Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en belastingvrijstellingen bij rampen

Douane en belastingvrijstellingen bij rampen – De Commissie heeft besloten om rechten en btw bij invoer op goederen nodig ter bestrijding van de pandemie van het COVID-19-virus te schorsen.

A. RECHTSGRONDSLAGEN

De Commissie heeft lidstaten de formele toestemming gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te kunnen importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw.

De beschikking waarnaar de Europese Commissie verwijst in haar beslissing draagt de referentie nr. C (2020) 2146 van 3 april 2020 (BESLUIT (EU) 2020/491 VAN DE COMMISSIE. Kort samengevat mag een Staat die wordt geconfronteerd met een ramp die hem of een andere lidstaat treft, de goederen die nodig zijn om de slachtoffers van deze ramp te helpen, onmiddellijk onder tijdelijke schorsing van rechten en belastingen invoeren. Hierbij moet de goedkeuring voor deze vrijstelling dan a posteriori gevraagd worden aan de Europese Commissie.

Omwille van deze a posteriori goedkeuring door de Europese Commissie is het verlenen van de vrijstelling afhankelijk van uw verbintenis om de rechten en belastingen te betalen in het geval deze verschuldigd worden op basis van de uiteindelijke beslissing van de Europese Commissie. Het gebruik van de vrijstelling en dus van de schriftelijke verklaring (ED) via PLDA met code C26 in vak 37/2 en code 510I-1,16, A91 in vak 44 bevestigd deze verbintenis.

B. WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE VRIJSTELLINGEN OP DOUANERECHTEN EN BTW BIJ INVOER VAN GOEDEREN DIE NODIG ZIJN TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE?

 • Overheidsinstellingen: in de zin van overheidsorganisaties, zoals overheidsorganen, overheidsinstanties en andere publiekrechtelijke organen. Voorbeelden: FOD, Gewesten, Provincies, Gemeenten, OCMW, VZW van publiek recht.
 • Humanitaire hulporganisaties (“disaster relief agencies”), of in naam en voor rekening van deze organisaties
 • Instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter:
  •  die reeds erkend zijn door de AAD&A.
  • Andere liefdadigheids- of filantropische instellingen die nog door de AAD&A moeten worden goedgekeurd, dienen voorafgaande goedkeuring te vragen aan de AAD&A. De belangrijkste criteria aan de hand waarvan besloten wordt of het gaat om een instelling met liefdadig of filantropisch karakter zijn de volgende;
   • de instelling opereert onder de rechtsvorm van VZW (zonder commercieel karakter) en
   • de statuten wijzen op activiteiten met een liefdadig en filantropisch doel, dewelke in overeenstemming gebracht kunnen worden met de noden gedurende de huidige COVID-19-pandemie. Deze activiteiten vormen op zich geen commerciële activiteit.

Deze erkenning volgens deze huidige nota geldt uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • De kosteloze verspreiding door de begunstigde organen en organisaties aan de personen die getroffen zijn door of risico lopen als gevolg van Covid-19 of betrokken zijn bij de bestrijding van de Covid-19-uitbraak
 • Het gratis ter beschikking stellen van de goederen aan de personen die getroffen zijn door of risico lopen als gevolg van Covid-19 of betrokken zijn bij de bestrijding van de Covid-19-uitbraak, waarbij de goederen eigendom blijven van de begunstigde organen en organisaties;

Deze erkenning kan verkregen worden door het formulier “ Aanvraagformulier erkenning vrijstelling rampen (PDF, 183.16 KB)”, ingevuld terug te sturen per mail naar da.ops.douane1@minfin.fed.be met als onderwerp “Vrijstelling – Erkenningsverzoek – NAAM VAN DE INSTELLING (KBO-nummer of EORI-nummer)”.

C. WAT IS EEN EORI NUMMER EN HOE KAN IK HET VERKRIJGEN?

De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification).
Meer informatie hieromtrent kan gevonden worden op de website van de AAD&A – EORI

Om de administratieve procedures te vereenvoudigen zal de AAD&A automatisch een EORI nummer aanmaken indien u dit nog niet heeft en dit voor zowel reeds erkende organisaties als organisaties die goedkeuring aanvragen voor de vrijstellingen van douanerechten en btw bij invoer van goederen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie (via aanvaarding in het aanvraagformulier voor de goedkeuring).

D. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE VERLENING VAN DE VRIJSTELLING “RAMPEN”

Meer informatie over de voorwaarden voor de verlening van de vrijstelling “rampen” kan teruggevonden worden in volgend document:  Samenvatting van de voorwaarden voor het verlenen van de vrijstelling "Rampen"  (PDF, 278.27 KB)

Deze beschikking heeft betrekking op de invoer op grond van artikel 74 in België vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 december 2022. De geldigheidsduur van de beschikking van de Europese Commissie moet worden toegepast in overeenstemming met de datum waarop de crisissituatie in elke lidstaat begint en eindigt.

Indien u sinds 13 maart reeds rechten en btw op invoer heeft betaald en aan de voorwaarden voldoet, kunt u een terugbetalingsverzoek bij TAO indienen.  

E. VERBINTENISSEN

Er zijn twee verbintenissen vereist:

 • Omwille van het feit dat de Europese Commissie à posteriori de geldigheid van de toegekende vrijstellingen zal evalueren, moet iedere begunstigde (publiekrechtelijk of niet) zich ertoe verbinden om de rechten en taksen te betalen in het geval van tegengestelde mening van de Europese instanties. Deze eerste verbintenis gebeurt middels het vermelden van de code 510I-1,16,A91 in vak 44;

 • Een tweede verbintenis “ 20200508_Verbintenis (DOCX, 605 KB)” moet voor iedere zending worden getekend door de begunstigde, welk ook het type van douanevertegenwoordiging is. Deze 2de verbintenis heeft als doel een volmacht te geven aan de douanevertegenwoordiger zodoende hij optreedt voor rekening van de begunstigde.

F. NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN GOEDEREN DIE ONDER DE VRIJSTELLING “RAMPEN” VALLEN

Meer informatie over de goederen die onder de vrijstelling “Rampen” vallen en hun tariefcodes kan teruggevonden worden in volgend document: AAD&A - Geconsolideerde niet-limitatieve lijst van goederen die onder de vrijstelling Rampen vallen

Goederen ter bestrijding van Covid-19: verlenging van de vrijstelling van rechten en btw bij invoer tot en met 31 december 2022

De invoer van goederen ter bestrijding van Covid-19 is tot en met 31 december 2022 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer (1).

Deze volledige btw-vrijstelling bij invoer heeft voorrang op de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van:

 • 6 % voor de invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels (ter bestrijding van Covid-19) (2)
 • 0 % voor de invoer van Covid-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor de in-vitrodiagnostiek van deze ziekte (3)

(1) Besluit (EU) 2022/1511 van de Commissie van 7 september 2022.

(2) Verlaagd tarief, zoals bedoeld in artikel 1ter van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven (zie circulaire nr. 2022/C/90 van 19.09.2022 - update).

(3) Verlaagd tarief, zoals bedoeld in artikel 1ter/2 van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven (zie circulaire nr. 2021/C/33 van 07.04.2021).