen zonder ze aan te brengen op het kantoor van bestemming.
  • Elektronisch vervoersdocument: deze vereenvoudiging verwijst naar het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer over zee of via de lucht (mei 2018).
  • Aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevens (na update NCTS).
  • Gebruik van zegels van een speciaal soort: vergunning voor gebruik van zegels van een speciaal soort waardoor de marktdeelnemer niet meer langs de douane moet voor verzegeling.

  Wat is een vereenvoudigde aangifte?

  De vereenvoudigde aangifte geeft marktdeelnemers de mogelijkheid om goederen onder een douaneregeling te plaatsen, met weglating van een deel van de gegevens uit de aangifte of van specifieke begeleidende documenten. De vereenvoudigde aangifte kan gebruikt worden in het kader van een vergunning EiDR.

  Het regelmatig gebruik van de vereenvoudigde aangifte vereist een vergunning.

  Wat is een vergunning gecentraliseerde vrijmaking?

  Met een vergunning Gecentraliseerde Vrijmaking of Centralised Clearance (CC) kan een marktdeelnemer douaneaangiftes indienen bij het douanekantoor in het land waar hij gevestigd is voor goederen die bij een ander douanekantoor worden aangebracht, zelfs wanneer het andere douanekantoor zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt. Aangifte- en goederenstroom kunnen op deze manier van elkaar gescheiden worden.

  Meer informatie vindt u hier.

  Wat is een vergunning “inschrijving in de administratie van de aangever” ofwel EiDR?

  Met een vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever, of Entry into the Declarant's Records (EiDR), is het mogelijk een douaneaangifte in te dienen onder de vorm van een inschrijving in de eigen administratie van de aangever.

  Meer informatie vindt u hier.

  Wat is een vergunning doorlopende zekerheid?

  De douaneautoriteiten kunnen een zekerheid eisen voor een mogelijke of bestaande douaneschuld. Deze zekerheid dekt het bedrag aan in- of uitvoerrechten en andere verschuldigde heffingen. Marktdeelnemers kunnen een vergunning doorlopende zekerheid aanvragen ter dekking van meerdere transacties, douaneaangiften of douaneregelingen.

 • Btw

  Principe

  Het meest zichtbare gevolg voor uw bedrijf van de statuswijziging van EU naar niet-EU land is dat het afgelopen is met het vrije verkeer van goederen waarbij aan de grens tussen BE en UK geen enkele fiscale- en douaneformaliteit moet worden vervuld. Die formaliteiten doen hun (her)intrede.

  Wat betreft de btw-reglementering heeft deze statuswijziging voor uw bedrijf tot gevolg:

  • uw verkopen aan UK-klanten zijn geen intracommunautaire-leveringen (hierna: IC-leveringen) meer, maar worden uitvoeren
  • uw aankopen bij UK-leveranciers zijn geen intracommunautaire verwervingen (hierna: IC-verwervingen) meer, maar worden invoeren

  Wat is de procedure bij uitvoer?

  Goederen

  In een B2B-omgeving (business to business) blijft de verkoop door uw bedrijf van goederen die vanuit BE naar de UK worden vervoerd, vrijgesteld van btw. De rechtsgrond wordt artikel 39, §1 van het Btw-Wetboek. De vrijstelling wordt nu onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden van dat artikel en aan de uitvoeringsbepalingen ervan (KB nr. 18).

  Uw bedrijf moet, ter verantwoording van de btw-vrijstelling, kunnen aantonen dat de goederen effectief de EU hebben verlaten.

  Dit moet gebeuren aan de hand van een geheel van documenten (vervoer, contract, betaling, douaneaangifte).

  Het belangrijkste document bij deze bewijsvoering is het exemplaar 3 van de douaneaangifte ten uitvoer die overeenkomstig de douanereglementering moet worden opgemaakt en in PLDA worden ingegeven (zie hierboven). Deze aangifte moet samen met de uit te voeren goederen bij de douane worden aangeboden. Ze wordt voor uitvoer gevalideerd door het bevoegde douanekantoor. Het gevalideerde exemplaar 3 van deze aangifte moet terug in bezit komen van uw bedrijf als element van bewijs van de btw-vrijstelling. De uitleg hierover alsook de daarbij te volgen douaneprocedure vindt u hierboven.

  Inzake btw zijn de vakken 2 en 44 van die aangifte belangrijk: in vak 2 komt de naam van uw bedrijf en in vak 44 uw Belgisch btw-nummer.

  De verschillen met het IC-tijdperk zijn:

  • de rechtsgrond wijzigt: artikel 39bis W-btw wordt artikel 39, §1
  • u moet het UK btw-nummer van uw klant niet opvragen
  • u moet geen IC-listing meer indienen bij de btw-administratie voor uw verkopen naar de UK
  • u moet uw verkopen aan UK-klanten rapporteren in rooster 47 van uw btw-aangifte in plaats van in rooster 46

  Diensten

  Wat betreft de diensten in een B2B-omgeving (business to business) treden er geen wijzigingen op. De plaats waar de dienst geacht wordt plaats te vinden, blijft ongewijzigd.

  Concreet:

  • UK -> BE: Belgische btw blijft verschuldigd op de dienst. U moet die afdragen via uw periodieke btw-aangifte.
  • BE -> UK: uw bedrijf moet geen BE-btw aanrekenen. De melding “btw verlegd” vervalt.

  De IC-listing voor diensten aan UK-ontvangers moet niet meer worden ingediend.

  Wat is de procedure bij invoer?

