Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-teruggave

Btw-teruggave

 • Kom ik in aanmerking voor een btw-teruggave?

  Als u zaken doet en uw beroepsactiviteit is niet vrijgesteld voor btw-doeleinden (volgens artikel 44 van het Btw-wetboek), mag u normaal gesproken de btw die u betaalt over uw eigen zakelijke aankopen aftrekken van de btw die uw klanten aan u betaald hebben. U draagt alleen het verschil af en doet daarvan periodiek aangifte aan de belastingdienst.

  Soms heeft uw bedrijf echter meer btw betaald dan ontvangen van klanten. In dat geval moet de belastingdienst u het verschil terugbetalen.

  Een onderneming die handelingen verricht die voor btw-aftrek in aanmerking komen, kan dus mogelijk een btw-teruggave krijgen, wanneer zij een btw-tegoed heeft.

 • Voor welke uitgaven is geen of slechts een gedeeltelijke btw-teruggave mogelijk?

  Uitgavencategorieën waarvoor geen btw-teruggave mogelijk is

  Voor bepaalde categorieën uitgaven is er geen recht op aftrek en dus ook geen btw-teruggave mogelijk. In België zijn dat onder meer:

  • leveringen en intracommunautaire verwervingen van tabaksproducten
  • leveringen en intracommunautaire verwervingen van alcoholhoudende dranken. De dranken die bestemd zijn om (opnieuw) verkocht te worden of om te worden verstrekt in het kader van een dienstverlening vallen hier niet onder.
  • kosten van logies, maaltijden en dranken voor verbruik ter plaatse. De kosten gemaakt voor het personeel dat buiten de onderneming goederen moet leveren of een dienst moet verstrekken vallen hier niet onder, net zomin als de kosten, gedaan door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten tegen vergoeding verstrekken.
  • kosten van onthaal
  • goederen en diensten die andere belastingplichtigen aan reisbureaus leveren ten behoeve van alle prestaties die deel uitmaken van of behoren tot een reis en die rechtstreeks de reizigers ten goede komen (margeregeling voor reisbureaus)
  • de aan- en verkoop van tweedehandsauto's en andere goederen door belastingplichtigen binnen de margeregeling voor tweedehandsgoederen

  Uitgavencategorieën waarvoor slechts een gedeeltelijke btw-teruggave mogelijk is

  Voor een aantal uitgavencategorieën wordt slechts een beperkt recht op aftrek toegestaan. U kunt dus ook slechts gedeeltelijk btw-teruggave bekomen. Het gaat onder meer om:

  • Autokosten (personenwagens): aftrek volgens beroepsgebruik, met een maximum van 50 %.
  • Materiaal dat niet puur beroepsmatig wordt gebruikt (telefoon, ICT-materiaal … ): aftrek volgens beroepsgebruik

  U kunt meer hierover lezen in hoofdstuk 11 van de Btw-Commentaar.

 • Binnen welke termijn moet ik een btw-teruggave aanvragen?

  De administratie houdt voor elke belastingplichtige die periodieke aangiften indient, een btw-rekening-courant bij.

  Wanneer bij het verstrijken van een tijdvak waarop de periodieke aangifte betrekking heeft, de btw-rekening-courant van de belastingplichtige een overschot in zijn voordeel vertoont (een belastingkrediet), dan wordt dit krediet in de regel naar het volgende aangiftetijdvak overgedragen.

  Hoewel dat de regel is, kan de belastingplichtige uitdrukkelijk om een terugbetaling van het krediet vragen. Zo’n verzoek moet, om elke mogelijke betwisting op het vlak van verjaring van het recht op teruggaaf te vermijden, tot de administratie worden gericht vóór 31 december van het derde jaar dat volgt op de datum van het indienen van de aangifte waaruit het tegoed blijkt.

 • Zijn kopieën van facturen vereist om een btw-teruggave te kunnen krijgen?

