BTW

Principe

Het meest zichtbare gevolg voor uw bedrijf van de statuswijziging van EU naar niet-EU land is dat het afgelopen is met het vrije verkeer van goederen waarbij aan de grens tussen BE en UK geen enkele fiscale- en douaneformaliteit moet worden vervuld. Die formaliteiten doen hun (her)intrede.

Wat betreft de btw-reglementering heeft deze statuswijziging voor uw bedrijf tot gevolg:

 • uw verkopen aan UK-klanten zijn geen intracommunautaire-leveringen (hierna: IC-leveringen) meer, maar worden uitvoeren
 • uw aankopen bij UK-leveranciers zijn geen intracommunautaire verwervingen (hierna: IC-verwervingen) meer, maar worden invoeren

Wat is de procedure bij uitvoer?

Goederen

In een B2B-omgeving (business to business) blijft de verkoop door uw bedrijf van goederen die vanuit BE naar de UK worden vervoerd, vrijgesteld van btw. De rechtsgrond wordt artikel 39, §1 van het Btw-Wetboek. De vrijstelling wordt nu onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden van dat artikel en aan de uitvoeringsbepalingen ervan (KB nr. 18).

Uw bedrijf moet, ter verantwoording van de btw-vrijstelling, kunnen aantonen dat de goederen effectief de EU hebben verlaten.

Dit moet gebeuren aan de hand van een geheel van documenten (vervoer, contract, betaling, douaneaangifte).

Het belangrijkste document bij deze bewijsvoering is het exemplaar 3 van de douaneaangifte ten uitvoer die overeenkomstig de douanereglementering moet worden opgemaakt en in PLDA worden ingegeven (zie hierboven). Deze aangifte moet samen met de uit te voeren goederen bij de douane worden aangeboden. Ze wordt voor uitvoer gevalideerd door het bevoegde douanekantoor. Het gevalideerde exemplaar 3 van deze aangifte moet terug in bezit komen van uw bedrijf als element van bewijs van de btw-vrijstelling. De uitleg hierover alsook de daarbij te volgen douaneprocedure vindt u hierboven.

Inzake btw zijn de vakken 2 en 44 van die aangifte belangrijk: in vak 2 komt de naam van uw bedrijf en in vak 44 uw Belgisch btw-nummer.

De verschillen met het IC-tijdperk zijn:

 • de rechtsgrond wijzigt: artikel 39bis W-btw wordt artikel 39, §1
 • u moet het UK btw-nummer van uw klant niet opvragen
 • u moet geen IC-listing meer indienen bij de btw-administratie voor uw verkopen naar de UK
 • u moet uw verkopen aan UK-klanten rapporteren in rooster 47 van uw btw-aangifte in plaats van in rooster 46

Diensten

Wat betreft de diensten in een B2B-omgeving (business to business) treden er geen wijzigingen op. De plaats waar de dienst geacht wordt plaats te vinden, blijft ongewijzigd.

Concreet:

 • UK -> BE: Belgische btw blijft verschuldigd op de dienst. U moet die afdragen via uw periodieke btw-aangifte.
 • BE -> UK: uw bedrijf moet geen BE-btw aanrekenen. De melding “btw verlegd” vervalt.

De IC-listing voor diensten aan UK-ontvangers moet niet meer worden ingediend.

Wat is de procedure bij invoer?

Goederen

De aankoop door uw bedrijf in de UK van goederen die naar België vervoerd worden, wordt een invoer.

Die invoer maakt dat uw bedrijf bij het binnenkomen van de goederen in de EU (in casu in BE) douaneformaliteiten moet verrichten.

In een B2B-omgeving (business to business) maakt die invoer de btw in principe verschuldigd in hoofde van uw bedrijf (z. art. 3 van het W-btw). De btw is verschuldigd op het tijdstip dat u de goederen op het stuk van douane in het vrije verkeer brengt.

Er is inzake btw dus geen verschuldigdheid zolang de goederen zich onder een opschortende douaneregeling bevinden (bv. opslag in een douane-entrepot). U heeft aldus de mogelijkheid om de betaling van de btw uit te stellen of te vermijden (bv. bij wederuitvoer). Deze regelingen werden in het douaneluik hierboven becommentarieerd.

De maatstaf waarover het bedrag van de bij invoer verschuldigde btw wordt berekend, is de douanewaarde (voor de berekening van de invoerrechten), verhoogd met een aantal kosten (vervoer, verzekering...). Deze maatstaf is dus nooit gelijk aan de transactieprijs van de aankoop.

In het vrije verkeer brengen betekent een douaneaangifte opstellen en indienen in PLDA. Bovendien moeten de goederen volgens de daartoe voorziene douaneprocedure bij de douane worden aangebracht.

Voor de btw zijn de vakken 8, 44 en 47 van deze aangifte belangrijk:

 • vak 8: de naam van uw bedrijf
 • vak 44: uw Belgisch btw-nummer
 • vak 47: het bedrag van de verschuldigde btw

U betaalt de verschuldigde btw aan de Belgische douane of, als u daarvoor de vereiste vergunning bezit, via uw periodieke btw-aangifte. Deze laatste manier van betalen (ook verlegging van de heffing genoemd) laat u toe de voorfinanciering van de btw te vermijden.

Er bestaan ook een aantal btw-vrijstellingen bij invoer. Als voornaamste kan de vrijstelling aangehaald worden voor de invoer van goederen die na hun invoer intracommunautair doorverkocht worden (douaneregeling 42).

De verschillen met het verleden zijn:

 • Er is geen sprake meer van een IC-verwerving, maar van een invoer.
 • De btw bij aankomst blijft verschuldigd, maar moet nu in principe aan de douane betaald worden.
 • U moet uw BE-btw-nummer niet mededelen aan uw leverancier.
 • U moet uw aankopen bij UK-leveranciers niet meer rapporteren in rooster 86 van uw btw-aangifte en de erop verschuldigde btw niet meer in rooster 55.

Diensten

Hier gelden dezelfde principes als uiteengezet bij uitvoer.