Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Enig document

Nieuw

Welkom

Wetgeving

Enig Document: overzicht

Vernietiging

Documentatie en downloads

FAQ

Contact


Nieuw

 Supplement 111 van 14.06.2024 (DOC, 110 KB)

Welkom

Toelichting van het Enig document - Definitieve versie van 1.12.2007

De definitieve versie van 1 december 2007 brengt aan de definitieve versie van 1 mei 2007 slechts bijkomstige wijzigingen of verduidelijkingen aan.

Geen enkele fundamentele wijziging

Met het oog op het vergemakkelijken van het gebruik van de bijvoegsels 6 c) en 6 d)  werd de inhoudstafel gewijzigd en werden linken naar de betrokken pagina’s toegevoegd.
De wijzigingen aan deze definitieve versie van 1 december 2007 worden d.m.v. verschillende supplementen aangebracht. De wijzigingen (andere dan deze van bijvoegsel 7 inzake accijnscodes)aangebracht door de twee meest recente supplementen worden in kleur vermeld volgens onderstaande methode:

Laatste supplement

 • kenmerk met blauwe achtergrond = schrapping

voorbeeld:

geschrapt
 • Kenmerk in het blauw=ingevoegd

voorbeeld: ingevoegd

Voorlaatste supplement.

 • kenmerk met rode achtergrond = schrapping

voorbeeld:

geschrapt
 • - kenmerk in het rood = invoeging

voorbeeld: ingevoegd

De wijzigingen aangebracht aan bijvoegsel 7 inzake accijnscodes worden steeds in het rood vermeld.

De andere wijzigingen worden in het zwart vermeld maar behouden altijd het volgnummer van het desbetreffend supplement (de letter S + een cijfer).

Supplement 111 van 14.06.2024

In  supplement  111  van 14.06.2024 (DOC, 110 KB) worden de wijzigingen ten opzichte van het vorige supplement vermeld in het blauw volgens onderstaande methode:

-    kenmerk met blauwe achtergrond = schrapping

voorbeeld:

geschrapt

-    kenmerk in het blauw = invoeging

voorbeeld: ingevoegd

Wetgeving

Wetgeving van de Unie

De Europese Commissie heeft een ambitieus Strategisch Meerjarenplan uitgetekend om tegen 2013 alle Europese douaneadministraties elektronisch te laten werken in één netwerk zowel voor het doen van alle aangiften, het online en in real time volgen van goederenstromen als voor het uitwisselen van controleresultaten en risicoanalyses. De eerste stap van dit meerjarenplan betreft de invoering van het nieuwe Enig document op 1 januari 2007.

De bepalingen inzake de toelichting van het Enig document zijn opgenomen in de aanhangsels C1 en D1 van bijlage 9 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (Publicatieblad van de Europese Unie, L 69 van 15 maart 2016).

Toelichting op nationaal vlak

België heeft deze nieuwe toelichting van het Enig document op 1 januari 2007 ingevoerd voor de papieren procedure. Het ministerieel besluit van 11 januari 2007 dat de toelichting bevat, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 08 mei 2007 (editie 1).

De omzendbrief “Invoering van de nieuwe toelichting op het Enig document - D.I. 530.11 - D.D. 274.057 - 1/12/2006”  regelt de invoering van de nieuwe toelichting op het Enig document in België. De omzendbrief is zowel van toepassing op de aangifte inzake douane en accijnzen die wordt verricht met het formulier Enig document (op papier) als de aangifte die via de papierloze aangifte PLDA wordt verricht.

Enig Document: overzicht

Overzichtstabel vakken

Per regeling of beweging wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de in te vullen vakken.

3.  Toelichtingen gebruik formulieren ED. (DOC, 174 KB)

Toelichting

De nieuwe toelichting is opgebouwd uit 10 regelingen of bewegingen, aangeduid met de letters A t/m J. Voor elke regeling of beweging zal een afzonderlijke bijlage van de Instructie Enig document (D.I. 530.11) worden voorzien.

