Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Neerleggen afbakeningsplan

Afbakeningsplan

 • Wat is een afbakeningsplan?

  Een afbakeningsplan is een plan dat toelaat de grenzen te bepalen van een onroerend goed dat het voorwerp is van een akte. Een afbakeningsplan moet het voorwerp van de akte afbakenen en wordt opgemaakt op basis van een opmeting. Een afbakeningsplan van het type ‘splitsing gebouw’ mag ook bestaan uit een kopie van het bouwplan.

  Elk afbakeningsplan moet aan alle normen van het MB precad voldoen en de regels naleven rond de vorming van kadastrale patrimoniumpercelen zoals bepaald in het KB van 30 juli 2018 over het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie.

 • Wie mag een afbakeningsplan opmaken?

  Een afbakeningsplan van het type ‘splitsing planpercelen’ en het type ‘kadastraal volume’ mag opgemaakt worden door een landmeter-expert of door een titularis van de zakelijke rechten van de betrokken percelen. Voor een afbakeningsplan van het type ‘splitsing gebouw’ specifieert het MB precad niet wie het afbakeningsplan mag opmaken.

Normen afbakeningsplan

 • In welk formaat moet ik het afbakeningsplan neerleggen?

  U legt het afbakeningsplan bij voorkeur neer als digitaal plan (verplicht voor een aanvraag via MyMinfin) onder de vorm van één enkel pdf-bestand of als papieren plan in formaat A4, A3, A2, A1 of A0.

 • Wanneer moet ik een txt-bestand bij het afbakeningsplan voegen?

  Als het afbakeningsplan een planperceel of een kadastraal volume afbakent, dan voegt u een txt-bestand toe met de x- en y- coördinaten van elk hoekpunt. Bekijk aan welke normen het txt-bestand moet voldoen op de pagina’s Splitsing planperceel en Kadastraal volume.

 • Aan welke normen moet een afbakeningsplan voldoen?

  Een afbakeningsplan moet voldoen aan alle normen beschreven in het MB precad van 18 november 2013 en aan de regels rond de vorming van kadastrale patrimoniumpercelen opgenomen in het KB van 30 juli 2018 (zie de pagina Wetgeving). Zie de pagina’s Splitsing planperceel, Splitsing gebouw en Kadastraal volume voor meer informatie over de specifieke normen.

 • Mag ik op een afbakeningsplan ± maten (lengte, oppervlakte) weergeven?

  Nee, ± maten zijn niet toegestaan. Een afbakeningsplan dat neergelegd wordt in het kader van de voorafgaande identificatie is altijd een definitief plan. Dat wil zeggen, het plan waarnaar de notaris verwijst in zijn akte. Ontwerpplannen worden niet opgenomen in onze databank. Zie ook Wanneer vraag ik de planreferte en de gereserveerde perceelsidentificatie aan?

Administratieve en kadastrale grenzen

 • Wat wordt bedoeld met administratieve en kadastrale grenzen?

  De administratieve grenzen omvatten de grenzen van gemeenten, arrondissementen, provincies, gewesten en de landsgrenzen.

  De kadastrale grenzen zijn de sectiegrenzen en de afdelingsgrenzen.

 • Moet ik de loten opsplitsen volgens de sectie- of afdelingsgrens?

  Nee. U splitst de loten niet op aan sectiegrenzen of afdelingsgrenzen.

 • Moet ik de loten opsplitsen volgens de administratieve grens?

  Ja. Als het lot doorsneden wordt door een administratieve grens, dan splitst u het lot op volgens de administratieve grens.

 • Waar vind ik de gegevens van de administratieve grenzen terug?

  U vindt alle informatie over administratieve grenzen op de pagina’s ‘Administratieve eenheden’ en ‘Beheer van de administratieve grenzen in het proces van de voorafgaande identificatie’.

  U kunt de administratieve grenzen downloaden in Lambert 1972 en Lambert 2008 via ons downloadportaal. De administratieve grenzen zitten vervat in het bestand ‘Administratieve eenheden’.

 • Mijn project strekt zich uit over meerdere kadastrale afdelingen / gemeenten. Moet ik een afbakeningsplan per afdeling / gemeente neerleggen?

  Nee. U legt één afbakeningsplan neer voor het volledige project waarop u de afdelingsgrens / gemeentegrens afbeeldt.

  Opmerking: een afbakeningsplan dat percelen uit meerdere kadastrale afdelingen bevat, wordt meerdere keren gecodeerd in onze databank (één keer per afdeling). Voor zo’n plan ontvangt u dus meerdere planrefertes.

Fouten op het kadastraal percelenplan

Ruilverkaveling

 • Mijn project horizontale splitsing / verkaveling bevindt zich aan de grens van een actieve ruilverkaveling. Moet ik daar rekening mee houden?

  Ja. Als een lot doorsneden wordt door de grens van de actieve ruilverkaveling, dan splitst u het lot op volgens die grens.

