Algemeen

Brexit - douane

 • Belangrijke begrippen

  Op deze pagina staan enkele frequent gebruikte begrippen uitgelegd. Nadere informatie omtrent deze en andere begrippen kan u vinden in het Douanewetboek van de Unie.

  Oorsprong van goederen: De oorsprong van een goed heeft betrekking op het land waar het vervaardigd is. Er zijn twee soorten oorsprong: preferentiële en niet-preferentiële oorsprong.

  De niet-preferentiële oorsprong is onder meer van belang voor de toepassing van quota’s, antidumpingrechten, embargo’s en voor de oorsprongsaanduiding op het product of de verpakking (bijvoorbeeld “made in Belgium”).

  Preferentiële oorsprong is gerelateerd aan de handelsovereenkomsten die de Europese Unie met derde landen of groepen van landen heeft afgesloten. In deze handelsovereenkomsten zijn onder meer gunstige invoerrechten voorzien indien een goed aan bepaalde regels inzake productie of verwerking voordoet, dit zijn de oorsprongsregels.

  Douanecontroles: door de douaneautoriteiten verrichte specifieke handelingen voor het waarborgen van de naleving van de douanewetgeving en andere wetgeving betreffende het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen, de opslag en de bijzondere bestemming van goederen die tussen het douanegebied van de Unie en landen of gebieden daarbuiten worden vervoerd, en betreffende de aanwezigheid en het verkeer binnen het douanegebied van de Unie van niet-Uniegoederen en goederen die onder de regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst. Het gaat bijvoorbeeld om de controle op de juistheid en aanwezigheid van documenten of controle op de overeenstemming van de aangegeven goederen met de bijhorende aangifte en documenten.

  Douaneformaliteiten: alle handelingen die door een persoon en door de douaneautoriteiten moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen, zoals het indienen van een aangifte.

  Summiere aangifte bij binnenbrengen: de handeling waarbij een persoon de douaneautoriteiten in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, en binnen een specifieke termijn, meedeelt dat goederen het douanegebied van de Unie zullen binnenkomen.

  Summiere aangifte bij uitgaan: de handeling waarbij een persoon de douaneautoriteiten in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, en binnen een specifieke termijn, meedeelt dat goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten.

  Aangifte tot tijdelijke opslag: de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze kenbaar maakt dat hij goederen in tijdelijke opslag plaatst.

  Douaneaangifte: de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen, in voorkomend geval met opgave van eventuele specifieke procedures die moeten worden toegepast. Douaneaangiftes worden elektronisch ingediend via PLDA.

  Douaneregeling: één van de onderstaande regelingen waaronder goederen overeenkomstig het wetboek kunnen worden geplaatst:

  • in het vrije verkeer brengen
  • bijzondere regelingen
  • uitvoer

  Tijdelijke opslag: de toestand van tijdelijk onder douanetoezicht opgeslagen niet-Uniegoederen tussen het moment waarop zij bij de douane zijn aangebracht en het moment waarop zij onder een douaneregeling zijn geplaatst of zijn weder uitgevoerd.

  Invoerrecht: het douanerecht dat bij de invoer van goederen verschuldigd is.

  Uitvoerrecht: het douanerecht dat bij de uitvoer van goederen verschuldigd is.

  Vrijgave van goederen: terbeschikkingstelling door de douaneautoriteiten van goederen voor de doeleinden die zijn voorzien in de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst.

  Douanetoezicht: de activiteiten die door de douaneautoriteiten in het algemeen worden ontplooid teneinde te zorgen voor de naleving van de douanewetgeving en, in voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen onder douanetoezicht van toepassing zijn.

  Handelspolitieke maatregelen: de niet-tarifaire maatregelen die in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid zijn vastgesteld in de vorm van Unievoorschriften inzake de internationale handel in goederen. Voorbeelden zijn o.a. quota’s  en anti-dumpingrechten.

 • Douaneregelingen

  Via een douaneaangifte worden goederen onder een douaneregeling geplaatst.

  De douaneregelingen waaronder goederen overeenkomstig het wetboek kunnen worden geplaatst zijn:

  • in het vrije verkeer brengen
  • bijzondere regelingen
  • uitvoer

  De bovengenoemde bijzondere regelingen zijn:

  • douanevervoer (extern en intern douanevervoer)
  • opslag (douane-entrepot en vrije zones (niet in België))
  • specifieke bestemming (tijdelijke invoer en bijzondere bestemming)
  • veredeling (actieve en passieve veredeling)

  Een vergunning van de douaneautoriteiten is vereist voor:

  • het gebruik van de regeling actieve of passieve veredeling, tijdelijke invoer of bijzondere bestemming en
  • het beheer van een opslagruimte voor opslag in een douane-entrepot, tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douaneautoriteit zelf

  Wat betekent " In het vrije verkeer" brengen?