5.a)  Toelichting regeling A: uitvoer/verzending (DOC, 471 KB)
5.b)  Toelichting regeling B: plaatsing onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van een bijzondere uitvoerrestitutie voorafgaande aan de uitvoer (entrepot restituties rundvlees) - vervaardiging onder douanetoezicht en douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie (restituties rundvleesconserven) (DOC, 291 KB)
5.c)  Toelichting regeling C: wederuitvoer na plaatsing onder een bijzondere regeling, met uitzondering van de regeling douane-entrepot (actieve veredeling, tijdelijke invoer (DOC, 424.5 KB)

5.d)  Toelichting regeling D: wederuitvoer na opslag in douane-entrepot (DOC, 318 KB)

5.e)  Toelichting regeling E: passieve veredeling (DOC, 458 KB)

5.f)  Toelichting regeling F: douanevervoer (DOC, 343 KB)

5.g)  Toelichting regeling G: douanestatus van Uniegoederen (DOC, 246.5 KB)

5.h)  Toelichting regeling H: in het vrije verkeer brengen (DOC, 748 KB)

5.i)  Toelichting regeling I: plaatsing onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer (DOC, 530.5 KB)

5.j)  Toelichting regeling J: opslag in douane-entrepot (DOC, 338 KB)

Bijvoegsels

De bijvoegsels bevatten gegevens die gemeenschappelijk zijn voor verschillende regelingen of bewegingen.

6.1.  Bijvoegsel 1 - ISO alfa-2 en ISO alfa-3 codes voor de vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 29, 34a en 49 (DOC, 350 KB)
6.2.  Bijvoegsel 2 - Codes voor vak 24 (DOC, 79 KB)
6.3.  Bijvoegsel 3 - Codes voor vakken 5 en 26 (DOC, 66 KB)
6.4.  Bijvoegsel 4 - Codes voor vak 31 (DOCX, 49.32 KB)
6.5.  Bijvoegsel 5 - Codes voor vak 40 (DOC, 128.5 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 a) - Codes voor aanvullende Unie-informatie (DOC, 147 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 b) - Codes voor documenten, certificaten en vergunningen van de Unie te vermelden in vak 44 (DOCX, 360.94 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 c) - Codes voor nationale aanvullende informatie (DOC, 979 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 d) - Codes voor nationale documenten, certificaten en vergunningen te vermelden in vak 44 (DOC, 319 KB)
6.8.  Bijvoegsel 8 - UN-LOCODES BELGIUM (DOC, 2.89 MB)
6.9.  Bijvoegsel 9 - Codes voor vak 36 (DOC, 170.5 KB)
6.10.  Bijvoegsel 10 - Codes voor vak 33, vijfde deelvak (DOC, 88.5 KB)

Wijzigingen

Het is aangewezen om de aandacht te vestigen op de belangrijke wijzigingen voorzien door de nieuwe toelichting. Daartoe wordt een overzicht gegeven van:

 • de belangrijkste wijzigingen t.o.v. oude toelichting (SADBEL-versie) en
 • de verschillen tussen de huidige versie en de vorige versie van de nieuwe toelichting en
 • de supplementen op de definitieve versie van 1 december 2007

1. De nieuwe toelichting verschilt op verscheidene vlakken van de oude toelichting (SADBEL-versie).  Wijzigingen t.o.v. de oude toelichting (Sadbel versie) (PPT, 330.5 KB)

 2. Sinds 15 mei 2005 werden meerdere versies van de nieuwe toelichting gepubliceerd. Om het voor de gebruiker van de toelichting te vergemakkelijken, wordt een overzicht gegeven van de verschillen  tussen de meest recente versie en de vorige versie (DOC, 62 KB).

3. Supplementen op de definitieve versie van 1 december 2007

Nummer van het supplement Datum van inwerkingtreding Enkel wijziging accijnscodes
 Supplement 1 (DOC, 28 KB) 01.02.2008
 Supplement 2 (DOC, 28 KB) 22.02.2008 x
 Supplement 3 (DOC, 34 KB) 01.04.2008
 Supplement 4 (DOC, 29 KB) 17.04.2008 x
 Supplement 5 (DOC, 29 KB) 25.04.2008 x
 Supplement 6 (DOC, 29.5 KB) 14.05.2008 x
 Supplement 7 (DOC, 29.5 KB) 23.05.2008 x
 Supplement 8 (DOC, 28 KB) 10.06.2008 x
 Supplement 9 (DOC, 48 KB) 01.07.2008
 Supplement 10 (DOC, 37.5 KB) 15.11.2008
 Supplement 11 (DOC, 43.5 KB) 17.01.2009
 Supplement 12 (DOC, 32.5 KB) 04.02.2009 x
 Supplement 13 (DOC, 38.5 KB) 19.02.2009
 Supplement 14 (DOC, 35.5 KB) 25.02.2009 x
 Supplement 15 (DOC, 42 KB) 01.04.2009
 Supplement 16 (DOC, 30.5 KB) 04.05.2009 x
 Supplement 17 (DOC, 41 KB) 25.06.2009
 Supplement 18 (DOC, 43 KB) 01.09.2009
 Supplement 19 (DOC, 56 KB) 18.11.2009
 Supplement 20 (DOC, 68.5 KB) 15.01.2010
 Supplement 21 (DOC, 31.5 KB) 28.01.2010 x
 Supplement 22 (DOC, 67.5 KB) 01.03.2010
 Supplement 23 (DOC, 67.5 KB) 03.05.2010
 Supplement 24 (DOC, 31.5 KB) 20.05.2010 x
 Supplement 25 (DOC, 32 KB) 01.06.2010 x
 Supplement 26 (DOC, 76 KB) 01.07.2010
 Supplement 27 (DOC, 70 KB) 01.10.2010
 Supplement 28 (DOC, 66 KB) 01.12.2010
 Supplement 29 (DOC, 51 KB) 01.01.2011
 Supplement 30 (DOC, 31.5 KB) 01.02.2011 x
 Supplement 31 (DOC, 61.5 KB) 15.04.2011
 Supplement 32 (DOC, 44.5 KB) 27.04.2011 x
 Supplement 33 (DOC, 44.5 KB) 09.05.2011 x
 Supplement 34 (DOC, 44.5 KB) 20.05.2011 x
 Supplement 35 (DOC, 56.5 KB) 15.07.2011
 Supplement 36 (DOC, 71 KB) 01.10.2011
 Supplement 37 (DOC, 55 KB) 25.11.2011
 Supplement 38 (DOC, 51 KB) 20.12.2011 x
 Supplement 39 (DOC, 58.5 KB) 01.02.2012
 Supplement 40 (DOC, 94.5 KB) 20.03.2012
 Supplement 41 (DOC, 70 KB) 15.05.2012
 Supplement 42 (DOC, 69.5 KB) 01.08.2012
 Supplement 43 (DOC, 92 KB) 25.10.2012
 Supplement 44 (DOC, 90 KB) 15.01.2013
 Supplement 45 (DOC, 86 KB) 15.02.2013
 Supplement 46 (DOC, 77 KB) 23.04.2013
 Supplement 47 (DOC, 72.5 KB) 25.06.2013
 Supplement 48 (DOC, 104.5 KB) 12.08.2013
 Supplement 49 (DOC, 101.5 KB) 01.10.2013
 Supplement 50 (DOC, 90 KB) 15.10.2013
 Supplement 51 (DOC, 109 KB) 15.12.2013
 Supplement 52 (DOC, 99 KB) 03.03.2014
 Supplement 53 (DOC, 111.5 KB) 05.05.2014
 Supplement 54 (DOC, 121.5 KB) 01.08.2014
 Supplement 55 (DOC, 106 KB) 01.10.2014
 Supplement 56 (DOC, 109 KB) 05.02.2015
 Supplement 57 (DOC, 111.5 KB) 01.04.2015
 Supplement 58 (DOC, 104 KB) 25.06.2015
 Supplement 59 (DOC, 102.5 KB) 01.11.2015
 Supplement 60 (DOC, 107.5 KB) 01.03.2016
 Supplement 61 (DOC, 108.5 KB) 01.03.2016
 Supplement 62 (DOC, 128 KB) 20.04.2016
 Supplement 63 (DOC, 113.5 KB) 01.07.2016
 Supplement 64 (DOC, 116.5 KB) 20.09.2016
 Supplement 65 (DOC, 118.5 KB) 25.11.2016
 Supplement 66 (DOC, 131.5 KB) 22.02.2017
 Supplement 67 (DOC, 115.5 KB) 29.03.2017
 Supplement 68 (DOC, 112.5 KB) 31.05.2017
 Supplement 69 (DOC, 115 KB) 29.09.2017
 Supplement 70 (DOC, 117.5 KB) 20.12.2017
 Supplement 71 (DOC, 125.5 KB) 28.02.2018
 Supplement 72 (DOC, 116 KB) 30.04.2018
 Supplement 73 (DOC, 127.5 KB) 29.06.2018
 Supplement 74 (DOC, 123 KB) 31.08.2018
31.10.2018
 Supplement 76 (DOC, 126.5 KB) 18.12.2018
 Supplement 77 (DOC, 122.5 KB) 28.02.2019
 Supplement 78 (DOC, 123 KB) 30.04.2019
 Supplement 79 (DOC, 115 KB) 26.06.2019
 Supplement 80 (DOC, 142.5 KB) 01.09.2019
 Supplement 81 (DOC, 97 KB) 18.11.2019
 Supplement 82 (DOC, 96.5 KB) 18.12.2019
 Supplement 83 (DOC, 93.5 KB) 01.03.2020
 Supplement 84 (DOC, 99.5 KB) 01.05.2020
 Supplement 85 (DOC, 96.5 KB) 01.07.2020
 Supplement 86 (DOC, 108.5 KB) 01.09.2020
 Supplement 87 (DOC, 97.5 KB) 04.11.2020
 Supplement 88 (DOC, 120.5 KB) 18.12.2020
 Supplement 89 (DOC, 121 KB) 05.02.2021
 Supplement 90 (DOC, 109 KB) 05.03.2021
 Supplement 91 (DOC, 120.5 KB) 07.05.2021
 Supplement 92 (DOC, 97 KB) 01.07.2021
 Supplement 93 (DOC, 106 KB) 03.09.2021
 Supplement 94 (DOC, 96.5 KB) 29.10.2021
 Supplement 95 (DOC, 102.5 KB) 17.12.2021
 Supplement 96 (DOC, 94.5 KB) 04.02.2022
 Supplement 97 (DOC, 110 KB) 08.04.2022
 Supplement 98 (DOC, 102.5 KB) 10.06.2022
 Supplement 99 (DOC, 105 KB) 12.08.2022
 Supplement 100 (DOC, 96.5 KB) 21.10.2022
 Supplement 101 (DOC, 112 KB) 20.12.2022
 Supplement 102 (DOC, 120 KB) 17.02.2023
 Supplement 103 (DOC, 115.5 KB) 28.04.2023
 Supplement 104 (DOC, 113.5 KB) 22.06.2023
 Supplement 105 (DOC, 98.5 KB) 31.08.2023
 Supplement 106 (DOC, 103 KB) 29.09.2023
 Supplement 107 (DOC, 94.5 KB) 27.11.2023
 Supplement 108 (DOC, 105 KB) 20.12.2023
 Supplement 109 (DOC, 108.5 KB) 09.02.2024
 Supplement 110 (DOC, 121 KB) 29.03.2024
 Supplement 111 (DOC, 110 KB) 14.06.2024

