FAQ

Pakjes-Zendingen

 • Internationale pakketten die naar België gestuurd worden. Gemeenschappelijke mededeling van de Douane en bpost.

  Wie in België op een pakje uit een land buiten de Europese Unie wacht, wil weten waar zijn pakket zich bevindt: bij de Douane of bij bpost. Daarom informeren wij u graag over onze respectievelijke verantwoordelijkheden bij de invoer van pakketten.

  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (de Douane) is belast met de controle van de goederen die binnenkomen in de Europese Unie (EU) en met de belastingheffing op de goederen. Controles kunnen ook uitgevoerd worden op Europese goederen.

  bpost klaart de pakketten in, bezorgt ze bij de geadresseerden en int de eventuele douanerechten en de btw.

  Voor meer informatie kan u de gemeenschappelijke communicatie van de FOD Financiën en bPost raadplegen.

 • Waar blijft mijn pakketje? Is het reeds gearriveerd in België? Zijn de goederen reeds aangegeven bij de douane?

  De douane kan u niet vertellen waar uw pakket zich bevindt.

  Wenst u te weten waar uw pakket zich bevindt of heeft u een melding gekregen dat uw pakket door de douane “geblokkeerd” is? Richt u dan eerst tot het post (bpost) of koeriersbedrijf (UPS,  TNT, DHL, …). Zij kunnen op basis van het trackingnummer nagaan waar de zending zich bevindt.

  U kan bovendien zelf de afhandeling van uw postpakket online opvolgen via uw opvolgcode (of tracking nummer). Geef deze code in op de website van het post- of koeriersbedrijf of wanneer u HEN contacteert.

  Wanneer u via de trackingcontrole de term “douane” ziet, betekent dit niet altijd dat de Douane in het bezit is van uw pakket. Het is een algemene aanduiding dat de zending onderworpen wordt aan bepaalde administratieve invoerformaliteiten en/of controles. Bij de invoer van bepaalde goederen wordt er ook een beroep gedaan op andere controle-instellingen zoal het FAVV, FAGG, BIPT,… De afhandeling van deze formaliteiten kan soms enige tijd in beslag nemen. 

  Indien de douane een postpakket controleert en een onregelmatigheid vaststelt of extra informatie nodig heeft, dan wordt u door de douane zelfs altijd verwittigd.

 • Wat is de rol van de douane?

  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (de douane) is belast met de controle van de goederen die de Europese Unie binnenkomen en met de belastingheffing op deze goederen. Maar ook op Europese goederen kunnen controles plaatsvinden.

  De douane komt in de praktijk enkel tussen bij de veiligheidscontrole en bij de verificatie van de goederen:

  • De veiligheidscontrole: de douane kan altijd een veiligheidscontrole doen (op basis van risicoanalyse) op alle pakketten die de post of de koerierdiensten in de EU importeren.
   De douane controleert of de goederen toegelaten zijn en neemt verboden wapens, namaak, verboden medicijnen, drugs en sommige voedingsmiddelen in beslag.
   De post- of koerierdiensten verlenen de toegang aan de douane om deze controles in hun vestigingen te doen.
    

  • De verificatie: met het oog op een correcte belastingheffing controleert de douane of de bijgevoegde aangifte die door de post- of koerierdienst werd opgesteld overeenstemt met de verstuurde goederen. Nadien geeft ze de goederen vrij voor distributie.

 • Mag de douane mijn zending blokkeren?

  De douane mag uw zending in bewaring nemen (gedurende de duur van het onderzoek) of mag ze in beslag nemen in de volgende gevallen:

  • Er is een vermoeden van inbreuk die verder onderzoek vereist.
   Er is een duidelijke inbreuk; inbreuk op veiligheidsmaatregelen, gezondheidsmaatregelen, economische maatregelen (namaak, verdovende middelen…)
  • Er is een vergunningsplicht (wapens,…) en er is niet voldaan aan alle voorwaarden (bv. ontbrekende gegevens,…)
   ...
 • Welke rechten en belastingen moet ik betalen?

  Bij invoer in de EU moet u invoerrechten, btw en eventueel accijnzen betalen. Het bedrag van de belastingen zal afhangen van het soort goed dat u invoert.

  De tarieven van de invoerrechten zijn terug te vinden op deze site: BLEU Gebruikstarief

  Voor de berekening van de rechten bij invoer gebruikt de douane het begrip ‘douanewaarde’. Dat is in algemene zin de waarde die zij vaststelt op basis van de factuur. Bij gebrek aan een factuur baseert de douane zich op de door de Europese Unie regels voorziene evaluatiemethodes.

