Enig document

Nieuw

Welkom

Wetgeving

Enig Document: overzicht

Vernietiging

Documentatie en downloads

FAQ

Contact


Nieuw

 Supplement  80 van 01.09.2019 (DOC, 142.5 KB)

Welkom

Toelichting van het Enig document - Definitieve versie van 1.12.2007

De definitieve versie van 1 december 2007 brengt aan de definitieve versie van 1 mei 2007 slechts bijkomstige wijzigingen of verduidelijkingen aan.

Geen enkele fundamentele wijziging

Met het oog op het vergemakkelijken van het gebruik van de bijvoegsels 6 c) en 6 d)  werd de inhoudstafel gewijzigd en werden linken naar de betrokken pagina’s toegevoegd.
De wijzigingen aan deze definitieve versie van 1 december 2007 worden d.m.v. verschillende supplementen aangebracht. De wijzigingen (andere dan deze van bijvoegsel 7 inzake accijnscodes)aangebracht door de twee meest recente supplementen worden in kleur vermeld volgens onderstaande methode:

Laatste supplement

 • kenmerk met blauwe achtergrond = schrapping

voorbeeld:

geschrapt
 • Kenmerk in het blauw=ingevoegd

voorbeeld: ingevoegd

Voorlaatste supplement.

 • kenmerk met rode achtergrond = schrapping

voorbeeld:

geschrapt
 • - kenmerk in het rood = invoeging

voorbeeld: ingevoegd

De wijzigingen aangebracht aan bijvoegsel 7 inzake accijnscodes worden steeds in het rood vermeld.

De andere wijzigingen worden in het zwart vermeld maar behouden altijd het volgnummer van het desbetreffend supplement (de letter S + een cijfer).

Uw opmerkingen zijn altijd van harte welkom

Voor alle inlichtingen en opmerkingen:

Olivier VAN HOUDT (NL): 0257 6 36 35
Eylem AYDEMIR (FR): 0257 8 76 12

Via e-mail:
olivier.vanhoudt@minfin.fed.be
eylem.aydemir@minfin.fed.be

als onderwerp “ Definitieve ontwerp toelichting ED – 1.12.2007 – D.D. 280.227 ” vermelden

Supplement 80 van 01.09.2019

In  supplement 80 (DOC, 142.5 KB) van 01.09.2019 worden de wijzigingen ten opzichte van het vorige supplement vermeld in het blauw volgens onderstaande methode:

-    kenmerk met blauwe achtergrond = schrapping

voorbeeld:

geschrapt

-    kenmerk in het blauw = invoeging

voorbeeld: ingevoegd

Wetgeving

Wetgeving van de Unie

De Europese Commissie heeft een ambitieus Strategisch Meerjarenplan uitgetekend om tegen 2013 alle Europese douaneadministraties elektronisch te laten werken in één netwerk zowel voor het doen van alle aangiften, het online en in real time volgen van goederenstromen als voor het uitwisselen van controleresultaten en risicoanalyses. De eerste stap van dit meerjarenplan betreft de invoering van het nieuwe Enig document op 1 januari 2007.

De bepalingen inzake de toelichting van het Enig document zijn opgenomen in de aanhangsels C1 en D1 van bijlage 9 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (Publicatieblad van de Europese Unie, L 69 van 15 maart 2016).

Toelichting op nationaal vlak

België heeft deze nieuwe toelichting van het Enig document op 1 januari 2007 ingevoerd voor de papieren procedure. Het ministerieel besluit van 11 januari 2007 dat de toelichting bevat, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 08 mei 2007 (editie 1).

De omzendbrief “Invoering van de nieuwe toelichting op het Enig document - D.I. 530.11 - D.D. 274.057 - 1/12/2006”  regelt de invoering van de nieuwe toelichting op het Enig document in België. De omzendbrief is zowel van toepassing op de aangifte inzake douane en accijnzen die wordt verricht met het formulier Enig document (op papier) als de aangifte die via de papierloze aangifte PLDA wordt verricht.

Enig Document: overzicht

Overzichtstabel vakken

Per regeling of beweging wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de in te vullen vakken.