Invullen van de aangifte

Hierna volgen een aantal richtlijnen om een aangifte overeenkomstig de nieuwe toelichting correct in te vullen. Teneinde het correct invullen van een aangifte te vergemakkelijken, wordt per toelichting d.m.v. een visuele voorstelling van een formulier Enig document een overzicht gegeven van de verplicht in te vullen vakken, de facultatieve vakken en de vakken die niet ingevuld mogen worden.

 • De  praktische gids (DOC, 42 KB) bevat een aantal richtlijnen voor het correct invullen van de aangifte.
 • Voorbeelden d.m.v. de  visuele voorstelling (XLS, 655.5 KB) van de verschillende toelichtingen. 

  Per toelichting wordt een formulier Enig document getoond, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verplicht in te vullen vakken, de facultatieve vakken en de vakken die niet ingevuld mogen worden.

Vakken 37 en 44

Het soepel hanteren van de toelichting vereist een correcte toepassing van de communautaire en nationale codes, die resp. in de vakken 37 en 44 ingevuld dienen te worden, evenals van de mogelijke combinaties van deze codes.

Omwille van de complexiteit van de vakken 37 en 44 werden een aantal documenten opgesteld teneinde het gebruik van de verschillende codes te vergemakkelijken.

4.1.  Tabel met de combinaties van de codes voor de vakken 37 (1), 37 (2) en 44 (DOC, 256.5 KB)
4.2.  Uniecodes voor vak 37 (1) per regeling (DOC, 66.5 KB)
4.3.  Uniecodes voor vak 37 (2) per regeling (DOC, 378.5 KB)
4.4.  Nationale codes voor vak 44 per regeling (DOC, 205.5 KB)

Vernietiging 

Werkwijze van het nieuwe formulier voor het vernietigen van goederen onder douanetoezicht

Op basis van de richtlijnen van het Douanewetboek van de Unie (DWU) betreffende de bijzondere regelingen moeten niet-Uniegoederen voortaan onder de regeling actieve veredeling (AV) geplaatst worden door de operator alvorens ze vernietigd kunnen worden. Dit geldt zowel voor een éénmalige plaatsing (waaronder vernietiging) onder AV of voor veelvuldige plaatsingen onder AV voor een bepaalde duur.

De houder van deze vergunning AV kan ofwel de persoon zijn die de handeling uitvoert (vernietiger), ofwel de persoon die de handeling doet uitvoeren (opdrachtgever). Deze houder dient de verschillende douaneformaliteiten te vervullen en de douaneschuld te betalen die eventueel ontstaat. Is een marktdeelnemer al in het bezit van een vergunning AV en hij wenst die te gebruiken in het kader van de vernietiging van goederen, dan moet hij een wijziging van de vergunning aanvragen om vernietiging als activiteit toe te voegen aan deze vergunning.

1. Aangifte

Voor alle goederen, bestemd om te worden vernietigd, dient een aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling worden opgemaakt (art. 158, lid 1 van het DWU).

Dus, zowel voor het gebruik van de doorlopende vergunning AV als voor de eenmalige toepassing, moet een aangifte IMA regeling I worden opgesteld met de volgende vermeldingen:

- Vak 37, eerste deelvak, cijfer 1-2: 51 Vak 37, eerste deelvak, cijfer 3-4: voorafgaande regeling, bijvoorbeeld 71 (douane-entrepot) of 00 (tijdelijke opslag) of andere

- Vak 44: 

 • Doorlopende vergunning: code C601
 • Eenmalige vergunning: • Uniecode 00100 en • Nationale code 5A1 of 5B1, naargelang de goederen worden vernietigd: ‑ op de dezelfde plaats als op de plaats van plaatsing onder de regeling, ‑ dan wel op een andere locatie. 

