Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastraal plan

Het kadastrale percelenplan is een element van de patrimoniale documentatie. Het wordt gedefinieerd als ‘de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied’. Het betreft een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:

  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen

De dataset wordt voornamelijk gebruikt voor het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen: percelen en gebouwen. Ze wordt gebruikt als basislaag voor een groot aantal thematische lagen met betrekking tot de eigendomsgrenzen. Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen (mutaties) aan de eigendommen.

Het kadastraal percelenplan legt de horizontale omvang van grondeigendom niet vast. Artikel 3.61, §2 Burgerlijk Wetboek stelt dat ‘De grenzen van grondeigendom worden in eerste instantie bepaald door verkrijgende verjaring. Bij gebreke hiervan, bepaalt de authentieke akte tot afpaling de perceelsgrens, behoudens later contract die deze wijzigt. Bij gebreke van afpaling, worden de perceelsgrenzen bepaald door de eigendomstitels. Bieden ook deze geen uitsluitsel, dan worden de perceelsgrenzen vastgelegd volgens de toestand van het bezit en de andere feitelijke indiciën, waaronder de feitelijke afsluiting en de kadastrale documenten.’

Het is dus mogelijk dat er een verschil is tussen de informatie opgenomen in de kadastrale documentatie (kadastraal percelenplan, oppervlakte) en de juridische horizontale omvang van grondeigendom.