  Niet-Uniegoederen die bestemd zijn om op de markt van de Unie te worden gebracht, voor consumptie of gebruik, worden geplaatst onder de regeling in het vrije verkeer brengen.

  Het in het vrije verkeer brengen omvat:

  • de inning van verschuldigde invoerrechten
  • de inning, voor zover van toepassing, van andere heffingen
  • de toepassing van handelspolitieke maatregelen en verbods- en beperkingsmaatregelen en
  • de vervulling van de andere formaliteiten voor de invoer van de goederen

  Niet-Uniegoederen die in het vrije verkeer worden gebracht, verkrijgen daardoor de douanestatus van Uniegoederen. Bij het ‘in het vrije verkeer brengen’ dient u eveneens nationale belastingen te betalen (btw en accijnzen) en dient u te voldoen aan eventuele nationale voorschriften.

  Wat zijn "Bijzondere regelingen"?

  Douanevervoer

  De regeling douanevervoer wordt gebruikt ter facilitering van het goederenverkeer tussen twee plaatsen in een douanegebied, via een ander douanegebied, of tussen twee of meer verschillende douanegebieden.

  De regeling extern douanevervoer (T1) maakt het verkeer van niet-Uniegoederen mogelijk van de ene naar de andere plaats binnen het douanegebied van de Unie met opschorting van douanerechten, andere heffingen en handelspolitieke maatregelen.

  Intern douanevervoer (T2) maakt het verkeer van Uniegoederen mogelijk van de ene naar de andere plaats binnen het douanegebied van de Unie met gebruikmaking van een gebied dat gesitueerd is buiten de douane unie en dit met behoud van de Unie-status van de goederen.

  De plaatsing onder de regeling intern of extern douanevervoer kan gebeuren onder dekking van verschillende procedures. Voorbeelden zijn onder andere de regeling Uniedouanevervoer (omvat alleen de landen van de EU), het gemeenschappelijk douanevervoer (omvat de contracterende partijen bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, met name de landen van de EU, de EVA-landen, Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië) en de TIR-regeling (omvat de 71 contracterende partijen bij de TIR-Overeenkomst).

  Het VK is reeds contracterende partij bij de TIR-Overeenkomst. Het douanevervoer onder de TIR-regeling (zonder NCTS-TIR) blijft dus mogelijk met het VK nadat deze de EU heeft verlaten.

  Indien het VK gebruik wil maken van het gemeenschappelijk douanevervoer (en NCTS) nadat het de EU heeft verlaten, dient het aan te sluiten bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer.

  Het Uniedouanevervoer zal niet meer mogelijk zijn na het vertrek van het VK uit de EU.

  Opslag

  Douane-entrepot

  Voor niet-Uniegoederen onder de regeling ‘opslag in douane-entrepot’ zijn invoerrechten, btw en andere heffingen pas verschuldigd bij verkoop van de goederen en na uitslag uit het douane-entrepot. Voor opslag in een douane-entrepot is een vergunning vereist tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douane zelf.

  Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Opslag'.

  Vrije zone

  Vrije zones zijn speciale, afgesloten gebieden binnen het douanegebied. Goederen die er worden geplaatst, zijn vrij van invoerrechten, btw en andere heffingen. In België is er momenteel geen vrije zone.

  Specifieke bestemmingen

  Tijdelijke invoer

  De vergunning tijdelijke invoer maakt het mogelijk om niet- Uniegoederen tijdelijk in te voeren in de EU. Gedurende een beperkte periode (24 maanden) kunnen deze goederen dan in de Europese Unie gebruikt worden waarna ze worden weder uitgevoerd. Er wordt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten verleend en de goederen zijn niet onderworpen aan andere heffingen (bijvoorbeeld btw en accijnzen), en er worden geen handelspolitieke maatregelen toegepast.

  De regeling Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) maakt het mogelijk om goederen te gebruiken in één of meer landen of douane-unies zonder betaling van douanerechten en andere heffingen. De ATA-regeling wordt geregeld door de Overeenkomst van Istanboel. Het valt af te wachten of het Verenigd Koninkrijk lid zal worden van deze overeenkomst.

  Bijzondere bestemming

  De wetgeving voorziet voor bepaalde bestemmingen van goederen een vrijstelling van invoerrechten of een verlaagd invoerrecht via de regeling bijzondere bestemming.

  Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Bijzondere bestemming'.

  Veredeling

  Actieve veredeling

  Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het douanegebied van de Europese Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles onder schorsing van invoerrechten, btw en/of handelspolitieke maatregelen. Deze regeling kan ook aangewend worden om goederen in overeenstemming te brengen met technische eisen.

  Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Veredeling'.

