Plaats van de dienst voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten verricht aan niet btw-belastingplichtigen - MOSS

Elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten

 • Welke diensten?
  • Elektronische diensten: diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Worden bijvoorbeeld bedoeld: online-verkeersinformatie en –weerberichten, abonnering op onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines, onlinespelen, …
    
  • Telecommunicatiediensten: diensten die betrekking hebben op de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden en geluiden of informatie van allerlei aard, via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen, daaronder begrepen de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Worden onder andere bedoeld: diensten m.b.t. telefonie, toegang tot internet, voicemail, …
    
  • Radio- en televisieomroepdiensten: diensten bestaande in de levering van audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.
 • Hoe wordt de plaats bepaald?

  De plaats van elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten verstrekt aan niet btw-belastingplichtigen zal de plaats zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is ongeacht de plaats van vestiging van de verrichter.

  Voorbeeld: Een Belgische onderneming verstrekt aan een in Duitsland gevestigde particuliere klant een elektronische dienst in de vorm van het downloaden van een formulier. Deze handeling is onderworpen aan Duitse btw.

  Opgelet:
  U moet kiezen voor één van de volgende mogelijkheden:

  • OFWEL registratie in MOSS België en aangifte in België van alle belastbare handelingen in andere lidstaten waar u niet gevestigd bent. De belastbare handelingen die u in België verricht, geeft u aan via uw gewone btw-aangifte (Intervat).
  • OFWEL registratie als btw-plichtige in elke lidstaat waar een afnemer gevestigd is
 • Welke voordelen biedt MOSS?

  De MOSS regeling is een administratieve vereenvoudiging voor u. U vermijdt zo in elke lidstaat waar u de vermelde handelingen heeft verricht, te moeten registreren en aangiften te moeten indienen.

  Dat betekent dat:

  • u zich éénmaal registreert in de regeling en
  • u maar één enkele aangifte en betaling per kwartaal moet doen over het geheel van de uitgevoerde handelingen voor alle lidstaten waar u niet gevestigd bent.

  Per kwartaal krijgt u van onze administratie een rekeninguittreksel voor elke verandering van uw situatie (ontvangst van een betaling, herinnering voor niet-indiening, verzending van betalingen aan de lidstaten …) Met die rekeninguittreksels zal u op elk moment uw stand van zaken en de uit te voeren acties kennen.

 • Hoe moet de Belgische onderneming de buitenlandse btw op deze diensten aangeven?

  De Belgische onderneming moet in principe in elke lidstaat waar ze de diensten verricht een btw-aangifte per lidstaat indienen en er de verschuldigde btw betalen. Om te voorkomen dat u zich in elk EU-land waar u uw diensten aanbiedt, moet registreren voor btw-doeleinden, wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk al uw btw-verplichtingen te voldoen vanuit uw eigen lidstaat via MOSS.

  Via MOSS kan de Belgische onderneming alle formaliteiten voor alle verrichte diensten in één keer en alleen in België voldoen:

  • de registratie in het systeem gebeurt in België op elektronische wijze (lidstaat van vestiging)
  • één enkele elektronische aangifte die per lidstaat het gerealiseerde omzetcijfer en de verschuldigde btw omvat wordt trimestrieel in België ingediend
  • één enkele betaling die het totaal van de verschuldigde btw in de verschillende betrokken lidstaten omvat met een verwijzing naar de betrokken aangifte wordt in België verricht. De bedragen worden vervolgens door de Belgische fiscale administratie overgemaakt aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten.
 • Voor welke gevallen geldt MOSS niet?

  U kunt MOSS niet gebruiken voor de diensten die u verricht:

  • aan afnemers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie
  • aan Belgische afnemers (op te nemen in uw gewone periodieke btw-aangifte)
  • in lidstaten waar u beschikt over een vaste inrichting
 • Wat als ik deze diensten verricht aan professionele afnemers die btw-plichtig zijn?

  Als u deze diensten verricht aan btw-plichtige afnemers binnen de Europese Unie, dan is de plaats van de handeling de lidstaat waar de afnemer gevestigd is. De btw moet dus ook in die lidstaat voldaan worden.

  Als u deze diensten verricht aan professionele afnemers buiten de Europese Unie, dan is de plaats van de handeling het land waar de afnemer gevestigd is.

 • Vragen?