Betaling

Mijn btw betalen

 1. Op welk rekeningnummer moet ik betalen?

  1. Rekening courant btw

  U deed een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn in de toepassing Intervat (of in uitzonderlijke gevallen bij een team beheer) werd ingediend:

  BE22 6792 0030 0047: dienst btw-ontvangsten Brussel

  U moet verplichte voorschotten betalen: gebruik hiervoor eveneens deze rekening van de btw-ontvangsten Brussel. U vindt via deze link hoe u de verplichte voorschotten berekent.

  1. Buiten de rekening courant btw

  U heeft een btw-schuld als gevolg van een op nulzetting of definitieve afsluiting van uw rekening courant, (bijzondere rekening) of naar aanleiding van een uitgevoerde btw-controle.

  U ontving vooraf al een uitnodiging tot betaling van deze btw-schuld. De uitnodiging vermeldt de manier waarop u kan betalen:

  • de schuld werd ingeschreven wanneer u woonde (of uw maatschappelijke zetel gevestigd was) in het Vlaams Gewest of in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Nederlandse taal):

   BE31 6792 0034 9355: dienst btw-ontvangsten Mechelen
    
  • de schuld werd ingeschreven wanneer u woonde (of uw maatschappelijke zetel gevestigd was) in het Waals Gewest, in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Franse taal) of in de Duitstalige gemeenschap:

   BE42 6792 0034 9254: dienst btw-ontvangsten Namen
  Terug
 2. Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Voor de betaling van uw periodieke aangiften (rekening courant btw), gebruikt u een gestructureerde mededeling die gebaseerd is op uwondernemingsnummer. Die mededeling kan u zelf berekenen via deze link.

  Voor de betaling van verplichte voorschotten (zie vraag 1) moet u dezelfde gestructureerde mededeling gebruiken als die voor de periodieke btw-aangiften. Opgelet, u ontvangt geen uitnodiging tot het betalen van de voorschotten.

  Voor de betaling van een btw-schuld door een op nulzetting of een afsluiting van uw rekening courant of naar aanleiding van een uitgevoerde btw-controle (buiten de rekening courant btw), moet u een andere gestructureerde mededeling gebruiken. Deze mededeling vindt u op het betaalbericht (onmiddellijk te betalen).

  De gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij een snellere verwerking van uw dossier verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

  Terug
 3. Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u na de vervaldag betaalt, zult u nalatigheidsintresten moeten betalen op het verschuldigde bedrag (berekend over het lagere veelvoud van 10 euro). U betaalt geen interesten als die niet meer dan 2,50 euro per maand bedragen.

  De maandelijkse rentevoet bedraagt momenteel 0,8 %.

  De intrest wordt maandelijks berekend vanaf de 21ste van de maand tot de 20ste van de daaropvolgende maand. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet, voor de aangifte van het eerste kwartaal 2016, 1.569 euro btw betalen uiterlijk op 20 april 2016. U betaalt die pas op 15 september 2016. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf 21 april tot en met 20 september (5 maanden).

  Het bedrag is dan 1560 x 0,8% x 5 maanden = 62,4 euro

  Terug
 4. Hoe kan ik betalingsfaciliteiten krijgen ?

  • Over wat gaat het?

  Het krijgen van belastingsfaciliteiten (bv. een afbetalingsplan) is een gunstmaatregel. Gezien btw-schulden meestal voorzienbare schulden zijn, wordt dit slechts bij uitzondering toegestaan.

  • Wie kan mij betalingsfaciliteiten toestaan? 

  Alleen de ontvanger kan u betalingsfaciliteiten toestaan.

  • Voor welke schulden kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Een afbetalingsplan is enkel mogelijk voor schulden ontstaan na de sluiting van een rekening-courant (bijzondere rekening) of die betrekking hebbende op controleverrichtingen.

  Voor schulden op een rekening-courant (voor de opmaak van de bijzondere rekening) kan er nooit een afbetalingsplan worden toegekend.

  • Hoe kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  1.   neem contact op met uw ontvanger (zijn contactgegevens staan op de brieven die u ontvangt)

  2.   geef een algemeen overzicht van uw huidige financiële situatie en toon aan dat u uw fiscale schuld werkelijk niet tijdig kunt betalen

  3.   beschrijf zeer nauwkeurig uw voorstel tot betaling

  4.   als uw ontvanger akkoord gaat met uw voorstel, leef dan de betalingsvoorwaarden op de voet na.

  Zelfs als u betalingsfaciliteiten heeft gekregen, moet u nalatigheidsintresten betalen.

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling van die nalatigheidsintresten bekomen.

  Terug
 5. Wat kan ik doen als de ontvanger mij betalingsfaciliteiten weigert?

  Als de ontvanger u betalingsfaciliteiten weigert, dan moet hij u uitleggen waarom hij dat doet.

  De rechtbanken kunnen u geen betalingsfaciliteiten toekennen en mogen niet tussenkomen in de beslissing van de ontvanger.

  U kunt, als u het niet eens bent met de beslissing van de ontvanger, wel contact opnemen met de fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst kan eventueel de problemen die u heeft met uw ontvanger oplossen. Opgelet, het is geen beroep tegen zijn beslissing.

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257 623 60
  Fax: 0257 980 57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

  Terug
 6. Kan ik, in bepaalde gevallen, vrijstelling van nalatigheidsintresten bekomen?

  U moet de vrijstelling schriftelijk aan de bevoegde adviseur generaal - Gewestelijk directeur vragen. Vermeld hierbij:

  1. uw identiteit (naam, voornaam, adres en btw-nummer)
  2. uw Team Invordering
  3. de refertenummers van uw schuldartikels
  4. een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

  Het is een gunstmaatregel die de adviseur generaal - Gewestelijk directeur uitzonderlijk, in geval van ernstige financiële moeilijkheden, kan toestaan.

  Hij kan bepaalde voorwaarden aan deze vrijstelling koppelen die u moet naleven.

  Waar kan ik de aanvraag naartoe sturen?

  • Rekening courant: Gewestelijk directeur van het Inningscentrum

   FOD Financiën
   Inningscentrum
   North Galaxy toren A
   Koning Albert II laan 33 bus 43
   1030 Schaarbeek
  • Alle andere (bijzondere rekening ingevolge op nulzetting of definitieve afsluiting van uw rekening-courant, schulden ingevolge een controletoezicht, …): adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het bevoegde Regionaal Invorderingscentrum (RIC)
    
  • Hoe zoekt u het bevoegde RIC op?
    
  • Klik hier om onze kantorengids te openen.
  • Geef in het veld “Filter Gemeente” uw postcode of gemeente in.
  • Klik op “Zoeken”.

  U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC

  Terug
 7. Wat kan ik doen als ik niet in staat ben om op een duurzame wijze mijn btw te betalen?

  U kunt, in zeer uitzonderlijke gevallen, onbeperkt uitstel van invordering aanvragen. U vindt meer informatie via deze link.

  Terug