Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Preferentiële oorsprong: invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk

Update 7 maart 2022: Op 28 februari 2022 heeft de Europese Commissie volgende mededeling gepubliceerd in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (2022/C 93 I/01)

Bij Verordening (EU) 2022/263 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden, is een verbod ingesteld om goederen van oorsprong uit deze gebieden in de Europese Unie in te voeren met ingang van de dag na die van de bekendmaking ervan.

Importeurs in de Unie wordt aangeraden de nodige zorgvuldigheid te betrachten om de daadwerkelijke oorsprong van de door hen aangegeven goederen vast te stellen, aangezien het risico bestaat dat goederen waarop het verbod van bovengenoemde verordening van toepassing is, uit buurlanden van Oekraïne, met name Rusland en Belarus, in de Unie worden ingevoerd. Dit kan met name het geval zijn voor steenkoolproducten van GN-post 2701 en staalproducten van de GN-posten 7201 tot en met 7207 en van de GN-posten 7304, 7305 en 7306. Gezien dit risico op ontwijking, kan het in het vrije verkeer brengen van deze uit Rusland en Belarus ingevoerde producten afhankelijk worden gesteld van het voorleggen aan de douane van overtuigend bewijs dat deze goederen niet onder het invoerverbod van goederen van oorsprong uit de niet door de regering gecontroleerde gebieden Donetsk en Loehansk van Oekraïne vallen

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie volgende mededeling gepubliceerd in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (2022/C 87 I/01):

De Europese Commissie deelt importeurs mee dat de douaneautoriteiten van Oekraïne de preferentiële behandeling in het kader van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, niet doeltreffend kunnen beheren en controleren voor goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne.

Aangezien het voor de douaneautoriteiten van Oekraïne niet mogelijk is de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst toe te passen om te waarborgen dat goederen uit die gebieden in aanmerking komen voor preferentiële tariefbehandeling en om na te gaan of ze aan alle noodzakelijke vereisten voldoen, zoals met name bepaald in artikel 33 van Protocol I bij de associatieovereenkomst, is voor dergelijke goederen niet voldaan aan de voorwaarden om voor preferentiële tariefbehandeling in aanmerking te komen.

Daarom wordt marktdeelnemers van de Europese Unie aangeraden geen preferentiële behandeling aan te vragen voor de invoer in de Unie van alle goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne, aangezien het in het vrije verkeer brengen van deze goederen met ingang van de datum van bekendmaking van dit bericht een douaneschuld doet ontstaan.

Zodra er meer details of nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt, brengen wij u op de hoogte via de website van de FOD Financiën en via de website van het Nationaal Forum.

(D.D 018.118)