Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Opvolging 6de sanctiepakket ten aanzien van Rusland

Invoer van olie en olieproducten – artikel 3 quaterdecies – bijlage XXV van Verordening 833/2014

De controle op de naleving  van vernoemde sanctiemaatregel richt zich op 2 niveaus:

  • Bestaande contracten:

De lange termijn invoercontracten dienden via de FOD Economie bij de Commissie te worden geregistreerd uiterlijk 24/06/2022.

Bij invoer van olie en olieproducten met verwijzing naar een dergelijk contract, zal door de douane nagekeken worden of dit contract wel degelijk via de beschreven methode werd genotificeerd. In bevestigend geval, zal geen verdere tussenkomst meer gevraagd worden van de FOD Economie en zal de douane de goederen vrijgeven op basis van de gevraagde controle.

Gelieve dan ook steeds in het vak 44 bij de certificaatcode Y840 het contractnummer correct en eenduidig te vermelden.

Indien het contractnummer niet werd genotifieerd of geen contractnummer werd aangeleverd, zal telkens een tussenkomst van de FOD Economie nodig zijn om de zending te kunnen vrijgeven.

  • Hoeveelheidscontroles:

Vermits het voor de douanediensten momenteel niet meer te achterhalen is welke hoeveelheden van de geregistreerde contracten reeds werden ingevoerd, wordt de verantwoordelijkheid voor het naleven van dit aspect van de sanctiemaatregel volledig bij de economische operateur – importeur gelegd. Er wordt verondersteld dat elke importeur de gevalideerde hoeveelheden zelf opvolgt en rapporteert na uitvoering van het contract of afloop van de overgangsperiode.
Om toch een snelle verwerking bij de douanediensten te kunnen bieden, dient met onmiddellijk ingang bij elke aangifte voor invoer van olie of olieproducten een ondertekende verbintenis/verklaring op erewoord,  waarvan model in bijlage (DOCX, 125.69 KB), worden voorgelegd.