Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratierechten Waals Gewest

 • Hoeveel registratierecht moet ik betalen wanneer ik een huis of grond koop in het Waals Gewest?

  Wanneer u een huis of grond koopt, betaalt u 12,5 % registratierecht voor onroerende goederen in het Waals Gewest.

  Het registratierecht wordt berekend op de conventionele waarde (overeengekomen prijs en lasten). De berekeningsbasis mag nooit lager zijn dan de verkoopwaarde van het onroerend goed.

  Als u vindt dat de overeengekomen prijs lager is dan de minimale verkoopwaarde, kunt u in de verkoopovereenkomst ook de geschatte verkoopwaarde vermelden. Het registratierecht wordt dan berekend op die verkoopwaarde. Zo kunt u een boete vermijden.

  Opgelet, u betaalt bij een gelijktijdige verkoop door dezelfde persoon van een huis of appartement met de bijhorende grond, zowel btw op het gebouw als op de bijhorende grond. Zie ook de FAQ ‘Verkopen met btw’.

 • Wat wordt er onder lasten verstaan?

  Wanneer u een huis of grond koopt, betaalt u niet enkel registratierecht op de overeengekomen prijs. Ook de bijkomende lasten die aan de verkoop verbonden zijn, maken deel uit van de berekeningsbasis.

  Voorbeelden van lasten zijn:

  • de kosten die de verkoper gemaakt heeft om het goed verkocht te krijgen en die ten laste van de koper zijn (publiciteit, tussenpersonen, kosten van plan en meting …)
  • de verplichting voor de koper om bepaalde belastingen te betalen van het onroerend goed voor een periode die valt vóór de ingenottreding van het goed door de koper

  In het Waals Gewest zijn de studies over de onderzoekskosten van vervuilde of potentieel vervuilde gronden en de saneringshandelingen en –werken niet inbegrepen in de lasten. Die saneringskosten van (potentieel) vervuilde gronden kunt u aftrekken van de overeengekomen waarde (prijs en lasten).

 • Wat wordt er onder verkoopwaarde verstaan?

  De verkoopwaarde (ook venale waarde genoemd) geldt als minimumbasis voor de berekening van het registratierecht. Als de overeengekomen prijs, verhoogd met de lasten, lager is dan de verkoopwaarde, wordt u belast op die verkoopwaarde.

  Onder verkoopwaarde wordt de prijs verstaan die u vermoedelijk kunt krijgen bij een verkoop onder normale omstandigheden. Dat wil zeggen met voldoende publiciteit, een voldoende aantal geïnteresseerden en rekening houdend met de objectieve factoren die de waarde van het goed kunnen beïnvloeden. Objectieve factoren die de waarde van de woning kunnen beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld:

  • de nabijheid van een vervuilende fabriek of school
  • de afmetingen van het perceel

  Om de verkoopwaarde te bepalen gaat de administratie na welke goederen het best als vergelijkingspunt kunnen dienen. Ze houdt daarbij in het bijzonder rekening met onder meer:

  • de aard van het te schatten goed
  • de juridische toestand van het goed
  • de oriëntatie van het goed

  De toestand van de lokale vastgoedmarkt speelt ook een essentiële rol.

 • Wat gebeurt er wanneer de administratie en ik het niet eens zijn over de waarde van het onroerend goed dat ik gekocht heb?

  Wanneer de verkoopwaarde hoger is dan de bij de verkoop overeengekomen prijs, moet u als koper zowel de verkoopwaarde als de overeengekomen prijs opgeven in de akte.

  Wanneer de administratie oordeelt dat de vermelde prijs (of de verklaarde waarde) lager is dan de verkoopwaarde, brengt ze u op de hoogte van haar schatting.

  Wilt u meer uitleg of bent u het niet eens met de schatting?

  U kunt ons dat op dat moment laten weten. Als we geen akkoord vinden, kunnen we een deskundigenonderzoek vorderen binnen twee jaar vanaf de registratie van de akte. De aanduiding van één of drie deskundigen gebeurt in onderling overleg (of door de vrederechter als we geen akkoord vinden).

  Krijgt u ongelijk van de deskundigen bij de controleschatting?

  U betaalt dan het bijkomende registratierecht en een nalatigheidsinterest van 7 procent. Als de te lage schatting (het verschil tussen de verkoopwaarde en de vermelde prijs of de verklaarde waarde) gelijk is aan of meer bedraagt dan 1/8ste van de vermelde prijs of de verklaarde waarde, moet u een boete en de kosten van de procedure betalen.

