Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Boeten

Boeten

 • Welke btw-boeten kunnen toegepast worden?

  Voor de Btw worden de boeten traditioneel onderverdeeld in proportionele en niet- proportionele boeten. Deze geldboeten worden elk nog eens opgedeeld in een categorie wettelijke en een categorie verminderde administratieve geldboeten. Beide categorieën zijn wettelijk verschuldigd, aangezien de loutere materiële overtreding van de wet in principe volstaat en het overbodig is na te gaan of de belastingplichtige het oogmerk had de Btw-wetgeving te omzeilen.
   
  De proportionele geldboeten
   
  • Wettelijke proportionele boeten (artikel 70, §§ 1 tot 3, van het Btw-Wetboek) worden vastgesteld als een percentage van het bedrag van de belasting. Zij zijn alleen van toepassing als de overtredingen werden begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
    
  • Verminderde proportionele boeten worden ook vastgesteld als een percentage van het bedrag van de belasting. Als de overtredingen niet werden begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken worden de boeten verminderd (volgens de schaal in bijlage van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987).
  De niet-proportionele geldboeten
   
  Deze boeten zijn een vast bedrag. Sinds 1 juli 2012 liggen ze tussen 50 euro en 5.000 euro.
   
  • Wettelijke niet-proportionele boeten worden toegepast als de overtreding werd begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken. Dan wordt het hoogste bedrag van de voor die overtreding voorziene geldboete verdubbeld, zonder dat deze het bedrag van 5.000 euro per overtreding mag overschrijden.
    
  • Verminderde niet-proportionele boeten zijn vaste bedragen bepaald in functie van de aard en van de ernst van de begane overtreding (volgens de schaal in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012).
 • Ik ben het niet eens met een opgelegde boete. Wat kan ik doen?

  De administratieve btw-boeten zijn van rechtswege verschuldigd. Dat betekent dat de boete automatisch intreedt op grond van de wet. De verbaliserende ambtenaar heeft dus niet zelf de bevoegdheid om te bepalen of:

  • de boete al dan niet wordt opgelegd,
  • de boete wordt verminderd in functie van de omstandigheden van een specifiek dossier.

  Als u het niet eens bent met een opgelegde boete, hebt u twee mogelijkheden: een bezwaarschrift indienen of een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering van de boete indienen.

  Een bezwaarschrift indienen

  Een bezwaarschrift indienen via MyMinfin

  U kunt een bezwaarschrift indienen als u meent dat de vastgestelde feiten niet correct zijn.

  U dient het bezwaarschrift bij voorkeur in via MyMinfin. U wordt dan stap per stap door het proces geleid, zodat u uw bezwaarschrift volledig en correct indient. U kunt het ook op papier indienen bij de centrumdirecteur van het bevoegde centrum.

  Uw bezwaarschrift moet bevatten:

  • uw identiteit
  • de beslissing waartegen u in bezwaar gaat
  • de redenen voor uw bezwaar

  Als u als mandataris een bezwaarschrift indient, moet u er ook een machtiging om de belastingplichtige te vertegenwoordigen aan toevoegen.

  Een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering van de boete indienen

  Een verzoekschrift indienen via MyMinfin

  U dient het verzoekschrift bij voorkeur in via MyMinfin. U wordt dan stap per stap door het proces geleid, zodat u uw verzoekschrift volledig en correct indient. U kunt het ook op papier indienen bij de centrumdirecteur van het bevoegde centrum.

  Uw verzoekschrift moet bevatten:

  • uw identiteit
  • de beslissing waartegen u in bezwaar gaat
  • de reden(en) dat de boete verminderd zou moeten worden

  Als u als mandataris een bezwaarschrift indient, moet u er ook een machtiging om de belastingplichtige te vertegenwoordigen aan toevoegen.

  U kunt de kwijtschelding of vermindering van de boete vragen als u aan alle voorwaarden voldoet:

  • Het gaat om een boete waarvan de overtreding behoort tot één van bepaalde beperkte categorieën van specifieke overtredingen. Voor de overige categorieën van overtredingen gelden telkens andere regels omwille van de specifieke aard van deze overtredingen of omwille van de context waarin ze werden begaan. Bepaalde categorieën van overtredingen zijn expliciet uitgesloten.
  • Het gaat om een eerste overtreding van dezelfde aard, in de referentieperiode.
  • De overtreding werd begaan te goeder trouw, dus zonder oogmerk om de belasting te ontduiken of om de ontduiking ervan mogelijk te maken.
  • U hebt op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift voldaan aan:
   • de gesanctioneerde verplichting, en
   • de indieningsverplichting van de periodieke btw-aangiften.
 • Welke overtredingen vallen onder het nieuwe boetebeleid?

