Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Btw-teruggave

Btw-teruggave

 • Kom ik in aanmerking voor een btw-teruggave?

  Als u zaken doet en uw beroepsactiviteit is niet vrijgesteld voor btw-doeleinden (volgens artikel 44 van het Btw-wetboek), mag u normaal gesproken de btw die u betaalt over uw eigen zakelijke aankopen aftrekken van de btw die uw klanten aan u betaald hebben. U draagt alleen het verschil af en doet daarvan periodiek aangifte aan de belastingdienst.

  Soms heeft uw bedrijf echter meer btw betaald dan ontvangen van klanten. In dat geval moet de belastingdienst u het verschil terugbetalen.

  Een onderneming die handelingen verricht die voor btw-aftrek in aanmerking komen, kan dus mogelijk een btw-teruggave krijgen, wanneer zij een btw-tegoed heeft.

 • Voor welke uitgaven is geen of slechts een gedeeltelijke btw-teruggave mogelijk?

  Uitgavencategorieën waarvoor geen btw-teruggave mogelijk is

  Voor bepaalde categorieën uitgaven is er geen recht op aftrek en dus ook geen btw-teruggave mogelijk. In België zijn dat onder meer:

  • leveringen en intracommunautaire verwervingen van tabaksproducten
  • leveringen en intracommunautaire verwervingen van alcoholhoudende dranken. De dranken die bestemd zijn om (opnieuw) verkocht te worden of om te worden verstrekt in het kader van een dienstverlening vallen hier niet onder.
  • kosten van logies, maaltijden en dranken voor verbruik ter plaatse. De kosten gemaakt voor het personeel dat buiten de onderneming goederen moet leveren of een dienst moet verstrekken vallen hier niet onder, net zomin als de kosten, gedaan door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten tegen vergoeding verstrekken.
  • kosten van onthaal
  • goederen en diensten die andere belastingplichtigen aan reisbureaus leveren ten behoeve van alle prestaties die deel uitmaken van of behoren tot een reis en die rechtstreeks de reizigers ten goede komen (margeregeling voor reisbureaus)
  • de aan- en verkoop van tweedehandsauto's en andere goederen door belastingplichtigen binnen de margeregeling voor tweedehandsgoederen

  Uitgavencategorieën waarvoor slechts een gedeeltelijke btw-teruggave mogelijk is

  Voor een aantal uitgavencategorieën wordt slechts een beperkt recht op aftrek toegestaan. U kunt dus ook slechts gedeeltelijk btw-teruggave bekomen. Het gaat onder meer om:

  • Autokosten (personenwagens): aftrek volgens beroepsgebruik, met een maximum van 50 %.
  • Materiaal dat niet puur beroepsmatig wordt gebruikt (telefoon, ICT-materiaal … ): aftrek volgens beroepsgebruik

  U kunt meer hierover lezen in hoofdstuk 11 van de Btw-Commentaar.

 • Binnen welke termijn moet ik een btw-teruggave aanvragen?

  De administratie houdt voor elke belastingplichtige die periodieke aangiften indient, een btw-rekening-courant bij.

  Wanneer bij het verstrijken van een tijdvak waarop de periodieke aangifte betrekking heeft, de btw-rekening-courant van de belastingplichtige een overschot in zijn voordeel vertoont (een belastingkrediet), dan wordt dit krediet in de regel naar het volgende aangiftetijdvak overgedragen.

  Hoewel dat de regel is, kan de belastingplichtige uitdrukkelijk om een terugbetaling van het krediet vragen. Zo’n verzoek moet, om elke mogelijke betwisting op het vlak van verjaring van het recht op teruggaaf te vermijden, tot de administratie worden gericht vóór 31 december van het derde jaar dat volgt op de datum van het indienen van de aangifte waaruit het tegoed blijkt.

 • Zijn kopieën van facturen vereist om een btw-teruggave te kunnen krijgen?

  Bij een teruggaafcontrole kan de controleur altijd de voorlegging van de oorspronkelijke facturen vragen. Bovendien geldt elk document dat wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke factuur en er specifiek en ondubbelzinnig naar verwijst, ook als factuur.

 • Kan ik fouten bij het aanvragen van mijn btw-teruggave rechtzetten?

  Het belastingkrediet is slechts terugbetaalbaar op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige (via het aankruisen van het vak ‘Aanvraag om terugbetaling’ in de periodieke of bijzondere aangifte).

  Een vergetelheid kan nog worden rechtgezet door het tijdig indienen van een nieuwe aangifte waarin het betrokken vak wél werd aangekruist.

  Indien de vergetelheid niet meer tijdig kan worden rechtgezet, moet men ervoor zorgen dat in de eerstvolgende aangifte het vak ‘Aanvraag om terugbetaling’ wél wordt aangekruist.

 • Wanneer krijg ik mijn btw-teruggave?

  Algemene regels

  Als maand- of kwartaalindiener kunt u uw btw-krediet vier keer per jaar terugkrijgen als volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

  • U vraagt uitdrukkelijk de teruggave van uw belastingkrediet door het juiste vak aan te kruisen in uw aangifte.
  • Uw belastingkrediet heeft het vereiste minimumbedrag bereikt.
  • U hebt uw btw-aangifte tijdig ingediend.
  • U gaf uw rekeningnummer door aan de FOD Financiën.

