Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PB-formulieren (aanslagjaar 2024)

Formulieren bij de aangifte in de personenbelasting 2024

Kenmerk Formulier Link
204.3 Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor risico's en kosten PDF
274 APT-8 Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - Middelgrote onderneming  Word (DOCX, 59.25 KB)  PDF (PDF, 393.24 KB)
274 APT-9 Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - Andere dan middelgrote onderneming  Word (DOCX, 61.28 KB)  PDF (PDF, 392.16 KB)
276 CARRY Aanvraag tot achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden PDF
276J Belastingkrediet van toepassing in de personenbelasting PDF
Excel
276K Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa PDF
276N Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen PDF
276P Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor commerciële vaart PDF
276T Vrijstelling bijkomend personeel  PDF (PDF, 98.92 KB)
276U Investeringsaftrek PDF
Excel
276W1 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek PDF
276W2 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming PDF
276W3 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer PDF
276W4 Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg PDF
328K Degressief af te schrijven vaste activa PDF
Excel
328L Vaste activa waarvoor van degressieve afschrijving wordt afgezien PDF

Archief.

De formulieren voor de voorgaande aanslagjaren zijn ook beschikbaar in MyMinfin > Formulieren.