Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen aangiften

Aangiften in de personenbelasting

Dezelfde termijnen voor burgers en mandatarissen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2023
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web:
  • Algemeen principe: 15 juli 2023
  • Met specifieke inkomsten: 26 oktober 2023
   Specifieke inkomsten = zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
   • winsten en/of baten
   • en/of bezoldigingen bedrijfsleiders
   • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
   • en/of buitenlandse beroepsinkomsten
   Als u de aangifte van uw cliënt ten laatste op 31 augustus 2023 indient, geniet uw cliënt een voordeel:
   • hij zal zijn terugbetaling sneller ontvangen
   • of hij zal later moeten betalen.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen' (op papier of online): 15 januari 2024
 • Indieningstermijn voor de aangifte van forfaitaire landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) (op papier of online): 15 januari 2024


Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

 • Eerste indieningstermijn: 10 oktober 2023
 • Opening Biztax (aanslagjaar 2023): 28 april 2023
   

Aangiften in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen 

 • De aangiften (aanslagjaar 2023) zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web vanaf de tweede helft van september
 • Indieningstermijn voor de aangifte: 24 november 2023
   

Btw-aangiften

Aanvraag tot uitstel voor de aangiften aangiften PB, VenB, RPB, BNI-pp en BNI-ven (enkel door overmacht of om ernstige redenen)

Kunt u door overmacht of om een ernstige reden (spoedoperatie, overlijden, brand …) uw aangiften niet binnen de voorziene termijn indienen?

U kunt een aanvullende termijn aanvragen via dit formulier.

 • Dien uw aanvraag in voor het verstrijken van de normale aangiftetermijn (we staan geen bijkomend uitstel toe na het verstrijken van de normale aangiftetermijn).
 • Vermeld duidelijk de redenen van uw aanvraag (we weigeren onvoldoende gemotiveerde aanvragen).
 • Doe geen andere aanvragen via het formulier (ook geen vraag tot uitstel om te antwoorden op een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging). Die aanvragen zullen niet behandeld worden.

U kunt uw aanvraag indienen voor één belastingplichtige (per keer) of voor een groep belastingplichtigen tegelijkertijd (in dat geval zullen we u vragen nog een tweede document in te vullen).

We behandelen vervolgens uw aanvraag. Als dat nodig is, zullen we nog bijkomende informatie of documenten opvragen. Vervolgens ontvangt u onze beslissing via e-mail.