Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvragen formaliteiten en opzoekingen van particulieren

U vraagt hypothecaire formaliteiten en opzoekingen aan bij de FOD Financiën. Op dit moment betaalt u die aanvragen op het rekeningnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Vanaf 6 november 2023 betaalt u alle aanvragen van hypothecaire formaliteiten en opzoekingen op één unieke nationale rekening.

Voor de registratieformaliteit verandert er op 6 november 2023 niets. Daarvoor blijft u voorlopig de bestaande rekeningen bij de verschillende kantoren Rechtszekerheid gebruiken.

Met de nieuwe werkwijze zet de FOD Financiën verder in op een efficiënte werking:

 • De vaststelling van de rechten en retributies blijft een bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).
 • De inning en de invordering gaan gefaseerd over naar de Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAII).

Aanvragen hypothecaire formaliteiten en opzoekingen van particulieren

 • Wat verandert er vanaf 6 november?

  Uniek rekeningnummer

  Vanaf 6 november 2023 betaalt u alle hypothecaire formaliteiten en hypothecaire opzoekingen op een uniek nationaal rekeningnummer (BE28 6792 0022 9420):

  • de retributies verschuldigd op stukken onderworpen aan een wettelijke hypothecaire formaliteit: overschrijving, inschrijving, randmelding (bijvoorbeeld de doorhaling)
  • het hypotheekrecht van 0,3 %
  • de retributies verschuldigd voor hypothecaire opzoekingen

  Aanbiedingsnummer geweigerde aanvraag

  Wilt u:

  • een akte op papier heraanbieden
  • die tegelijk overgeschreven en geregistreerd moet worden?

  Vanaf 6 november 2023 moet u in dat geval ook het aanbiedingsnummer van het geweigerde dossier vermelden. Dat vindt u terug in het weigeringsbericht.

  Volgende stappen

  Op nog nader te bepalen datums treedt de nieuwe werkwijze ook in werking voor:

  • de registratierechten (federale en geregionaliseerde Brusselse en Waalse registratierechten) verschuldigd bij de formaliteit van registratie
  • de betaling van het recht op geschriften betaald via het repertorium
  • de betaling voor de opzoekingen voor registratie en successie (bijvoorbeeld voor de dertigjarige titel van eigendom)
 • Wat is de werkwijze vanaf 6 november voor hypothecaire formaliteiten en opzoekingen?

  1. Aanvraag van de formaliteit of opzoeking

  U dient uw aanvraag in via de post. U stuurt daarvoor de documenten naar het scanningcentrum in Gent (Nederlandstalige documenten) of in Namen (Franstalige of Duitstalige documenten).

  Voeg de volgende informatie toe:

  • uw gegevens als aanvrager (zodat er geen verwarring ontstaat over het eventueel te versturen betalingsbericht):
   • ofwel uw rijksregisternummer of bis-nummer
   • ofwel uw voornaam, naam, geboortedatum en uw volledige adres
  • het specifieke busnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid

  Als u nog geen rijksregisternummer of bis-nummer hebt in het Rijksregister of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, vragen we op basis van uw voornaam, naam, geboortedatum en adres een bis-nummer aan bij de Kruispuntbank om uw aanvraag te kunnen behandelen. In dat geval neemt de behandeling van uw aanvraag meer tijd in beslag.

  In de kantorengids van de FOD Financiën vindt u de adressen van de scanningcentra en het specifieke busnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid.

  2. Controle wettelijke voorwaarden

  We gaan na of uw aanvraag aan de wettelijke voorwaarden voldoet:

  • Als de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, moeten we ze weigeren. U ontvangt dan een weigeringsbericht met de motivering van de weigering op papier op uw domicilie-adres. Het weigeringsbericht is ook beschikbaar in MyMinfin.
  • Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een betalingsbericht.

  3. Ontvangst betalingsbericht

  U ontvangt het betalingsbericht op papier op uw domicilie-adres. Het betalingsbericht is ook beschikbaar in MyMinfin.

  Op het betalingsbericht vindt u:

  • het unieke rekeningnummer voor niet-provisieklanten (BE28 6792 0022 9420)
  • de gestructureerde mededeling

  Het unieke rekeningnummer BE28 6792 0022 9420 is van toepassing vanaf 6 november 2023 (hypothecaire formaliteiten en opzoekingen die uitgevoerd worden vanaf 31 oktober 2023 om 12 uur). Voor hypothecaire formaliteiten en opzoekingen die we uitvoeren tot 31 oktober 12 uur, gebeurt de betaling op het rekeningnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid.

  U moet die gegevens verplicht gebruiken om de betaling uit te voeren. U hebt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

  4. Controle betaling

  Er vindt een automatische controle van de betaling plaats.

  Opgelet, hou rekening met een verwerkingstijd voor uw betaling. Een betaling die toekomt op onze rekening op werkdag 1, is pas zichtbaar voor onze diensten op werkdag 1+1.

  Als we binnen de betalingstermijn de volledige betaling ontvangen hebben, voeren we de aanvraag uit. U ontvangt het hypothecaire relaas of het resultaat van de hypothecaire opzoeking op papier op uw domicilie-adres. Het hypothecaire relaas of het resultaat van de opzoeking is ook beschikbaar in MyMinfin.

  Als we binnen de betalingstermijn de betaling niet of maar gedeeltelijk ontvangen hebben, moeten we de aanvraag weigeren:

  • U ontvangt een weigeringsbericht met de motivering van de weigering op papier op uw domicilie-adres. Het weigeringsbericht is ook beschikbaar in MyMinfin.
  • Bij een gedeeltelijke betaling krijgt u het al betaalde gedeelte terugbetaald.

  5. Herindiening van de aanvraag

  In voorkomend geval moet u de geweigerde aanvraag opnieuw indienen.

  Gaat het om een akte die u op papier heraanbiedt en die tegelijk overgeschreven en geregistreerd moet worden? Vermeld dan vanaf 6 november 2023 (hypothecaire formaliteiten die uitgevoerd worden vanaf 31 oktober 2023 om 12 uur) ook het aanbiedingsnummer van het geweigerde dossier. Dat vindt u terug in het weigeringsbericht.

 • Zijn er overgangsmaatregelen?

  Opgelet, woensdag 1 november is een wettelijke feestdag, 2 november is een sluitingsdag en ook 3 november is een sluitingsdag (brugdag) voor de FOD Financiën.

  Om de overgang van rekeningen per kantoor naar een unieke rekening vlot te laten verlopen, raden we aan om op 30 en 31 oktober 2023 zo weinig mogelijk aanvragen van hypothecaire formaliteiten en opzoekingen in te dienen.

  Als we op die dagen een aanvraag moeten weigeren en u die pas op 31 oktober 2023 vanaf 12 uur opnieuw indient, moeten we de aanvraag volgens de nieuwe werkwijze behandelen. De betaling moet dan gebeuren op het nieuwe unieke rekeningnummer. Betalingen die nog onterecht op de oude rekeningen terechtkomen, storten we terug.