Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-plicht

Btw-plicht

 • Moet mijn onderneming zich registreren voor de btw?

  Een in België gevestigde onderneming moet zich registreren voor de btw als ze een btw-belastingplichtige is.

  Een Belgische (of buitenlandse) onderneming is btw-plichtig als zij goederen levert of diensten verricht die in het Btw-Wetboek zijn omschreven. Zij moet dit doen:

  • op regelmatige basis
  • op zelfstandige basis
  • met of zonder winstoogmerk
  • hoofdzakelijk of aanvullend
  • ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend

  Als de onderneming alleen activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn van btw (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiële verrichtingen, handelingen in de medische sector), en zij daardoor ook geen enkel recht op aftrek heeft, moet zij zich niet registreren.
  Zij moet geen btw aanrekenen aan haar klanten (art. 44 W. Btw).
  Wanneer dergelijke onderneming evenwel Belgische btw moet voldoen wegens intracommunautaire verwervingen van goederen of wegens intracommunautaire diensten die zij heeft afgenomen of wanneer zij intracommunautaire diensten verstrekt, moet ze zich toch registreren.

  Ook buitenlandse ondernemingen (d.w.z. ondernemingen waarvan de domicilie of statutaire zetel in het buitenland is gevestigd en die niet over een vaste inrichting in België beschikken) moeten zich registreren voor de btw als zij in België handelingen verrichten waarvoor ze zelf de btw in België moeten voldoen en waarvoor hen daardoor ook een recht op aftrek wordt verleend. 

 • Welke verplichtingen heeft een btw-plichtige onderneming ?

  Een btw-plichtige onderneming (met uitzondering van de belastingplichtige die uitsluitend handelingen verricht die worden vrijgesteld ingevolge artikel 44 van het Btw-Wetboek) moet

 • Wanneer moet mijn onderneming geen btw aanrekenen?

  Uw onderneming is vrijgesteld van het aanrekenen van btw als ze:

  • uitsluitend vrijgestelde activiteiten uitoefent (het gaat bijvoorbeeld om socio-culturele, financiële en medische activiteiten), of
  • geregistreerd is onder de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

  In beide gevallen mag u geen btw aanrekenen aan uw klanten. Oefent u naast vrijgestelde activiteiten ook belaste activiteiten uit, dan zult u enkel over die belaste activiteiten btw moeten aanrekenen.

 • Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw?

  Vrijstellingen volgens artikel 44

  Bepaalde goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw door artikel 44 van het Btw-Wetboek. Als uw onderneming alleen die activiteiten uitoefent, moet ze geen btw-nummer aanvragen.

  De meest voorkomende vrijstellingen:

  • medische activiteiten zonder esthetisch karakter die uitgevoerd worden door artsen, tandartsen of kinesitherapeuten
  • activiteiten van vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen
  • activiteiten van erkende en gereglementeerde paramedisch beroepen
   • bv. diëtisten, logopedisten, podologen, ...
  • bepaalde socio-culturele activiteiten
   • ziekenhuisverpleging en medische verzorging
   • vervoer van zieken of gewonden met speciaal daarvoor uitgeruste vervoermiddelen
   • bejaardenzorg
   • jeugdzorg
   • gehandicaptenzorg
   • ziekenfondsactiviteiten
   • onderwijsactiviteiten
   • verhuur van boeken, tijdschriften en andere voorwerpen van culturele aard (bibliotheken)
   • organisatie van tentoonstellingen, concerten en toneel-, ballet- en filmvoorstellingen
  • verkoop, verpachting en verhuur van onroerende goederen
  • verzekeringsactiviteiten
  • financiële activiteiten bv. verlening van kredieten

  De vrijstellingen zijn vaak afhankelijk van specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld erkenning door de overheid, afwezigheid van een winstoogmerk enzovoort.

  Het volledige overzicht van vrijgestelde activiteiten volgens artikel 44 en de eventuele voorwaarden vindt u op Fisconet.

  Bijzondere vrijstellingen

  Er zijn eveneens bijzondere vrijstellingen voor leveringen of dienstverrichtingen aan internationale instellingen, ambassades enzovoort.