Effecten aan toonder en dematerialisatie

Effecten aan toonder (dematerialisatie, buitenbezitstelling)

 • Wat is een effect aan toonder?

  Een effect aan toonder is een zogenaamd papieren effect; een schuldvordering op papier, die niet op de naam van de begunstigde staat ingeschreven. Het is niet mogelijk om de eigenaar te identificeren.

 • Worden er nog papieren effecten aan toonder afgeleverd in België?

  Effecten aan toonder zijn in België in 2008 afgeschaft.

  Sinds de afschaffing geven de Belgische banken geen papieren effecten meer aan hun klanten, en gebeuren effectentransacties in ons land enkel nog via een effectenrekening.

 • Wat gebeurde er met bestaande papieren effecten aan toonder in België?

  Alle papieren effecten die u werden afgeleverd vóór 2008, kon uw bank dematerialiseren tot en met 31 december 2013. Papieren effecten teruggevonden tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014, kon u enkel nog aanbieden bij de uitgever van de effecten of bij zijn financiële vertegenwoordiger.

  De uitgever verkocht de effecten waarvan de titularis zich niet kenbaar maakte voor 1 januari 2015. De uitgever heeft de opbrengsten van de verkoop bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) gestort.  De effecten die niet verkocht waren op 30 november 2015, werden ook aan de DCK overgedragen. Wie op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende kan aantonen, kan opbrengsten en/of onverkochte effecten terugvragen.

 • Hoe kan ik de opbrengsten van verkochte effecten, of onverkochte effecten terugvragen?

  De DCK gaat sinds 1 februari 2016 over tot de teruggave van de bedragen afkomstig van de verkoop alsook van de onverkochte effecten. De persoon die de teruggave vraagt, moet het papieren effect samen met zijn aanvraag indienen en zal een boete verschuldigd zijn die wordt berekend per jaar achterstand vanaf 1 januari 2016 (jaar 2016 inbegrepen).

  De DCK is technisch nog niet in staat de opdrachten i.v.m. BEVEKS te behandelen. De DCK doet er alles aan om binnen een redelijke termijn met de behandeling van deze opdrachten te starten en verontschuldigt zich voor het ongemak.
  Belfius, de effecten- en deviezenbeheerder van de DCK, is in geen geval verantwoordelijk.
 • Hoeveel bedraagt de boete bij het laattijdig terugvragen van opbrengsten van verkochte effecten of van onverkochte effecten?

  De persoon die de teruggave vraagt van de opbrengst van de verkoop of van de effecten bij de Deposito- en Consignatiekas, is een boete verschuldigd. Per jaar achterstand bedraagt die 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten, en dit vanaf 1 januari 2016 (jaar 2016 inbegrepen), waarbij elk begonnen jaar beschouwd worden als een volledig jaar.

 • Kan ik mij verzetten tegen de verkoop van zoekgeraakte, gestolen of vernietigde Belgische effecten aan toonder?

  Verzet aantekenen voor Belgische effecten aan toonder is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig, dankzij de demateralisatie.

 • Kan ik mij verzetten tegen de verkoop van zoekgeraakte, gestolen of vernietigde buitenlandse effecten aan toonder?

  Wanneer effecten aan toonder, uitgegeven door buitenlandse vennootschappen, zijn zoekgeraakt, gestolen of vernietigd, kan u verzet aantekenen tegen de verhandeling van deze effecten en de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten. De wet maakt het mogelijk ze terug te vinden, of schadeloos te worden gesteld op het einde van de procedure.

 • Hoe verzet ik mij tegen de verkoop van zoekgeraakte, gestolen of vernietigde buitenlandse effecten aan toonder?

  Verzet aantekenen kan bij het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden met dit formulier op drie manieren:

  • bij deurwaardersexploot
  • per aangetekende brief 
  • of bij verklaring ter plaatse

  Het kantoor registreert het verzet, publiceert het in het Bulletin der met verzet aangetekende waarden en waarschuwt de uitgever van de effecten. Vanaf dan zijn de effecten onbeschikbaar.

  Wanneer de uitgever effecten, die men hem aanbiedt, in beslag neemt, meldt dit aan het kantoor en de verzetbetekenaar deze tegenspraak binnen de 2 dagen. Een tegenspraak wordt gerealiseerd wanneer een persoon zich aanbiedt met:

  • een effect: volledige tegenspraak: op het effect en zijn coupons
  • of met een coupon : enkel tegenspraak tegen de coupon; opdat de tegenspraak volledig zou zijn, moet de houder hetzij het effect afgeven aan de uitgeven, hetzij de verzetbetekenaar gedagvaard hebben om zijn rechten te doen erkennen en, per aangetekende brief, een afschrift van de dagvaarding naar de emittent heeft gezonden.

  De procedure leidt tot:

  • de vrijwillige opheffing van het verzet: de verzetbetekenaar moet het Kantoor binnen de 2 maanden van de kennisgeving van de tegenspraak, het Kantoor op de hoogte brengen van de opheffing van zijn verzet door het invullen van het formulier (volgens dezelfde procedure als voor het verzet).
  • of tot de gerechtelijke opheffing van het verzet: De verzetbetekenaar moet per aangetekend schrijven het Kantoor een kopie van de inleidende akte van rechtsingang tot terugeising bezorgen. De rechter zal vervolgens beslissen over de eigendom van de effecten. De verzetbetekenaar of de derdehouder bericht tot slot het Kantoor en de uitgever van de gerechtelijke opheffing door de verzending van een kopie van een door de griffier voor eensluidend verklaard afschrift of het afschrift van de rechterlijke beslissing tot opheffing, eventueel vergezeld van een verklaring dat geen verzet is gedaan of geen hoger beroep.

  Het verzet wordt van ambtswege opgeheven bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van een waarschuwing die door het Kantoor bij aangetekende brief wordt gericht aan de verzetbetekenaar. 

  Indien een effect gedurende vier jaar onafgebroken werd vermeld in het Bulletin (vanaf de eerste januari volgend op het jaar van de publicatie) zonder dat er tegenspraak is geweest, verliest het van rechtswege alle waarde. Hierdoor heeft de verzetbetekenaar het recht op uitbetaling van de dividenden, interesten en eventueel van de opeisbaar geworden hoofdsom, en het recht op de aflevering, op zijn verzoek en op zijn kosten, van een nieuw effect met hetzelfde nummer als het oorspronkelijke effect.

  Voor meer informatie: verantwoordelijke Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden: Daphne Thys

 • Hoeveel kost de publicatie van het verzet tegen de verkoop van zoekgeraakte, gestolen of vernietigde buitenlandse effecten aan toonder?

  De kosten voor de publicatie van het verzet moeten binnen een maand na de eerste bekendmaking worden betaald, zoniet wordt het verzet geschrapt. De kosten voor de publicatie van de kenmerken in het Bulletin zijn onafhankelijk van de duur van de verzetaantekeningen. De verzetbetekenaar stort op de rekening van het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden - afgekort NKRW -  nr. BE48.6792.0040.4727 - een retributie van 7,5 euro per effect (met of zonder coupon) of per coupon of geheel van coupons van eenzelfde met verzet aangetekend effect.