  De door de deskundige bepaalde verkoopwaarde kunt u alleen betwisten door een vordering in te leiden bij de rechtbank.

  Wat als de prijs niet overeenstemt met de werkelijk betaalde prijs?

  Als er een gedeelte van de prijs ‘onder tafel’ betaald werd, lopen zowel de koper als de verkoper een boete op die, in principe, gelijk is aan het ontdoken recht. Bovendien zijn ook strafrechtelijke sancties mogelijk.

 • Wie moet de verkoopakte ter registratie aanbieden en wie betaalt de registratierechten?

  Een aankoopakte moet binnen de voorgeschreven termijn ter registratie aangeboden worden. We kunnen de akte pas registreren na betaling van de registratierechten.

  Aankoopakte door notaris

  Wanneer de notaris de aankoopakte opmaakt, is het de notaris die de akte ter registratie moet aanbieden en de registratierechten moet overschrijven.

  De notaris zal de koper en/of verkoper vragen om de verschuldigde registratierechten voor te schieten. In de praktijk is het meestal de koper die de registratierechten betaalt, tenzij anders overeengekomen.

  De notarissen laten de akten registreren op het kantoor Rechtszekerheid van hun standplaats.

  Aankoop bij onderhandse akte

  Wanneer u de aankoop bij onderhandse akte (compromis) vastlegt, rust de verplichting tot registratie en tot betaling van de rechten zowel op de koper als op de verkoper.

  U hebt een termijn van vier maanden om de akte te laten registreren in het kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de plaats waar het aangekochte onroerend goed ligt.

  Het is belangrijk die termijn te respecteren. Als u dat niet doet, moet u een boete betalen. Die boete is ondeelbaar verschuldigd door de partijen. Dat wil zeggen dat we zowel de koper als de verkoper kunnen aanspreken om de gehele som te betalen.

  Wanneer de compromis (onderhandse koopakte) gevolgd wordt door een authentieke akte, moet u de onderhandse akte niet laten registreren op voorwaarde dat de authentieke akte (meestal een notariële akte) opgesteld wordt binnen de vier maanden na de datum waarop de compromis ondertekend werd. Als de akte verleden wordt voor een notaris, heeft die nog vijftien dagen om ze te laten registreren.

 • Betaal ik minder registratierechten wanneer ik een sociale woning koop?

  Wanneer u in het Waals Gewest een sociale woning koopt (huis of appartement) van een publiekrechtelijke rechtspersoon, wordt het registratierecht verminderd tot 0 %. In de praktijk betekent dit dat u het algemeen vast recht van 50 euro betaalt.

  Voorwaarden

  • U moet een natuurlijke persoon zijn die in aanmerking komt voor de aankooppremie zoals bedoeld in de Waalse Huisvestingscode.
   Opgelet, bij eventuele intrekking van de premie moet u het verschil tussen het betaalde algemeen vast recht en het gewone registratierecht van 12,5 % bijbetalen.
  • Het moet gaan om de aankoop van een sociale woning (huis of appartement) van een publiekrechtelijke instelling (sociale huisvestingsmaatschappij, intercommunale, gemeente, OCMW …).
 • Betaal ik minder registratierechten wanneer ik een bescheiden woning koop?

  Wanneer u een bescheiden woning koopt, betaalt u onder bepaalde voorwaarden een verminderd registratierecht van 6 % op een deel van de belastbare basis bij de aankoop van een woning in het Waals Gewest.

  Als u voor de aankoop een krediet hebt bij bepaalde kredietinstellingen met sociaal oogmerk, wordt het registratierecht verminderd tot 5 % en is de registratie van de akte van hypothecaire lening in de vorm van ‘Eco-Prêts’ (ecoleningen) vrijgesteld van het recht van 1 %.

 • Welke voorwaarden en formaliteiten moet ik vervullen voor het verminderde registratierecht voor een bescheiden woning in het Waals Gewest (5 % of 6 %)?

  Het verminderde registratierecht is beperkt tot een bepaald bedrag dat verschilt per gemeente. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het normale registratierecht (in principe 12,5 %) blijft van toepassing op het deel van de belastbare grondslag dat het maximale bedrag overschrijdt.

