Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beschikking douanewaarde

Met een Beschikking douanewaarde krijgt u als marktdeelnemer een beschikking van de douane over de douanewaarde die moet worden gebruikt voor goederen die u wenst in te voeren. Deze douanewaarde zal gebaseerd zijn op de door de Europese Unie vastgestelde douanewaarde-bepalingsmethoden.

Met een Beschikking douanewaarde kunt u rechtszekerheid vragen aan de AAD&A over uw methode om de douanewaarde te bepalen. Dit zorgt voor transparantie en rechtszekerheid en ondersteunt de naleving en uniformiteit van de douanewaarde, wat de marktdeelnemers, de douaneautoriteiten en de financiële belangen van de EU ten goede komt. 

De EU is van plan om op termijn bindende waarde-inlichtingen (BVI’s) op te nemen in de douanewetgeving. Momenteel zouden deze vallen binnen artikel 35 DWU ’Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen in verband met de overige factoren’. Deze BVI’s zullen de Belgische beschikkingen douanewaarde vervangen en zullen geldig zijn in de gehele Unie. Tot de implementatie van de BVI zal een beschikking douanewaarde enkel geldig zijn in België.

De aanvragen voor beschikkingen inzake douanewaarde moeten door de operatoren worden ingediend bij het bevoegde regionale Team Vergunningen.

Opgelet: dit type beschikking is geen vergunning voor de vereenvoudiging van de bepaling van de douanewaarde (CVA), zoals voorzien in artikel 73 van het DWU. Het valt binnen artikel 35 DWU ’Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen in verband met de overige factoren’.

Aanvraagformulier Beschikking Douanewaarde


Disclaimer: deze pagina is een samenvatting voor informatieve doeleinden. Alleen het Douanewetboek van de Unie wordt als authentiek beschouwd.
 • Voordelen beschikking douanewaarde

  • Snellere afhandeling en dus minder oponthoud van uw logistieke handelsstromen.
  • Rechtszekerheid inzake de douanewaardebepalingsmethode.
  • Rechtszekerheid dat u voldoet aan de wet- en regelgeving.
  • Correcte inning van bedrag aan rechten.
 • Doelpubliek beschikking douanewaarde

  • Ondernemingen met importbewegingen
  • Douanevertegenwoordigers
  • Fiscale vertegenwoordigers
 • Basisvoorwaarden beschikking douanewaarde

  • Een EORI-nummer hebben
  • Indienen van een schriftelijk, correct ingevuld aanvraagformulier bij bevoegde douaneautoriteit
  • De douaneautoriteiten moeten toegang hebben tot de boeken en stukken die door de belastingplichtige importeur of zijn fiscaal vertegenwoordiger op het Belgisch grondgebied dienen te worden bewaard en aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de controle kunnen uitoefenen op de activiteiten waarop de betrokken beschikking betrekking heeft. Vaak gaat dit over de commerciële boekhouding.
 • Stappen/ duur procedure beschikking douanewaarde

  • Na de ontvangst van de aanvraag heeft de douane 30 kalenderdagen om de ontvankelijkheid van de aanvraag te controleren en eventueel aanvullende informatie te vragen.
  • De marktdeelnemer krijgt 10 kalenderdagen (te rekenen vanaf de derde kalenderdag na de verzending van de brief) om de nog ontbrekende informatie te bezorgen.
  • Indien aan de basisvoorwaarden is voldaan en de beschikkingsaanvraag alle vereiste gegevens en bijlagen bevat, aanvaarden de douaneautoriteiten de aanvraag en wordt de marktdeelnemer hiervan schriftelijk in kennis gesteld
  • Zodra de aanvraag is aanvaard, wordt het hele dossier doorgestuurd naar de dienst die bevoegd is voor de voorafgaande audit (= onderzoek van de voorwaarden en criteria voor de vergunning).  Die termijn mag niet meer dan 120 kalenderdagen bedragen vanaf de datum van aanvaarding van de aanvraag (art. 22 & 3 van het DWU).
  • Indien het auditverslag een positief advies uitbrengt, kan de beschikking worden afgeleverd.
  • Bij een gunstige beschikking, wordt het beschikkingsformulier naar de aanvrager gestuurd en worden de andere betrokken diensten binnen douane ter kennis gesteld.
 • Geldigheidstermijn beschikking douanewaarde

  Een beschikking douanewaarde is onbeperkt geldig en dit normalerwijze enkel voor het Belgische grondgebied. Echter kan er steeds een intrekking of aanpassing van een bestaande beschikking inzake douanewaarde gebeuren, wanneer ze niet langer in overeenstemming is met de geldende wetgeving of economische realiteit.

  Deze beschikking is onderhevig aan periodieke compliance audits.

  Een beschikking douanewaarde met geldigheid in meerdere lidstaten kan enkel worden aangevraagd indien men over een Belgische vergunning gecentraliseerde vrijmaking beschikt. De geografische geldigheid beperkt zich in dit geval tot de lidstaten waarop deze vergunning gecentraliseerde vrijmaking betrekking heeft. In geval van een beschikking met geldigheid in meerdere lidstaten van de EU, moet de Administratie Operaties Centrale Component Douane 2 ingelicht worden via e-mail: da.ops.douane2@minfin.fed.be

 • Aandachtspunten beschikking douanewaarde

  • De beschikking is bindend
  • De beschikking moet in vak 44 van de douaneaangifte vermeld worden met code 4025, gevolgd door het kenmerk en de datum van afgifte van de beschikking.
  • De beschikking heeft enkel betrekking op de in de aanvraag beschreven importbewegingen.
  • De in de aanvraag beschreven importbewegingen mogen enkel betrekking hebben op goederen die in België worden aangegeven.
  • Aanvragen die betrekking hebben op goederen die in andere lidstaten zullen worden aangegeven worden niet aanvaard, tenzij in het kader van een vergunning gecentraliseerde vrijmaking