Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

EU Trader Portal

EU Trader Portal

 • Wat is het EU Trader Portal?

  Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u douanevergunningen kan aanvragen, de status en het verloop van uw aanvraag kan opvolgen en na afgifte ook uw vergunning verder kan beheren.

  Dit is een volgende stap in de digitale dienstverlening naar aanleiding van de laatste herwerking van de Uniedouanewetgeving (Union Customs Code – mei 2016).

  Door de creatie van dit systeem is er nu een unieke toegang voor economische operatoren binnen de EU. Ook langs de zijde van de douane-administraties wordt er gebruik gemaakt van een trans-Europees systeem (CDMS – Customs Decisions Management System). Het EU Trader Portal en CDMS zijn uiteraard aan elkaar gekoppeld. Hierdoor worden niet enkel de procedures inzake aanvragen en  vergunningen geharmoniseerd, maar ook het beheer en de opslag van data.

  Deze nieuwe systemen zorgen voor een hogere efficiëntie voor zowel douane als operatoren.

 • Wat zit er in het EU Trader Portal?

  In het EU Trader Portal vinden we 22 types van UCCvergunningen terug. Het is mogelijk om langs dit portaal zowel de nationale (enkel België als betrokken lidstaat) als grensoverschrijdende (meerdere EU-lidstaten betrokken) vergunningen aan te vragen.

  In België wordt er momenteel voor geopteerd om énkel de grensoverschrijdende variant van deze douanevergunningen via het EU Trader Portal te laten verlopen.

  De Douane werkt immers aan een uitgebreid nationaal beheerssysteem dat de nationale variant van deze types vergunningen, maar ook accijnsvergunningen, BTI’s, BOI’s, AEOvergunningen,… zal kunnen behandelen. Meer informatie over dit systeem vindt u verderop in deze infofiche.

  Tot ons nationale systeem uitgerold is, moet u de douanevergunningen waarbij enkel België als lidstaat betrokken is, aanvragen zoals u dat tot nu toe gedaan hebt (via al dan niet digitaal in te vullen formulieren, op papier, via mail). Deze werkwijze geldt uiteraard ook voor de vergunningen die niet in het EU Trader Portal terug te vinden zijn, zoals AEO.

 • Welke 22 types van douanevergunningen?

  De vergunningen in het EU Trader Portal hebben allemaal hun basis in het nieuwe UCC. Het gaat om:

  • TST: Beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag *
  • RSS: Lijndiensten *
  • ACP Toegelaten afgever *
  • ACT: Toegelaten geadresseerde TIR *
  • ACR: Toegelaten afzender Uniedouanevervoer *
  • ACE: Toegelaten geadresseerde Uniedouanevervoer *
  • SSE: Verzegeling bijzonder model *
  • ETD: Gebruik elektronisch vervoersdocument als aangifte *
  • TRD: Aangifte douanevervoer met gebruikmaking van beperkte dataset *
  • IPO: Actieve veredeling *
  • OPO: Passieve veredeling *
  • EUS: Bijzondere bestemming *
  • TEA: Tijdelijke invoer *
  • CWP: Douane-entrepot *
  • CVA: Vereenvoudiging inzake douanewaarde
  • SDE: Vereenvoudigde aangifte
  • CCL: Centralised clearance (gecentraliseerde vrijmaking)
  • EIR: Entry in the declarant’s records (inschrijving in de administratie van de aangever)
  • SAS: Self-Assessment (zelfevaluatie)
  • CGU: Doorlopende zekerheidsstelling
  • DPO: Uitstel van betaling
  • AWB: Erkend bananenweger

  NB : Op dit moment hoeven alleen aanvragen die betrekking hebben op vergunningen met een *, via het TP te worden ingediend.

 • Ons nationale systeem: KIS-SIC

  KIS-SIC staat voor Klanten Informatie Systeem – Système d’Information Clients en zal ook een digitaal portaal hebben waar u als operator toegang toe zal hebben. Het gebruik van een eigen allesomvattend systeem zal de Belgische Douane meer vrijheid en mogelijkheden bieden. Zoals al eerder vermeld, zullen hier immers ook niet-Unie en andere vergunningen in te vinden zijn. Meer bepaald gaat het dan om de AEO-vergunningen, BOI’s, BTI’s, teruggave of terugbetalingsverzoeken van rechten, maar ook om EORI en accijnsvergunningen.

  U wordt uiteraard op de hoogte gehouden over de verdere ontwikkeling van KIS-SIC.

 • Hoe kan u het EU Trader Portal bereiken?

 • Wat kan u doen met het EU Trader Portal?

  Dit systeem maakt het mogelijk om vergunningen aan te vragen en het verloop en de status van de aanvraag te volgen. Via dit portaal kan de Douane u ook vragen om extra informatie te bezorgen. Na afgifte zal u ook uw vergunning kunnen wijzigen. Belangrijk om weten is dat u geen notificaties via mail zal ontvangen tijdens het aanvraagproces. Het is daarom noodzakelijk dat u regelmatig de stand van zaken van uw aanvraag in het systeem bekijkt.

 • Wat met uw bestaande vergunningen?

  Op dit moment staan uw bestaande vergunningen nog niet het EU Trader Portal / CDMS.

  Uw vergunningen  zullen worden opgeladen door de Douane in CDMS en dus ook verschijnen in het EU Trader Portal.

 • Meer informatie?

  Website van Taxud

  Raadpleeg bijgevoegd document voor meer informatie en de contactgegevens van de betrokken diensten.

   TP_Communicatie Marktdeelnemers_NL (18.12.2019) (PDF, 219.62 KB)