Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

EMCS


Groepagezendingen

Bij verzendingen van accijnsgoederen (vooral in de sector van alcoholhoudende dranken) wordt veelal gebruik gemaakt van groepage. Hierbij worden accijnsgoederen vanuit verschillende afzenders door een transportfirma samen verzonden. De goederen worden overgeladen, samen met de goederen opgehaald bij andere afzenders, bij de transportfirma en van daaruit naar de uiteindelijke bestemmeling gezonden in een ander vervoermiddel.

In het vak 16, b «Identiteit vervoerseenheden» van het e-AD moet in principe het registratienummer van de vervoerseenheid (vervoerseenheden) vermeld worden.
Bij groepagezendingen is het echter niet mogelijk om op het moment van het insturen van het voorlopig e-AD, het registratienummer van het vervoermiddel dat na de samenlading gebruikt zal worden, reeds mee te delen.

Hieruit volgt dat in het geval van groepagezendingen en indien het registratienummer van het vervoermiddel dat gebruikt zal worden na de samenlading niet gekend is op het moment van het insturen van het voorlopige e-AD in het geautomatiseerde systeem EMCS in vak 16,b “Identiteit vervoerseenheden” de volgend vermelding aangebracht mag worden: «groepage».


Verzendingen van en naar Denemarken gedurende de maand januari 2011

De Deense autoriteiten delen mee dat de Deense nationale EMCS toepassing nog niet beschikbaar zal zijn gedurende de maand jan ua ri 2011, in afwijking van de Europese wetgeving die bepaalt dat alle lidstaten verplicht EMCS moeten gebruiken vanaf 1 januari 2011.

1. Verzendingen vanuit Denemarken naar België
Deze zendingen zullen hier toekomen onder geleide van een nooddocument ten geleide van overbrengingen van accijnsgoederen onder schorsing van accijns (zonder ARC).
Denemarken heeft ermee ingestemd om alle gegevens die betrekking hebben op deze periode, ter beschikking te houden om zodoende de andere lidstaten de mogelijkheid te bieden verzendingen, afkomstig uit Denemarken, achteraf aan te zuiveren met gebruikmaking van EMCS.
Wanneer de goederen toekomen bij de bestemmeling moet de economische operator-bestemmeling de goederen onmiddellijk in ontvangst nemen in zijn boekhouding maar verder niets ondernemen. Pas nadat het betrokken e-AD via het geautomatiseerde systeem EMCS werd ontvangen, moet de zending oak elektronisch aangezuiverd worden.

2. Verzendingen vanuit België naar Denemarken
De economische operatoren kunnen een ontwerp van e-AD voor een bestemmeling in Denemarken insturen dat door het geautomatiseerde systeem gevalideerd zal worden en bijgevolg zal een ARCnummer meegedeeld worden. Denemarken zal deze e-AD's tijdelijk opslaan waardoor de economische operatoren die accijnsgoederen naar Denemarken verzenden geen gebruik mogen maken van de noodprocedures.
Het is mogeiijk dat de Deense geadresseerde een ontvangstmelding stuurt aan de afzender buiten EMCS; deze ontvangstmeldingen hebben echter geen enkele wettelijke waarde. De ontvangstmelding binnen EMCS vormt het enige bewijs dat de overbrenging is geëindigd.


EMCS Import en Export

Op 1 /01/2011 is EMCS verplicht van toepassing voor uitvoer van accijnsprodukten onder schorsingsregeling. Bij invoer uit derde landen wordt de AGD IMP tot nader bericht  gebruikt. De nota van de Dienst Accijnsprocedure in bijlage ( klik hier (PDF, 125.58 KB))


Procedure van toepassing op 1 januari 2011 voor de leveringen met uitslag tot verbruik

Bijgaande nota werd verzonden door de dienst accijnsprocedures aan alle houders van een vergunning erkend entrepothouder. Hierin wordt de te volgen procedure omschreven in het geval van de vereenvoudigde procedure voor de leveringen met uitslag tot verbruik. Deze procedure moet toegepast worden vanaf 1 januari 2011.
In deze nota wordt echter niet zwart op wit vermeld dat bij toepassing van deze vereenvoudigde procedure vak 1-h (“Indicatie uitgestelde indiening”) ingevuld moet worden met “1/waar”. Indien dit niet gebeurde, zal de applicatie het betrokken e-AD nooit valideren.


Mededeling aan de operatoren : EMCS – het gebruik van het geautomatiseerde systeem voor de bewegingen van communautaire accijnsgoederen