3.  Toelichtingen gebruik formulieren ED (DOC, 181 KB).

Toelichting

De nieuwe toelichting is opgebouwd uit 10 regelingen of bewegingen, aangeduid met de letters A t/m J. Voor elke regeling of beweging zal een afzonderlijke bijlage van de Instructie Enig document (D.I. 530.11) worden voorzien.

5.a)  Toelichting regeling A: uitvoer/verzending (DOC, 344.5 KB)
5.b)  Toelichting regeling B: plaatsing onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van een bijzondere uitvoerrestitutie voorafgaande aan de uitvoer (entrepot restituties rundvlees) - vervaardiging onder douanetoezicht en douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie (restituties rundvleesconserven) (DOC, 224 KB)
5.c)  Toelichting regeling C: wederuitvoer na plaatsing onder een bijzondere regeling, met uitzondering van de regeling douane-entrepot (actieve veredeling, tijdelijke invoer) (DOC, 301.5 KB)
5.d)  (DOC, 221.5 KB) Toelichting regeling D: wederuitvoer na opslag in douane-entrepot (DOC, 234 KB)
5.e)  Toelichting regeling E: passieve veredeling (DOC, 316.5 KB)
5.f)  Toelichting regeling F: douanevervoer (DOC, 250.5 KB)
5.g)  Toelichting regeling G: douanestatus van Uniegoederen (DOC, 187 KB)
5.h)  Toelichting regeling H: in het vrije verkeer brengen (DOC, 491 KB)
5.i)  Toelichting regeling I: plaatsing onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer (DOC, 376.5 KB)
5.j) Toe lichting regeling J: opslag in douane-entrepot (DOC, 235 KB)

Bijvoegsels

De bijvoegsels bevatten gegevens die gemeenschappelijk zijn voor verschillende regelingen of bewegingen.

6.1.  Bijvoegsel 1 - ISO alfa-2 en ISO alfa-3 codes voor de vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 29, 34a en 49 (DOC, 310 KB)
6.2.  Bijvoegsel 2 - Codes voor vak 24 (DOC, 76.5 KB)
6.3.  Bijvoegsel 3 - Codes voor vakken 5 en 26 (DOC, 62 KB)
6.4.  Bijvoegsel 4 - Codes voor vak 31 (DOCX, 36.82 KB)
6.5.  Bijvoegsel 5 - Codes voor vak 40 (DOC, 114 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 a) - Codes voor aanvullende Unie-informatie (DOC, 131.5 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 b) - Codes voor documenten, certificaten en vergunningen van de Unie te vermelden in vak 44 (DOCX, 272.89 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 c) - Codes voor nationale aanvullende informatie (DOC, 864 KB)
6.6.  Bijvoegsel 6 d) - Codes voor nationale documenten, certificaten en vergunningen te vermelden in vak 44 (DOC, 384 KB)
6.8.  Bijvoegsel 8 - UN-LOCODES BELGIUM (DOC, 2.87 MB)
6.9.  Bijvoegsel 9 - Codes voor vak 36 (DOC, 168.5 KB)
6.10.  Bijvoegsel 10 - Codes voor vak 33, vijfde deelvak (DOC, 59.5 KB)

Wijzigingen

Het is aangewezen om de aandacht te vestigen op de belangrijke wijzigingen voorzien door de nieuwe toelichting. Daartoe wordt een overzicht gegeven van:

 • de belangrijkste wijzigingen t.o.v. oude toelichting (SADBEL-versie) en
 • de verschillen tussen de huidige versie en de vorige versie van de nieuwe toelichting en
 • de supplementen op de definitieve versie van 1 december 2007

1. De nieuwe toelichting verschilt op verscheidene vlakken van de oude toelichting (SADBEL-versie).  Wijzigingen t.o.v. de oude toelichting (Sadbel versie) (PPT, 391.5 KB)

 2.Sinds 15 mei 2005 werden meerdere versies van de nieuwe toelichting gepubliceerd. Om het voor de gebruiker van de toelichting te vergemakkelijken, wordt een overzicht gegeven van de verschillen  tussen de meest recente versie en de vorige versie (DOC, 62 KB).

