Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Datums van inwerkingtreding van de verschillende gegevenssets en gevolgen voor de toelichting van het Enig document

De inwerkingtreding van de in bijlage B van de DWU DA vastgestelde gemeenschappelijke gegevensvereisten heeft uiteraard gevolgen voor de toelichtingen A t/m I die opgenomen zijn op de website van het Enig document. Deze gevolgen worden hieronder uiteengezet, waarbij tevens wordt vermeld door welke gegevenssets van de bijlage B deze toelichtingen zullen vervangen worden, met inbegrip van de vooropgestelde datums van inwerkingtreding van deze gegevenssets. Aan de gegevenssets G3 t/m G5 wordt afzonderlijk aandacht besteed want voor deze gegevenssets bestaan geen overeenkomstige toelichtingen van het Enig document.

Toelichtingen A t/m E van het Enig document

Deze toelichtingen betreffen:

 • uitvoer/verzending (toelichting A);
 • plaatsing onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van een bijzondere uitvoerrestitutie voorafgaande aan de uitvoer / vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie (toelichting B);
 • wederuitvoer na plaatsing onder een bijzondere regeling, met uitzondering van de regeling douane-entrepot (actieve veredeling, tijdelijke invoer) (toelichting C);
 • wederuitvoer na opslag in douane-entrepot (toelichting D);
 • passieve veredeling (toelichting E).

De toelichtingen A t/m E van het Enig document blijven van toepassing tot er een upgrade van het huidige nationale uitvoersysteem heeft plaatsgevonden. De einddatum van de uitroltermijn voor het geüpgradede nationale uitvoersysteem is 30 november 2023 maar de lidstaten kunnen deze upgrade vroeger doorvoeren. Vanaf de uitrol van het geüpgradede nationale uitvoersysteem treden de bepalingen van de gegevenssets B1 t/m B4, C1 en C2 van de bijlage B van de DWU DA in werking.

In België komt de upgrade van het nationale uitvoersysteem tot stand d.m.v. de implementatie van EDMS (Export Declaration Management System) dat PLDA bij uitvoer zal vervangen. Als datum voor de implementatie van EDMS heeft de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement 30 september 2023 vooropgesteld (onder voorbehoud van wijzigingen die deze dienst nog aan die datum kan aanbrengen).

Dit wil zeggen dat de bepalingen van de toelichtingen A t/m E van het Enig document van toepassing zijn t/m 29 september 2023. Vanaf 30 september 2023 moeten de bepalingen van de gegevenssets B1 t/m B4, C1 en C2 van de bijlage B van de DWU DA gebruikt worden op Belgische douaneaangiften en op diezelfde datum treden eveneens de bepalingen van de gegevenssets A1 t/m A3 in werking.

Toelichting F van het Enig document

Deze toelichting betreft douanevervoer.

De toelichting F van het Enig document blijft van toepassing tot de einddatum van de uitroltermijn voor NCTS fase 5: deze datum is in het DWU-werkprogramma vastgesteld op 1 december 2023 maar de lidstaten kunnen NCTS fase 5 vroeger van start laten gaan. Vanaf de uitrol van NCTS fase 5 treden de bepalingen van de gegevenssets D1, D2 en D4 van de bijlage B van de DWU DA in werking.

Op nationaal vlak is de overschakeling door de AADA van NCTS fase 4 naar NCTS fase 5 gepland voor 29 november 2023 maar een eigenlijke verplichting voor de marktdeelnemers zal er pas zijn vanaf 1 december 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen die de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement nog aan die datum kan aanbrengen). Dit wil zeggen dat de bepalingen van de toelichting F van het Enig document gebruikt mogen worden t/m 30 november 2023. Vanaf 1 december 2023 moeten de bepalingen van de gegevenssets D1, D2 en D4 van de bijlage B van de DWU DA gebruikt worden op Belgische douaneaangiften.

I.v.m. de in artikel 233, lid 4 e) van het DWU voorziene vereenvoudiging betreffende het gebruik van een elektronisch vervoersdocument (ETD) als douaneaangifte om goederen onder de regeling douanevervoer te plaatsen, zijn de vereiste gegevens sinds de invoering van deze vereenvoudiging in 2018 beschreven in de gegevensset D3 van de bijlage B van de DWU DA.