  In alle andere gevallen krijgt u uw btw-krediet niet terug. Het wordt dan automatisch overgedragen naar de volgende aangifteperiode.

  De uiterste terugbetalingsdatum is afhankelijk van de periode waarop uw btw-aangifte betrekking heeft.

  Bijzonder regime met vergunning

  In sommige gevallen kunnen maandindieners hun btw-krediet maandelijks terugkrijgen. Ze hebben daarvoor een vergunning nodig.

  Om in aanmerking te komen voor deze vergunning, moet u tijdens het afgelopen kalenderjaar aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • uw vrijgestelde omzet bedraagt minstens 30 % van de totale omzet en
  • u hebt minstens 12.000 euro belastingoverschot in uw voordeel gehad.

  U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij uw team beheer.

  Nadat u de vergunning verkregen hebt, kunt u uw btw-krediet maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via Intervat.

  Versnelde teruggave voor starters

  Startende ondernemingen die kiezen voor maandaangiften kunnen een versnelde teruggave van hun btw-krediet krijgen.

  Als u bij de registratie van uw btw-nummer kiest voor maandaangiften, kennen we u dit regime automatisch toe. Het blijft geldig tijdens de 24 maanden die volgen op de aanvang van uw economische activiteit.

  U kunt vervolgens uw btw-krediet maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via Intervat.

  Uiterste terugbetalingsdata

  Kwartaalindieners

  Periode btw-aangifte Vereist minimumbedrag van uw creditsaldo

  Uiterste terugbetalingsdatum

  Eerste kwartaal 615 euro

  30 juni van het lopende kalenderjaar

  Tweede kwartaal

  615 euro 30 september van het lopende kalenderjaar
  Derde kwartaal 615 euro 31 december van het lopende kalenderjaar
  Vierde kwartaal 245 euro 31 maart van het volgende kalenderjaar
     Maandindieners zonder vergunning

  Periode btw-aangifte Vereist minimumbedrag van uw creditsaldo

  Uiterste terugbetalingsdatum

  Maart 1.485 euro

  30 juni van het lopende kalenderjaar

  Juni

  1.485 euro 30 september van het lopende kalenderjaar
  September 1.485 euro 31 december van het lopende kalenderjaar
  December 245 euro 31 maart van het volgende kalenderjaar  Maandindieners met vergunning en starters met versnelde teruggave

  Periode btw-aangifte Vereist minimumbedrag van uw creditsaldo Uiterste terugbetalingsdatum
  Januari 245 euro 31 maart van het lopende kalenderjaar
  Februari 245 euro 30 april van het lopende kalenderjaar
  Maart 245 euro 31 mei van het lopende kalenderjaar
  April 245 euro 30 juni van het lopende kalenderjaar
  Mei 245 euro 31 juli van het lopende kalenderjaar
  Juni 245 euro 31 augustus van het lopende kalenderjaar
  Juli 245 euro 30 september van het lopende kalenderjaar
  Augustus 245 euro 31 oktober van het lopende kalenderjaar
  September 245 euro 30 november van het lopende kalenderjaar
  Oktober 245 euro 31 december van het lopende kalenderjaar
  November 245 euro 31 januari van het volgende kalenderjaar
  December 245 euro 28/29 februari van het volgende kalenderjaar

   

 • Kan ik mijn btw-teruggave sneller krijgen?

  Normaal gezien kunt u uw btw-teruggave niet sneller krijgen. Onder het normaal regime zijn de betalingstermijnen echter maximumtermijnen. Wij kunnen u dus bepaalde bedragen sneller terugbetalen (ingeval er geen schuld is, zie hieronder).

  Onder het bijzonder regime (voor de aangevers die een maandelijkse terugbetaling krijgen) is een snellere teruggave nooit mogelijk.

 • Wat gebeurt er als ik nog een openstaande schuld heb?

  Als u recht heeft op een btw-teruggave maar u heeft nog een of meerdere schulden bij de FOD Financiën, krijgt u over het algemeen uw teruggave niet (of u krijgt slechts een gedeelte ervan).

  Hetzelfde geldt als u nog schulden heeft bij derden (bv. u betaalde uw sociale bijdrage niet op tijd). Die derden kunnen beslag leggen of ons een overdracht voorleggen en zo proberen om een betaling te krijgen van een of meerdere van uw schulden. In dat geval zal de ontvanger het nodige geldbedrag van uw terugbetaling afhouden.

  Wij lichten u in zodra wij een som inhouden:

  • zowel voor de betaling van een schuld bij de FOD Financiën,
  • als voor een betaling aan derden die ons een beslag of een overdracht voorlegden.
 • Hoe krijg ik mijn btw-teruggave?

  U krijgt uw btw-teruggave op het rekeningnummer dat u aan ons meedeelde:

  • bij de aanvang van uw activiteit vult u uw rekeningnummer en de andere gevraagde gegevens in op het formulier “Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit” (formulier 604A)
  • als uw rekeningnummer wijzigt, of u gaf uw nummer niet door bij aanvang van uw activiteit, dan moet u uw rekeningnummer doorgeven via het formulier Aangifte tot wijziging van een identificatie (formulier 604B)
  • Dien die formulieren ofwel zelf in (online), ofwel via uw accountant of een erkend ondernemingsloket.
 • Hoe kan ik een teruggave van buitenlandse btw aanvragen?