Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PLDA Vergunningen

Om de toegevoegde waarde van het elektronisch indienen van aangiften te verhogen en de hinder van eventuele noodprocedures te verminderen kan u bij de bevoegde gewestelijke directie D&A een aantal vergunningen bekomen.

 1. De vergunning "Archivering"
 2. De vergunning "Vereenvoudigde noodprocedure - buffering"
 3. De vergunning "Afdrukken van aangifte op blanco papier"
 4. De vergunning "Eigen nummering"
 5. De vergunning "Vereenvoudigde aangifte"
 6.  Aanvulling op de nota nr. OEO/DD 012.733/530.11 van 7 maart 2017 inzake de archivering van de bij de PLDA-aangiften te voegen bescheiden en de intrekking dienstbrief nr. D.D. 305.877/530.11 (DOC, 76 KB)

Een globaal aanvraagformulier en de eventuele vereiste verbintenissen kunt u hier downloaden:

 


1. De vergunning "Archivering"

 

Het doel van de vergunning archivering is dat u de vaak nog op papier verstrekte bijlagen bij de douaneaangiften in uw eigen instellingen mag archiveren in plaats van deze binnen te brengen op uw hulpkantoor.

 

Om een elektronische aangifte in te dienen moet u zich niet meer verplaatsen naar het douanekantoor. U dient de aangifte in vanuit uw kantoor en u krijgt van de douane een elektronisch ondertekende bevestiging van aanvaarding van de aangifte, vrijgave van de goederen en, in geval van uitvoer, bevestiging van het uitgaan van de goederen uit de Europese Unie. Vrijwel altijd moeten als bijlage bij de aangifte nog een aantal documenten en certificaten worden voorgelegd die nog op papier zijn en dus niet elekronisch kunnen worden ingediend. Als u niet beschikt voer een vergunning "Archivering" moeten deze bijlagen nog worden overgebracht naar uw Hulpkantoor van douane en accijnzen, waardoor het voordeel van elektronisch aangeven gedeeltelijk tenietgedaan wordt.

 

Om een vergunning "Archivering" te bekomen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 
 • u moet hiervoor een aanvraag indienen bij de bevoegde gewestelijke directie D&A en de verantwoordelijkheid opnemen voor de archivering van deze bijlagen. Daarvoor moet de zaakvoerder de verbintenis ondertekenen die u van deze website kan downloaden;
 • geen ernstige of herhaaldelijke overtreding van de douanereglementering begaan hebben;
 • over een samenhangend en duidelijk systeem voor archivering beschikken;
 • het systeem van archivering mededelen aan de directeur van bij de bevoegde gewestelijke directie D&A, evenals elke wijziging ervan;
 • alle maatregelen getroffen hebben om het archief te vrijwaren tegen alle gevolgendie de beschikbaarheid ervan kunnen in het gedrang brengen (o.a. de brandveiligheid, enz.);
 • tijdens de kantooruren vrije toegang verzekeren tot het archief aan de betrokken ambtenaren voor de uitvoering van hun dienst.


2. De vergunning "Vereenvoudigde noodprocedure - buffering" 

 

Het doel van de vergunning "Vereenvoudigde noodprocedure - buffering" is zoveel mogelijk voorkomen dat u tijdens de noodprocedure toch nog papieren aangiften moet gebruiken en voorkomen dat bij het terug opstarten van PLDA de gegevens moeten ingetypt worden.

Als PLDA niet beschikbaar is, slaat het systeem van de aangever de gegevens op, voegt er het "call nummer" van de noodprocedure aan toe en bepaalt zelf de datum van aanvaarding van de aangifte. Eens het systeem van de aangever de datum van aanvaarding heeft vastgelegd kunnen de gegevens niet meer gewijzigd worden. De administratie kan controle op deze aangiften uitvoeren door inzage van de gegevens op het systeem van de aangever. Als de douane dit vraagt kan het systeem ook een afdruk van de opgeslagen gegevens genereren in het formaat van een Enig Document. Zodra PLDA opnieuw beschikbaar is worden de gegevens alsnog doorgestuurd naar PLDA. Als bij het doorsturen blijkt dat de aangifte niet ontvankelijk is, brengt de aangever de vereiste aanpassingen aan. Dit mag niet door de wijziging van de initiële tijdens de noodprocedure gebruikte gegevens van de aangifte. De gewijzigde gegevens moeten als bijkomende gegevens beschikbaar zijn in het systeem van de aangever en de aangever moet een aanvraag tot regularisatie indienen bij zijn Hulpkantoor van douane en accijnzen. Met de aanvraag voor regularisatie verstrekt hij zowel de gegevens van de initiële aangifte als de gecorrigeerde gegevens van de uiteindelijk door PLDA aanvaarde aangifte en een opsomming van de wijzigingen die hij heeft moeten aanbrengen. De ontvanger van het hulpkantoor zal "per geval" moeten beoordelen hoe belangrijk deze onregelmatigheid was en in functie daarvan beslissen of het gaat om

