Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen – nationaal

WETTEN

 • Wet van 17 februari 2021 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenlandgelegen onroerende goederen
  (BS. 25.02.21)
  Deze wet beoogt in het buitenland gelegen onroerende goederen op dezelfde manier te behandelen als in België gelegen onroerende goederen voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.

 • Wet van 16 maart 2021 houdende bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
  (BS. 23.03.21)
  Deze wet bevat een maatregel die het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aanpast voor wat betreft de leeftijd van de personen ten laste bedoeld in artikel 132, eerste lid, 7°, van dit Wetboek. Het leeftijdscriterium van 65 jaar wordt afgestemd op de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030). Een tweede maatregel beëindigt de regularisatie (fiscaal en sociaal) vanaf 1 januari 2024.

 • Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
  (BS. 13.04.21)
  De bepalingen van deze wet geven uitvoering aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaaleconomische gevolgen te verzachten van de noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 • Wet van 4 mei 2021 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones
  (BS. 17.05.21)
  Deze wet beoogt de gewesten de mogelijkheid te geven om de toepassingsperiode van de door hen voorgestelde steunzones te verlengen. Tegelijk beoogt het de maximale toepassingsduur van de huidige steunzones te verlengen van zes jaar naar zeven jaar en zes maanden.

 • Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
  (BS. 30.06.21)
  Deze wet bevat diverse wijzigingsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, het Wetboek diverse rechten en taksen, de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en de fiscale procedure, alsook een bepaling tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

 • Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
  (BS. 29.07.21)
  De bepalingen van deze wet geven uitvoering aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaaleconomische gevolgen te verzachten van de noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 • Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
  (BS 03.12.21)
  Deze wet voorziet in de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit.

 • Programmawet van 27 december 2021
  (BS. 31.12.21)
  Voor wat betreft de inkomstenbelastingen (hoofdstuk 1), bevat de programmawet de volgende bepalingen:
  -Hervorming van fiscale voordelen voor sportbeoefenaars en sportclubs;
  -Regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers;
  -Hervorming van de zorgvastgoed GVV’s;
  -Wijziging van de behandeling minnelijke schikking en regularisatieheffingen;
  -Belastingvermindering kinderoppas;
  -Boost van het bestaande systeem van de tax shelter voor start-ups & scale-ups;
  -Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag in de bouwsector;
  -Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques.

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 11 januari 2021 tot vastlegging van het tijdstip waarop de schade definitief is vastgesteld voor de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek in het Waalse gewest
  (BS. 19.01.2021)
  Dit koninklijk besluit bepaalt de inwerkingtreding van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek in het Waalse gewest vanaf aanslagjaar 2019 op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018.

 • Koninklijk besluit van 11 januari 2021 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen
  (BS. 19.01.21)
  Dit koninklijk besluit verduidelijkt hoe de betrokken belastingplichtigen alsnog de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek kunnen aanvragen.

 • Koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie
  (BS. 29.01.21)
  Dit koninklijk besluit bepaalt het tarief van de bedrijfsvoorheffing die vanaf 1 februari 2021 moet worden ingehouden op de inkomsten uit de deeleconomie, i.c. 10,70 pct. van het bruto bedrag van de inkomsten.

 • Koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie
  (BS. 29.01.21)
  Dit koninklijk besluit strekt ertoe de inkomsten uit de deeleconomie vanaf 1 februari 2021 opnieuw te onderwerpen aan de bedrijfsvoorheffing.

 • Koninklijk besluit van 24 februari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet
  (BS. 01.03.21)
  Dit besluit stelt het bedrag vast van sommige voordelen van alle aard (in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet) die vanaf 1 januari 2020 zijn verleend.

 • Koninklijk besluit van 26 februari 2021 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS. 04.03.21)
  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.

 • Koninklijk besluit van 14 maart 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS. 18.03.21)
  Dit besluit legt de modaliteiten vast die de werkgever moet vervullen om de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 te kunnen genieten.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van bezoldigingen van niet-inwoners die als seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw werken
  (BS. 25.03.21)
  Om invorderingsproblemen te vermijden, verhoogt dit besluit de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw tot 18,725 pct.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2021 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2021
  (BS. 30.03.21)
  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2021.

 • Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid
  (BS. 31.03.21)
  Dit besluit verlengt de verlaging van het percentage van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van 26,75 pct. naar 15 pct. met 3 maanden (van 1 april tot 30 juni 2021).

 • Koninklijk besluit van 21 april 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid
  (BS 28.04.21)
  Dit besluit verlengt met 3 maanden (van 1 april tot 30 juni 2021) het buiten beschouwing laten van de uren studentenarbeid gepresteerd in de zorgsector en het onderwijs voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren dat niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.

 • Koninklijk besluit van 21 april 2021 tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS. 27.04.21)
  Erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.

 • Koninklijk besluit van 2 mei 2021 houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2022
  (BS. 07.05.21)
  Dit besluit bepaalt voor het aanslagjaar 2022 de verhoging van de aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten wanneer de belasting op pensioenen en andere vervangingsinkomsten na toepassing van de verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten niet tot nul is teruggebracht voor een belastingplichtige met een belastbaar inkomen dat gelijk is aan 10.160 euro (basisbedrag) en uitsluitend bestaat uit pensioenen en andere vervangingsinkomsten.

