Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bijzondere aangifte

Bijzondere btw-aangifte

 • Wat is een bijzondere btw-aangifte?

  Via een bijzondere btw-aangifte kunt u de btw betalen die verschuldigd is op intracommunautaire verwervingen en op bepaalde ontvangen dienstprestaties.

  De aangifte omvat bepaalde speciale aankopen en ontvangen dienstprestaties. In tegenstelling tot de klassieke periodieke btw-aangifte moet u verkopen en verstrekte diensten niet in een bijzondere btw-aangifte opnemen.

  De aangifte bevat onder meer volgende gegevens: 

  • identificatiegegevens van de aangever
  • tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft
  • belastbare handelingen waarvoor de aangever btw moet voldoen (intracommunautaire verwervingen, intracommunautaire diensten met verlegging van heffing …)
  • ontvangen creditnota’s en negatieve verbeteringen
  • verschuldigde belasting en positieve of negatieve herzieningen van de belasting
  • uiteindelijke verschuldigde of terugvorderbare btw-bedrag
  • aanvraag om terugbetaling van het eventueel terugvorderbare btw-bedrag
  • datum en handtekening van de aanvrager
 • Wie moet een bijzondere btw-aangifte indienen?

  De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichten die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:

  • vrijgestelde kleine ondernemingen (zie Btw-Commentaar - Hoofdstuk 15)
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (zie Btw-Commentaar - Hoofdstuk 15)
  • belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen
 • Wat zijn de verschillende mogelijkheden?

  1. U koopt diensten aan van een dienstverrichter gevestigd in een andere EU-lidstaat.
   In dit geval bent u altijd verplicht om aan de dienstverrichter uw Belgisch btw-nummer mee te delen. De waarde van de aankopen heeft geen belang.

   Hierdoor moet u een bijzondere btw-aangifte indienen en de Belgische btw die u verschuldigd bent op deze aankoop moet u doorstorten aan de Belgische staat.

   Voorbeeld: Ik koop online software aan bij een bedrijf gevestigd in Frankrijk die ik wens te gebruiken voor mijn beroepsdoeleinden. Ik ben verplicht om mijn Belgisch btw-nummer mee te delen, een bijzondere btw-aangifte in te dienen voor het kwartaal van de aankoop en de Belgische btw verschuldigd op de aankoop (21 %) te storten aan de Belgische staat.

   Opmerking: voor een aantal speciale gevallen bent u altijd buitenlandse btw verschuldigd, ongeacht of u uw Belgisch btw-nummer meedeelt of niet. Het betreft onder andere hotelkosten, restaurantkosten en kosten met betrekking tot personenvervoer.
    
  2. U koopt goederen aan, die geen nieuwe vervoermiddelen of accijnsproducten zijn, van een leverancier gevestigd in een andere EU-lidstaat.
   Het totaal van die aankopen is:
   • minder dan of gelijk aan 11.200 euro per kalenderjaar. In dat geval hebt u de keuze:
    • U deelt uw btw-nummer niet mee aan uw leverancier. Die leverancier zal vervolgens buitenlandse btw aanrekenen op uw aankoop. U hebt verder geen enkele verplichting.
     Deze keuze staat los van eventuele aankopen van diensten in het buitenland. Het verplicht meedelen van uw btw-nummer aan een dienstverrichter, gevestigd in een andere EU-lidstaat, betekent niet dat u ook verplicht bent om uw btw-nummer mee te delen bij de aankoop van goederen bij een leverancier gevestigd in een andere EU-lidstaat.
    • U deelt uw Belgisch btw-nummer wel mee aan de leverancier. Hierdoor verkiest u dat de leverancier geen buitenlandse btw aan u aanrekent, maar dat u zelf Belgische btw over de aankoop zal betalen. In dat geval moet u een bijzondere btw-aangifte indienen.

     Opmerking: van zodra u uw Belgisch btw-nummer meedeelt voor een aankoop van goederen aan een leverancier in een andere EU-lidstaat, bent u verplicht om dit te doen voor al uw volgende aankopen in dat kalenderjaar en in de volgende 2 kalenderjaren.

     Voorbeeld: U geeft uw btw-nummer op bij de aankoop van zaden in Nederland op 15/01/2023. Bijgevolg zijn uw volgende aankopen in andere lidstaten tot en met 31/12/2025 belastbaar in België. U moet daarom voor elke aankoop in het buitenland een bijzondere aangifte indienen.
   • meer dan 11.200 euro per kalenderjaar:
    • In dat geval moet u voor uw aankopen, bij leveranciers gevestigd in een andere EU- lidstaat, uw Belgisch btw-nummer aan die leveranciers meedelen. U moet dan ook een bijzondere btw-aangifte indienen en u moet de Belgische btw op die aankopen betalen. Dat geldt zowel voor de aankoop die geleid heeft tot de drempeloverschrijding als voor de volgende aankopen.

