Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

In 2015 herfinancierde ik een hypothecaire lening die ik tussen 1993 en 2004 sloot voor de aankoop van mijn enige woning (herfinanciering van een lening die in aanmerking kwam voor de vermindering bouwsparen). Deze woning was in 2015 mijn ‘eigen woning’.

 • Wat zijn de voorwaarden om nog steeds aanspraak te kunnen maken op de ‘gewestelijke vermindering bouwsparen’?

  • Wanneer u een hypothecaire lening hebt gesloten die in aanmerking kwam voor gewestelijke vermindering bouwsparen en u deze lening in 2015 door middel van een nieuwe lening herfinancierde (uw herfinancieringslening diende uitsluitend voor het aflossen van het openstaande saldo van uw eerder gesloten hypothecaire lening), wordt uw herfinancieringslening geacht uw oorspronkelijke lening verder te zetten als volgende voorwaarden voldaan zijn:
  • uw herfinancieringslening is een hypothecaire lening die u bij een in de EER gevestigde instelling sloot.
  • de werkelijke duur van het eerste leningscontract en het tijdperk waarop het tweede contract slaat, bedragen samen ten minste 10 jaar.
  • de uitgaven van uw herfinancieringslening komen slechts voor een gewestelijke belastingvermindering in aanmerking wanneer de woning waarvoor die uitgaven zijn gedaan, uw eigen woning is op het tijdstip van de uitgave.

  Indien het ontleende bedrag van de herfinancieringslening hoger is dan het openstaande saldo van de eerder gesloten lening wordt enkel het deel dat dient voor het aflossen van het openstaande saldo van de eerder gesloten lening geacht de oorspronkelijke lening verder te zetten. Het surplus wordt derhalve beschouwd als een nieuwe lening (zie punt 7).

  Indien de lening niet volledig gewaarborgd wordt door een hypothecaire inschrijving, kunnen kapitaalsaflossingen slecht in aanmerking komen voor een belastingvermindering in zoverre ze betrekking hebben op het deel van de lening dat door de hypothecaire inschrijving gewaarborgd is.

 • Welk bedrag mag ik van de kapitaalaflossingen in mijn aangifte vermelden?

  Wij gaan er hierna van uit dat u geen andere leningen had en dat uw herfinancieringslening volledig is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving.

  Maak de volgende bewerking(en):

  • Als u meer hebt ontleend dan het openstaand saldo van uw vorige lening (bijvoorbeeld voor het financieren van uw wederbeleggingsvergoeding), maakt u volgende bewerking:
   A X (B / C)
   • A = kapitaalaflossingen
   • B = bedrag van de integrale vervroegde terugbetaling dat op het laatste attest van de vorige lening wordt vermeld en recht gaf op een belastingvoordeel
   • C = totaalbedrag van de nieuwe lening dat dient voor het herfinancieren van de vorige lening (zie basisattest nieuwe lening)
  • Als uw oorspronkelijk ontleend bedrag groter is dan het grensbedrag maakt u (ook) volgende bewerking:
   D X (E / F)
   • D = bedrag van de bovenstaande bewerking
   • E = grensbedrag van de oorspronkelijke lening
   • F = aanvangsbedrag van de oorspronkelijke lening

  Het in aanmerking te nemen grensbedrag is het grensbedrag dat voor de oorspronkelijke lening van toepassing was, rekening houdend met de indexatie van het jaar van aangaan van de oorspronkelijke lening en rekening houdend met het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van aangaan van de oorspronkelijke lening.


  Grensbedragen

  Tabel

  Opgelet: om het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening te bepalen mag u de kinderen die op dat tijdstip zwaar gehandicapt waren, dubbel tellen.


  Gehuwden die samen worden belast

  Als beide echtgenoten hoofdelijk en onverdeeld een hypothecaire lening hebben aangegaan die bestemd is om een woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen, geldt de voormelde grens voor beide echtgenoten samen, en mag dus niet worden verdubbeld.

  Als de aflossingen bij beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen in aanmerking komen en zij de hypothecaire lening hoofdelijk en onverdeeld hebben aangegaan en elk (ten minste gedeeltelijk) eigenaar zijn van de woning waarvoor de lening is aangegaan, mogen zij het bedrag van de in principe voor die vermindering in aanmerking komende aflossingen (bedrag berekend volgens de hiervoor uiteengezette regels) vrij onder elkaar verdelen.


  Andere gevallen

  Als u de lening met verschillende kredietnemers sloot is de belastingvermindering van toepassing op de betalingen die u deed, doch slechts in de mate waarin dat deel uw aandeel in de eigendom van de betreffende woning niet overtreft.

