Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Non-profitorganisaties in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens

De non-profitsector speelt een cruciale rol in de wereldeconomie door te streven naar het vervullen van een maatschappelijke behoefte of het oplossen van problemen. De meeste non-profitorganisaties doen dit op een transparante en legitieme manier. Echter, door hun brede activiteiten, geografische reikwijdte en stabiliteit in instabiele regio's, zijn non-profitorganisaties ook aantrekkelijk voor criminelen. Studies tonen aan dat hun logistieke netwerken, financieringsbronnen en publieke vertrouwen soms misbruikt worden voor criminele doeleinden, waaronder verduistering van fondsen, rekrutering van terroristen en financiering van terrorisme. 

Er zijn al verschillende acties ondernomen om de non-profitsector bewust te maken van mogelijk misbruik, het belang van transparantie te benadrukken en het gebruik van reguliere financiële kanalen aan te moedigen. Deze pagina heeft als doel de non-profitsector bewust te maken van de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de proliferatie van massavernietigingswapens. 

VOORKOMEN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME 

Terroristische groepen kunnen een non-profitstructuur oprichten om onder het mom van een nobel doel fondsen te werven, beheren en overmaken voor propaganda en rekrutering. Daarnaast is vastgesteld dat goederen en financiële middelen van legitieme non-profitorganisaties in risicogebieden soms worden verduisterd naar lokale terroristische groeperingen. Banden met politiek of religieus radicalisme vormen eveneens een risico. 

Hoe dit te voorkomen?  

 • bewustwording van de bestaande risico’s 
 • evaluatie door de non-profitorganisaties van hun donoren, eventuele partnerorganisaties en de begunstigden van hun werk  
 • implementatie van een behoorlijk bestuur  
 • gebruik van een transparant financieel beheer  
 • gebruik van interne controles 
 • uitvoering van operaties via gereguleerde financierings- en betalingskanalen, met aandacht voor de variabele capaciteiten van de financiële sectoren per land en regio 
 • bewustwording van de risico's verbonden aan het gebruik van contanten. 

Meldingsplicht

Bij vaststelling of vermoeden van financiering van terrorisme moet u dit melden aan een van de overheidsdiensten die betrokken zijn bij de strijd tegen terrorisme (politiediensten, FODJustitie, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) of de Veiligheid van de Staat).  

Voor de in België beschikbare diensten, raadpleeg de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).  

Meer informatie 

Voorkomen van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. 

De ontwikkeling van nucleaire programma’s voor militaire doeleinden en het gebruik van biologische of chemische wapens in bepaalde conflictzones door zowel statelijke als niet-statelijke actoren vormen een ernstige bedreiging voor de internationale veiligheid. Het voorkomen van de ontwikkeling en verspreiding van deze massavernietigingswapens staat hoog op de internationale veiligheidsagenda en de internationale gemeenschap heeft reeds tal van maatregelen getroffen tegen staten die deze ontwikkeling ondersteunen.  

Hoe dit te voorkomen?  

 • naleving van de verplichtingen die door de internationale gemeenschap zijn opgelegd 

 •  Waakzaamheid om te vermijden dat financiële of andere middelen in handen komen van regimes die de proliferatie van massavernietigingswapens financieren. Deze regimes maken immers gebruik van stromannen, schermvennootschappen en andere technieken om de maatregelen te omzeilen. 

 • goede kennis van de partnerorganisatie 

 • goed kennis van de eindbestemming van de humanitaire hulp, 

 • een transparante financiële werking waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de reguliere financiële kanalen de basis voor de minimalisering van de risico’s 

Meer informatie 

Voorkomen van het witwassen van geld 

Net zoals bij andere rechtspersonen en juridische constructies bieden de rechtsstructuur van non-profitorganisaties en hun internationale activiteiten en financiële transacties mogelijkheden om de illegale oorsprong van gelden te maskeren.  

Hoe dit te voorkomen?  

 • correcte naleving van boekhoudkundige en andere verplichtingen die bijdragen tot de transparantie van de werking van non-profitorganisaties  

 • registratie in het UBO-Register 

Non-profitorganisaties dienen hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden). Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bijwerken van deze informatie en ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en actueel is. Registratie in het register heeft als doel het risico op witwassen door rechtspersonen en juridische constructies te verminderen. 

Meer informatie 

Naleven van doelgerichte financiële sancties  

Zowel de Verenigde Naties, de Europese Unie als België leggen financiële beperkingen of bevriezingsmaatregelen op in het kader van sanctieregimes ten aanzien van bepaalde landen, groeperingen of personen. Deze embargo’s worden onder meer opgelegd in het kader van de strijd tegen terrorisme, proliferatie van massavernietigingswapens, schendingen van de mensenrechten en schendingen van het internationaal recht en zijn maar effectief in de mate dat ze door iedereen worden nageleefd.  

Non-profitorganisaties kunnen bij de uitvoering van hun werk in contact komen met landen, groeperingen of personen die door deze sanctieregimes worden geviseerd en zijn dan verplicht om de financiële beperkende maatregelen na te leven.  

Meer informatie 

Meldingsplicht en vragen 

Indien uw organisatie samenwerkt met een persoon of een entiteit op deze sanctielijst of indien u over andere nuttige informatie beschikt, bent u verplicht om dit aan de Algemene Administratie van de Thesaurie te melden via quesfinvraqen.tf@minfin.fed.be. 

U kunt via dit e-mailadres ook bij de Algemene Administratie van de Thesaurie terecht voor al uw vragen in verband met embargo’s, zoals het aanvragen van afwijkingen van de bevriezingsmaatregelen om humanitaire redenen.