In vak 30 van de aangifte wordt de locatiecode vermeld van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Specifiek voor het gebruik van de eenmalige vergunning op basis van de douaneaangifte dient  de aangifte via e-mail ingediend te worden bij het ‘plaatselijk hoofd’ (afdeling Aangiftebeheer) in verband met het stellen van de borg:

*Antwerpen: da.aangiftebeheer.antwerpen@minfin.fed.be

*Hasselt: da.hk.hasselt@minfin.fed.be - da.hk.geel@minfin.fed.be

*Leuven: da.toelatingen.vilvoorde@minfin.fed.be

*Gent: da.hk.gent@minfin.fed.be - da.hk.zeebrugge@minfed.fed.be

*Brussel: da.hk-succ.brussels@minfin.fed.be

*Mons: da.gestionactifs.gosselies@minfin.fed.be

*Liège: da.succ.grace-hollogne@minfin.fed.be - da.succ.arlon@minfin.fed.be

Voor de doorlopende vergunning wordt de borg geregeld door de doorlopende vergunning AV.

2. Aanvraag voor vernietiging - CRK

Na de validatie van de aangifte moet de aangever de ‘Aanvraag voor vernietiging van goederen’ invullen en indienen bij de regiekamer bevoegd over de locatie waar de vernietiging zal plaatsvinden, en dit minimum 2 werkdagen voor de vooropgestelde datum en uur van de vernietiging

Deze aanvraag moet steeds worden ingediend in het geval van een eenmalige vergunning op basis van een douaneaangifte, en voor de doorlopende vergunning AV wanneer deze vergunning stipuleert dat er fysiek toezicht noodzakelijk is.

De aanvrager vermeldt zijn contactgegevens (e-mailadres) op elk van de 3 exemplaren (zie hieronder). Op het formulier moet naast de reden van de vernietiging eveneens de wijze van vernietiging worden opgenomen.

Exemplaren van de aanvraag voor vernietiging

De CRK behandelt het dossier verder in samenspraak met de diensten van Operaties 1e lijn.  Zij zullen de operator verder contacteren voor de praktische modaliteiten van het toezicht.

3. Vernietiging en opvolging

De vernietiging moet gebeuren onder veilige omstandigheden en mits naleving van de milieuwetgeving en onder de modaliteiten afgesproken tussen de operator en de AADA.

Op het einde van de vernietiging:

‑ De controlerende ambtenaar maakt een PV van vernietiging (vak B van de ‘aanvraag voor vernietiging’) op indien hij fysiek toezicht heeft gehouden bij de vernietiging OF

‑ Het vernietigingsbedrijf kan een attest van vernietiging opmaken indien het voor de douane niet mogelijk is de vernietiging bij te wonen, bv. in het geval van gevaarlijke goederen of indien beslist werd om enkel documentair toezicht uit te oefenen. Het vernietigingsbedrijf overhandigt het attest aan de douane.

Indien er resten en afval zijn met een commerciële waarde, moeten die onder een douaneregeling worden geplaatst en dient hiervoor de aangifte tot plaatsing te worden opgemaakt, in overeenstemming met de bevindingen van de controle. Deze aangifte dient te worden voorgelegd bij het betrokken plaatselijk hoofd (zie punt 1 hiervoor) samen met de rest van het dossier (punt 4).

4. Vrijgave van de borg

De aangever legt zijn exemplaar “Aanvraag voor vernietiging” voor bij het bevoegde plaatselijk hoofd, eventueel met de aangifte in geval van resten en afval met een commerciële waarde.

Na controle van het dossier geeft het plaatselijk hoofd de borg vrij.

Bijlagen voor tabaksfabricaten

Vernietiging van tabaksfabricaten onder de accijnsschorsingsregeling

5. Die douanedienst beoordeelt de aanvraag en regelt de tussenkomst van de met het toezicht belaste ambtenaren als de goederen op verantwoorde wijze kunnen worden vernietigd en geen schade aan het milieu kan worden aangebracht. Voorts moet aan de voorschriften inzake de door de aanvrager te betalen retributies worden voldaan.

