Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gescheiden boekhouding

 • Doel van de vergunning gescheiden boekhouding.

  Met dit formulier vraagt u een vergunning voor de toepassing van een gescheiden boekhouding inzake preferentiële oorsprong. Het houden van een gescheiden boekhouding is verplicht in kader van de toepassing van de vergunningen toegelaten exporteur oorsprong en geregistreerd exporteur, wanneer het niet mogelijk is om in de voorraad goederen die van oorsprong zijn, fysiek te scheiden van verwisselbare, identieke goederen die niet van oorsprong zijn.  Aangezien een dergelijke gescheiden boekhouding aan specifieke criteria moet voldoen, vormt de toepassing ervan het voorwerp van een aparte vergunning.

  Verschillende oorsprongsprotocollen binnen het netwerk van vrijhandelsakkoorden van de Europese Unie voorzien, onder bepaalde strikte voorwaarden, een versoepeling/vereenvoudiging van dit principe, op basis van een administratief onderscheid in de (voorraad)administratie. Deze zogenaamde ‘boekhoudkundige scheiding’ laat toe om van oorsprong zijnde en niet van oorsprong zijnde onderling verwisselbare materialen, die tijdens het be- of verwerkingsproces van een bepaald eindproduct worden gebruikt, samen op te slaan zonder dat de EU-oorsprong van het preferentiële deel verloren gaat. De oorsprong van de fysiek gebruikte basismaterialen is hier van ondergeschikt belang, op voorwaarde dat er binnen een (vooraf) aangegeven periode niet meer eindproducten als van oorsprong worden aangemerkt dan het geval zou zijn geweest wanneer de basismaterialen ook effectief fysiek gescheiden zouden zijn geweest.

 • Wanneer heeft u een vergunning gescheiden boekhouding nodig?

  Bij het bepalen van de preferentiële oorsprong van een product wordt er door de douaneautoriteiten steeds uitgegaan van het principe van fysieke scheiding. Er moet immers exact kunnen worden nagegaan uit welke (fysieke) materialen het betreffende eindproduct werd vervaardigd om zo de uiteindelijke preferentiële oorsprong correct te kunnen vaststellen.

  Wanneer er door de operator doorheen het be- of verwerkingsproces gebruikt wordt gemaakt van onderling verwisselbare materialen die zowel van EU-oorsprong als niet van EU-oorsprong worden betrokken, dan dienen deze basismaterialen (en de eindproducten die hieruit resulteren) fysiek te worden gescheiden met het oog op het behoud van de oorsprongsstatus ervan. Dit om de oorsprong van de gebruikte bestanddelen te allen tijde te kunnen nagaan en te voorkomen dat de eindproducten, die uiteindelijk qua samenstelling volkomen identiek zijn, worden verwisseld.

  Wanneer het aanzienlijke kosten of materiële moeilijkheden met zich brengt om afzonderlijke voorraden aan te houden van identieke en onderling verwisselbare materialen die van oorsprong en die niet van oorsprong zijn, kan de douane op schriftelijk verzoek van de betrokkene toestaan dat voor het beheer van deze voorraden de methode van gescheiden boekhouding wordt gebruikt.

 • Hoe vraagt u de vergunning gescheiden boekhouding aan?

  Gelieve  het aanvraagformulier (DOCX, 280.83 KB), ingevuld en ondertekend, per e-mail (pdf) toe te sturen aan: da.ops.douane1@minfin.fed.be.

  Na aanvaarding van de aanvraag zal het aanvraagformulier worden overgemaakt aan de bevoegde controledienst voor uw regio. Zij zullen u contacteren en samen met u nagaan of u voldoet aan de vereisten voor het bekomen van deze douanevergunning.

 • Extra aandachtspunten en bijkomende informatie inzake gescheiden boekhouding.

  Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze regeling, met uitzondering van Canada en het Verenigd Koninkrijk, enkel van toepassing is op onderling verwisselbare basismaterialen die door een producent verder worden verwerkt tot een eindproduct. Deze redenering kan dus niet worden doorgetrokken naar gezamenlijke opslag van onderling verwisselbare afgewerkte eindproducten. Enkel in het geval van Canada (CETA) het Verenigd Koninkrijk zijn hierop enkele uitzonderingen voorzien. Ook voor suiker en ethyleen, als verhandelbare grondstoffen op zich, is er een uitzondering voorzien.

  Om te weten welke overeenkomsten het principe van gescheiden boekhouding voorzien, kan het best de guidance on preferential origin van de Europese Commissie worden geraadpleegd (hoofdstuk B10 accounting segregation).