Wat is de impact van de Brexit op de verzoeken om teruggaaf van btw?

 • Wat verandert er voor de verzoeken om teruggaaf van Britse btw in hoofde van Belgische ondernemingen?
  Op vandaag moet een Belgische onderneming zijn verzoek om teruggaaf van Britse btw elektronisch indienen via het Belgische webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.  Na een summiere controle ervan voor wat betreft de verplicht te vermelden gegevens, wordt dit verzoek dan digitaal doorgezonden aan de bevoegde belastingadministratie/dienst in het Verenigd Koninkrijk, die de aanvrager tenslotte langs elektronische weg in kennis stelt van haar beslissing ter zake.
  Echter, deze procedure vervalt op 01.11.2019 (om 00.00, 01 CET), gezien alle (klassieke en) digitale connecties met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT-Refund en andere EU-toepassingen op die datum worden verbroken. Bijgevolg zal vanaf die datum elk eventueel verzoek om teruggaaf van Britse btw, die verschuldigd en voldaan wordt over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2019 t.e.m. 31.10.2019, moeten worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten die ter zake (zullen) worden voorzien door de Britse belastingadministratie.
  Vandaar dat de Belgische belastingadministratie alle Belgische belastingplichtigen die een teruggaaf van Britse btw wensen te bekomen ten zeerste aanbeveelt om zo spoedig mogelijk en bij voorkeur al in januari 2019 hun eventuele verzoeken om teruggaaf van Britse btw over 2018 of over het 4de kwartaal 2018 in te dienen via het webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.
  Elk verzoek om teruggaaf van Britse btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 01.11.2019, valt buiten het toepassingsgebied van de 13de btw-richtlijn. De voor het bekomen van die teruggaaf na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie.
 • Wat verandert er voor de verzoeken om teruggaaf van Belgische btw in hoofde van ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk?
  Zoals al gesteld, wordt de digitale connectie met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT-Refund en andere EU-toepassingen verbroken op 01.11.2019 om 00.00,01 CET. Bijgevolg zal de Belgische belastingadministratie alleen de ruim vóór die datum ingediende en geldige verzoeken om teruggaaf van Belgische btw (over 2018 of het 4de kwartaal 2018) nog behandelen volgens de VAT-Refund-procedures. 
  De verzoeken om teruggaaf van Belgische btw, die verschuldigd en voldaan wordt over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2019 t.e.m. 31.10.2019, zullen moeten worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten die ter zake (zullen) worden voorzien door de Belgische belastingadministratie.
  Elk verzoek om teruggaaf van Belgische btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 01.11.2019 moet worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de 13de btw-richtlijn.