Toelichting G van het Enig document

Deze toelichting betreft de douanestatus van Uniegoederen.

De toelichting G van het Enig document blijft van toepassing tot de einddatum van de uitroltermijn voor fase 1 van het DWU-project ‘Bewijs van Uniestatus (PoUS)’ : deze datum is in België vastgesteld op 1 maart 2024 (onder voorbehoud van wijzigingen die de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement nog aan die datum kan aanbrengen). Uiterlijk vanaf die datum treden de bepalingen van de gegevensset E1 van de bijlage B van de DWU DA betreffende het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen (T2L/T2LF) in werking in België.

De gegevensset E2 van de bijlage B van de DWU DA betreffende het douanemanifest van de goederen zal van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van fase 2 van de uitrol van het PoUS-systeem. Deze fase 2 is in België momenteel gepland voor 15 augustus 2025 (onder voorbehoud van wijzigingen die de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement nog aan die datum kan aanbrengen).

Toelichtingen H t/m J van het Enig document

Deze toelichtingen betreffen:

 • in het vrije verkeer brengen (toelichting H);
 • plaatsing onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer (toelichting I);
 • opslag in douane-entrepot (toelichting J).

De toelichtingen H t/m J van het Enig document blijven van toepassing tot er een upgrade van het huidige nationale invoersysteem heeft plaatsgevonden. De einddatum van de uitroltermijn voor het geüpgradede nationale invoersysteem was 31 december 2022 maar de Commissie heeft aan de lidstaten een bijkomende termijn van 1 jaar uitstel verleend waardoor de einddatum werd verschoven naar 31 december 2023. Vanaf de uitrol van het geüpgradede nationale invoersysteem treden de bepalingen van de gegevenssets H1 t/m H6, I1 en I2 van de bijlage B van de DWU DA in werking.

In België komt de upgrade van het nationale invoersysteem tot stand d.m.v. de implementatie van IDMS (Import Declaration Management System) dat PLDA bij invoer zal vervangen. Als datum voor de implementatie van IDMS heeft de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement 6 december 2023 vooropgesteld maar een eigenlijke verplichting voor de marktdeelnemers zal er pas zijn vanaf 31 december 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen die deze dienst nog aan die datum kan aanbrengen).

Dit wil zeggen dat de bepalingen van de toelichtingen H t/m J van het Enig document van gebruikt mogen worden t/m 30 december 2023. Vanaf 31 december 2023 moeten de bepalingen van de gegevenssets H1 t/m H6, I1 en I2 van de bijlage B van de DWU DA gebruikt worden op Belgische douaneaangiften.

IDMS wordt reeds sinds 1 juli 2021 gebruikt voor de verwerking van douaneaangiften ingediend overeenkomstig de bepalingen van de gegevensset H7 (douaneaangiften voor het in het vrije verkeer brengen voor een zending waarvoor vrijstelling van invoerrechten is verleend overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009). De douaneaangiften met gegevensset H7 vallen echter buiten het toepassingsveld van de werkelijke upgrade van het nationale invoersysteem.

Gegevenssets G3 t/m G5

Deze gegevenssets hebben betrekking op de kennisgeving van aanbrengen (G3), de aangifte voor tijdelijke opslag (G4) en de kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag (G5).

In België zullen deze gegevenssets in werking treden d.m.v. de implementatie van het systeem PN-TS (Presentation Notification / Temporary Storage). Als datum voor de implementatie van PN-TS heeft de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement de volgende datums vooropgesteld (onder voorbehoud van wijzigingen die deze dienst nog aan deze datums kan aanbrengen):

 • 30 juni 2023 voor de kennisgeving van aanbrengen voor luchtvervoer;
 • 29 november 2023 (maar een eigenlijke verplichting voor de marktdeelnemers zal er pas zijn vanaf 1 december 2023) voor de:
  • aangifte voor tijdelijke opslag voor luchtvervoer en de
  • kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag voor luchtvervoer;
 • 1 maart 2024 voor de:
  • kennisgeving van aanbrengen voor zeevervoer en andere vervoerswijzen;
  • aangifte voor tijdelijke opslag voor zeevervoer en andere vervoerswijzen;
  • kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag voor zeevervoer en andere vervoerswijzen.