  Als u de lening alleen sloot, maar u slechts mede-eigenaar bent van de woning vermenigvuldigt u het grensbedrag met uw eigendomsaandeel.


  Geautomatiseerde begrenzing

  Bij de berekening van de verschuldigde belasting begrenzen wij het in uw aangifte vermelde bedrag. Deze begrenzing gebeurt in functie van uw beroepsinkomsten en (eventueel) bepaalde uitgaven van de gewestelijke woonbonus, die wij reeds in aanmerking namen.

 • In welke rubriek moet ik die kapitaalaflossingen vermelden?

  Vermeld het begrensde bedrag (de begrensde bedragen) in vak IX, rubriek B, 3, a, 1°, b (code 3355/4355).

 • Voorbeeld (kapitaalaflossingen)

  Mijnheer Persoons sloot in maart 2004 een hypothecaire lening A (100.000 euro) om zijn enige, in België gelegen woning te verwerven. De lening voldoet aan alle voorwaarden van de belastingvermindering bouwsparen en is volledig gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving.

  Hij is de enige eigenaar.

  Op 31 december 2004 had mijnheer Persoons 1 kind ten laste.

  In 2015 sluit mijnheer Persoons een herfinancieringslening B, ten bedrage van 56.497 euro (deze lening financiert tevens de wederbeleggingsvergoeding). Deze lening is volledig hypothecair gewaarborgd.

  In 2015 ontvangt mijnheer Persoons de volgende attesten:

  • voor lening A: een betalingsattest, met volgende gegevens:
   • andere dan in het punt hieronder vermelde kapitaalaflossingen: 200 euro
   • vervroegde integrale terugbetaling: 50.000 euro
   • interest: 50 euro
  • voor lening B:
   • een eenmalig basisattest, met volgende gegevens:
    • doel van de lening : herfinancieringslening: 56.497 euro.
   • een betalingsattest, met volgende gegevens :
    • andere dan in het punt hieronder vermelde kapitaalaflossingen: 2.700 euro
    • vervroegde integrale terugbetaling: 0 euro
    • interest: 1.200 euro


  Berekening van het in aanmerking te nemen bedrag:

  • met betrekking tot lening A: 200 euro
  • met betrekking tot lening B: deel van lening B dat in aanmerking kan komen voor de belastingvermindering: 50.000 euro.
   → 2.700 euro x (50.000 euro / 56.497 euro) = 2.389,51 euro

  Totaal van de in aanmerking komende kapitaalaflossingen: 2.598,51 euro x (63.960 euro / 100.000 euro) = 1.656,25 euro.


  Aangifte

  In vak IX, rubriek B, 3, a, 1°, b, vermeldt hij 1.656,25 euro (code 3355).

 • Welke interesten mag ik vermelden in mijn aangifte?

  Als u meer hebt ontleend dan het openstaand saldo van uw eerste lening (bijvoorbeeld voor het financieren van de wederbeleggingsvergoeding), maakt u volgende bewerking:
  A X (B / C)

  • A = interesten
  • B = bedrag van de integrale vervroegde terugbetaling dat op het laatste attest van de vorige lening werd vermeld en dat recht gaf op een belastingvoordeel
  • C = totaalbedrag van de nieuwe lening dat dient voor het herfinancieren van de vorige lening (zie het basisattest van de nieuwe lening)

  Als u de lening met één of meerdere andere personen aanging (andere dan de persoon met wie u samen wordt belast) dan moet u dit resultaat (nogmaals) vermenigvuldigen met:
  D X (E / F)

  • D = bedrag van de bovenstaande bewerking
  • E = uw aandeel in de woning
  • F = de som van de aandelen in de woning, van u en de andere personen die de lening samen met u hebben aangegaan
 • In welke rubriek vermeld ik die interesten?

  De lening die u vóór 2005 sloot financierde de aankoop van een bestaande (dus geen nieuwe) woning en kan niet in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor bijkomende interesten.

  Vermeld het bedrag in vak IX, rubriek B, 2, c, 1°, b (code 3146).

 • Ik heb een lening gesloten voor het herfinancieren van mijn hypothecaire lening en de verbouwing van mijn woning

  Het ontleende bedrag van de herfinancieringslening dat hoger is dan het openstaande saldo van de eerder gesloten lening wordt beschouwd als een nieuwe lening en kan, binnen de wettelijke grenzen, in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel, indien is voldaan aan alle voorwaarden.

  Meer info: