Landen met een hoog risico

De op risico gebaseerde benadering voorzien in artikel 7 van de wet van 18 september 2017 (Wet AML) houdt onder meer in dat de onderworpen entiteiten de waakzaamheidsmaatregelen die ze hanteren, aanpassen aan de geïdentificeerde WG/TF-risico’s. Wanneer ze vaststellen dat er sprake is van een hoog WG/FT-risico, dienen de onderworpen entiteiten hun waakzaamheidsmaatregelen te verscherpen.

Relaties met natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico worden automatisch beschouwd als een hoog risico ten aanzien waarvan de onderworpen entiteiten verscherpte waakzaamheidsmaatregelen dienen op te leggen (art. 38 wet AML).

Een derde land met een hoog risico wordt door artikel 4 van de wet AML gedefinieerd als een land dat is aangemerkt als een land met een hoog geografisch risico door:

 1. De FATF
 2. De Europese Commissie
 3. De Nationale Veiligheidsraad, het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst of de onderworpen entiteiten zelf.

Rood = land actief tegenmaatregelen FATF

Paars = land verhoogde waakzaamheidmaatregelen FATF + EU
Turkoois = land verhoogde waakzaamheidmaatregelen EU
Geel = land verhoogde waakzaamheidmaatregelen FATF

FATF lijst met landen die een hoog WG/FT-risico vormen voor het internationaal financieel stelsel

Aanbeveling 19 van de FATF roept landen op om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen ten aanzien van zakelijke relaties en transacties met natuurlijke personen, juridische entiteiten en financiële instellingen die gevestigd zijn in landen die door de FATF worden geïdentificeerd als landen met strategische tekortkomingen op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of proliferatie van massavernietigingswapen.

De FATF hanteert lijsten van landen die strategische AML/CFT tekortkomingen vertonen en die drie keer per jaar gepubliceerd in twee documenten:

Landen vermeld in de FATF ‘Public Statement

Dit zijn landen ten aanzien van wie de FATF haar leden oproept om actief tegenmaatregelen te nemen om het internationaal financieel systeem te beschermen tegen de WG/FT-dreiging die uitgaat van deze landen. Voorbeelden van tegenmaatregelen zijn te vinden in de Interpretatieve Nota bij aanbeveling 19 (p. 78)

Deze lijst bevat momenteel:

 1. Noord-Korea
 2. Iran

De oproep om tegenmaatregelen te nemen tegen Iran werd in juni 2016 evenwel opgeschort omdat Iran zich op hoog politiek niveau heeft geëngageerd om via de uitvoering van een Actieplan haar AML/CFT-tekortkomingen weg te werken en daarbij technische assistentie te zoeken. Iran blijft wel in het public statement vermeld zolang het Actieplan niet volledig is uitgevoerd. Inmiddels werden ook enkele tegenmaatregelen tegen Iran terug van kracht, onder meer op vlak van het melden van verdachte transacties.

Landen opgenomen in het FATF ‘Compliance Document

Dit zijn landen ten aanzien waarvan verhoogde waakzaamheidsmaatregelen moeten worden genomen. Deze landen hebben strategische AML/CFT-tekortkomingen waarvoor in samenspraak met de FATF een actieplan werd ontwikkeld om deze tekortkomingen weg te werken.

Op deze lijst staan momenteel:

 1. Botswana
 2. Cambodja
 3. De Bahamas
 4. Ghana
 5. Ijsland
 6. Mongolië
 7. Pakistan
 8. Panama
 9. Syrië
 10. Trinidad and Tobago
 11. Yemen
 12. Zimbabwe

EU lijst met landen die een hoog WG/FT-risico vormen voor het financieel stelsel van de EU

Artikel 9 van Richtlijn 2015/849 geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om derde landen die in hun nationale AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie („derde landen met een hoog risico”) te identificeren. Ten aanzien van de relaties met cliënten gevestigd in deze landen, moet een verscherpte waakzaamheid aan de dag worden gelegd.

Op grond van deze machtiging heeft de Commissie voor het eerst een lijst opgesteld van de betrokken derde landen, die als bijlage is opgenomen bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van 14 juli 2016. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt en werd  het laatst gewijzigd op 22 oktober 2018.

Op de EU-lijst staan momenteel:

 1. Afghanistan
 2. Bosnië-Herzegovina
 3. Ethiopië
 4. Guyana
 5. Irak
 6. Iran
 7. Laos
 8. Noord-Korea
 9. Pakistan
 10. Sri Lanka
 11. Syrië
 12. Trinidad en Tobago
 13. Tunesië
 14. Uganda
 15. Vanuatu
 16. Yemen

Aangezien de EU-lijst is gebaseerd op een eigen evaluatie door de Europese Commissie, worden de wijzigingen aan de FATF-lijst niet automatische door de EU-lijst overgenomen. Dit betekent dat op de EU-lijst andere landen staan dan op de FATF-lijst.

Geen Belgische lijst

Artikel 54 van de wet AML voorziet in de mogelijkheid om op Belgisch niveau te besluiten tot het nemen van tegenmaatregelen tegen landen die in het kader van de nationale risicobeoordeling worden geïdentificeerd als landen waarvan de wetgeving ontoereikend is of waarvan de gebruiken een hinderpaal vormen in de strijd tegen het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Van deze mogelijkheid werd tot op heden nog geen gebruik gemaakt.

<< Terug naar FATF