  Het nieuwe boetebeleid is alleen van toepassing als de begane overtreding behoort tot één van volgende soorten van inbreuken (de zogenaamde eerste categorie):
  • Niet-indiening klantenlijst.
  • Laattijdige indiening klantenlijst.
  • Andere overtredingen met betrekking tot klantenlijsten.
  • Niet-indiening opgave van de intracommunautaire handelingen.
  • Laattijdige indiening opgave van de intracommunautaire handelingen.
  • Andere overtredingen met betrekking tot opgave van de intracommunautaire handelingen.
  • Niet-indiening aangifte MTN (lijst van intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen).
  • Laattijdige indiening aangifte MTN.
  • Andere overtredingen met betrekking tot aangiften MTN.
  • Overtredingen vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit of van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, met uitzondering van overtredingen voor de reglementering 'GKS' en bepaalde overtredingen waarbij de goede trouw – gelet op de aard van de overtreding – niet kan ingeroepen worden.
  • Een aantal minder frequente overtredingen die eveneens bedoeld zijn in deze categorie, zoals:
   • Niet correct invullen van de periodieke btw-aangifte, zonder impact op de roosters 71 of 72:
    • Handelingen die in rooster 00 dienden opgenomen te worden, werden te goeder trouw niet opgenomen.
    • Ten onrechte opnemen van een handeling in rooster 00.
    • Uitgaande handelingen werden – te goeder trouw – verkeerdelijk opgenomen in rooster 44 in plaats van in rooster 47, of vice versa.
    • Aankoopbedrag wordt vermeld in rooster 82 i.p.v. in rooster 81 of 83.
   • Factuur die niet voldoet aan een of andere vormvereiste.
  • Inbreuken vastgesteld naar aanleiding van een controle die geen impact hebben op rooster 71 of 72.
   
  Opgelet! Het is niet voldoende dat de inbreuken opgesomd zijn onder deze categorie. De andere basisvoorwaarden moeten ook vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van het nieuwe boetebeleid.
 • Welke overtredingen zijn uitgesloten van het nieuwe boetebeleid?

  Uitgesloten van het nieuwe boetebeleid zijn de volgende categorieën van overtredingen:
  • De inbreuken vastgesteld naar aanleiding van of tijdens een uitgevoerde controle, met uitzondering van de overtredingen die expliciet onder de eerste categorie vallen (zoals bv. inbreuken zonder impact op rooster 71 of 72 van de aangifte; factuur met loutere vormgebreken).
  • De volgende inbreuken vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit of van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie:
   • Inbreuken bedoeld in artikel 70, §§ 2 en 3, van het Btw-Wetboek.
   • Inbreuken opgenomen in de bijlage bij koninklijk besluit nr. 44, Afdeling 2, II. Kasticket en rekening of ontvangstbewijs.
   • Inbreuken opgenomen in de bijlage bij koninklijk besluit nr. 44, Afdeling 3, I. Boeken, registers en journalen waarvan het houden wordt voorgeschreven door of krachtens de wetgeving. Littera A. Niet houden.
   • Inbreuken opgenomen in de bijlage bij koninklijk besluit nr. 44, Afdeling 4 Controlemaatregelen. Rubriek III, Verplichting bedoeld in artikel 60 van het Btw-Wetboek, A. Gebrek aan bewaring.
   • Inbreuken opgenomen in de bijlage bij koninklijk besluit nr. 44, Afdeling 4 Controlemaatregelen. Rubriek IV, Verplichtingen bedoeld in de artikelen 61, 62, 62bis en 63 van het Btw-Wetboek.
  • Inbreuken bij de periodieke btw-aangiften:
   • Laattijdige indiening.
   • Niet-indiening.
   • Niet-betaling en niet-tijdige betaling.
  • Inbreuken bij de bijzondere aangiften:
   • Niet-betaling en niet-tijdige betaling.
  • Inbreuken bij de MOSS-aangiften:
   • Laattijdige indiening.
   • Niet-indiening.
   • Niet-betaling en niet-tijdige betaling
  • Niet-spontane indiening van de bijzondere aangifte nr. 629 (er gelden bijzondere regels bij het opleggen van de boete).
  • Inbreuken die (in principe) slechts éénmaal mogelijk zijn, zoals de niet-indiening of laattijdige indiening van een aangifte 604A, 604B, 604C, 606 of 104/5 (er gelden bijzondere regels bij het opleggen van de boete).
  • Alle inbreuken begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
 • Meer info over het btw-boetebeleid