  Goederen

  De aankoop door uw bedrijf in de UK van goederen die naar België vervoerd worden, wordt een invoer.

  Die invoer maakt dat uw bedrijf bij het binnenkomen van de goederen in de EU (in casu in BE) douaneformaliteiten moet verrichten.

  In een B2B-omgeving (business to business) maakt die invoer de btw in principe verschuldigd in hoofde van uw bedrijf (z. art. 3 van het W-btw). De btw is verschuldigd op het tijdstip dat u de goederen op het stuk van douane in het vrije verkeer brengt.

  Er is inzake btw dus geen verschuldigdheid zolang de goederen zich onder een opschortende douaneregeling bevinden (bv. opslag in een douane-entrepot). U heeft aldus de mogelijkheid om de betaling van de btw uit te stellen of te vermijden (bv. bij wederuitvoer). Deze regelingen werden in het douaneluik hierboven becommentarieerd.

  De maatstaf waarover het bedrag van de bij invoer verschuldigde btw wordt berekend, is de douanewaarde (voor de berekening van de invoerrechten), verhoogd met een aantal kosten (vervoer, verzekering...). Deze maatstaf is dus nooit gelijk aan de transactieprijs van de aankoop.

  In het vrije verkeer brengen betekent een douaneaangifte opstellen en indienen in PLDA. Bovendien moeten de goederen volgens de daartoe voorziene douaneprocedure bij de douane worden aangebracht.

  Voor de btw zijn de vakken 8, 44 en 47 van deze aangifte belangrijk:

  • vak 8: de naam van uw bedrijf
  • vak 44: uw Belgisch btw-nummer
  • vak 47: het bedrag van de verschuldigde btw

  U betaalt de verschuldigde btw aan de Belgische douane of, als u daarvoor de vereiste vergunning bezit, via uw periodieke btw-aangifte. Deze laatste manier van betalen (ook verlegging van de heffing genoemd) laat u toe de voorfinanciering van de btw te vermijden.

  Er bestaan ook een aantal btw-vrijstellingen bij invoer. Als voornaamste kan de vrijstelling aangehaald worden voor de invoer van goederen die na hun invoer intracommunautair doorverkocht worden (douaneregeling 42).

  De verschillen met het verleden zijn:

  • Er is geen sprake meer van een IC-verwerving, maar van een invoer.
  • De btw bij aankomst blijft verschuldigd, maar moet nu in principe aan de douane betaald worden.
  • U moet uw BE-btw-nummer niet mededelen aan uw leverancier.
  • U moet uw aankopen bij UK-leveranciers niet meer rapporteren in rooster 86 van uw btw-aangifte en de erop verschuldigde btw niet meer in rooster 55.

  Diensten

  Hier gelden dezelfde principes als uiteengezet bij uitvoer.

 • Accijnzen

  Op het moment dat UK geen lidstaat meer is van de Europese Unie heeft dit op accijnsvlak tot gevolg dat een vervoer van accijnsgoederen vanuit België naar UK wordt beschouwd als een uitvoer naar een derde land en niet meer als een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling. De procedures die gelden inzake EMCS zullen bijgevolg moeten aangevuld worden met de procedures inzake uitvoer.

  Een vervoer van accijnsgoederen vanuit UK naar België zal bijgevolg worden beschouwd als een invoer waarvoor de voorgeschreven procedures moeten worden gevolgd; ook hier zal pas vanaf het moment van invoer in België in voorkomend geval een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling kunnen plaatsvinden en gelden de regels inzake EMCS.

  Meer informatie over accijnzen en EMCS vindt u hier.

 • Vragen?

  Door wie kan u zich laten vertegenwoordigen?

  Voor het vervullen van douaneformaliteiten kan u zich laten vertegenwoordigen. De douanevertegenwoordiger is een natuurlijk persoon (individu of groep van natuurlijke personen die een feitelijke vennootschap vormen) of rechtspersoon die:

  • beroepsmatig de douaneformaliteiten vervult bij invoer, uitvoer en doorvoer,
  • in zijn naam of in naam van een opdrachtgever, maar voor rekening van een opdrachtgever en 
  • die erkend is door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. 

  Een lijst van vertegenwoordigers vindt u hier.

  Waar kan u terecht voor algemene vragen?

  Voor algemene vragen inzake douane en accijnzen, klik dan hier.

  Waar kan u terecht voor specifieke vragen over de Brexit?

  Wenst u een gesprek over het thema brexit of heeft u vragen of suggesties?  

  Neem dan contact op met:

  Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
  Departement Marketing & Facilitation
  Team Economische Ondersteuning
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Brussel
  da.mf.es@minfin.fed.be

  Waar kan u terecht met vragen over btw?

  Voor inlichtingen inzake btw kan u steeds terecht bij volgende diensten:

  • het centraal contactcenter op tel. nr. 0257 257 57
  • het centrum KMO waaronder uw KMO ressorteert

  Wenst u te investeren in België of wenst u informatie over exporteren?

  Neem dan contact op met volgende instanties:

  Vlaanderen: Flanders Investment & Trade

  Wallonië: Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 

  Brussel: Brussels Invest & Export

   

 • Agenda

  Transport & Logistics

  De AAD&A zal  vertegenwoordigd zijn op Transport & Logistics.

  Waar?

  Antwerp Expo
  Jan Van Rijswijcklaan 191
  2020 Antwerpen
  www.transport-logistics.be

  Wanneer?

  17 oktober 2017 - 10.00-20.00 u.
  18 oktober 2017 - 10.00-20.00 u.
  19 oktober 2017 - 10.00-18.00 u.