3. Supplementen op de definitieve versie van 1 december 2007

Nummer van het supplement Datum van inwerkingtreding Enkel wijziging accijnscodes
 Supplement 1 (DOC, 28 KB) 01.02.2008
 Supplement 2 (DOC, 28 KB) 22.02.2008 x
 Supplement 3 (DOC, 34 KB) 01.04.2008
 Supplement 4 (DOC, 29 KB) 17.04.2008 x
 Supplement 5 (DOC, 29 KB) 25.04.2008 x
 Supplement 6 (DOC, 29.5 KB) 14.05.2008 x
 Supplement 7 (DOC, 29.5 KB) 23.05.2008 x
 Supplement 8 (DOC, 28 KB) 10.06.2008 x
 Supplement 9 (DOC, 48 KB) 01.07.2008
 Supplement 10 (DOC, 37.5 KB) 15.11.2008
 Supplement 11 (DOC, 43.5 KB) 17.01.2009
 Supplement 12 (DOC, 32.5 KB) 04.02.2009 x
 Supplement 13 (DOC, 38.5 KB) 19.02.2009
 Supplement 14 (DOC, 35.5 KB) 25.02.2009 x
 Supplement 15 (DOC, 42 KB) 01.04.2009
 Supplement 16 (DOC, 30.5 KB) 04.05.2009 x
 Supplement 17 (DOC, 41 KB) 25.06.2009
 Supplement 18 (DOC, 43 KB) 01.09.2009
 Supplement 19 (DOC, 56 KB) 18.11.2009
 Supplement 20 (DOC, 68.5 KB) 15.01.2010
 Supplement 21 (DOC, 31.5 KB) 28.01.2010 x
 Supplement 22 (DOC, 67.5 KB) 01.03.2010
 Supplement 23 (DOC, 67.5 KB) 03.05.2010
 Supplement 24 (DOC, 31.5 KB) 20.05.2010 x
 Supplement 25 (DOC, 32 KB) 01.06.2010 x
 Supplement 26 (DOC, 76 KB) 01.07.2010
 Supplement 27 (DOC, 70 KB) 01.10.2010
 Supplement 28 (DOC, 66 KB) 01.12.2010
 Supplement 29 (DOC, 51 KB) 01.01.2011
 Supplement 30 (DOC, 31.5 KB) 01.02.2011 x
 Supplement 31 (DOC, 61.5 KB) 15.04.2011
 Supplement 32 (DOC, 44.5 KB) 27.04.2011 x
 Supplement 33 (DOC, 44.5 KB) 09.05.2011 x
 Supplement 34 (DOC, 44.5 KB) 20.05.2011 x
 Supplement 35 (DOC, 56.5 KB) 15.07.2011
 Supplement 36 (DOC, 71 KB) 01.10.2011
 Supplement 37 (DOC, 55 KB) 25.11.2011
 Supplement 38 (DOC, 51 KB) 20.12.2011 x
 Supplement 39 (DOC, 58.5 KB) 01.02.2012
 Supplement 40 (DOC, 94.5 KB) 20.03.2012
 Supplement 41 (DOC, 70 KB) 15.05.2012
 Supplement 42 (DOC, 69.5 KB) 01.08.2012
 Supplement 43 (DOC, 92 KB) 25.10.2012
 Supplement 44 (DOC, 90 KB) 15.01.2013
 Supplement 45 (DOC, 86 KB) 15.02.2013
 Supplement 46 (DOC, 77 KB) 23.04.2013
 Supplement 47 (DOC, 72.5 KB) 25.06.2013
 Supplement 48 (DOC, 104.5 KB) 12.08.2013
 Supplement 49 (DOC, 101.5 KB) 01.10.2013
 Supplement 50 (DOC, 90 KB) 15.10.2013
 Supplement 51 (DOC, 109 KB) 15.12.2013
 Supplement 52 (DOC, 99 KB) 03.03.2014
 Supplement 53 (DOC, 111.5 KB) 05.05.2014
 Supplement 54 (DOC, 121.5 KB) 01.08.2014
 Supplement 55 (DOC, 106 KB) 01.10.2014
 Supplement 56 (DOC, 109 KB) 05.02.2015
 Supplement 57 (DOC, 111.5 KB) 01.04.2015
 Supplement 58 (DOC, 104 KB) 25.06.2015
 Supplement 59 (DOC, 102.5 KB) 01.11.2015
 Supplement 60 (DOC, 107.5 KB) 01.03.2016
 Supplement 61 (DOC, 108.5 KB) 01.03.2016
 Supplement 62 (DOC, 128 KB) 20.04.2016
 Supplement 63 (DOC, 113.5 KB) 01.07.2016
 Supplement 64 (DOC, 116.5 KB) 20.09.2016
 Supplement 65 (DOC, 118.5 KB) 25.11.2016
 Supplement 66 (DOC, 131.5 KB) 22.02.2017
 Supplement 67 (DOC, 115.5 KB) 29.03.2017
 Supplement 68 (DOC, 112.5 KB) 31.05.2017
 Supplement 69 (DOC, 115 KB) 29.09.2017
 Supplement 70 (DOC, 117.5 KB) 20.12.2017
 Supplement 71 (DOC, 125.5 KB) 28.02.2018
 Supplement 72 (DOC, 116 KB) 30.04.2018
 Supplement 73 (DOC, 127.5 KB) 29.06.2018
 Supplement 74 (DOC, 123 KB) 31.08.2018
31.10.2018
 Supplement 76 (DOC, 126.5 KB) 18.12.2018
 Supplement 77 (DOC, 122.5 KB) 28.02.2019
 Supplement 78 (DOC, 123 KB) 30.04.2019
 Supplement 79 (DOC, 115 KB) 26.06.2019
 Supplement 80 (DOC, 142.5 KB) 01.09.2019