  Bij een teruggaafcontrole kan de controleur altijd de voorlegging van de oorspronkelijke facturen vragen. Bovendien geldt elk document dat wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke factuur en er specifiek en ondubbelzinnig naar verwijst, ook als factuur.

 • Kan ik fouten bij het aanvragen van mijn btw-teruggave rechtzetten?

  Het belastingkrediet is slechts terugbetaalbaar op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige (via het aankruisen van het vak ‘Aanvraag om terugbetaling’ in de periodieke of bijzondere aangifte).

  Een vergetelheid kan nog worden rechtgezet door het tijdig indienen van een nieuwe aangifte waarin het betrokken vak wél werd aangekruist.

  Indien de vergetelheid niet meer tijdig kan worden rechtgezet, moet men ervoor zorgen dat in de eerstvolgende aangifte het vak ‘Aanvraag om terugbetaling’ wél wordt aangekruist.

 • Wanneer krijg ik mijn btw-teruggave?

  Algemene regels

  Als maand- of kwartaalindiener kunt u uw btw-krediet vier keer per jaar terugkrijgen als volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

  • U vraagt uitdrukkelijk de teruggave van uw belastingkrediet door het juiste vak aan te kruisen in uw aangifte.
  • Uw belastingkrediet heeft het vereiste minimumbedrag bereikt.
  • U hebt uw btw-aangifte tijdig ingediend.
  • U gaf uw rekeningnummer door aan de FOD Financiën.

  In alle andere gevallen krijgt u uw btw-krediet niet terug. Het wordt dan automatisch overgedragen naar de volgende aangifteperiode.

  De uiterste terugbetalingsdatum is afhankelijk van de periode waarop uw btw-aangifte betrekking heeft.

  Bijzonder regime met vergunning

  In sommige gevallen kunnen maandindieners hun btw-krediet maandelijks terugkrijgen. Ze hebben daarvoor een vergunning nodig.

  Om in aanmerking te komen voor deze vergunning, moet u ofwel:

  • activiteiten uitoefenen die bij aanvang grotendeels zijn vrijgesteld,
  • actief zijn in de vastgoedsector en het verlaagde btw-tarief toepassen,
  • een belastingplichtige zijn die openbare dienstverplichtingen moet nakomen,
  • een leverancier zijn van elektriciteit, aardgas of warmte via warmtenetten die het verlaagde btw-tarief toepast.

  U moet ook voldoen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit nr. 4, artikel 8/1.

  U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij uw team beheer.

  Nadat u de vergunning verkregen hebt, kunt u uw btw-krediet maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via Intervat.

  Versnelde teruggave voor starters

  Startende ondernemingen die kiezen voor maandaangiften kunnen een versnelde teruggave van hun btw-krediet krijgen.

  Als u bij de registratie van uw btw-nummer kiest voor maandaangiften, kennen we u dit regime automatisch toe. Het blijft geldig tijdens de 24 maanden die volgen op de aanvang van uw economische activiteit.

  U kunt vervolgens uw btw-krediet maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via Intervat.

  Uiterste terugbetalingsdata

  Kwartaalindieners

  Periode btw-aangifte Vereist minimumbedrag van uw creditsaldo

  Uiterste terugbetalingsdatum

  Eerste kwartaal 400 euro

  30 juni van het lopende kalenderjaar

  Tweede kwartaal

  400 euro 30 september van het lopende kalenderjaar
  Derde kwartaal 400 euro 31 december van het lopende kalenderjaar
  Vierde kwartaal 50 euro 31 maart van het volgende kalenderjaar
     Maandindieners zonder vergunning

  Periode btw-aangifte Vereist minimumbedrag van uw creditsaldo

  Uiterste terugbetalingsdatum

  Maart 400 euro

  30 juni van het lopende kalenderjaar

  Juni

  400 euro 30 september van het lopende kalenderjaar
  September 400 euro 31 december van het lopende kalenderjaar
  December 50 euro 31 maart van het volgende kalenderjaar  Maandindieners met vergunning en starters met versnelde teruggave

