Garantieregeling voor bedrijven getroffen door de coronacrisis

Procedure om in aanmerking te komen voor een staatswaarborg wanneer het krediet van de kredietnemer het maximumbedrag van 50 miljoen euro overschrijdt in de zin van artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

Het koninklijk besluit bepaalt dat de Koning een vrijstelling kan verlenen voor een bedrag van 50 miljoen euro. Deze aanvraag moet worden ingediend met behulp van het formulier dat kan worden gedownload in het onderdeel "Aanvraag", en volgens de procedure die is vastgelegd in het ministerieel besluit van 4 mei 2020 die hieronder wordt beschreven.

Aanvraag

De kredietnemer moet een aanvraag van afwijking van het maximumbedrag van de kredieten die in aanmerking komen voor een staatswaarborg indienen bij de kredietgever.

De kredietgever verifieert de voorwaarden en zendt via  het formulier (XLSX, 1.87 MB) de aanvraag naar de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Formulier

De kredietgever stuurt het formulier naar guarantee.covid19@minfin.fed.be:

 • het formulier moet volledig ingevuld worden
 • het formulier moet ondertekend worden door de kredietnemer en kredietgever
 • het formulier dient in Excel-formaat doorgestuurd te worden naar de bovenvermelde mailbox
 • de ondertekende versie dient als PDF in bijlage naar bovenvermelde mailbox doorgestuurd te worden
 • u slaat het formulier op onder de vorm: yyyymmdd_xxxxxxxxxx.xlsx (jaar, maand, dag van de aanvraag; de volgende 10 cijfers komen overeen met het KBO-nummer van de kredietnemer).

Het gevolg van deze aanvraag is dat de andere leningen die aan de kredietnemer worden toegekend in het kader van de waarborg voorzien in het koninklijk besluit, door de Nationale Bank van België ter kennis kunnen worden gebracht van de Algemene Administratie van de Thesaurie.

Verwerking van de aanvraag

 • De Algemene Administratie van de Thesaurie stuurt de aanvraag binnen tien werkdagen door naar de Ministerraad.
 • Binnen deze termijn brengt de Algemene Administratie van de Thesaurie een advies uit over de aanvraag voor de Ministerraad.
 • De Raad van Ministers en/of de Algemene Administratie van de Thesaurie kunnen te allen tijde aanvullende informatie vragen aan de kredietnemer of kredietgever.

Kennisgeving van de beslissing

De beslissing wordt voor de Koninklijke Instemming naar de Koning gestuurd en wordt binnen vijf dagen door de Algemene Administratie van de Thesaurie aan de kredietgever en kredietnemer langs elektronische weg meegedeeld op de e-mailadressen die zij in het formulier hebben meegedeeld. De beslissing wordt ook naar de Nationale Bank van België gestuurd.

Context

De verspreiding van het coronavirus en maatregelen die momenteel gelden om die verspreiding tegen te gaan, veroorzaken bij heel wat structureel gezonde en solvabele ondernemingen liquiditeitsproblemen.

Kredietinstellingen van hun kant, worden geconfronteerd met grote onzekerheid en met het risico op grotere kredietverliezen in nieuwe kredietdossiers. Om te vermijden dat de kredietverstrekking aan de reële economie en de non-profitsector sterk terugvalt, wat nog grotere schade zou veroorzaken, wordt breed gepleit voor overheidsmaatregelen die helpen de kredietverstrekking open te houden. Overheidswaarborgen voor kredieten staan daarbij in eerste lijn.

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben een akkoord bereikt om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen.

Twee belangrijke pijlers ondersteunen dit akkoord:

 • De financiële sector verbindt er zich toe om uitstel van betaling aan te bieden zonder kosten tot 30 september 2020. Dit voordeel geldt voor niet-financiële ondernemingen, levensvatbare zelfstandigen en particulieren met een hypotheeklening die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis;
 • De federale overheid gaat een garantieregeling activeren voor in totaal 50 miljard euro. Deze regeling zal gelden voor alle nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die de banken toekennen aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de financiering van de economie wordt gehandhaafd.

De centrale doelstelling van de garantieregeling bestaat erin de kredietverlening aan de reële economie en de non-profitsector in stand te houden.

De garantieregeling wordt geregeld door het KB van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus.

Belangrijkste kenmerken

De regeling gaat uit van een portefeuillebenadering. De Staat waarborgt geen individuele kredieten, maar waarborgt kredietportefeuilles per kredietinstelling.

Het totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro is verdeeld in enveloppes over een bepaald aantal kredietinstellingen rekening houdend met het marktaandeel van elke kredietinstelling per 31 december 2019. Elke kredietinstelling kan een portefeuille van nieuwe gewaarborgde kredieten opbouwen binnen de grenzen van een haar toegewezen enveloppe.

De staatswaarborg geldt van rechtswege voor de kredieten die onder het toepassingsgebied vallen. Het gaat dus (met de hierna aangegeven nuance) niet om een « opt-in » of « opt-out » regeling.

Opdat een krediet binnen de door de Staat gewaarborgde portefeuille van een kredietgever valt, zijn drie toepassingsvoorwaarden van belang:

 1. het moet gaan om een “gewaarborgd krediet”, zoals bepaald in artikel 4 van het KB;
 2. verleend door een “kredietgever”, zoals bepaald in artikel 5 van het KB;
 3. aan een “kredietnemer”, zoals bepaald in artikel 6 van het KB.

De kredietgever verifieert de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de staatswaarborg zoals voorzien in het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. 

De staatswaarborgregeling vindt toepassing op korte termijn kredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan bedrijven en zelfstandigen vanaf 1 april 2020 en tot 30 september 2020.

De staatswaarborg is enkel van toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

De maximaal gewaarborgde hoofdsom van een gewaarborgd krediet is begrensd tot 50 miljoen euro.

Ten slotte is het gewaarborgd krediet dat door een kredietgever wordt verleend, begrensd op 50 miljoen euro per kredietnemer.

De Koning kan echter een afwijking van het maximumbedrag toestaan volgens de procedure die is beschreven in het ministerieel besluit, die de procedure regelt voor het aanvragen van een afwijking van het maximumbedrag van de kredieten die in aanmerking komen voor een staatswaarborg.

Wetgeving