Invullen van de aangifte

Hierna volgen een aantal richtlijnen om een aangifte overeenkomstig de nieuwe toelichting correct in te vullen. Teneinde het correct invullen van een aangifte te vergemakkelijken, wordt per toelichting d.m.v. een visuele voorstelling van een formulier Enig document een overzicht gegeven van de verplicht in te vullen vakken, de facultatieve vakken en de vakken die niet ingevuld mogen worden.

 • De  praktische gids (DOC, 42 KB) bevat een aantal richtlijnen voor het correct invullen van de aangifte.
 • Voorbeelden d.m.v. de  visuele voorstelling (XLS, 654 KB) van de verschillende toelichtingen. 

  Per toelichting wordt een formulier Enig document getoond, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verplicht in te vullen vakken, de facultatieve vakken en de vakken die niet ingevuld mogen worden.

Vakken 37 en 44

Het soepel hanteren van de toelichting vereist een correcte toepassing van de communautaire en nationale codes, die resp. in de vakken 37 en 44 ingevuld dienen te worden, evenals van de mogelijke combinaties van deze codes.

Omwille van de complexiteit van de vakken 37 en 44 werden een aantal documenten opgesteld teneinde het gebruik van de verschillende codes te vergemakkelijken.

4.1.  Tabel met de combinaties van de codes voor de vakken 37 (1), 37 (2) en 44 (DOC, 264 KB)
4.2.  Uniecodes voor vak 37 (1) per regeling (DOC, 64.5 KB)
4.3.  Uniecodes voor vak 37 (2) per regeling (DOC, 330 KB)
4.4.  Nationale codes voor vak 44 per regeling (DOC, 194 KB)

Vernietiging

Werkwijze van het nieuwe formulier voor het vernietigen van goederen onder douanetoezicht

1. Omdat de nieuwe toelichtingen op het Enig document niet meer voorzien in een specifieke code voor de vernietiging van goederen kan geen gebruik meer worden gemaakt van een formulier Enig document om goederen onder douanetoezicht te laten vernietigen. Daarom dient voortaan gebruik te worden gemaakt van een formulier “Aanvraag voor vernietiging van goederen” in drie exemplaren dat bij de bevoegde dienst voor de vernietiging onder douanetoezicht moet worden ingediend. De aanvrager vermeldt zijn contactgegevens (nr. fax of e-mailadres) op elk van de exemplaren. Op het formulier moet naast de reden van de vernietiging eveneens de wijze van vernietiging worden opgenomen.

