Wat is de impact van de Brexit op de verzoeken om teruggaaf van btw?

 • Wat verandert er voor de verzoeken om teruggaaf van Britse btw in hoofde van Belgische ondernemingen?

  Op vandaag moet een Belgische onderneming zijn verzoek om teruggaaf van Britse btw elektronisch indienen via het Belgische webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.  Na een summiere controle ervan voor wat betreft de verplicht te vermelden gegevens, wordt dit verzoek dan digitaal doorgezonden aan de bevoegde belastingadministratie/dienst in het Verenigd Koninkrijk, die de aanvrager tenslotte langs elektronische weg in kennis stelt van haar beslissing ter zake.

  Echter, deze procedure vervalt op 01.04.2021, gezien de digitale connecties met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT Refund op die datum worden verbroken. Dit betekent dat een verzoek om teruggaaf van Britse btw, die verschuldigd en voldaan werd over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2020, nog rechtsgeldig via VAT Refund kan worden ingediend uiterlijk op 31.03.2021.

  Elk verzoek om teruggaaf van Britse btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 01.01.2021, valt buiten het toepassingsgebied van de 13de btw-richtlijn. De voor het bekomen van die teruggaaf na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie.

 • Wat verandert er voor de verzoeken om teruggaaf van Belgische btw in hoofde van ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk?

  Zoals al gesteld, wordt de digitale connectie met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT-Refund verbroken op 01.04.2021. Bijgevolg zal de Belgische belastingadministratie alleen de vóór die datum ingediende en geldige verzoeken om teruggaaf van Belgische btw nog behandelen volgens de geldende VAT-Refund-procedures. 

  De verzoeken om teruggaaf van Belgische btw, die verschuldigd en voldaan wordt over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2020, moeten via VAT Refund worden ingediend uiterlijk op 31.03.2021.

  Elk verzoek om teruggaaf van Belgische btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 01.01.2021, zal moeten worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de 13de btw-richtlijn.