Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

INSPIRE-richtlijn

Wat is de INSPIRE-richtlijn?

Richtlijn 2007/2 EG tot oprichting van een infrastructuur voor geografische informatie in de Europese Gemeenschap, bekend als de INSPIRE-richtlijn, is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en voorziet in een EU-brede infrastructuur voor geografische informatie en ruimtelijke gegevens.

Om de infrastructuur voor geografische informatie te creëren, vereisen de richtlijn en verschillende regelgevingen dat vanuit juridisch oogpunt elke dataset wordt gedocumenteerd met uitgebreide metadata. Die metadata geven voor elke dataset:

  • de titel
  • de samenvatting
  • de verantwoordelijke instelling
  • ...

Bovendien vereist de richtlijn ook dat elke dataset doorzoekbaar is op een online kaart en kan worden gedownload met behulp van gestandaardiseerde protocollen.

Hoewel zij het als een middel ziet en geen doel, heeft de INSPIRE-richtlijn dus bijgedragen tot de vroegtijdige standaardisering van de documentatie en verspreiding van geografische datasets.

Waarom werd de INSPIRE-richtlijn aangenomen?

De richtlijn beoogt de nodige informatie ter beschikking te stellen van overheidsdiensten of instellingen die ze nodig hebben om hun eigen milieubeleid te ontwikkelen. Met een eenvoudig en gecentraliseerd toegangspunt tot milieugegevens kunnen de verschillende belanghebbenden het eens worden over, en uitvoering geven aan, het meest geschikte milieubeleid. 

Hoe realiseert België de doelstellingen van de INSPIRE-richtlijn?

De INSPIRE-richtlijn werd op federaal niveau omgezet door de wet van 15 december 2011 en door de gewesten via decreten en ordonnanties. Tussen de gewesten en de federale staat is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een optimale samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten en de federale regering te waarborgen.

Het Nationaal Geografisch Instituut beheert het federale geoportaal. Daarop zijn de datasets en diensten beschikbaar die door de federale administraties zijn aangegeven bij de INSPIRE-monitoring, maar ook een groot aantal datasets en geografische diensten die zijn gepubliceerd zonder te zijn aangegeven bij de INSPIRE-monitoring. Alle door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) gepubliceerde datasets en diensten die onder de INSPIRE-richtlijn vallen zijn beschikbaar op het federale geoportaal.

Op dezelfde manier beheren gewestelijke overheden hun eigen geoportalen:

Op die geoportalen bevinden zich een groot aantal geografische datasets en diensten beheerd door de gewesten.

Zowel op federaal als op gewestelijk niveau worden de toegangsnormen van de INSPIRE-richtlijn, die wettelijk van toepassing is op een beperkte reeks datasets, in de praktijk gebruikt om bijna alle geografische datasets van België te documenteren en toegankelijk te maken.

De Europese Commissie heeft een communautaire infrastructuur ontwikkeld, namelijk het Europese geoportaal. Daarop bevinden zich alleen de gegevenssets die zijn aangegeven bij de INSPIRE-monitoring. De meeste zijn zichtbaar op de geoportaal-viewer en kunnen worden gedownload.