Exemplaren van de aanvraag voor vernietiging

Bijlagen voor tabaksfabricaten

Vernietiging van tabaksfabricaten onder de accijnsschorsingsregeling

Vernietiging van sigaretten en tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten in het kader van de anti-forestallingregeling

2. Die douanedienst beoordeelt de aanvraag en regelt de tussenkomst van de met het toezicht belaste ambtenaren als de goederen op verantwoorde wijze kunnen worden vernietigd en geen schade aan het milieu kan worden aangebracht. Voorts moet aan de voorschriften inzake de door de aanvrager te betalen retributies worden voldaan.

3. Wanneer de bevoegde dienst de vernietiging onder douanetoezicht op het gevraagde tijdstip kan laten doorgaan, wordt de aanvrager daarvan met een schriftelijk bericht op de hoogte gebracht. Zoniet wordt, mits het akkoord van de aanvrager, een ander tijdstip voor de vernietiging bepaald. De bevoegde dienst houdt rekening met de beschikbare ambtenaren en het belang van de te vernietigen partij goederen. Indien de vernietiging kan doorgaan, wordt de met de vernietiging te belasten douaneambtenaar of de douanedienst minstens 12 uur vóór het tijdstip van de vernietiging van de opdracht in kennis gesteld door het doen toekomen van het exemplaar 1 en het exemplaar 3 van de aanvraag. De bevoegde dienst heeft door het aanbrengen van de kantoorstempel op al de exemplaren van de aanvraag de opdracht voor de vernietiging gegeven. In voorkomend geval is het door de aanvrager op de aanvraag vermelde tijdstip doorgehaald en wordt een kopie van de schriftelijke bevestiging van het tijdstip van de vernietiging aan beide exemplaren gehecht.

4. De vernietiging moet in verantwoorde omstandigheden naar veiligheid en milieu geschieden onder de voorwaarden die tevoren door de voormelde dienst in overleg met de aanvrager zijn bepaald. De voorwaarden waaronder de vernietiging dient te geschieden, worden door die dienst op de beide exemplaren van de aanvraag vermeld.

5. De betrokken ambtenaren van de controledienst voeren de opdracht uit en vermelden hun vaststellingen op de in hun bezit zijnde exemplaren van de aanvraag tot vernietiging van goederen. Zij vullen het daartoe voorziene gedeelte in.

6. Indien na de vernietiging resten en afvallen overblijven, dient de aanvrager de aan die resten en afvallen te geven bestemming op de beide exemplaren te vermelden en te ondertekenen.

7. De aanvrager bekomt zijn exemplaar van de ambtenaren die het exemplaar voor de toezichtambtenaren terugbezorgen aan de dienst die de opdracht voor de vernietiging onder douanetoezicht gaf.

8. Laatstgenoemde dienst zal er verder op toezien dat de vastgestelde resten en afvallen ten laatste de volgende dag voor een geoorloofde douanebestemming worden aangegeven.


Documentatie en downloads

Documentatie

Hier kan u terecht voor allerhande documenten, links en andere praktische informatie over de nieuwe toelichting.

Downloads

Hier kan u de belangrijkste documenten, die zich op de site bevinden, eenvoudig downloaden.

Het betreft in het bijzonder:

 • de PowerPoint-presentatie met de wijzigingen in vergelijking met de vorige toelichting

 • de toelichting bij het gebruik van de formulieren ED

 • de documenten voor de vakken 37 en 44

 • de toelichtingen bij de regelingen

 • de bijvoegsels

Deze bestanden zijn opgenomen in een  zip file (ZIP, 1.9 MB)

FAQ

Via dit  word document (DOC, 277.5 KB) kan u een geconsolideerde versie van de FAQ's raadplegen.
 

Contact

Vragen over de technische aspecten van de toelichting van het Enig document (in te vullen vakken, te gebruiken codes en/of vermeldingen, enz.) kan u sturen naar volgende e-mail adressen:

olivier.vanhoudt@minfin.fed.be
eylem.aydemir@minfin.fed.be

Vragen over de implementatie van de toelichting van het Enig document in PLDA, (bv. foutmeldingen, release info, noodprocedures) kan u sturen naar volgend e-mail adres: plda.helpdesk@minfin.fed.be