 • Mijn project basisakte bevindt zich deels binnen en deels buiten een actieve ruilverkaveling. Wat moet ik doen?

  Neem vóór het indienen van uw aanvraag tot voorafgaande identificatie contact op met de antenne Opmetingen en Fotogrammetrie (meow.antenne.opm.brus@minfin.fed.be) voor advies.

Neerleggen afbakeningsplan

 • Kan ik een planreferte aanvragen voor een oud plan?

  Ja, als dat plan aan de normen van het MB precad voldoet.

  Voor plannen opgemaakt voor de inwerkingtreding van het MB precad (1 januari 2014) kan een uitzondering gemaakt worden. Het is de medewerker van de dienst Plan die oordeelt of het plan in de databank opgenomen kan worden. Opgelet! Een plan dat niet aan de normen van het MB precad voldoet, kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van een gereserveerde perceelsidentificatie.

 • Kan ik een planreferte aanvragen voor een afbakeningsplan dat niet onderworpen is aan de precad-reglementering?

  Ja. Als dat afbakeningsplan aan de normen van het MB precad voldoet, kan het neergelegd worden bij de AAPD en kan het een planreferte krijgen.

 • Kan ik een planreferte aanvragen voor een afbakeningsplan dat onderworpen is aan de precad-reglementering zonder aanvraag voor een gereserveerde perceelsidentificatie?

  Dat is mogelijk, maar voor een vlotte voorafgaande identificatie is het beter om de aanvraag voor een gereserveerde perceelsidentificatie samen met het afbakeningsplan in te dienen en dat op het moment dat het project definitief is.

Gebruik planreferte

 • Mag ik een planreferte in meerdere akten vermelden?

  Ja. U kunt dezelfde planreferte in verschillende akten gebruiken.

 • Moet ik een afbakeningsplan dat een planreferte gekregen heeft nog aan de akte toevoegen?

  Nee. U vermeldt de planreferte in de akte samen met de bevestiging dat het plan is opgenomen in de databank van afbakeningsplannen van de AAPD en nadien niet meer gewijzigd is (BW art. 3.30, §3).

Wijzigen afbakeningsplan

Mag ik een afbakeningsplan wijzigen nadat het een planreferte gekregen heeft?

Eenmaal het plan een planreferte gekregen heeft, mag u alleen de volgende elementen toevoegen:

 • de planreferte
 • de gereserveerde perceelsidentificatie
 • de volume-identificatie
 • de handtekening van de partijen

Als u andere wijzigingen aanbrengt, moet u een nieuwe planreferte aanvragen.

Landmeter-expert in overheidsdienst

 • Hoe onderteken ik de plannen die ik opmaak in het kader van mijn opdracht als ambtenaar?

  Als u een LAN-nummer hebt, kunt u uw plannen ondertekenen als onafhankelijk landmeter-expert met vermelding van uw LAN-nummer.

  Als u geen LAN-nummer hebt, dan ondertekent u uw plannen als landmeter-expert in overheidsdienst met vermelding van uw KAD-nummer. In dat laatste geval moet uw plan expliciet melding maken van de betrokken overheidsdienst.

 • Hoe verkrijg ik een KAD-nummer?

  U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be met:

  • een kopie van uw diploma (dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert), in voorkomend geval vergezeld van de nodige certificaten of attesten
  • het bewijs van eedaflegging (artikel 7 van de wet van 11 mei 2003)
  • een attest van uw werkgever waaruit blijkt dat u als landmeter-expert in overheidsdienst tewerkgesteld bent
  • uw persoonlijke en professionele gegevens:
   • voornaam en naam
   • rijksregisternummer
   • privéadres
   • privé-e-mailadres
   • privételefoonnummer
   • adres werkgever
   • professioneel e-mailadres
   • professioneel telefoonnummer

  Als u als landmeter-expert in overheidsdienst ingeschreven bent bij de Federale Raad van landmeters-experten, dan zijn een kopie van uw diploma en het bewijs van eedaflegging niet verplicht.

 • Ik heb een KAD-nummer, maar ik werk niet meer als landmeter-expert in overheidsdienst. Wat moet ik doen?

  U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be met:

  • uw KAD-nummer
  • uw persoonlijke gegevens:
   • voornaam en naam
   • rijksregisternummer
  • de vermelding dat u niet meer als landmeter-expert in overheidsdienst tewerkgesteld bent
 • Ik heb een KAD-nummer als landmeter-expert in overheidsdienst, maar ik werk ondertussen als landmeter-expert voor een andere overheidsdienst. Wat moet ik doen?

  U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be met:

  • uw KAD-nummer
  • een attest van uw nieuwe werkgever waaruit blijkt dat u als landmeter-expert in overheidsdienst tewerkgesteld bent
  • uw persoonlijke en (nieuwe) professionele gegevens:
   • voornaam en naam
   • rijksregisternummer
   • adres werkgever
   • professioneel e-mailadres
   • professioneel telefoonnummer