Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Terugkrijgen na scheiding of overlijden

 • Op welk deel van de belastingteruggave heb ik recht als ik feitelijk gescheiden ben en hoe krijg ik mijn deel?

  U hebt samen met uw ex-partner recht op een belastingteruggave voor het jaar waarin u feitelijk scheidde, maar u weet niet hoe u uw deel van die teruggave kunt krijgen?

  Voor het jaar waarin u feitelijk scheidde, zullen wij zowel aan u als aan uw ex-partner een aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) sturen. Als u en uw ex-partner dat jaar belastingen terugkrijgen, dan verdelen wij deze teruggave op basis van jullie inkomens dat jaar.

  We delen u die verdeling mee per brief. In die brief vragen we u ook om ons uw rekeningnummer te bevestigen of een nieuw nummer door te geven via een bijgevoegd formulier. U stuurt dat formulier naar uw Team Inning. U krijgt uw belastingen dus terug via uw bankrekening of via postassignatie (als wij uw rekeningnummer niet kennen).

  Hebt u geen brief gekregen?

  Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw Team Inning.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden echtgeno(o)t(e)?

  Als u erft, dan kunt u (uw deel van) de belastingteruggave van de overledene krijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overledene en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) van de overledene.

  U bent de overlevende echtgeno(o)t(e) en u bent niet feitelijk of uit de echt gescheiden

  De teruggave bedraagt

  U moet ons de volgende documenten voorleggen

  Maximum 2.500 euro

  Geen.

  Tussen 2.500 euro en 5.000 euro

  U stuurt ons een ondertekende verbintenisverklaring. Daarop vermeldt u hoe u de belastingen wilt terugkrijgen. Daarmee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te bespreken hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in die verbintenisverklaring. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw Team Inning.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  Meer dan 5.000 euro

  U stuurt ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met een volmacht van de andere erfgenamen. Meer informatie over het attest erfopvolging vindt u op de site van de FOD Financiën. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een kopie van zijn identiteitskaart toevoegen.

  Stuur de vereiste documenten zo snel mogelijk naar uw Team Inning. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

  Opgelet: kijk ook altijd na of het rekeningnummer op het aanslagbiljet het juiste nummer is. Ook als dat rekeningnummer niet meer kan of mag gebruikt worden, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw Team Inning.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden (wettelijk) samenwonende partner?

  U erft niet automatisch als u (wettelijk) samenwonend was met uw overleden partner. Het kan dat uw partner u erfenisrechten toekende (bijvoorbeeld via een testament). Wij kunnen de belastingen alleen betalen als u kunt aantonen dat u erft van uw partner. Kunt u dat niet, dan betalen wij die belastingen aan de wettelijke erfgenamen van de overledene.

  Als u meer informatie wilt over de documenten die u moet overmaken om aan te tonen dat u erft, kunt u contact opnemen met uw Team Inning.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden grootouder, ouder of kind?

  Als u erft, dan kunt u (uw deel van) de belastingteruggave van de overledene krijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overledene en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) van de overledene.

  U bent een kleinkind, kind of ouder van de overledene (reservataire erfgenaam)

  De teruggave bedraagt

  U moet ons de volgende documenten voorleggen

  maximum 100 euro

  Geen

  Tussen 100 euro en 2.500 euro

  U stuurt ons een ondertekende verbintenisverklaring. Hierop vermeldt u hoe u de belastingen wil terugkrijgen. Daarmee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te bespreken hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in de verbintenisverklaring. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw Team Inning.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  meer dan 2.500 euro

  Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met volmacht van de andere erfgenamen. Meer informatie over het attest erfopvolging vindt u op de site van de FOD Financiën. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een kopie van zijn/haar identiteitskaart toevoegen.

  Stuur die documenten zo snel mogelijk naar uw Team Inning. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van een overleden persoon als ik niet-reservataire erfgenaam ben?

  Als u erft, dan kunt u (uw deel van) de belastingteruggave van de overledene krijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overledene en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) van de overledene.

  U bent geen partner, kind, kleinkind of ouder van de overledene (bijvoorbeeld broer of zus van de overledene)

  De teruggave bedraagt

  U moet ons de volgende documenten voorleggen

  Maximum 100 euro

  Geen

  Tussen 100 euro en 750 euro

  U stuurt ons een ondertekende verbintenisverklaring waarop u vermeldt hoe u de belastingen wilt terugkrijgen. Daarmee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te bespreken hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in die verbintenisverklaring. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw Team Inning.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  Tussen 750 euro en 2.500 euro

  Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging én een ondertekende verbintenisverklaring. Meer informatie over het attest erfopvolging vindt u op de site van de FOD Financiën.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  Meer dan 2.500 euro

  Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met volmacht van de andere erfgenamen. De rechthebbende die de volmacht tekent voegt een kopie van zijn identiteitskaart toe.

  Stuur die documenten zo snel mogelijk naar uw Team Inning. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

 • Wat is een attest of een akte van erfopvolging en waar kan ik er een krijgen?

  Hebt u geërfd van een overleden persoon die recht had op een belastingteruggave? Dan moet u ons mogelijk een attest of akte van erfopvolging opsturen.

  Dat is een document waar de wettelijke erfgenamen van de overleden persoon op staan. Afhankelijk van de situatie, kunt u een akte of attest krijgen bij een kantoor Rechtszekerheid of bij een notaris.

  De overledene had geen huwelijkscontract, ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’, testament of schenking onder levenden en er zijn geen ‘onbekwame’ erfgenamen

  Download het ‘aanvraagformulier attest erfopvolging’, vul het in en bezorg het aan een kantoor Rechtszekerheid. Of neem contact op met een kantoor Rechtszekerheid. Afhankelijk van de inlichtingen waarover u dan al beschikt, krijgt u van het kantoor een aanvraagformulier dat niet, gedeeltelijk of volledig vooraf ingevuld is.

  In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die u in het aanvraagformulier doet, moeten juist zijn en op eer gedaan worden.

  De Ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid doet eerst alle nodige raadplegingen en onderzoeken. Dat duurt ongeveer vier weken. Daarna bezorgt het kantoor u het gratis attest met vermelding van het aandeel van alle erfgenamen in de nalatenschap.

  Wilt u onmiddellijk een volledig vooraf ingevuld aanvraagformulier krijgen?

  Neem dan de volgende documenten mee naar het kantoor Rechtszekerheid:

  • Een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur.
  • (Een kopie van) het trouwboekje (of de trouwboekjes) van de overledene, in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding van een huwelijkscontract.
  • Als de overledene geen afstammelingen heeft, ook een kopie van het trouwboekje (of de trouwboekjes) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen.

  De overledene had een huwelijkscontract, ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’, testament, schenking onder levenden of ‘onbekwame’ erfgenamen

  U bent wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris in een van de volgende gevallen:

  • De overledene was gehuwd met een huwelijkscontract of heeft een ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’ laten opmaken.
  • De overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris.
  • De overledene heeft een (eigenhandig of notarieel) testament
  • De overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen (zoals minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden, enzovoort).

  Het kantoor Rechtszekerheid kan u geen attest of akte van erfopvolging geven.