Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Curatoren - Betalings- en aangifteverplichtingen

De vervaldag voor het indienen van de btw-verzamelaangiften is 28 februari 2025.

Als curator moet u de jaarlijkse klantenlisting en de intracommunautaire opgave van de gefailleerde belastingplichtige indienen.

Verzamelaangifte (curatoren)

 • Wat is een btw-verzamelaangifte?

  Een btw-verzamelaangifte is een jaarlijkse btw-aangifte die de curator van een gefailleerde belastingplichtige moet indienen. Ze bevat alle handelingen die de curator heeft uitgevoerd vanaf de datum van faillietverklaring tot en met 31 december van het jaar van de faillietverklaring, of in de jaren erna.
 • Wie moet een btw-verzamelaangifte indienen?

  De curator van een gefailleerde belastingplichtige moet de verzamelaangifte indienen. Dat moet enkel voor de actieve gefailleerde belastingplichtigen die voorheen zelf verplicht waren om periodieke btw-aangiften in te dienen.

 • Hoe kan ik een btw-verzamelaangifte indienen?

  U dient de verzamelaangifte verplicht in via Intervat.

  Deze toepassing is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Ze is eenvoudig te gebruiken en biedt verschillende voordelen:

  • u wordt gewaarschuwd bij een fout of ontbrekende gegevens,
  • uw aangifte wordt op een veilige manier verstuurd,
  • u kunt een of meer bijlagen bijvoegen en commentaar toevoegen,
  • u ontvangt altijd een ontvangstbevestiging,
 • Wanneer moet ik een btw-verzamelaangifte indienen?

  U dient de eerste verzamelaangifte ten laatste in op 28 februari van het jaar volgend op het jaar waarin het vonnis tot faillietverklaring is uitgesproken. Daarin neemt u alle handelingen op vanaf de datum van faillietverklaring tot en met 31 december van dat jaar.

  Daarna dient u elk jaar ten laatste op 28 februari een verzamelaangifte in waarin u alle handelingen van het voorgaande kalenderjaar opneemt. Dat blijft u doen zolang het faillissement niet gesloten is.

  De laatste verzamelaangifte dient u ten laatste in op de laatste dag van de tweede maand volgend op de datum van het vonnis van sluiting van het faillissement.

  Voorbeelden

  Faillissement 2021 Periode aangifte Uiterste indieningsdatum Uiterste betalingsdatum
  Vonnis opening 20.01.2021 20.01.2021 - 31.12.2021 28.02.2022 30.04.2022
  01.01.2022 - 31.12.2022 28.02.2023 30.04.2023
  01.01.2023 - 31.12.2023 28.02.2024 30.04.2024
  Vonnis sluiting 12.04.2024 01.01.2024 - 12.04.2024 30.06.2024 30.09.2024

  Faillissement 2023 Periode aangifte Uiterste indieningsdatum Uiterste betalingsdatum
  Vonnis opening 06.02.2023 06.02.2023 - 31.12.2023 28.02.2024 30.04.2024
  Vonnis sluiting 22.05.2024 01.01.2024 - 22.05.2024 31.07.2024 31.10.2024

  Faillissement 2024 Periode aangifte Uiterste indieningsdatum Uiterste betalingsdatum
  Vonnis opening 04.01.2024
  Vonnis sluiting 22.09.2024 04.01.2024 - 22.09.2024 30.11.2024 28.02.2025
 • Moet ik een btw-verzamelaangifte indienen voor alle faillissementen waarvoor ik verantwoordelijk ben?

  Nee. Een verzamelaangifte is enkel vereist als de gefailleerde belastingplichtige zelf verplicht was om periodieke btw-aangiften in te dienen vóór het vonnis van de faillietverklaring.

  U kunt het btw-regime van een belastingplichtige raadplegen via Intervat > Btw regimes.

  Enkel voor de belastingplichtigen waarbij in Intervat het btw-regime ‘FA’ (gefailleerde indieners van gewone periodieke aangiften) vermeld wordt, moet u verzamelaangiften indienen.

 • Is elektronische indiening van de btw-verzamelaangifte verplicht?

  Ja.

