Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douaneregelingen

Via een douaneaangifte worden goederen onder een douaneregeling geplaatst.

De douaneregelingen waaronder goederen overeenkomstig het wetboek kunnen worden geplaatst zijn:

 • in het vrije verkeer brengen
 • bijzondere regelingen
 • uitvoer

De bovengenoemde bijzondere regelingen zijn:

 • douanevervoer (extern en intern douanevervoer)
 • opslag (douane-entrepot en vrije zones (niet in België))
 • specifieke bestemming (tijdelijke invoer en bijzondere bestemming)
 • veredeling (actieve en passieve veredeling)

Een vergunning van de douaneautoriteiten is vereist voor:

 • het gebruik van de regeling actieve of passieve veredeling, tijdelijke invoer of bijzondere bestemming en
 • het beheer van een opslagruimte voor opslag in een douane-entrepot, tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douaneautoriteit zelf

Wat betekent " In het vrije verkeer" brengen?

Niet-Uniegoederen die bestemd zijn om op de markt van de Unie te worden gebracht, voor consumptie of gebruik, worden geplaatst onder de regeling in het vrije verkeer brengen.

Het in het vrije verkeer brengen omvat:

 • de inning van verschuldigde invoerrechten
 • de inning, voor zover van toepassing, van andere heffingen
 • de toepassing van handelspolitieke maatregelen en verbods- en beperkingsmaatregelen en
 • de vervulling van de andere formaliteiten voor de invoer van de goederen

Niet-Uniegoederen die in het vrije verkeer worden gebracht, verkrijgen daardoor de douanestatus van Uniegoederen. Bij het ‘in het vrije verkeer brengen’ dient u eveneens nationale belastingen te betalen (btw en accijnzen) en dient u te voldoen aan eventuele nationale voorschriften.

Wat zijn "Bijzondere regelingen"?

Douanevervoer

De regeling douanevervoer wordt gebruikt ter facilitering van het goederenverkeer tussen twee plaatsen in een douanegebied, via een ander douanegebied, of tussen twee of meer verschillende douanegebieden.

De regeling extern douanevervoer (T1) maakt het verkeer van niet-Uniegoederen mogelijk van de ene naar de andere plaats binnen het douanegebied van de Unie met opschorting van douanerechten, andere heffingen en handelspolitieke maatregelen.

Intern douanevervoer (T2) maakt het verkeer van Uniegoederen mogelijk van de ene naar de andere plaats binnen het douanegebied van de Unie met gebruikmaking van een gebied dat gesitueerd is buiten de douane unie en dit met behoud van de Unie-status van de goederen.

De plaatsing onder de regeling intern of extern douanevervoer kan gebeuren onder dekking van verschillende procedures. Voorbeelden zijn onder andere de regeling Uniedouanevervoer (omvat alleen de landen van de EU), het gemeenschappelijk douanevervoer (omvat de contracterende partijen bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, met name de landen van de EU, de EVA-landen, Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië) en de TIR-regeling (omvat de 71 contracterende partijen bij de TIR-Overeenkomst).

Het VK is reeds contracterende partij bij de TIR-Overeenkomst. Het douanevervoer onder de TIR-regeling (zonder NCTS-TIR) blijft dus mogelijk met het VK nadat deze de EU heeft verlaten.

Het VK is op 1 januari 2021 toegetreden tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer.

Het Uniedouanevervoer zal niet meer mogelijk zijn na het vertrek van het VK uit de EU.

Opslag

Douane-entrepot

Voor niet-Uniegoederen onder de regeling ‘opslag in douane-entrepot’ zijn invoerrechten, btw en andere heffingen pas verschuldigd bij verkoop van de goederen en na uitslag uit het douane-entrepot. Voor opslag in een douane-entrepot is een vergunning vereist tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douane zelf.

Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Opslag'.

Vrije zone

Vrije zones zijn speciale, afgesloten gebieden binnen het douanegebied. Goederen die er worden geplaatst, zijn vrij van invoerrechten, btw en andere heffingen. In België is er momenteel geen vrije zone.

Specifieke bestemmingen

Tijdelijke invoer

De vergunning tijdelijke invoer maakt het mogelijk om niet- Uniegoederen tijdelijk in te voeren in de EU. Gedurende een beperkte periode (24 maanden) kunnen deze goederen dan in de Europese Unie gebruikt worden waarna ze worden weder uitgevoerd. Er wordt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten verleend en de goederen zijn niet onderworpen aan andere heffingen (bijvoorbeeld btw en accijnzen), en er worden geen handelspolitieke maatregelen toegepast.

De regeling Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) maakt het mogelijk om goederen te gebruiken in één of meer landen of douane-unies zonder betaling van douanerechten en andere heffingen. De ATA-regeling wordt geregeld door de Overeenkomst van Istanboel. Het valt af te wachten of het Verenigd Koninkrijk lid zal worden van deze overeenkomst.

Bijzondere bestemming

De wetgeving voorziet voor bepaalde bestemmingen van goederen een vrijstelling van invoerrechten of een verlaagd invoerrecht via de regeling bijzondere bestemming.

Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Bijzondere bestemming'.

Veredeling

Actieve veredeling

Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het douanegebied van de Europese Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles onder schorsing van invoerrechten, btw en/of handelspolitieke maatregelen. Deze regeling kan ook aangewend worden om goederen in overeenstemming te brengen met technische eisen.

Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Veredeling'.

Passieve veredeling

Dankzij de regeling passieve veredeling kunnen Uniegoederen tijdelijk worden uitgevoerd om deze buiten het douanegebied van de EU te veredelen (bewerken, verwerken of herstellen). De veredelingsproducten kunnen nadien terug op de Europese markt worden gebracht met vrijstelling van invoerrechten voor de eerder uitgevoerde Uniegoederen.

Meer informatie vindt u op de webpagina over 'Veredeling'.

Uitvoer

Zie onderdeel ‘Uitvoer’.