Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Financiële Verrichtingen van de Schatkist

De dienst Financiële Verrichten van de Schatkist (FVS)

 • Verwerkt alle inkomsten en uitgaven van de Belgische Federale Overheid.
 • Verstrekt relevante informatie aangaande vooruitzichten en realisaties aangaande kasbewegingen ten behoeve van de financiering van de schuld (beheer van de Schatkist) en het opvolgen van de uitvoering van de begroting.
 • Doet het boekhoudkundig beheer van de verrichtingen van het Federaal Agentschap van de Schuld, de Deposito- en Consignatiekas en de Koninklijke Munt van België.
 • Houdt toezicht op het opvolgen van wet- en regelgeving betreffende boekhouding en beheer en verzendt de beheerrekeningen naar het Rekenhof.

Activiteiten

Boekhouding FVS

Coördinatietaken en transversale activiteiten

 • Het coördineren van de contacten met de verschillende stafdiensten (B&B, P&O, ICT, OEO ...)
 • Het coördineren in geval van audit of vragen van het Rekenhof;
 • Het controleren van de kosten en het rapporteren van de analytische boekhouding m.b.t. de verschillende diensten van de AA Thesaurie;
 • Het vertegenwoordigen van de dienst FVS door deel te nemen aan vergaderingen, werkgroepen, projecten, P&O -selectieprocedures …over algemene thema’s en/of gevarieerde onderwerpen in verband met de operationele diensten;
 • Het coördineren en het opvolgen van de missies in het buitenland uitgevoerd door de verschillende medewerkers van de AA Thesaurie;
 • Het beheer en het opvolgen van de geresponsabiliseerde budgetten, d.w.z. de kredieten toegestaan door de Voorzitter van de FOD om de vergaderings-en receptiekosten, de missies naar het buitenland en andere managementkosten te financieren;
 • Het centraliseren en het onderzoeken van de begrotingsfiches bij de opmaak van de Middelenbegroting of bij aanpassingen of opeenvolgende monitoringen alsook het permanent opvolgen van de niet-fiscale ontvangsten van de Schatkist;
 • Het controleren van de overeenkomstigheid van de jaarrekeningen met de boekhoudkundige en financiële gegevens alsook de vastgestelde rechten en de kastoestand van:
  • De Centraliserende rekenplichtige
  • De Rekenplichtige Deposito- en Consignatiekas
  • De rekenplichtige Koninklijke Munt van België;
  • De rekenplichtige Garantiefonds;
  • De rekenplichtige van het UBO-register;
 • Het opvolgen van de wet- en regelgeving betreffende boekhouding en begroting;
 • Het verzenden van algemene en beheerrekeningen aan het Rekenhof, de Minister van Begroting en de stafdienst B&B;
 • Het verstrekken van raad en advies ten einde op boekhoudkundig en begrotingsvlak oplossingen te bieden bij organisatorische aanpassingen of specifieke omstandigheden 

Het centraliseren van ontvangsten en uitgaven

Het team Centralisatie van ontvangsten en uitgaven belichaamt het begrotingsprincipe “éénheid van kas”.  Alle ontvangsten en uitgaven van de Belgische Federale Overheid worden bij deze dienst gecentraliseerd en verwerkt.

Het team fungeert als centrale betaaldienst en vormt alzo de financiële draaischijf van de federale overheid. Vanuit dit team vertrekken alle betaalopdrachten opdat rechthebbenden tijdig het geld waar ze recht op hebben zouden ontvangen. Deze betaalopdrachten worden gedecentraliseerd door de verschillende Federale Overheidsdiensten/Programmatorische Overheidsdiensten en publieke instellingen geïnitieerd. De begunstigden zijn de Federale Overheidsdiensten/Programmatorische Overheidsdiensten, binnenlandse en internationale publieke administraties, de Europese Commissie, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden, ondernemingen en burgers, overheidspersoneel …

Het team verzorgt ook de centralisatie van de ontvangsten van de federale overheid. Alle rekenplichtigen moeten periodiek hun rekening leegmaken ten gunste van de Centrale Ontvangstenrekening waardoor ook op vlak van de ontvangsten de eenheid van kas wordt gerealiseerd.

De boekhouding van de schuld

Sinds 1 januari 2010 worden de verrichtingen van de schuld geregistreerd - zowel op het vlak van de ontvangsten als op dat van de uitgaven – in het algemeen dubbel boekhoudsysteem (debet = credit). De Dienst Comptabiliteit van de schuld stelt de jaarrekeningen op vanuit een economisch oogpunt, volgens een genormaliseerd boekhoudkundig plan van de schuld dat, met het oog op de boekhoudkundige consolidatie, wordt opgenomen in het algemeen boekhoudkundig plan van alle diensten van de federale staat en van de deelstaten.

De schuldverrichtingen worden aangerekend op de begrotingsboekhouding (rijksschuldbegroting) bij de vaststelling van het recht (vastlegging) en niet bij de betaling. Alle vastgestelde rechten, of ze nu aangerekend worden op de begroting of niet, worden geregistreerd op een rekening van het boekhoudkundig plan van de schuld. Enkel de vastgestelde rechten die worden aangerekend op de begroting zijn opgenomen in de begrotingsboekhouding. De boekhouding van de schuld gebeurt volledig in SAP-Fedcom en is onderworpen aan de controle van het Rekenhof.