 1. een onvolkomenheid gaat zonder rechtsgevolgen, waarvoor alleen maatregelen voor kwaliteitsverbetering moeten worden genomen of
 2. of een onjuistheid gaat waarvoor elders rechtszettingen vereist zijn
 3. of een fout of frauduleuze handeling gaat met financiële en/of strafrechterlijke gevolgen

Om deze vereiste te realiseren zou het systeem van de aangever een kopie van de gebufferde gegevens kunnen maken, die op het LRN-nummer na, volkomen  overeenstemt met de aangifte die tijdens de noodprocedure werd opgeslagen. Deze kopie wordt doorgestuurd naar PLDA.  Indien nodig om tot een aanvaardbare aangifte te komen kan deze kopie worden gewijzigd en samen met de initiële gegevens worden opgenomen in de vereiste aanvraag voor regularisatie.

Om een vergunning "Vereenvoudigde noodprocedure - buffering" te bekomen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 
 • u moet hiervoor een aanvraag indienen voor "Vereenvoudigde noodprocedure - buffering" en de zaakvoerder moet de daarbij horende verbintenis ondertekenen
 • een beschrijving leveren van uw aangiftesysteem waaruit blijkt dat het de vereiste waarborgen biedt
 • dat de datum van aanvaarding van de aangifte correct wordt vastgesteld en achteraf niet wordt gewijzigd
 • dat de andere gegevens van de aangifte niet worden gewijzigd na de aanvaarding van de aangifte
 • dat alle gegevens worden doorgestuurd naar PLDA, tot ze leiden tot een aanvaarde aangifte
 • geen ernstige of herhaaldelijke overtreding van de douanereglementering begaan hebben 


3. De vergunning "Afdrukken van aangiften op blanco papier"

 

Voor de aangiften die aangemaakt worden met PLDA geldt een algemeen toepasselijke toelating om de aangiften af te drukken op wit papier. Bijgevolg moet hiervoor geen vergunning worden aangevraagd.

 

De douaneaangiften die opgesteld worden in de noodprocedure moeten in principe nog worden aangemaakt op formulieren Enig Document. Om ook deze aangiften op wit papier te mogen afdrukken kan u een vergunning "Afdrukken van aangiften op blanco papier" aanvragen".


4. De vergunning "Eigen nummering"

 

Als de aangever zelf aangiften geldigmaakt, dan krijgt hij daarvoor een reeks te gebruiken nummers van zijn hulpkantoor en informeert hij zijn hulpkantoor systematisch over het gebruik van deze nummers.

 

Ondermeer bij de hierboven beschreven vereenvoudigde noodprocedure is dit niet werkbaar en is het aangewezen dat er een door de onderneming gegeneerde unieke referentie kan gebruikt worden. Om hiervan gebruik te maken moet u een vergunning "Eigen nummering" aanvragen.


5. De vergunning "Vereenvoudigde aangifte" 

 

Om de formaliteiten bij het aanbrengen van de goederen te vereenvoudigen en de vrijgave van de goederen te versnellen kunnen de aangevers een vergunning aanvragen om op dat ogenblik vereenvoudigde aangiften in te dienen. Deze vereenvoudigde aangifte worden achteraf dan omgezet in volledige aangiften. De vereenvoudigde aangifte kan bestaan uit:

 • een factuur of een administratief document
 • een onvolledige aangifte op Enig document
Teneinde de reeds bestaande vereenvoudigde aangiften te harmoniseren worden met ingang van 4/2/2008 alle bestaande vergunningen opgeheven en moeten de aangevers die van dit systeem willen gebruik maken een vergunning aanvragen bij het Enig Kantoor.