     U moet uw btw-nummer meedelen voor al uw aankopen verricht in een andere EU- lidstaat tot 31 december van het volgende kalenderjaar. Als de drempel van 11.200 euro ook in het volgende kalenderjaar overschreden wordt, dan geldt die verplichting ook voor het kalenderjaar erna. Pas nadat er opnieuw een kalenderjaar verlopen is waarbij u de drempel van 11.200 euro niet overschreden hebt, kunt u opnieuw kiezen om uw btw-nummer niet meer mee te delen aan een in een andere EU-lidstaat gevestigde leverancier.

     Voorbeeld 1: U koopt voor 20.000 euro landbouwartikelen in Duitsland op 21/1/2023. Omdat dat hoger is dan 11.200 euro moet u die aankoop en de volgende aankopen in andere lidstaten belasten in België tot en met 31/12/2024. Als u in 2024 opnieuw aankopen doet voor meer dan 11.200 euro in een andere lidstaat, moet u tot 31/12/2025 uw aankopen in België belasten.

     Voorbeeld 2: U koopt op 1/9/2023 voor 7.000 euro aan goederen in Frankrijk. Op 10/10/2023 koopt u voor 5.000 euro aan goederen in Duitsland.
     De eerste aankoop hoeft u niet te belasten in België. Met de tweede aankoop overschrijdt u de drempel van 11.200 euro en daardoor moet u deze aankoop voor het volledige bedrag belasten in België. Ook uw volgende aankopen moet u tot 31/12/2024 belasten in België. Als u in 2024 opnieuw aankopen doet voor meer dan 11.200 euro in een andere lidstaat, moet u tot 31/12/2025 uw aankopen belasten in België.
  3. U koopt een nieuw vervoermiddel of accijnsproduct in een andere EU-lidstaat.
   Dergelijke aankopen in een andere lidstaat zijn steeds belastbaar in België. De drempel speelt dus geen rol voor deze goederen. Het aankoopbedrag telt ook niet mee voor de berekening van de drempeloverschrijding voor aankopen van andere goederen.

   Om de btw hierop te voldoen zijn er twee mogelijkheden:
   • U hebt de drempel van 11.200 euro overschreden voor uw aankopen in een andere lidstaat of u hebt uw btw-nummer meegedeeld: u moet de aankoop van dat nieuwe vervoermiddel of accijnsproduct vermelden in een bijzondere aangifte en de aankoop bij de Administratie van de Douane en Accijnzen melden.
   • U hebt de drempel van 11.200 euro niet  overschreden en u deelt uw btw-nummer niet mee bij uw aankopen in een andere lidstaat: de Administratie van de Douane en Accijnzen heft de btw.
 • Wanneer moet een bijzondere btw-aangifte worden ingediend?

  De bijzondere btw-aangifte is een kwartaalaangifte die u in principe driemaandelijks moet indienen. Als u tijdens een bepaald kwartaal geen enkele handeling verricht waarop btw verschuldigd is, moet u geen (nihil-)aangifte indienen.  

  U moet aangifte indienen uiterlijk de 20ste dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de btw opeisbaar is geworden.

  Binnen dezelfde periode moet u ook het bedrag van de verschuldigde btw betalen.

 • Waar en hoe kan de bijzondere btw-aangifte worden ingediend?

  U kunt de bijzondere btw-aangifte indienen:

 • Hoe betaal ik de verschuldigde btw?

  U dient de bijzondere aangifte online in

  Nadat u de aangifte gedaan hebt, kunt u een ontvangstbevestiging downloaden. Hierop staan de gegevens die u nodig hebt voor de betaling. U kunt deze ontvangstbevestiging ook terugvinden in MyMinfin, onder ‘Mijn documenten’. 

  U dient de bijzondere aangifte op papier in

  Zodra de aangifte door het bevoegde team is verwerkt, ontvangt u een betaalbericht. Dit bericht geeft aan hoe u moet betalen.

  Als u geen betaalbericht hebt ontvangen, kunt u uw schuld als volgt betalen:

  • Als u woont, of uw maatschappelijke zetel is gevestigd in:
   • het Vlaams Gewest,
   • Brussel, en u hebt gekozen voor het Nederlands,
   doe de betaling dan op volgende rekening:
   Dienst Btw-ontvangsten Mechelen
   BE31 6792 0034 9355
    
  • Als u woont, of uw maatschappelijke zetel is gevestigd in:
   • het Waalse Gewest,
   • Brussel, en u hebt gekozen voor het Frans,
   • de Duitstalige gemeenschap,
   doe de betaling dan op volgende rekening:
   Dienst Btw-ontvangsten Namen
   BE42 6792 0034 9254