  De btw wordt berekend op de douanewaarde vermeerderd met het bedrag van de invoerrechten, de accijnzen en bepaalde (o.a. vervoer en verzekering) kosten.

  Twee mogelijke situaties kunnen zich voordoen:

 • Welke formaliteiten moet ik vervullen bij een zending van particulier naar particulier max. 45 euro?

  De zendingen die volledige vrijstelling genieten, kunnen zonder formaliteiten ingevoerd worden maar dit betekent niet dat ze uitgesloten zijn van een eventuele douanecontrole.

  Voor de zendingen die slechts van een gedeeltelijke vrijstelling kunnen genieten, moet een aangifte opgesteld worden.

  U ontvangt goederen afkomstig uit een land buiten de EU van een particulier

  Wanneer een particulier (een familielid, vriend of kennis die buiten de EU woont), u een pakket opstuurt, zelfs indien dit een geschenk is, zult u bij de invoer ervan de rechten bij invoer, de btw en eventueel de accijnzen moeten betalen.

  In bepaalde gevallen kan u van een vrijstelling van die belasting genieten.

   Wat zijn de voorwaarden? (PDF, 343.3 KB)

   

 • Voor welke pakketten/zendingen moet ik toch geen douanerechten en btw betalen d.w.z. genieten van een vrijstelling van rechten en belastingen?

  U geniet van deze vrijstelling bij zendingen met een te verwaarlozen waarde. Dit is een zending waarbij de intrinsieke waarde van de goederen per zending niet meer bedraagt dan 22 EUR inzake btw en 150 EUR inzake rechten bij invoer.

  In deze  tabel (PDF, 317.74 KB) ziet u wanneer btw en rechten bij invoer verschuldigd zijn.

  Deze vrijstelling voor zendingen met een te verwaarlozen waarde geldt echter niet voor de volgende goederen: alcoholische producten, parfums en toiletwaters, tabak en tabaksproducten. Voor deze producten is de vrijstelling per zending beperkt tot de voor elk van hen vastgestelde hoeveelheid. Meer informatie vindt u in  deze tabel (DOCX, 30.39 KB).

   

 • Kan ik de invoerrechten en de btw terugvorderen indien mijn pakket beschadigd is en ik de goederen terugstuur?

  Wanneer u uw pakket of zending van buiten de EU wenst terug te sturen omdat de goederen niet conform zijn of beschadigd blijken, dan neemt u eerst contact op met het post- of koeriersbedrijf. Zij kunnen voor u voor de teveel betaalde invoerrechten en btw, een verzoek tot terugbetaling indienen bij de douane op basis van de volgende wettelijke bepalingen:

  • De artikelen 116, lid 1, onderdeel b, 118 en 121 van het DWU en
    
  • Artikel 77, 61 bis, 4° van het btw wetboek

   Voorwaarden (PDF, 186.17 KB)

   Waar meldt u zich aan (PDF, 230.31 KB)


  •  

   

 • Ik ben het niet eens met het te betalen belastingbedrag (= invoerrechten, btw, eventueel accijnzen). Wat kan ik doen?

  In bepaalde gevallen kunnen de invoerrechten en de btw bij invoer terugbetaald worden. Dit is het geval wanneer het geïnde bedrag hoger is dan het wettelijk verschuldigde bedrag.

  Wat moet u doen?

  U dient een verzoek in, gestaafd met de aangifte of de kwitantie en voldoende bewijzen, bij Bpost of bij de koerierdienst. Zij treden op als tussenpersoon tegenover de Douane.

  Wanneer blijkt dat het om een vergissing gaat van Bpost of van de koerierdienst, dan betaalt Bpost of de koerierdienst onmiddellijk de onterecht aangerekende bedragen terug.

  Wanneer het te hoog geïnde bedrag echter te wijten is aan een verkeerde vermelding van de waarde op de documenten bij de zending, dan rekenen Bpost en de koerierdiensten administratieve kosten aan voor het indienen van een teruggavedossier. Deze kosten kunnen dus verschillen en hiervoor neemt u dan ook best contact op met de post- of koeriersdienst.

  De post- of koeriersdienst zal u pas terugbetalen nadat ze een effectieve teruggave van de douane ontvangen hebben en dit kan enige tijd duren.