  Voor de verkoop van woningen verschilt het maximale bedrag naargelang het onroerend goed in een gebied met vastgoeddruk ligt of buiten een dergelijk gebied:

  Geïndexeerde bedragen op 1 januari 2021 Geïndexeerde bedragen vanaf 1 januari 2022
  Verkregen onroerend goed in een gebied met vastgoeddruk 175.039,47 euro 177.884,34 euro
  Verkregen onroerend goed buiten een gebied met vastgoeddruk 164.099,49 euro 166.766,56 euro
  Opgericht onroerend goed in een gebied met vastgoeddruk 241.439,84 euro 245.363,90 euro
  Opgericht onroerend goed buiten een gebied met vastgoeddruk 230.575,06 euro 234.322,54 euro

  Dit zijn de gemeenten die voorkomen in een gebied met vastgoeddruk voor de periode van 01.01.2022 tot 31.12.2022 (bijgewerkt op 1 januari 2022): Arlon, Attert, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Messancy, Mont-Saint-Guibert, Neupré, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Rixensart, Silly, Verlaine, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.

  Voor het deel van de aankoopprijs boven die bedragen betaalt u 12,5 % registratierecht.

  Voorwaarden

  • Het moet gaan om de aankoop van de volle eigendom of de blote eigendom van een woning.
  • Het kadastraal inkomen van de aangekochte woning mag een bepaald bedrag niet overschrijden, afhankelijk van het aantal kinderen dat de koper of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner ten laste heeft:
   Kinderen ten laste Maximaal kadastraal inkomen
   0 tot 2 745,00 euro
   3 of 4 845,00 euro
   5 of 6 945,00 euro
   7 en meer 1.045,00 euro
   Er wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen.
  • Het totale kadastraal inkomen van het verkregen goed en van de goederen die de koper en zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner op dat ogenblik reeds in volle of in blote eigendom bezitten, mag de hierboven vermelde maximumbedragen niet overschrijden.
  • Het verminderde recht is niet van toepassing wanneer de koper, zijn echtgeno(o)t(e) of zijn wettelijk samenwonende partner eigenaar(s) is (zijn) van een onverdeeld deel, zelfs miniem, in een ander onroerend goed bestemd tot bewoning.
  • Voor de berekening van het totale kadastraal inkomen wordt geen rekening gehouden met de onroerende goederen die de verkrijger of zijn echtgeno(o)t(e) of zijn wettelijk samenwonende partner enkel in blote eigendom bezitten en die verkregen werden uit de nalatenschap van hun respectieve bloedverwanten in opgaande lijn.
  • In bepaalde gevallen wordt geen rekening gehouden met onroerende goederen die niet bewoond kunnen worden door wettelijke of contractuele belemmeringen. Het moet gaan om een feitelijke belemmering te wijten aan het gebouw zelf (bijvoorbeeld: een besluit van onbewoonbaarheid uitgevaardigd door de burgemeester).
  • Bovendien wordt geen rekening gehouden met de onroerende goederen die worden verkocht binnen het jaar na de akte van verkrijging, voor zover de intentie tot verkoop in de akte vermeld wordt, of in het jaar van eerste ingebruikname voor een onroerend goed dat gebouwd is op grond die in aanmerking komt voor het verminderde registratierecht.
  • De verkrijger of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner moet zich inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed. Die inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke aankoopakte en moet zonder onderbreking behouden blijven gedurende minstens drie jaar.

  Formaliteiten

  Er zijn enkele vormvoorwaarden om aanspraak te maken op het verminderde registratierecht. Uw raadgever kan u daarbij begeleiden (bijvoorbeeld uw notaris).

  In de akte of in een voor waar bevestigde en ondertekende verklaring onderaan de akte, moet u:

  • de wettelijke vermeldingen opnemen
  • verklaren dat u de voorwaarden van het verminderde registratierecht vervult (maximaal kadastraal inkomen en onroerend bezit)
  • verklaren dat u zich ertoe verbindt de verplichtingen na te komen om het voordeel van het verminderde registratierecht te behouden
 • Betaal ik minder registratierechten wanneer ik een bouwgrond koop om er een bescheiden woning op te bouwen?

  Als u een bouwgrond koopt om een bescheiden woning te bouwen, geniet u onder bepaalde voorwaarden een verminderd registratierecht van 5 % of 6 % voor bouwgronden in het Waals Gewest.

  De voorwaarden en formaliteiten zijn dezelfde als die voor de aankoop van een bescheiden woning.