De boekhouding van de Deposito-en Consignatiekas

Deze boekhouding omvat diverse taken waarvan met name:

 • De verwerking van de inkomende en uitgaande financiële stromen;
 • Het beheer van de betalingen in de verschillende interfaces van de DCK;
 • Het voorbereiden van de betalingen van de roerende voorheffing en het beheren van de facturen;
 • Het boeken van de ontvangsten m.b.t. het recupereren van de betaalde interesten aan de Schatkist)
 • De berekening van de trimestriële intresten van de DCK
 • De maandelijkse en driemaandelijkse afsluiting, de afsluiting op het einde van het boekjaar.

De boekhouding van de Koninklijke Munt van België 

Het boekhoudkundige beheer van de KMB heeft vooral betrekking op de klanten en leveranciers, de bankuittreksels, de vaste activa, de maandelijkse afsluiting alsook de afsluiting op het einde van het boekjaar.

Het beheren van diverse begrotingsartikelen

Het centraliseren van alle vastleggingsdossiers van de AA Thesaurie. Het opvolgen van de begrotingsartikelen van de AA Thesaurie die onder de begroting 18 van Financiën vallen, evenals deze op de begroting van de Koninklijke Munt van België en sommige uitgaven van de Deposito- en Consignatiekas (beheer van effecten en trimestriële interesten).

Het opmaken van begrotingsramingen, het aanvragen van vastleggings- en vereffeningskredieten, het opmaken van bestelbonnen, het goedkeuren van facturen in SAP en het opvolgen van de facturen en de budgettaire verwezenlijkingen.

Het boeken van de vastgestelde rechten

Het boeken in SAP van alle niet-fiscale ontvangsten van de AA Thesaurie.

Het beheer van de groene leningen

Het uitbetalen van de rentesubsidie (1,5% van de door particulieren afgesloten leningen voor de financiering van energiebesparende werken) aan de kredietinstellingen.

De Belgische bijdrage aan de Europese begroting

 • Het beheer van de rekeningen van de eigen middelen van de Europese Unie voor België. Dit houdt in het ter beschikking stellen op een rekening van de Europese Commissie (EC) bij de Belgische Schatkist van de middelen die in dit kader voorzien zijn voor de financiering van het Belgisch aandeel in de Europese begroting.
 • Het uitvoeren van betalingsopdrachten van de EC (mandaten) en het boeken van de ontvangsten komend van de EC.
 • Het betalen van de inningskosten in het kader van het systeem van eenmalige vergunningen voor de Douane & Accijnzen.
 • Het uitvoeren van betalingen in het kader van de Belgische bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds.

Thesaurievooruitzichten

Het ramen en opvolgen van de kasbewegingen

De opmaak van de kasramingen op dagelijkse basis m.b.t. de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een periode van acht weken geeft het profiel van de financieringsbehoeften weer. Het is een belangrijk element voor het actief thesauriebeheer, dat wordt uitgevoerd door de Front Office van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze opdracht vereist dat de kasbewegingen dagelijks worden opgevolgd en dat de verschillende planningen aangaande ontvangsten en uitgaven voortdurend worden geactualiseerd. Het uitbouwen van een goed informatienetwerk op vlak van kasstromen is dus onontbeerlijk.

Als bijproduct van de ramingen op dagelijkse basis stelt de dienst van de thesaurieramingen de dagelijkse toestand van de Schatkist op. Het betreft een fiche die een groot aantal financiële gegevens centraliseert en die het mogelijk maakt de verschillen tussen de ramingen en de realisaties gemakkelijker te interpreteren.

De opmaak van de Maandelijkse Schatkisttoestand

De Maandelijkse Schatkisttoestand komt tegemoet aan de behoefte om zowel op beleidsvlak als op statistisch vlak te beschikken over gegevens aangaande de uitvoering van de begroting. Het is een statistische voorafbeelding van de uitvoering van de begroting, op kasbasis, die resulteert in een beleidsgerichte analyse van de totstandkoming van het netto te financieren saldo. Het netto te financieren saldo is het bedrag dat netto (exclusief de aflossingen) aangezuiverd moet worden via de financiële markten. Na toevoeging van een aantal elementen (zoals wisselkoersverschillen, beleggingen, schuldovername …) resulteert dit in de nominale evolutie van de schuld.

De opmaak van de driemaandelijkse thesaurieramingen

De thesaurieramingen van de eerstvolgende drie maanden ramen op kasbasis de ontvangsten en uitgaven en bijgevolg het netto te financieren saldo voor de volgende drie maanden. Ze worden samengesteld aan de hand van gegevens verstrekt door de fiscale administraties, de federale overheidsdiensten en diverse diensten van de AA Thesaurie. De Maandelijkse Schatkisttoestand betrekking hebbend op de vorige maanden (realisaties), gecombineerd met de driemaandelijkse thesaurieramingen geeft een beeld van de uitvoering van de begroting van het begin van het jaar tot het einde van de periode waarop die driemaandelijkse ramingen betrekking hebben.