Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorafgaande identificatie

Wetgeving

 • Welke regelgeving is van kracht?

  De principes en modaliteiten van de voorafgaande identificatie zijn opgenomen in het KB van 18 november 2013 (KB precad) en het MB van 18 november 2013 (MB precad).

  De nieuwe percelen moeten ook de regels volgen rond de vorming van kadastrale patrimoniumpercelen opgenomen in het KB van 30 juli 2018 over het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie.

 • Welke sancties zijn er als ik het KB en MB precad niet naleef?

  Als u de normen voor het afbakeningsplan beschreven in het MB precad niet respecteert, kunnen wij het plan niet opnemen in onze databank en ontvangt u geen planreferte.

  Als u de planreferte en/of de gereserveerde perceelsidentificatie niet in de akte vermeldt, zal het kantoor Rechtszekerheid de overschrijving van de akte weigeren.

 • Is de regelgeving rond voorafgaande identificatie van toepassing op onderhandse akten?

  U kunt een aanvraag tot voorafgaande identificatie (planreferte en gereserveerde perceelsidentificatie) indienen voor een onderhandse akte, maar u bent niet verplicht.

 • Is een verkoop in volle eigendom van de ondergrond nog mogelijk?

  Nee. Artikel 3.8, §2 BW stelt dat ‘niettegenstaande enig andersluidend beding en behoudens indien de wet anders bepaalt, kan een zakelijk recht niet afzonderlijk op een inherent bestanddeel van een goed worden gevestigd (...)’. Artikel 3.8, §2 definieert de term ‘inherent bestanddeel van een goed’ als ‘(...) een noodzakelijk element van dit goed dat er niet kan worden van afgescheiden zonder afbreuk te doen aan de fysieke of functionele substantie van dit goed (...)’.

  Door dat eenheidsbeginsel is het niet mogelijk om een zakelijk recht (eigendom) te vestigen op een inherent bestanddeel van een goed (de ondergrond). Alleen het opstalrecht laat toe dat een inherent bestanddeel van een goed verzelfstandigd wordt. Artikel 3.177 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat het opstalrecht gevestigd kan worden op een volume, dus op een inherent bestanddeel van het goed. De opstalhouder wordt daarbij eigenaar van wat er zich in het volume bevindt (‘volume-eigendom’).

Voorafgaande identificatie

 • Wat bedoelt men met voorafgaande identificatie?

  Onder voorafgaande identificatie verstaan we het afleveren van de planreferte voor het afbakeningsplan dat het voorwerp van de akte afbakent en het afleveren van de gereserveerde perceelsidentificatie, en in voorkomend geval een volume-identificatie, voor de te creëren kadastrale patrimoniumpercelen en dat voorafgaand aan het verlijden van de akte.

 • Wat is een gereserveerde perceelsidentificatie?

  Een gereserveerde perceelsidentificatie is een perceelnummer dat toegekend wordt aan elk onroerend goed dat nog niet geïdentificeerd is in de kadastrale documentatie en dat het voorwerp zal uitmaken van een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte. We spreken van een ‘gereserveerde’ perceelsidentificatie omdat de kadastrale documentatie pas na het verlijden en het registreren van de akte bijgewerkt wordt.

 • Wat is het doel van de voorafgaande identificatie?

  De voorafgaande identificatie heeft tot doel de juridische zekerheid te verhogen voor de (toekomstige) eigenaar van een onroerend goed. Dat doet het door het verhogen van de rechtszekerheid bij de overdracht van delen van onroerende goederen én door het verbeteren van de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de patrimoniale documentatie. Door de verplichte neerlegging van een plan van afbakening voorafgaand aan de akte en het gebruik van een unieke perceelsidentificatie gedurende het hele proces worden delen van onroerende goederen nauwkeuriger en vollediger geïdentificeerd in akten en beschikt de AAPD over voldoende gegevens om de juridische eigendomstoestand correct in de patrimoniale documentatie weer te geven en om de akten op een geïntegreerde manier te verwerken.

 • Wanneer moet ik een aanvraag tot voorafgaande identificatie indienen?

  U dient een aanvraag tot voorafgaande identificatie in als een te creëren kadastraal patrimoniumperceel (art. 1/1 van het KB precad) het voorwerp uitmaakt van een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte.

  U dient een aanvraag in tot voorafgaande identificatie in de volgende gevallen (niet limitatief):

  • een verdeling van een perceel
  • een verkaveling
  • een grenswijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan
  • een perceel te creëren op het openbaar domein
  • de creatie van privatieve loten in een gebouw
  • de onteigening van een deel van een goed
  • een ruilverkaveling
  • een opstalrecht op een deel van een goed
  • een erfpacht op een deel van een goed
  • een vruchtgebruik op een deel van een goed
  • een authentieke huurovereenkomst voor een deel van een goed
  • een hypothecaire kredietakte (inclusief de omzetting van een hypothecair mandaat) op een deel van een perceel
  • een schuldoverdracht voor een deel van een perceel

  U dient geen aanvraag in tot voorafgaande identificatie in de volgende gevallen (niet limitatief):

  • een volledig perceel
  • een onverdeeldheid op een volledig perceel
  • een zakelijk recht op een volledig perceel
  • een groep van volledige percelen
  • een vereniging van percelen
  • een erfdienstbaarheid
 • Wie kan een voorafgaande identificatie aanvragen?

  Iedereen kan een planreferte en/of een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen (landmeter-expert, notaris, eigenaar, architect, openbare administratie …).

  Het neerleggen van een afbakeningsplan gebeurt bij voorkeur door de auteur van het plan. Dat is eenvoudiger bij eventuele problemen met het plan.

Contact

 • Staat uw vraag er niet tussen of is het antwoord niet duidelijk?

  Stuur een e-mail naar de bevoegde dienst Plan met zoveel mogelijk concrete informatie over uw dossier.

 • Wordt u liever telefonisch gecontacteerd?

  Stuur een e-mail naar de bevoegde dienst Plan met zoveel mogelijk concrete informatie over uw dossier, vermeld uw telefoonnummer en vraag om telefonisch gecontacteerd te worden.