  Als u niet kunt indienen via Intervat (bij technische problemen) of als u niet beschikt over de nodige informaticamiddelen om elektronisch in te dienen via Intervat, is het mogelijk om een verzamelaangifte op papier in te dienen. Neem in dat geval contact op met het belastingkantoor dat bevoegd is voor de gefailleerde belastingplichtige om een blanco aangifteformulier op te vragen.

 • Moet ik een btw-verzamelaangifte indienen als er in het afgelopen kalenderjaar geen handelingen hebben plaatsgevonden?

  Ja, u moet altijd een aangifte indienen, ook al zijn er geen handelingen te melden. In dat geval dient u een nihilaangifte in via Intervat.
 • De btw-verzamelaangifte resulteert in een te betalen bedrag. Op welke rekening moet ik de aan de staat verschuldigde btw betalen?

  Zodra u de verzamelaangifte heeft ingediend, zullen we u een betaalbericht sturen met daarin het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.

  Als de gefailleerde op het ogenblik van de faling gevestigd was in het Vlaamse Gewest of in Brussel (waar hij voor de Nederlandse taal had gekozen), betaalt u de verschuldigde btw op rekening BE31 6792 0034 9355 op naam van de Btw-ontvangsten Mechelen.

  Als de gefailleerde in het Waals Gewest, in Brussel (waar hij voor de Franse taal had gekozen) of in het Duitstalig Gewest was gevestigd, betaalt u de verschuldigde btw op rekening BE42 6792 0034 9254 op naam van TVA–Recettes Namur.

  U betaalt de verschuldigde btw ten laatste op 30 april van het kalenderjaar volgend op dat waarop de aangifte betrekking heeft.

  De verschuldigde belasting van de laatste verzamelaangifte betaalt u ten laatste binnen de vijf maanden volgend op de datum van het vonnis van sluiting van het faillissement.

 • De btw-verzamelaangifte resulteert in een terug te betalen bedrag. Hoe lang duurt het om een terugbetaling te ontvangen?

  De terugbetaling zal plaatsvinden zodra het bevoegde team beheer de ingediende verzamelaangifte heeft geverifieerd en het bevoegde team Inning toestemming heeft gegeven om de terugbetaling te verrichten.

  Om de verwerking van de teruggave te bespoedigen, voegt u de bewijsstukken en bankgegevens van de rekening, waarop de teruggave mag gestort worden, als bijlage bij de verzamelaangifte.

Jaarlijkse klantenlisting (curatoren)

 • Hoe moet ik de jaarlijkse klantenlisting indienen (als curator)?

  U dient in via Intervat > Dashboard > Aangifte via scherm > Klantenlijst.

  U kunt eveneens indienen via een Excel-bestand.

 • Wanneer moet ik de jaarlijkse klantenlisting indienen (als curator)?

  U dient elk jaar vóór 31 maart de klantenlisting in. U doet dat voor elke belastingplichtige waarvoor u als curator bent aangesteld.

  Bij de sluiting van het faillissement dient u de laatste klantenlisting in binnen de drie maanden na de sluiting.

 • Moet ik (als curator) een jaarlijkse klantenlisting indienen als er in het afgelopen kalenderjaar geen handelingen hebben plaatsgevonden?

  Ja. Naast de nihilverzamelaangifte dient u een nihil-klantenlisting in.  U doet dat ook via Intervat > Dashboard > Aangifte via scherm > Klantenlijst.

Intracommunautaire opgave (curatoren)

 • Hoe moet ik de intracommunautaire opgave indienen (als curator)?

  U dient in via Intervat > Dashboard > Aangifte via scherm > Intracommunautaire opgave.

  U kunt eveneens indienen via een Excel-bestand.

 • Wanneer moet ik de intracommunautaire opgave indienen (als curator)?

  U dient de intracommunautaire opgave in ten laatste op de 20ste van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarop de opgave betrekking heeft. Als de 20ste een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de 20ste.

 • Moet ik (als curator) een intracommunautaire opgave indienen als er geen intracommunautaire handelingen hebben plaatsgevonden?

  Nee. In dat geval moet u geen opgave indienen, zelfs geen nihil-opgave.