 • Koninklijk besluit van 17 mei 2021 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021
  (BS. 26.05.21)
  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021.

 • Koninklijk besluit van 17 mei 2021 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021
  (BS. 26.05.21)
  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021.

 • Koninklijk besluit van 17 mei 2021 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021
  (BS. 26.05.21)
  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021.

 • Koninklijk besluit van 6 juni 2021 houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen
  (BS. 14.06.21)
  Dit besluit beoogt te bepalen hoe het bewijs moet geleverd worden dat vereist is met het oog op het verkrijgen van de belastingvermindering ingevoerd voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen.

 • Koninklijk besluit van 7 juni 2021 houdende uitvoering van de wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen
  (BS. 17.06.21)
  Dit koninklijke besluit heeft de gedeeltelijke omzetting tot doel van richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.

 • Koninklijk besluit van 20 juni 2021 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS. 28.06.21)
  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.

 • Koninklijk besluit van 20 juni 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid
  (BS. 23.06.21)
  Dit besluit verlengt de verlaging van het percentage van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van 26,75 pct. naar 15 pct. met 3 maanden (van 1 juli tot 30 september 2021).

 • Koninklijk besluit van 1 juli 2021 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2021
  (BS 07.07.21)
  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2021.

 • Koninklijk besluit van 18 juli 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
  (BS. 23.07.21)
  Dit besluit legt de revalorisatiecoëfficiënt vast die voor de vaststelling van sommige inkomsten uit onroerende goederen en voor de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders voor het aanslagjaar 2022 in aanmerking moet worden genomen.

 • Koninklijk besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid
  (BS. 03.08.21)
  Dit besluit verlengt met 3 maanden (van 1 juli tot 30 september 2021) het buiten beschouwing laten van de uren studentenarbeid gepresteerd in de zorgsector en het onderwijs voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren dat niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.

 • Koninklijk besluit van 2 september 2021 tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan
  (BS. 07.09.21)
  Dit besluit verlengt de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan.

 • Koninklijk besluit van 2 september 2021 tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde
  (BS. 07.09.21)
  Dit besluit verlengt de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde.

 • Koninklijk besluit van 29 september 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid
  (BS. 01.10.21)
  Dit besluit verlengt de verlaging van het percentage van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van 26,75 pct. naar 15 pct. met 3 maanden (van 1 oktober tot 31 december 2021).

 • Koninklijk besluit van 7 december tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
  (BS. 13.12.21)
  Dit besluit stelt de referentie-CO2-uitstoot voor 2022 vast voor de bepaling van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

 • Koninklijk besluit van 9 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
  (BS. 23.12.21)
  Dit besluit vervangt bijlage III, KB/WIB 92, en is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 betaalde of toegekende inkomsten.
   
 • Koninklijk besluit van 17 december 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk
  (BS 28.12.21)
  Met dit besluit wordt het aantal uren overwerk met overwerktoeslag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, tijdelijk verhoogd van 130 tot 180 uren voor alle sectoren van 1 juli 2021 tot 31 december 2021.

 • Koninklijk besluit van 17 december 2021 tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS. 24.12.21)
  Dit besluit bevat updates voor bijlage III, KB/WIB 92.

 • Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit
  (BS. 27.12.21)
  Dit besluit beperkt, in afwachting van de fiscale hervorming, de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming tot de gevallen waarin die waardering tot dan toe in de regel werd gebruikt.

 • Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk
  (BS. 27.12.21)
  Met dit besluit wordt de tijdelijk verhoging van het aantal uren overwerk met overwerktoeslag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend (van 130 tot 180 uren voor alle sectoren) verlengd van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022.

 • Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS. 24.12.21)
  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.

 • Koninklijk besluit van 23 december 2021 ter uitvoering van de artikelen 14535, tweede lid, 4°, en 323/2, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot bepaling van de te communiceren gegevens door de in het artikel 14535, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek bedoelde instanties. - Erratum
  (BS 25.01.22)
  Geen inhoudelijke wijzigingen.

 • Koninklijk besluit van 23 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
  (BS 31.12.21)
  Dit besluit verduidelijkt de tekst van Bijlage III, AR/CIR 92, zonder inhoudelijke wijzigingen.

 • Koninklijk besluit van 23 december 2021 ter uitvoering van de artikelen 14535, tweede lid, 4°, en 323/2, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot bepaling van de te communiceren gegevens door de in het artikel 14535, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek bedoelde instanties
  (BS 31.12.21)
  Dit besluit bepaalt de te communiceren gegevens door de in het artikel 14535, tweede lid, 3°, WIB 92, bedoelde instanties.

 • Koninklijk besluit van 23 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inhoud van de fiche voor de inkomsten uit de deeleconomie
  (BS 30.12.21)
  Dit besluit bepaalt de inhoud van de fiche voor de inkomsten uit de deeleconomie.

MINISTRIËLE BESLUITEN
 

 • Ministerieel besluit van 25 oktober 2021 tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van de artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend
  (BS 18.11.21)
  Dit besluit vernieuwt de erkenning van Euroclear Bank als gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten in de zin van artikel 735 van het KB/WIB 92 van het gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten waarvan Euroclear Bank de beheerder is.