Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Splitsing planperceel (horizontale splitsing / verkaveling)

Horizontale splitsing

 • Ik verkoop een deel van mijn perceel. Moet ik ook het restperceel laten opmeten?

  Als het restperceel uw eigendom blijft, bent u niet verplicht om het te laten opmeten.

  Als u het restperceel ook wilt verkopen of als u de exacte afbakening van het restperceel wilt kennen, dan laat u ook het restperceel opmeten.

 • Ik verkoop een deel van mijn perceel. Moet ik een gereserveerde perceelsidentificatie voor het restperceel aanvragen?

  Als het restperceel uw eigendom blijft, dan vraagt u geen gereserveerde perceelsidentificatie aan voor het restperceel. Het restperceel krijgt een nieuwe perceelsidentificatie bij de kadastrering van het verkochte deel.

  Als u het restperceel ook wilt verkopen, dan vraagt u een gereserveerde perceelsidentificatie aan voor het restperceel.

 • Ik verkoop de rest van mijn perceel. Moet ik een afbakeningsplan neerleggen en een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Als het restperceel al gekadastreerd is (dat wil zeggen, we hebben al een nieuwe perceelsidentificatie toegekend aan het restperceel):

  • U moet geen afbakeningsplan neerleggen voor het restperceel.
  • U vraagt geen gereserveerde perceelsidentificatie aan voor het restperceel (de bestaande perceelsidentificatie volstaat).

  Als het restperceel nog niet gekadastreerd is (dat wil zeggen, we hebben nog geen nieuwe perceelsidentificatie toegekend aan het restperceel):

  • U legt een afbakeningsplan neer dat het restperceel afbakent (het plan bakent bij voorkeur beide delen van het bronperceel af). De planreferte wordt vermeld in de verkoopakte.
  • U vraagt een gereserveerde perceelsidentificatie aan voor het restperceel.

Verkaveling

 • Moet ik het verkavelingsplan voorafgaandelijk neerleggen?

  Ja. De planreferte van het verkavelingsplan moet vermeld worden in de verkavelingsakte.

 • Moet een verkavelingsplan alle kavels afbakenen?

  Ja. Het verkavelingsplan bevat de omtrek van het geheel van de kavels en de afbakening van alle kavels.

 • Wat doe ik als bij de overdracht van een kavel de definitieve afbakening niet overeenstemt met de afbakening op het verkavelingsplan?

  U maakt een afbakeningsplan op voor de kavel(s) in kwestie en u vraagt een planreferte voor dat plan. De verkoopakte vermeldt minstens de referte van het afbakeningsplan eigen aan de kavel.

 • Moet ik, bij de verkoop van een kavel, de planreferte van een afbakeningsplan van het lot in de akte vermelden?

  U vermeldt in de akte:

  • ofwel de planreferte van het verkavelingsplan (als de afbakening van de kavel nog conform is)
  • ofwel de planreferte van het afbakeningsplan van de kavel

Normen afbakeningsplan ‘Splitsing planperceel’

 • Aan welke normen moet het afbakeningsplan voldoen?

  1. Het plan van afbakening wordt opgemaakt op basis van een opmeting die is gebaseerd op de hoekpunten van de perceelsgrenzen of, bij gebrek daaraan, op de hoekpunten van de aanpalende perceelsgrenzen. Zie  Normen horizontale splitsing verkaveling (PDF, 526.65 KB) voor meer informatie over de normen beschreven in het MB precad.

   Opgelet! Het afbakeningsplan moet aan alle normen voldoen die beschreven zijn in hoofdstuk I van het MB precad van 18 november 2013.

  2. Het plan moet het de administratie mogelijk maken de nieuwe kadastrale planpercelen te kadastreren op basis van de voorschriften vastgelegd in titel 2, hoofdstukken 2 en 3 van het KB van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie.

   • Als een lot samengesteld is uit (delen van) percelen met verschillende zakelijke rechten dan moet u het lot opsplitsen in deelloten, één deellot per verschillend zakelijk recht.

    Ter info: dat geldt ook voor loten die deels gelegen zijn op een bestaand planperceel en deels op het niet gekadastreerd domein. Alleen als u kunt aantonen dat het planperceel en het niet gekadastreerd domein dezelfde zakelijke rechten hebben, kunt u ervoor kiezen het lot niet op te splitsen.

   • Bij het afbakenen van de loten moet u volgende regels respecteren:

    • Op voorwaarde van identieke zakelijke rechten, wordt een gebouw bestaande uit één enkele woon- of exploitatie-eenheid, geïdentificeerd als één kadastraal patrimoniumperceel samen met de eraan grenzende gebouwde en ongebouwde aanhorigheden.
    • Op voorwaarde van identieke zakelijk rechten, worden ongebouwde aanhorigheden (ieder afzonderlijk beschouwd volgens hun aard) met een oppervlakte van minstens 50 are afzonderlijk gekadastreerd, behalve als het binnenplaatsen, doorgangen en moes- of siertuinen betreft.
    • Ongebouwde onroerende goederen moeten samengesteld zijn uit delen van percelen met dezelfde kadastrale aard. U houdt daarbij rekening met de aard op het moment van de verkoop van het lot.
   • De administratieve grens:

    • Als een lot doorsneden of afgebakend wordt door een administratieve grens, dan beeldt u de administratieve grens af op uw afbakeningsplan.
    • Als het lot doorsneden wordt door de administratieve grens, dan splitst u het lot op volgens de administratieve grens.

    Opmerkingen:

    • De administratieve grenzen omvatten de grenzen van gemeenten, arrondissementen, provincies, gewesten en de landsgrenzen. U splitst loten dus niet op aan sectiegrenzen en afdelingsgrenzen.
    • Als het tracé van de administratieve grens waarover u beschikt, verschilt van het tracé dat door de AAPD (als federale authentieke bron) ter beschikking wordt gesteld, dan neemt u vóór het indienen van uw aanvraag tot voorafgaande identificatie contact op met de dienst verantwoordelijk voor de administratieve grenzen. De procedure staat beschreven in de nota over de administratieve grenzen. In de nota vindt u alle informatie over het beheer van de administratieve grenzen in het kader van de aanvragen tot voorafgaande identificatie.
 • Aan welke normen moet het txt-bestand voldoen?

  Het txt-bestand moet voldoen aan de normen beschreven in artikel 6, §2 van het MB van 18 november 2013.

  Normen txt-bestand splitsing planperceel
  Norm Bijkomende informatie
  1° een hoofding met vermelding van:
  • de auteur van het plan
  • de identificatie van de landmeter-expert bij de Federale Raad van landmeters-experten of de identificatie van landmeter-expert bij de administratie
  • de datum van het plan
  • de betrokken patrimoniumpercelen
  • in voorkomend geval, het nummer van de kavel
  Deze informatie laat toe om het txt-bestand te kunnen vergelijken met het afbakeningsplan en, in voorkomend geval, het aanvraagformulier voorafgaande identificatie.
  2° een lijn bestaande uit 9 tekens "=" (gelijkheidsteken)
  3° een tabel waarin de elementen zijn gescheiden door een tab en die de informatie bevat over de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt U vermeldt de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt van het opgemeten deel.