Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Erkend entrepothouder - uitbreiding van de belastingentrepots alcohol en alcoholhoudende dranken (S400)

Onder andere als gevolg van de tijdelijke uitzonderlijke maatregelen die de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen heeft genomen met betrekking tot de productie van biociden en ontsmettingsgels door apothekers die niet de status van Erkend entrepothouder hebben, ontstaat een grote vraag naar gedeeltelijk gedenatureerde alcohol (S400).

Daarom heeft de AAD&A besloten om alle vergunninghouders Erkend entrepot toe te laten gedenatureerde ethylalcohol te produceren, weliswaar enkel in de mate dat die gebruikt wordt om de productie van biocides of ontsmettingsmiddelen te verzekeren, bedoeld voor de medische sector.

Normaal gebeurt deze toelating door het toevoegen van de code S400 aan de vergunning. Vergunninghouders Erkend entrepot – alcohol en alcoholhoudende dranken kunnen van deze maatregel gebruik maken zonder een wijziging aan hun vergunning aan te vragen.

De maatregel is tijdelijk geldig tot nader order.

De bestaande procedure is van toepassing. Een aangifte ten verbruik met vrijstelling van accijnzen moet worden ingediend (zie artikelen 11, §6 en 17bis van het ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen). In vak 33 van de AC4 moet de code T350 voor dit specifieke geval worden vermeld. Indien erkende entrepothouders ook niet-gedenatureerde ethylalcohol aan apothekers leveren voor de vervaardiging van biociden en desinfecterende gels, moet de code T351 of T352 worden gebruikt.

Artikel 11, §6: “Het indienen van een aangifte ten verbruik is eveneens vereist indien het accijnstarief nul bedraagt en bij inverbruikstelling met vrijstelling van accijnzen. Dit gebeurt op de wijze voorzien in paragraaf 1.”

Artikel 17bis: “De aangifte ten verbruik met vrijstelling van accijnzen wordt ingediend :

  • door de erkend entrepothouder die een vrijstelling van accijnzen geniet, uiterlijk de vijftiende van de maand die volgt op de maand van gebruik van de ethylalcohol of de alcoholhoudende dranken;
  • door de erkend entrepothouder die levert met vrijstelling van accijnzen aan de houder van een vergunning " ethylalcohol en alcoholhoudende dranken ", uiterlijk de vijftiende van de maand die volgt op de maand van de uitslag tot verbruik van de ethylalcohol en de alcoholhoudende dranken uit zijn belastingentrepot.”

In casu: door de erkend entrepothouder die levert met vrijstelling van accijnzen aan apothekers die tijdelijk kunnen genieten van de uitzonderingsmaatregel die voorziet dat apothekers niet over de vereiste vergunningen moeten beschikken om biociden en alcoholgels te vervaardigen, uiterlijk de vijftiende van de maand die volgt op de maand van de uitslag tot verbruik van de ethylalcohol en de alcoholhoudende dranken uit zijn belastingentrepot.