  Periode btw-aangifte Vereist minimumbedrag van uw creditsaldo Uiterste terugbetalingsdatum
  Januari 50 euro 31 maart van het lopende kalenderjaar
  Februari 50 euro 30 april van het lopende kalenderjaar
  Maart 50 euro 31 mei van het lopende kalenderjaar
  April 50 euro 30 juni van het lopende kalenderjaar
  Mei 50 euro 31 juli van het lopende kalenderjaar
  Juni 50 euro 31 augustus van het lopende kalenderjaar
  Juli 50 euro 30 september van het lopende kalenderjaar
  Augustus 50 euro 31 oktober van het lopende kalenderjaar
  September 50 euro 30 november van het lopende kalenderjaar
  Oktober 50 euro 31 december van het lopende kalenderjaar
  November 50 euro 31 januari van het volgende kalenderjaar
  December 50 euro 28/29 februari van het volgende kalenderjaar

   

 • Kan ik mijn btw-teruggave sneller krijgen?

  Normaal gezien kunt u uw btw-teruggave niet sneller krijgen. Onder het normaal regime zijn de betalingstermijnen echter maximumtermijnen. Wij kunnen u dus bepaalde bedragen sneller terugbetalen (ingeval er geen schuld is, zie hieronder).

  Onder het bijzonder regime (voor de aangevers die een maandelijkse terugbetaling krijgen) is een snellere teruggave nooit mogelijk.

 • Wat gebeurt er als ik nog een openstaande schuld heb?

  Als u recht heeft op een btw-teruggave maar u heeft nog een of meerdere schulden bij de FOD Financiën, krijgt u over het algemeen uw teruggave niet (of u krijgt slechts een gedeelte ervan). Uw teruggave zou onder bepaalde voorwaarden ook ingehouden kunnen worden voor schulden die nog niet vervallen of niet betwist zijn.

  Hetzelfde geldt als u nog schulden heeft bij derden (bv. u betaalde uw sociale bijdrage niet op tijd). Die derden kunnen beslag leggen of ons een overdracht voorleggen en zo proberen om een betaling te krijgen van een of meerdere van uw schulden. In dat geval zal de ontvanger het nodige geldbedrag van uw terugbetaling afhouden.

  Wij lichten u in zodra wij een som inhouden:

  • zowel voor de betaling van een schuld bij de FOD Financiën,
  • als voor een betaling aan derden die ons een beslag of een overdracht voorlegden.
 • Hoe krijg ik mijn btw-teruggave?

  U krijgt uw btw-teruggave op het rekeningnummer dat u aan ons meedeelde:

  • Bij de aanvang van uw activiteit vult u uw rekeningnummer en de andere gevraagde gegevens in op het formulier 'Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit' (formulier 604A), in te vullen via de toepassing e604. U vindt deze toepassing in MyMinfin onder het luik 'Nuttige links' (Btw: starten, wijzigen of stopzetten van de activiteit (toepassing e604)).
  • Als uw rekeningnummer wijzigt, of u gaf uw nummer niet door bij aanvang van uw activiteit, dan moet u uw rekeningnummer doorgeven via het formulier Aangifte tot wijziging van een identificatie (formulier 604B)  in te vullen via de toepassing e604. U vindt deze toepassing in MyMinfin onder het luik 'Nuttige links' (Btw: starten, wijzigen of stopzetten van de activiteit (toepassing e604)).
  • U kan ons ook op ieder ogenblik uw rekeningnummer meedelen door aan te melden op MyMinfin (profiel: in naam van een onderneming) onder het luik 'Mijn betalingen', rubriek 'Rekeningnummer wijzigen'.
 • Hoe kan ik een teruggave van buitenlandse btw aanvragen?

 • Kan iemand anders in mijn plaats een btw-teruggave vragen of een betaling doen?