  Passieve veredeling

  Dankzij de regeling passieve veredeling kunnen Uniegoederen tijdelijk worden uitgevoerd om deze buiten het douanegebied van de EU te veredelen (bewerken, verwerken of herstellen). De veredelingsproducten kunnen nadien terug op de Europese markt worden gebracht met vrijstelling van invoerrechten voor de eerder uitgevoerde Uniegoederen.

  Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Veredeling'.

  Uitvoer

  Zie onderdeel ‘Uitvoer’.

 • Facilitering

  Wat is het AEO-Statuut?

  Bedrijven met een AEO-statuut zijn economische operatoren die voldoen aan een aantal gedefinieerde criteria in het douanewetboek van de Unie en die vrijwillig het AEO-statuut aanvragen. Ze werken nauw samen met de douaneautoriteiten om de internationale toeleveringsketen te beveiligen. Bedrijven met een AEO-statuut ontvangen voordelen zowel binnen als buiten de EU. Voorbeelden van voordelen zijn: minder controles en prioritaire behandeling bij controles.

  Meer informatie over AEO, de types, voordelen en de aanvraag vindt u op de webpagina over AEO.

  Wat betreft de gevolgen van brexit voor het AEO-statuut van bedrijven (met een vestiging) in het Verenigd Koninkrijk en of er een mogelijke wederzijdse erkenning komt, is tot op heden nog geen informatie bekend.

  Wat is een vergunning ruimte voor tijdelijke opslag?

  Niet-Uniegoederen zijn in tijdelijke opslag vanaf het moment dat zij, bij het binnenkomen in de EU, worden aangebracht bij de douane. Een vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) biedt de mogelijkheid om goederen die het douanegebied van de EU binnenkomen voor een maximumtermijn van 90 dagen op te slaan in afwachting van een nadere douanebestemming. De aangever kan de betaling van invoerrechten en andere heffingen uitstellen zolang de goederen zich onder deze regeling bevinden.

  Meer informatie vindt u in de productfiche over 'Tijdelijke Opslag'.

  Wat is douanevervoer?

  In het kader van de regeling douanevervoer zijn een aantal vergunningen en vereenvoudigingen die het gebruiksgemak van de regeling verhogen.

  • Vergunning Toegelaten Afzender: een toegelaten afzender heeft het recht een douanevervoer te starten zonder de goederen aan te brengen op het douanekantoor van vertrek.
  • Vergunning Toegelaten Geadresseerde: een toegelaten geadresseerde heeft het recht om de goederen die onder de regeling douanevervoer zijn geplaatst, op zijn adres of op een andere opgegeven plaats te ontvangen zonder ze aan te brengen op het kantoor van bestemming.
  • Elektronisch vervoersdocument: deze vereenvoudiging verwijst naar het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer over zee of via de lucht (mei 2018).
  • Aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevens (na update NCTS).
  • Gebruik van zegels van een speciaal soort: vergunning voor gebruik van zegels van een speciaal soort waardoor de marktdeelnemer niet meer langs de douane moet voor verzegeling.

  Wat is een vereenvoudigde aangifte?

  De vereenvoudigde aangifte geeft marktdeelnemers de mogelijkheid om goederen onder een douaneregeling te plaatsen, met weglating van een deel van de gegevens uit de aangifte of van specifieke begeleidende documenten. De vereenvoudigde aangifte kan gebruikt worden in het kader van een vergunning EiDR.

  Het regelmatig gebruik van de vereenvoudigde aangifte vereist een vergunning.

  Wat is een vergunning gecentraliseerde vrijmaking?

  Met een vergunning Gecentraliseerde Vrijmaking of Centralised Clearance (CC) kan een marktdeelnemer douaneaangiftes indienen bij het douanekantoor in het land waar hij gevestigd is voor goederen die bij een ander douanekantoor worden aangebracht, zelfs wanneer het andere douanekantoor zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt. Aangifte- en goederenstroom kunnen op deze manier van elkaar gescheiden worden.

  Meer informatie vindt u in de productfiche over 'Gecentraliseerde vrijmaking'.

  Wat is een vergunning “inschrijving in de administratie van de aangever” ofwel EiDR?

  Met een vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever, of Entry into the Declarant's Records (EiDR), is het mogelijk een douaneaangifte in te dienen onder de vorm van een inschrijving in de eigen administratie van de aangever.

  Meer informatie vindt op de webpagina over de 'Inschrijving in de administratie van de aangever'.

  Wat is een vergunning doorlopende zekerheid?

  De douaneautoriteiten kunnen een zekerheid eisen voor een mogelijke of bestaande douaneschuld. Deze zekerheid dekt het bedrag aan in- of uitvoerrechten en andere verschuldigde heffingen. Marktdeelnemers kunnen een vergunning doorlopende zekerheid aanvragen ter dekking van meerdere transacties, douaneaangiften of douaneregelingen.