6. Wanneer de bevoegde dienst de vernietiging onder douanetoezicht op het gevraagde tijdstip kan laten doorgaan, wordt de aanvrager daarvan met een schriftelijk bericht op de hoogte gebracht. Zoniet wordt, mits het akkoord van de aanvrager, een ander tijdstip voor de vernietiging bepaald. De bevoegde dienst houdt rekening met de beschikbare ambtenaren en het belang van de te vernietigen partij goederen. Indien de vernietiging kan doorgaan, wordt de met de vernietiging te belasten douaneambtenaar of de douanedienst minstens 12 uur vóór het tijdstip van de vernietiging van de opdracht in kennis gesteld door het doen toekomen van het exemplaar 1 en het exemplaar 3 van de aanvraag. De bevoegde dienst heeft door het aanbrengen van de kantoorstempel op al de exemplaren van de aanvraag de opdracht voor de vernietiging gegeven. In voorkomend geval is het door de aanvrager op de aanvraag vermelde tijdstip doorgehaald en wordt een kopie van de schriftelijke bevestiging van het tijdstip van de vernietiging aan beide exemplaren gehecht.

7. De vernietiging moet in verantwoorde omstandigheden naar veiligheid en milieu geschieden onder de voorwaarden die tevoren door de voormelde dienst in overleg met de aanvrager zijn bepaald. De voorwaarden waaronder de vernietiging dient te geschieden, worden door die dienst op de beide exemplaren van de aanvraag vermeld.

8. De betrokken ambtenaren van de controledienst voeren de opdracht uit en vermelden hun vaststellingen op de in hun bezit zijnde exemplaren van de aanvraag tot vernietiging van goederen. Zij vullen het daartoe voorziene gedeelte in.

9. Indien na de vernietiging resten en afvallen overblijven, dient de aanvrager de aan die resten en afvallen te geven bestemming op de beide exemplaren te vermelden en te ondertekenen.

10. De aanvrager bekomt zijn exemplaar van de ambtenaren die het exemplaar voor de toezichtambtenaren terugbezorgen aan de dienst die de opdracht voor de vernietiging onder douanetoezicht gaf.

11. Laatstgenoemde dienst zal er verder op toezien dat de vastgestelde resten en afvallen ten laatste de volgende dag voor een geoorloofde douanebestemming worden aangegeven.


Documentatie en downloads

Documentatie

Hier kan u terecht voor allerhande documenten, links en andere praktische informatie over de nieuwe toelichting.

Downloads

Hier kan u de belangrijkste documenten, die zich op de site bevinden, eenvoudig downloaden.

Het betreft in het bijzonder:

 • de PowerPoint-presentatie met de wijzigingen in vergelijking met de vorige toelichting

 • de toelichting bij het gebruik van de formulieren ED

 • de documenten voor de vakken 37 en 44

 • de toelichtingen bij de regelingen

 • de bijvoegsels

Deze bestanden zijn opgenomen in een  zip-file. (ZIP, 2.49 MB)

FAQ

Via dit  Worddocument (DOC, 406 KB) kan u een geconsolideerde versie van de FAQ's raadplegen.

Contact

Het beantwoorden van vragen over de technische aspecten van de toelichting van het Enig document (in te vullen vakken, te gebruiken codes en/of vermeldingen, enz.) behoort tot de bevoegdheid van de Dienst Douanewetgeving van het Centrale Departement Wetgeving. U kan specifieke vragen sturen naar da.lex.douane@minfin.fed.be. Er dient opgemerkt te worden dat enkel geantwoord zal worden op deze specifieke vragen. Met algemene en theoretische vragen zal geen rekening gehouden worden.

Gelieve het onderwerp van uw bericht te laten beginnen met de woorden “Vraag toelichting Enig document”. Dit zal ervoor zorgen dat uw vraag sneller wordt beantwoord.

Vragen over de implementatie van de toelichting van het Enig document in PLDA, (bv. foutmeldingen, release info, noodprocedures) kan u sturen naar volgend e-mail adres: plda.helpdesk@minfin.fed.be