  Ja, u kunt een beroep doen op een derde om een btw-teruggave te vragen of een btw-betaling te doen. U moet die derde daar dan wel voor gemandateerd hebben of hij moet een volmacht hebben om in uw naam te handelen.

  Hoe een mandaat regelen?

  Mandaten worden toegekend via de toepassing ‘Mandaten’. Die toepassing kan gebruikt worden door Belgen met een elektronische identiteitskaart (e-ID) en door burgers van lidstaten van de Europese Unie met eIDAS (Electronic Identities and Trust Services).

  Met ‘Mandaten’ krijgt u toegang tot de verschillende diensten van de FOD Financiën en die van andere Belgische overheidsdiensten.

  Van zodra u dat mandaat heeft, zult u kunnen inloggen bij de Belgische fiscale toepassing ‘Intervat’. Daarmee kunnen Europese bedrijven (geïdentificeerd met een BE-nummer) de btw-aangifte en andere btw-gerelateerde documenten invullen. 

 • Wat is het minimumbedrag voor een btw-teruggave?

  Het minimumbedrag voor een btw-teruggave hangt af van uw btw-regeling (normaal of bijzonder) en van hoe vaak u uw btw-aangifte indient (driemaandelijks of maandelijks).

  U dient uw btw-aangifte elk kwartaal in

  Nadat u uw btw-aangifte voor het eerste, tweede of derde kwartaal van een kalenderjaar hebt ingediend, kunt u een terugbetaling krijgen als u een btw-krediet hebt van minstens 400 euro.

  Die drempel verschilt voor het vierde kwartaal van het kalenderjaar: nadat u uw aangifte hebt ingediend, kunt u een terugbetaling krijgen als u een btw-krediet hebt van minstens 50 euro.

  U dient uw btw-aangifte elke maand in onder de normale regeling

  Nadat u uw btw-aangifte voor de maand maart, juni of september hebt ingediend, kunt u een terugbetaling krijgen als u een btw-krediet hebt van minstens 400 euro.

  Die drempel verschilt voor de aangifte van december: kunt u een terugbetaling krijgen als u een btw-krediet hebt van minstens 50 euro.

  U dient uw btw-aangifte elke maand in onder een bijzondere regeling

  U ontvangt een terugbetaling als u een btw-krediet hebt van minstens 50 euro en voldoet aan volgende voorwaarden:

  • u dient maandelijkse aangiften in, en
  • u komt in aanmerking voor de regeling van maandelijkse teruggave

  Uw onderneming kan in aanmerking komen voor de regeling van maandelijkse teruggave voor uw btw-tegoeden als

  • zij over een machtiging voor maandelijkse teruggave beschikt omdat zij
   • uitgaande handelingen verricht die grotendeels zijn vrijgesteld
   • actief is in de vastgoedsector en het verlaagde btw-tarief toepast
   • een belastingplichtige is die openbare dienstverplichtingen vervult
   • leverancier is van elektriciteit, aardgas of warmte via warmtenetten die het verlaagde btw-tarief toepast
  • zij een "starter" is (belastingplichtige die zijn economische activiteit start)

  Meer informatie over de terugbetaling van de btw.

 • Binnen welke termijn moet de FOD Financiën een btw-teruggave uitvoeren?

  De datum van de btw-teruggave hangt af van uw btw-regeling (normaal of bijzonder) en van hoe vaak u uw btw-aangifte indient (driemaandelijks of maandelijks).

  Wat is mijn btw-regeling?

  Ik dien mijn btw-aangifte elk kwartaal of elke maand in en ik val onder de normale regeling

  We moeten u ten laatste terugbetalen in de derde maand na de periode waarover de driemaandelijkse aangifte of de laatste aangifte van het kwartaal gaat. 

  Ik dien mijn btw-aangifte elke maand in en ik kom in aanmerking voor een maandelijkse teruggave van mijn btw-krediet (speciale toelating, startersstatuut, belastingplichtige die openbare dienstverplichtingen vervult of leverancier van elektriciteit, aardgas of warmte via warmtenetten die het verlaagd btw-tarief toepast)

  We moeten u ten laatste terugbetalen in de tweede maand na de periode waarover de maandelijkse aangifte gaat.

