Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Centraal aanspreekpunt - financiële instellingen die informatieplichtige zijn

In overeenstemming met het verslag aan de Koning toegevoegd aan het KB dd. 17.07.2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt (CAP) bedoeld in artikel 322, §3 WIB 92 en in afwachting van de volledige bijwerking van de commentaar op artikel 322, WIB 92 werd Com IB nr. 322/16 geactualiseerd. Hieronder vindt u hiervan een uittreksel.


322/16

De art. 55 en 56, W 14.4.2011 houdende diverse bepalingen (BS 6.5.2011) voeren een nieuwe belangrijke uitzondering op het fiscaal bankgeheim in door art. 322, WIB 92, aan te vullen met drie nieuwe paragrafen. Daardoor beschikt de administratie sinds 1.7.2011 over het recht om, mits naleving van bepaalde voorwaarden en het volgen van een stapsgewijze procedure, onderzoeksdaden te stellen bij financiële instellingen. Dit is het geval:

 • wanneer zij in het kader van het onderzoek over één of meerdere aanwijzingen van belastingontduiking beschikt (art. 322, § 2, WIB 92)
 • wanneer zij zich voorneemt om de belastbare grondslag op grond van art. 341, WIB 92, te bepalen, d.w.z. volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten (art. 322, § 2, WIB 92)
 • bij een vraag om bijstand door een buitenlandse Staat (art. 322, § 4, WIB 92)

Tevens kan de administratie een beroep doen op een centraal aanspreekpunt voor de hele banksector in de schoot van de Nationale bank van België. Elke financiële instelling (= informatieplichtige) is immers verplicht de identiteit van zijn klanten en hun rekening- en contractnummers mee te delen aan dit centraal aanspreekpunt (art. 322, § 3, WIB 92).

Volgende financiële instellingen zijn alleszins informatieplichtigen:

 • Kredietinstellingen (banken en effectenbanken) zoals bedoeld in art. 1 van de W 22.03.1993
 • Publieke kredietinstellingen zoals bv. Bpost
 • Beursvennootschappen bedoeld in de W 06.04.1995
 • Kredietondernemingen zoals onder andere bedoeld in art. 1, 2° van de W 12.06.1991 op het consumentenkrediet en in art. 2 van de W 04.08.1992 op het hypothecair krediet
 • Ondernemingen bedoeld in KB nr. 55 van 10.11.1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur
 • Deposito- en consignatiekas
 • Ondernemingen en particulieren die zich met wisselverrichtingen inlaten
 • Beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen (W 03.08.2012)
 • Betalingsinstellingen als bedoeld in de W 21.12.2009, gewijzigd door de W 27.11.2012 
 • Met betrekking tot voorgaande instellingen de bijkantoren in België van buitenlandse instellingen en elke andere activiteit die de verdeling door één of ander in België gevestigd verkooppunt van buitenlandse instellingen vereist

Voormelde opsomming is niet exhaustief en kan nog evolueren in de tijd (bv. door rechtspraak).

Alvorens evenwel te kunnen overgaan tot het bevragen van financiële instellingen en het centraal aanspreekpunt dient een specifieke procedure te worden gevolgd. Deze wordt hierna geval per geval besproken.