Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Startende ondernemingen

FAQ (bijgewerkt tot 01.01.2016)

De programmawet van 10.08.2015 (1) voorziet o.a. in steunmaatregelen voor startende ondernemingen. Eén van deze maatregelen bestaat uit een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van werknemers van een startende onderneming. Deze steunmaatregel werd opgenomen in artikel 27510 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en nadien gewijzigd door de wet van 18.12.2015 (2) en de programmawet van 26.12.2015 (3).

(1) Belgisch Staatsblad, 18.08.2015 – Ed. 2.
(2) Wet van 18.12.2015 tot omzetting van richtlijn 2013/34/EU van 26.06.2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, Belgisch Staatsblad, 30.12.2015.
(3) Belgisch Staatsblad, 30.12.2015 – Ed. 2.