  We voeren de betaling meestal uit op de laatste werkdag van de maand. Alleen in december voeren we de betaling uit op de voorlaatste werkdag.

  Waar kan ik zien of ik ben terugbetaald?

  U kunt de stand van uw btw-rekening-courant op ieder moment raadplegen via MyMinfin. Dat platform is toegankelijk voor alle onderdanen van de Europese Unie.

  Kan ik moratoriuminteresten krijgen als de FOD Financiën mijn btw niet op tijd terugbetaalt?

  Ja, als we uw btw niet terugbetalen binnen de wettelijke termijnen (zoals hierboven vermeld) zijn we een moratoriuminterest verschuldigd. 

  De rentevoet van deze moratoriuminterest wordt jaarlijks aangepast.

  Ze wordt bekomen door de rentevoet die van toepassing is als de door de belastingplichtige verschuldigde belastingen niet tijdig zijn betaald, met 2 % te verminderen.

  Voor 2023 bedraagt deze rentevoet van toepassing op terug te geven belastingen 6 % per jaar. Iedere begonnen maand telt daarbij als een hele maand.

  Opgelet: U moet voldoen aan de volgende voorwaarden om een btw-teruggave te krijgen:

  • U vraagt expliciet een terugbetaling van uw creditsaldo.
  • Uw creditsaldo heeft het minimaal vereiste bedrag bereikt.
  • U heeft uw btw-aangifte op tijd ingediend.
  • U hebt uw rekeningnummer aan ons doorgegeven.

  Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan zullen we uw btw-krediet niet terugbetalen en zal het automatisch worden overgedragen naar de volgende btw-aangifteperiode (zonder dat u recht hebt op nalatigheidsinteresten).

  Meer informatie over de terugbetaling van de btw.

 • Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met een beslissing over de btw?

  Dat hangt af van uw situatie: u kunt beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg of u kunt een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst als u een geschil hebt met de FOD Financiën.

  Beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg

  Als de FOD Financiën een beslissing neemt, voorziet het Gerechtelijk Wetboek systematisch een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg voor alle Europese onderdanen.

  U kunt in beroep gaan door uw aanvraag in te dienen bij de griffie.

  U hebt een termijn van 10 jaar vanaf de datum van de beslissing om in beroep te gaan.

  Tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst vragen in een geschil

  Als u een blijvend geschil hebt met de FOD Financiën, kunt u een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Dat is een onafhankelijke dienst die aanvragen om bemiddeling objectief, onafhankelijk en onpartijdig behandelt. Hun doel is uw standpunt en dat van de FOD Financiën te verzoenen. De voorgestelde oplossing zal altijd in overeenstemming zijn met de wet.

 • Hoe informeert de FOD Financiën mij over de stand van mijn btw-dossier?

  Waar vind ik meer informatie over de stand van mijn btw-rekening-courant?

  U kunt de stand van uw rekening-courant altijd raadplegen via MyMinfin.

  Meer informatie over de btw-rekening-courant

  Hoe weet ik of ik iets moet doen om mijn btw-dossier in orde te brengen?

  Als wij u een saldo moeten terugbetalen maar u hebt nog schulden bij de FOD Financiën of bij een derde (die beroep doet op de FOD Financiën), dan zullen we dat bedrag gebruiken om uw schuld(en) af te lossen en het u dus niet (volledig) terugbetalen. Uiteraard stuurt de FOD Financiën u dan een persoonlijke brief om de situatie toe te lichten.

  Als u een saldo moet betalen, dan laten we u dat weten via het rekeninguittreksel dat u kan vinden op MyMinfin.

  Neem de FAQ door op de website van de FOD Financiën voor meer algemene informatie over de terugbetaling van de btw.