  Opgelet, het verminderde registratierecht wordt niet meteen toegepast. De aankoopakte van de bouwgrond wordt geregistreerd tegen het gewone registratierecht (12,5 %). Wat u boven het verminderde registratierecht betaald hebt, krijgt u terug als achteraf:

  • het kadastraal inkomen van de gebouwde woning een bepaald maximum niet overschrijdt (in principe 745 euro)
  • aan de andere voorwaarden voor onroerend bezit voldaan is

  Voor de teruggave moet u een kadastraal uittreksel voorleggen. Dat kunt u aanvragen zodra het kadastraal inkomen van de woning vastgesteld is.

 • Is er een belastingvoordeel wanneer ik in het Waals Gewest een woning of bouwgrond koop?

  U hebt in het Waals Gewest, onder bepaalde voorwaarden, recht op een abattement voor de aankoop in volle eigendom van een woning die tot hoofdverblijfplaats zal dienen (= een vermindering van de belastbare grondslag voor het registratierecht).

  Het abattement bedraagt tot 40.000 euro (= u betaalt geen registratierecht op een schijf tot 40.000 euro van uw aankoop). Dat betekent een fiscaal voordeel van maximaal 5.000 euro voor een onroerend goed onderworpen aan het normale registratierecht van 12,5 %.

  Het abattement is ook van toepassing voor de aankoop van:

  • een woning op plan of in aanbouw
  • een bouwgrond

  Het bedrag van het abattement hangt af van de aankoopwaarde van het onroerend goed.

  Woning

  Belastbare basis Abattement
  < 350.000 euro 40.000 euro
  Tussen 350.000 en 500.000 euro 40.000 euro – (20.000 x (belastbare basis – 350.000) / (500.000 – 350.000))
  > 500.000 euro 20.000 euro

  Woning op plan of in aanbouw of bouwgrond

  Belastbare basis Abattement
  < 175.000 euro 40.000 euro
  Tussen 175.000 en 250.000 euro 40.000 euro – (20.000 x (belastbare basis – 175.000) / (250.000 – 175.000))
  > 250.000 euro 20.000 euro

  Opgelet, is voor u het verminderde registratierecht van 5 % (sociale hypothecaire lening) of van 6 % (bescheiden woning) van toepassing, dan kan het belastingvoordeel in bepaalde gevallen lager zijn dan het hierboven berekende bedrag, dat varieert tussen 2.500 euro en 5.000 euro, afhankelijk van de belastbare basis (= aankoopprijs).

  Voorwaarden voor het abattement

  • U moet een natuurlijke persoon zijn. Vennootschappen, verenigingen of andere rechtspersonen komen dus niet in aanmerking.
  • Het onroerend goed moet in het Waals Gewest liggen.
  • Het onroerend goed moet gebruikt worden of bestemd zijn voor bewoning (dat wil zeggen, een woning of appartement, inclusief woningen die u op plan of in aanbouw koopt en bouwgronden).
  • U moet uw hoofdverblijfplaats vestigen in het onroerend goed (dat wil zeggen daar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister):
   • binnen de drie jaar als het om een bestaande woning gaat
   • binnen de vijf jaar als het om een bouwgrond, of een huis of een appartement op plan of in aanbouw gaat
  • U moet uw hoofdverblijfplaats in het onroerend goed behouden gedurende een ononderbroken periode van minstens drie jaar vanaf het tijdstip dat u uw hoofdverblijfplaats in het onroerend goed gevestigd hebt.
  • U moet het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen (dat mag door meerdere personen samen). Aankopen van een gedeelte, van het vruchtgebruik of van de blote eigendom zijn dus uitgesloten.
  • U mag op de datum van de overeenkomst tot verkrijging niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning bestemd is. Bij verkrijging door meerdere personen samen, geldt deze voorwaarde voor ieder van hen afzonderlijk.

  Formaliteiten

  Er zijn enkele vormvoorwaarden om aanspraak te maken op het abattement. Uw raadgever kan u daarbij begeleiden (bijvoorbeeld uw notaris).

  U moet het abattement aanvragen in de akte (of in een ondertekend document gevoegd bij de akte) en verklaren dat:

  • u niet reeds eigenaar bent van een woning die de uitsluiting van het abattement met zich meebrengt
  • u zich ertoe verbindt uw hoofdverblijfplaats te vestigen in het aangekochte goed:
   • binnen de drie jaar als het om een bestaande woning gaat
   • binnen de vijf jaar als het om een bouwgrond, huis of appartement in aanbouw of op plan gaat
  • u zich ertoe verbindt uw hoofdverblijfplaats te behouden in het aangekochte onroerend goed gedurende een ononderbroken periode van drie jaar vanaf de datum dat u uw hoofdverblijfplaats in het onroerend goed gevestigd hebt.