Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Publieksraadpleging

Reeds lange tijd vormen de uiterste indieningstermijnen voor de aangiften personenbelasting (TOW) en de aangiften vennootschapsbelasting (BizTax) een gevoelig aandachtspunt. Teneinde een breed gedragen oplossing te voorzien voor dit structureel probleem, beogen we met deze publieke consultatie de operationele input van de betrokken belangengroepen te verzamelen en aan te wenden


Algemeen


1. Is de toelichting bij wetswijzigingen die een impact hebben op het aangifteformulier of op het invullen van de aangifte

Gemakkelijk toegankelijk voor u?

Tijdig toegankelijk voor u?

2. Zou een wettelijk verankerde verplichting in hoofde van de belastingplichtige om de documenten, onderliggend aan de aangifte, reeds ter beschikking te stellen op een vast tijdstip voorafgaand aan de uiterste indieningstermijn van de aangifte (bv. 15 juli), dienstig zijn teneinde aan de problematiek van te laat binnengebrachte onderliggende documenten ter voorbereiding van de aangifte te remediëren?

3. Onderhoud van de applicaties is onontkoombaar voor een goed werkend systeem. Deze onderhouden worden bij voorkeur niet tijdens de werkuren gepland en worden op voorhand gecommuniceerd, maar zorgen op heden nog voor enig ongenoegen. Heeft u suggesties voor de planning van die onderhouden? 

4. In uitzonderlijke gevallen (ernstige redenen en overmacht) kan bijkomend individueel uitstel aangevraagd worden voor het indienen van de aangifte.

Acht u het nuttig dat er een (niet-)exhaustieve lijst wordt voorzien van gevallen waarvoor de FOD Financiën individueel uitstel toekent?

Welke ernstige redenen of gevallen van overmacht dienen zeker in deze lijst te worden opgenomen?

5. Het is de intentie om de indieningstermijnen van de aangiften van de verschillende belastingmateries beter op elkaar af te stemmen. Acht u een tijdspanne van 10 kalenderdagen redelijk als tussentijd tussen de verschillende indieningsmomenten voor de verschillende belastingaangiften (PB, BTW, VenB)?


Personenbelasting


6. Teneinde een spreiding van de aangiften in de personenbelasting te voorzien, wordt overwogen om een spreiding van de indieningstermijnen te verankeren.


Vennootschapsbelasting


7. Vanaf de balansdatum heeft men, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om de aangifte in te dienen. Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum. Voor de eerste balansdatum 31.12.XX van het nieuwe aanslagjaar betekent dit concreet dat de aangifte uiterlijk 31.07.XX+1 moet worden ingediend. Deze datum zorgt voor organisatorische spanningen.

(1) De aanvulling op de algemene regel geldt mutatis mutandis voor boekjaren die afsluiten t.e.m. 28/02. Voor de overige gebroken boekjaren geldt de wettelijke termijn van 7 maanden te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.

8. De praktijk toont aan dat aangiften vooral ingediend worden rond de limietdatum. Een betere spreiding van indiening kan bereikt worden door tussentijdse indieningsdata vast te leggen. De voorbije twee jaren heeft de administratie naast de wettelijke indieningstermijn eveneens gebruik gemaakt van een tussentijdse limietdatum waaraan een stimulans gekoppeld wordt. Aangiften die ingediend werden t.e.m. de tussentijdse limietdatum en die een terugbetaling genoten, werden bij voorrang behandeld. De terugbetaling van deze aangiften gebeurt, behoudens uitzonderingen, ten laatste voor het einde van het kalenderjaar waarin de aangifte werd ingediend.