Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Infofiches vergunningen en diensten

Met de regeling tijdelijke invoer kan u niet-Uniegoederen, die bestemd zijn voor wederuitvoer, tijdelijk invoeren in het douanegebied van de Unie. Hierdoor krijgen goederen van buiten de EU(niet-Uniegoederen) een specifiek gebruik toegekend met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten en andere heffingen. Handelspolitieke maatregelen, voor zover de binnenkomst of uitgang van de goederen uit het douanegebied van de Unie niet verboden is, zijn niet van toepassing.
Een vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) biedt de mogelijkheid om nietuniegoederen die het douanegebied van de EU binnenkomen voor een maximumtermijn van 90 dagen op te slaan in afwachting van het toekennen van een nadere douanebestemming.
Deze goederen zijn in tijdelijke opslag geplaatst vanaf het moment dat zij worden aangebracht bij de douane. De aangever kan de betaling van invoerrechten en andere heffingen uitstellen zolang de goederen zich onder deze regeling bevinden.
In plaats van de goederen aan te bieden op het douanekantoor, mogen deze aangebracht worden op een door de douane op voorhand goedgekeurde plaats. Niet-uniegoederen bij binnenkomen alsook uniegoederen die deel uitmaken van een uitvoeraangifte mogen daar aangeboden worden. Een vergunning LLP heeft betrekking op zowel in- als uitvoer. Een vergunning LP handelt enkel over een uitvoer.
Deze regeling kan worden gebruikt bij ontvangst van goederen die worden aangebracht met een aangifte voor extern of intern uniedouanevervoer.
Bij extern uniedouanevervoer mogen niet-uniegoederen van de ene naar de andere plaats in het douanegebied van de Unie vervoerd worden, zonder het betalen van invoerrechten en andere belastingen of toepassing van handelspolitieke maatregelen.
Bij intern uniedouanevervoer kunnen uniegoederen van de ene naar de andere plaats in de Unie via het grondgebied van een derde land vervoerd worden zonder dat de douanestatus ervan wijzigt.
De goederen en het bijhorende begeleidingsdocument kunnen rechtstreeks in de eigen bedrijfsruimte of op een aangewezen plaats ontvangen worden.
Met deze vergunning mag u goederen plaatsen en verzenden, vanuit uw bedrijfsruimte of andere in de vergunning aangegeven plaatsen, onder de douaneregeling “Douanevervoer” (unie- of gemeenschappelijk douanevervoer), zonder dat u de goederen of de bijbehorende aangifte voor douanevervoer aanbrengt bij het bevoegde douanekantoor.
Bij extern uniedouanevervoer mogen niet-uniegoederen van de ene naar de andere plaats in het douanegebied van de Unie vervoerd worden, zonder het betalen van invoerrechten en andere belastingen of toepassing van handelspolitieke maatregelen.
Bij intern uniedouanevervoer kunnen uniegoederen van een plaats in de Unie naar een andere plaats in de Unie via het grondgebied van een derde land vervoerd worden zonder dat de douanestatus ervan wijzigt. De internationale overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van goederen over en naar het grondgebied van niet-Unielanden waarmee een overeenkomst is gesloten.
Onder de regeling douane-entrepot kan u niet-Uniegoederen opslaan in een goedgekeurde en onder toezicht van de douaneautoriteiten staande ruimte of een andere locatie (= douane-entrepot). De invoerrechten, btw en andere heffingen zijn pas verschuldigd na uitslag van de goederen uit het douane-entrepot indien de bestemming de EU-markt betreft.
Deze heffingen zijn niet verschuldigd indien de goederen bestemd zijn voor een markt buiten het douanegebied van de Unie. Hierdoor kan u aanzienlijke financiële voordelen behalen. Iedereen kan gebruik maken van een publiek douane-entrepot voor de opslag van goederen.
Een particulier douane-entrepot daarentegen kan enkel gebruikt worden door de houder van de vergunning douane-entrepot.
De wetgeving voorziet voor goederen met een bijzondere bestemming de mogelijkheid om deze in het vrij verkeer te brengen met een vrijstelling van invoerrechten of een verlaagd invoerrecht. Met de regeling Bijzondere Bestemming (BB) kan u goederen aan een gunstiger tarief invoeren in de EU, onder voorbehoud dat deze goederen een specifieke bestemming verkrijgen voorgeschreven door het Douane Gebruikstarief, een bepaalde behandeling ondergaan en een in het Gebruikstarief genoemd gebruik krijgen. De bijzondere bestemming moet binnen een vooropgestelde termijn gegeven worden.
Dankzij de regeling Passieve Veredeling (PV) kan u Uniegoederen tijdelijk uitvoeren om deze buiten het douanegebied van de Unie te veredelen (bewerken, verwerken of herstellen).
De veredelingsproducten die uit deze goederen voortkomen kunnen nadien terug op de Europese markt in het vrije verkeer worden gebracht met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Dit is mogelijk op verzoek van de vergunninghouder of ieder ander persoon die in het douanegebied van de Unie is gevestigd, op voorwaarde dat die persoon toestemming krijgt van de vergunninghouder en dat alle voorwaarden worden gerespecteerd.
Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles onder vrijstelling van invoerrechten. Deze regeling kan ook aangewend worden om goederen in overeenstemming te brengen met de technische eisen zodat ze in het vrije verkeer kunnen worden gebracht of om de goederen te onderwerpen aan de gebruikelijke behandelingen. De veredelde producten kan u achteraf terug uitvoeren of op de Europese markt in het vrije verkeer brengen tegen betaling van invoerrechten op het veredelde product.
Met een vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever, of Entry into the Declarant’s Records (EiDR), is het mogelijk een douaneaangifte in te dienen onder de vorm van een inschrijving in uw eigen administratie. Achteraf wordt er een aanvullende aangifte ingediend.
Een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) is het schriftelijke, bindende antwoord van de douaneautoriteit aan een economische operator, die een vraag stelt over de oorsprong van het betrokken product. In zijn verzoek omschrijft de aanvrager gedetailleerd de aard van het product, zijn samenstelling maar ook - afhankelijk van de van toepassing zijnde oorsprongsregel - de wijze van vervaardiging, de waardeverhoudingen tussen de verschillende gebruikte materialen, de goederencodes van de gebruikte materialen, enz.
Met de Bindende Tariefinlichting (BTI) krijgt u als marktdeelnemer een beschikking van de douane over de goederencode die de douane toepast voor goederen die u wenst in of uit te voeren. Deze code is gebaseerd op de door de Europese Unie vastgestelde Gecombineerde Nomenclatuur of een andere daarop gebaseerde nomenclatuur van goederen. In de BTI wordt deze beschikking schriftelijk vastgelegd.